Rampzalige daling zuivelprijzen op wereldmarkt PREDIKBEURTEN Minister Vondeling Samen de schouders er onder AGENDA Laatste herinnering Abonnementsgeld No. lfT Jaargang 10. ZATERDAGïtL APRIL 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal TJitgave van de Stichting Holtens Nieuicsblad" te Holten. Telef. K 5483 -S3 4 Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 Gedeeltelijke invoering werkclassi- ficatie voor landarbeiders - Garan tieprijs melk niet omhoog. Tengevolge van een rampzalige ontwikke ling van de prijzen van de zuivel op de bui tenlandse markt, zal de opbrengst van de melk in de periode november 1957novem ber 1958 ongeveer f 100 miljoen lager zijn dan aanvankelijk werd verwacht, zodat re kening moet worden gehouden met een veel grotere garantieuitkering dan de geraamde f 220 miljoen aan de melkveehouders. Het geraamde tekort van het Landbouw-Egali- satie Fonds van f 326 miljoen wordt hier door zeer aanzienlijk hoger, hetgeen de rege ring dwingt tot uiterste behoedzaamheid ten aanzien van de uitgaven. Aan bepaalde verlangens, zoals invoering van de werkclassificatie in de landbouw met verbetering van de landarbeidersionen, ver hoging alsnog van de garantiemelk prijs voor de veehouders en verbetering van de slijtersmarge voor de gestandariseerde melk, kan dan ook nog niet direct of slechts ten dele worden tegemoet gekomen. Ook bij de garantieprijzen voor de akkerbouw- produkten moest mede hierdoor enigszins van de voorstellen van het Landbouwschap worden afgeweken, zo deelt de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening mee. Vooralsnog geen grotere winstmarge voor slijters. Naar minister Vondeling verder meedeelt heeft de regering zich bij de vaststelling van de garantieprijzen voor de producenten van tarwe, voedergranen, suikerbieten en fa brieksaardappelen van de oogst 1958, op nieuw beraden over de nieuwe garantieprijs voor melk die op 3 maart werd bepaald op f 28,85 per 100 kg melk met 3.7 vet. Omdat haar argumentatie voor het niet volledig vergoeden van de in de bestedings- nota-1957 genoemde bedragen voor de ge stegen eigenaarslasten niet alle betrokkenen overtuigd had, was de regering na het zui- veldebat in de Tweede Kamer in beginsel bereid aan het verlangen, uitgesprokenen in de motie Van Koeverden, tegemoet te ko men, zowel bij de melkprijs als bij de ga rantieprijzen van de akkerbouwprodukten. Sindsdien hebben de omstandigheden zich echter met name in de zuivelsector sterk ten ongunste gewijzigd. Het hernieuwde overleg over de melkprijs betrof verder ook de gevolgen van de tot loonsverhoging van de landarbeiders leiden de invoering van de werkclassificatie in de landbouw en het sterke verlangen van de melkslijters tot een zekere verhoging van de slijtersmarge. Inwilliging van deze op zich zelf niet ongerechtvaardigde wensen zou ook een verhoging van de prijs van de con- sumptiemelk en een aanzienlijke verhoging van het tekort van het LEI tengevolge heb ben. Lagere garantieprijzen akkerbouwprodukten. In het sombere licht van de jongste ont- Avikkeling op de wereldmarkt heeft de rege ring besloten de garantiemelkprijs niet te wijzigen. Ook de garantieprijzen voor akker bouwprodukten zijn dientengevolge enigs zins lager dan door het Landbouwschap werd govraagd. Om dezelfde reden kan de ge vraagde loonsverhoging van de landarbei ders door middel van de werkclassificatie, in te gaan in mei a.s., slechts ten dele wor den toegepast. Ook de verlangens van de melkslijters kunnen niet direct en ten volle worden vervuld, zo meent de regering. „BERGRUITERS" NAAR DUITSLAND Door de landelijke rijvereen. „Berg- ruiters" zal op 1 mei a.s. worden deel genomen aan een groot concours-hip- pique te Uelsen (Westfalen). Ook de „Bergruiters"-ponyclub die het vorig jaar in Uelsen grote bijval oogstte gaat de grens over om voor afwisseling van het hippisch evenement in Uelsen te zorgen. De „Bergruiters" zullen in Uelsen de grote zilveren bokaal, een wisselprijs, beschikbaar gesteld door de burgemeester, moeten verdedigen. Het concours te Uelsen wordt georganiseerd door de Reit- und Fahrverein der Nie- dergrafschaft „Uelsen". Op doorreis naar Duitsland geven de „Bergruiters" op 30 april te Bergent- heim een demonstratie. EEN JAAR VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting 1958, H. J. O vermeen, Beuseberg 70, is een jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaar heid. CANDIDATENLIJST C.H.U. In de vorige week donderdag gehou den vergadering van de C.H. Kiesvereni ging is de volgende lijst van candidaten voor de gemeenteraad vastgesteld: 1. B. J. Veneklaas Slots (aftr.)2. J. Rietberg (aftr.); 3. A. Westerik; 4. M. Teeselink (aftr.); 5. A. J. Pekkeriet; 6. J. H. Bosschers; 7. E. Dikkers Wzn. 8. G. Meilink J.Azn.9. Hs. Beltman; 10. A. Müller. De heer E. Dikkers Hzn. heeft geen candidatuur weer aanvaard en zal dus niet in de raad terugkeren. Garantieprijs melk. Beslissingen zijn voorts gevallen inzake de uitwerking van de garantiemethode voor het melkprijsjaar 1957/1958. Overeenkom stig de adviezen van het bedrijfsleven zal de uitbetaling van de garantietoeslag geschie den op basis van de hoeveelheid, dus per kg melk. Het ligt niet in de bedoeling in de garantieprijs onderscheid te maken naar grondsoort va de produktiegebieden. Gevolgen. In het algemeen, zo deelt de minister ver der mee, leiden de nieuwe garantieprijzen voor de produkten van de oogst 1958 thans niet tot gevolgen voor de prijzen voor de consument. Voor zover consequenties voor de verbruikersprijzen in de toekomst kunnen optreden, zal dat voor de suiker gelden hetgeen dan nog pas in de herfst tot uit drukking zal komen en waarschijnlijk niet voor andere produkten. Over de gedeeltelijke invoering van de werkclassificatie in de landbouw, moeten nog besprekingen worden gevoerd, zodat eventuele gevolgen van doorberekeningen van de kosten in de prijzen, thans nog niet kunnen worden aangegeven. ASiijd! t$aa? foxjaif ijo POEDER-ZALF-OUE-ZEEP „WIE BRENGT 3DE THUIS?" Onze plaatsgenoot, de heer K. A. Koek koek, commies ter secretarie, kwam don derdagavond voor de N.C.R.V.-microfoon in het bekende steravond-programma „Kom d'r in". Hem werd de gelegenheid geboden in het onderdeel van dit pro gramma „Wie brengt me thuis" het be roep vast te stellen van een tegenspeler, die had opgegeven persfotograaf te zijn. Hoewel het hem niet gelukte het be roep van de heer Redeker uit Schevenin- gen, die statisticus bij het Bedrijfsschap voor Zuivel bleek te zijn, uit de doeken te doen, kweet hij zich toch op een leuke wijze van zijn opdracht en wist hij zelfs met de nodige vrijmoedigheid de actie van het Groene Kruis voor dé stichting van een wijkgebouw in onze gemeente in de gedachtenwisseling te betrekken. Het is de luisteraars en het publiek in de zaal ook beslist niet ontgaan, dat Holten een aantrekkelijk vakantie-oord moet zijn. Dat bleek wel uit de naam, waarmede hij zijn voor hem nog betrek kelijk nieuwe woonplaats wist te beti telen. Dit deel van de uitzending is door zijn collega, de heer M. Rouwenhorst, op de bandrecorder opgenomen. m In het vorige nummer van Holtens Nieuwsblad hebben wij een U l^j beroep gedaan op 222 mannen in onze gemeente om ons terzijde te HH staan bij de inzameling van II GELDEN VOOR DE STICHTING VAN EEN WIJKGEBOUW. jj Hg Wij hebben goede hoop, dat onze oproep niet onbeantwoord zal Wë =i blijven. Mocht een oudere zijn aangeschreven uit een gezin, terwijl zijn taak beter vervuld kan worden door een jongere, dan zullen wij Hl het zeer op prijs stellen, dat deze jongere de taak van de oudere jH! overneemt. Met overleg is veel tot stand te brengen. WM Thans doen wij voor de laatste maal, voordat de actie begint, EEN BEROEP OP ALLE INGEZETENEN om door een geldelijk offer gezamenlijk de schouders onder dit werk te zetten en door de stichting van een goed en doelmatig wijkgebouw een reeds lang gekoesterde wens in vervulling te doen gaan. Het bezit van een wijkgebouw is beslist geen overbodige luxe. Vele plaatsen van enige betekenis bezitten reeds lang zo'n gebouw en in steeds meer kleinere dorpen komen door samenbundeling van krachten wijkgebouwen tot stand. De zorg voor de zuigelingen en het onderzoek van onze kleuters vereist een hygiënische omgeving en een goede outillage. Die kunnen alleen maar op een verantwoorde wijze plaats vinden in een gebouw, dat daarvoor speciaal is ingericht. Als onze wijkverpleegsters een prettige woning hebben, dan kan dat alleen maar onze zieken en hulpbehoevende bejaarden ten goede komen, omdat zij dan met opgewektheid hun dikwijls moeilijke taak kunnen vervul jen. Bovendien vragen de vrij kostbare uitleenmaterialen een behoor lijke opberging en geregeld deskundig toezicht en ook dat kan alleen maar geschiede n in een gebouw, dat voor dit doel bestemd is. Het zijn slechts enkele voorbeelden, welke de noodzaak van het bezit van een wijkgebouw demonstreren. Noodzakelijk is, dat een zo groot mogelijk bedrag aan renteloze aandelen of giften binnenkomt en dat de gezinnen daarvoor zo nodig een deel van hun spaartegoed opnemen, want met kleine bedragen zullen wij ons doel zeker niet binnen afzienbare tijd bereiken. Heeft men dit niet of kan men niet zoveel tegelijk missen, dan kan ook een bedrag in termijnen worden betaald. De vrouwen verenigingen hebben zich bereid verklaard ons bij het periodiek op halen van dergelijke bijdragen behulpzaam te zijn. Bij deze actie is gedacht aan: A renteloze aandelen (de grootte moet nog worden bepaald) of B een flinke gift in eens of C sparen voor renteloze aandelen of D sparen voor een gift in eens. Op de aan te bieden lijst zal met één van deze letters worden aan gegeven op welie wijze U, naar wij hopen, zult willen bijdragen. Indien dit mogelijk is, 'dan zuiien de buurtgenoten, welke U komen bezoeken, Uw bijdrage het liefst direct in ontvangst nemen. DE ACTIE START DE VOLGENDE WEEK. DRINGEND DOEN WIJ EEN BEROEP OP U ALLEN OM HAAR TE DOEN SLAGEN. Bij voorbaat hartelijk dank en met vriendelijke groeten, Het Bestuur van Uw Groene Kruis, W. Beijers, voorzitter G. Gerritsma, vice-voorzitter G. Brands, secretaris G. J. Langenbarg, 2e secretaris H. J. Oolbekkink,- penningmeester T. C. J. Groeneveld, wijkverpleegster W. Wansink-Muller, void, wijkverpl. Holten, 10 april 1958. J. P. Nagelhout C. H. Rietdijk A. Fransen G. W. Knapen H. Maats-Kevelam leden J. Wiggers-Aanstoot I De heer Johan Lammers ont ving van de heer J. Havenaar, reisleider NRV, een prachtig tegeltableau. Paasreis N.R.V. Chauffeur Johan Lammers harte lijk gehuldigd. Op de voorpagina van het keurig verzorgde programma, dat de Ned. Reis- vereniging liet verschijnen in verband met de Paasreis 1958, lazen we: „25 maal Holten met chauffeur Johan Lam mers van de OAD" en op pagina fwee vonden we een „Loflied", waarvan de reisleider, de heer J. Havenaar, zich de „auteur" mag noemen en waarin de kwaliteiten van de heer Lammers, die op Goede Vrijdag z'n 25ste rit maakte met NRV-ers van den Haag en om streken naar Holten, werden bezongen. Toen het gezelschap van ruim 50 per sonen om kwart over één arriveerde in de restauratie van de heer J. Löhr, werd het ontvangen door de directiele den van de OAD, de heren A. Hodes en J. Müller, de lieer W. ten Berge, eigenaar van hotel ,Holterman' en door de heer J. Wiggers, die namens de VVV „Holtens Belang", de OAD en de heer Ten Berge een hartelijk woord van welkom sprak. De heer Wiggers richtte zich hierbij in 't bizonder tot mej. F. H. J. van der Linden te Den Haag, tot mej. Lode- wijks te Amersfoort en tot mej. W. H. A. Dogger te Apeldoorn, die resp. voor de achtste, zesde 'en vijfde maal Holten als vakantieoord hadden gekozen. Mej. Dogger ontving als herinnering aan haar eerste lustrum een aardige wandtegel. Jubileum-rit. Deze NRV-Paasreis 1958 was voor de heer Joh. Lammers, chauffeur bij de Overijsselsche Autobus Diensten, een jubileumrit. Voor de 25ste maal maak te de heer Lammers met NRV-ers een rit vanuit Den Haag naar Holten, een feit, waarmee de reisleider, de heer J. Havenaar, hem van harte geluk wens te. U hebt zich in de achterliggende ja ren niet alleen doen kennen als een zeer bekwaam en betrouwbaar chauf feur, doch we hebben tevens van U veel vriendelijkheid en medewerking on dervonden, zo besloot de heer Have naar, die een prachtig tegeltableau Hollandse diligence omstreeks 1850 en een wandbord Voorpoort Delft aanbood. Namens de VVV „Holtens Belang" werd de heer Lammers geluk gewenst door de heer Wiggers. Nadat de heer Havenaar met enkele woorden had dank gezegd voor de har telijke ontvangst, werd het gezelschap door de directie van de OAD een kop koffie aangeboden. Zaterdag 12 april, 8 uur: Openbare uit voering Deventer 'Figuurzaag- en Gymclub D.F.C. in hotel Vosman (zie adv.). Zaterdag 12 april, 7.30 uur: Slotbal dans club hotel Holterman in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 15 april: Begin grote verbou wingsopruiming bij fa. J. W. Dolle- kamp en Zoon (zie adv.). Dinsdagavond 15 april: Oefening van de blokploegen 1 en 2 Bescherming Be volking, aanvang 7.30 uur. Samen komst bij het gemeentehuis. Woensdag 16 april, 8 uur: Vergadering Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, in zaal Maats. Woensdag 16 april, 1012 uur: Aangifte van leerlingen Landbouwhuishoud- school „Wehmekamp" te Markelo (zie adv.). Donderdag 17 april, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Vrijdag 18 april, 1012 uur: Aangifte van leerlingen Landbouwhuishoud- school „Wehmekamp" te Markelo (zie adv.). Zaterdag 26 april: Na afloop Overijssel- rit K.N.M.V. gezellig dansen in hotel G. Müller. Woensdag 30 aprilFeestavond Holtense Oranjevereniging in Amicitia in ver band met verjaardag H. M. de Ko ningin. Abonnees op Holtens Nieuwsblad buiten de gemeente Holten worden be leefd verzocht hun abonnementsgeld (per halfjaar 2.70 of voor het gehele jaar 5.40) te willen voldoen op giro rekening no- 875587 van de Coöp. Boe renleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 19 april nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. Zondag 13 april 1958. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. In beide diensten col lecte voor de Varende Gemeente. 7.30 uur Ds Oberman, Jeugddienst. Collec te voor de Jeugddiensten. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collec te voor de Varende Gemeente. Geref. Kerk. 9.30 uur Ds R. A. Hoog kamp en 3 uur Ds M. Kamper van Wierden. Ergerlijke Geboren: Jan Albert, zv J. A. Pasop en H. G. Bolle, Borkeld 29. Willemi- na Johanna, dv G. J. Schoneveld en D. de Vries, Oranjestraat 19. Wilhel mus Antonius, zv J. G. Kemper en A. M. Kleinherenbrink, Espelo 13. Lu- cresa Henderica, dv D. Smit en Z. Nij- enbrink, Lichtenberg 6. Dinant Al- bertus, zv J. Aanstoot en A. Paalman, Beuseberg 144. Herman, zv D. Aaf- tink en D. Stevens, Oranjestraat 43. Henk, zv G. W. Knapen en F. Soer, Larenseweg 3. Ondertrouwd: J. Steunenberg, 22 jr. en H. Veneklaas, 22 jr., beiden te Hol ten. L. H. Bronsvoort, 24 jr. en G. B. Stevens, 16 jr., beiden te Holten. G. D. Veneklaas, 23 jr., Wissenkerke en A. H. Westerik, 23 jr., Holten. J. Lub- berts, 24 jr., Voorst en G. Paalman, 23 jr., Holten. A. Dekker, 25 jr., Nij ver dal en H. Westerik, 22 jr., Holten. Overleden: J. Meesterberend, wednr. van H. Kruiskamp, 77 jr., Neerdorp 20. F. M. Muller, 81 jr., wed. van K. Bos, Holterberg 64. BEVOLKING: Vertrokken: H. van Zeben en gez. v. Schoolstraat 18 naar Dodewaard. M. Stevens van Larenseweg 30 naar Har- denberg. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: hoofddoek; kinderporte- monnaie; pakje tabak; prentenboek; 'n portemonnaie; speldje; een paar da- „meshandschoenen; kinderwantje. Verloren: leren jekker: drie porte- monnaies met inhoud; aktetas met inh.; paar kinderhandschoenen; broche; een dameshandschoen; portemonnaie zon der inhoud; motorbril.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1