JEZUS IS OVERWINNAAR 222 mannen gevraagd BURGERLIJKE STUB AGENDA PREDIKBEURTEN Abonnementsgeld No. 14. Jaargang 10. ZATERDAG 5 APRIL 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Botten» Nieuwtblad" te Holten. Telef. K fH*3 - SSi Adv.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.m. meerf 0.07 Gode zij dank, die ons de over winning geeft door onze Here Je zus Christus. 1 Cor. 15 57. Ieder jaar is het weer opnieuw een blijde gebeurtenis het Paasfeest te mo gen vieren. Telkens weer stellen we er ons veel van voor. Dagen lang worden er voorbereidingen getroffen. Op veler lei manieren zijn we bezig ook 'de ko mende data tot onvergetelijke te maken. Waarom zijn we allen eigenlijk zo druk en waarom neemt ook het Paasfeest tel kens weer zo'n ruime plaats in? Want op zich zelf genomen is het toch maar een zeer merkwaardig gebeurenvoor ons verstand ten ene male onaanvaardbaar! Je komt er nooit uit! En toch viert bijna iedere mens dit feest. Zeker, het wordt op uiteenlopende wijzen gevierd, zó zelfs, dat het niets meer te maken heeft met wat de bijbel ons vertelt, maar dit neemt niet weg, dat het ons niet loslaat, dat Paas-gebeuren Geen wonder ook, want de mens van onze dagen kijkt soms verbaasd om zich heen, al die rouwadvertenties, al dat leed, al die nederlagen. En we willen graag even de werkelijkheid om ons heen vergeten. Een verdovingsspuitje geeft immers ook al die „zalige vergetelheid"! Maar daarna? Wat dan? Wie zó de Paas dagen gebruikt zal uiteindelijk te gronde gaan aan de rauwe werkelijkheid van deze wereld. Neen pasen wil iets anders zijn, of beter gezegd: Pasen wil totaal anders zijn! Moody een Amerikaanse evan gelist heeft eens gezegd: „Op zekere dag zal er in de krant staan, dat ik dood ben, maar... geloof er geen woord van!" Glimlacht u nu? En toch heeft hij gelijk gehad, want eens is dat ongelooflijke wonder ge beurd, dat Jezus de dood heeft over wonnen! Hij leeft! En dat heeft Hij niet voor Zichzelf in de eerste plaats ge daan Hij deed het voor óns! Opdat het voor ons met de dood niet uit zou zijnDe dood in deze wereld gekomen door de zonde. Door onze eigen schuld dus. Daarvoor stierf Jezus op Golgotha. Dóór ons en vóór ons! Zijn wij daarvan overtuigd? En dat is nu het geweldige van Pasen, dat zelfs deze laatste vijand is overwonnen. En dat God aan mee laat genieten van deze overwinning. Want de gevolgen zijn heerlijk! Voor een ieder die gelooft is de dood van z'n verschrikking ontdaan! Het is gewoon een doorgang tot het eeuwig leven! Hebt u de heerlijke troost ervaren van een geliefde, die in Christus stierf? Die daardoor bevorderd werd tot hogere heerlijkheid Jezus is overwinnaar. Dat betekent voor ons mensen van deze tijd, dat niet wij het zijn, die het voor het zeggen hebben, maar Christus. God geeft ons ook op Pasen een nieuwe kans, een nieuw begin en Hij zegt: Voorwaarts! Dat kan Hij zeggen, omdat Hèm gegeven is alle macht in hemel èn op aarde. Vergeet dat niet! Ook omdat Hij leeft en niet van de aarde heenging, omdat Hij Zijn be lofte deed: Vrees niet Ik ben met u al de dagen! Pasen is dus als 't ware Gods venster, waardoor God als Vader naar ons kijkt. Maar Hij kijkt niet alleen Hij roept ook. Hebt u, die dit leest, al ja gezegd Dan zal het ook blijken, dat wij door Jezus' overwinning mede-overwinnaars zijn Dan is er op het komende paasfeest waarachtige blijdschap; zelfs daar, waar grote droefheid, of angst, of eenzaam heid is. Van harte gezegende paasdagen. I. Leef verstandig I Borstel ni elke maaltijd Uw tanden. Raadpleeg geregeld de tandarts. maar.... dat vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. GEEN NOOD ajSyfr »'J '3' ^^255^ tabletten. bij tand- of kiespijn poeders of i-ai-bcu.. Ze helpen snel en afdoeod, behouden lar tijd bun werking en veroorzaken ge vermoeidheid of versuffing. Zijn daardo geschikt om tijdens het werk te word ogenomen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: rood gevlamde vulpen; 'n damestasje. Verloren: zakmes; étui met inhoud; Grolse want; deksel gereedschapskistje met sleutels. CANDIDATENLIJST ALGEM. BELANG - V.V.D. Door de leden van de kiesvereniging Algemeen Belang en V.V.D.welke met de raadsverkiezingen wederom met een lijst zullen uitkomen, is uit de groslijst de volgende definitieve candidatenlijst vastgesteld: 1. D. J. Wansink, 2. H. Klein Velderman, 3. J. H. Sprokkereef, 4. W. ten Berge, 5. E. Wegstapel Jzn. 6. J. W. Nagelhout-Klijzing, 7. G. W. Baltus, 8. Joh. van Geenhuizen, 9. J. Oolbekkink (Look), 10. H. J. Slijkhuis, 11. G. J. Klein Hegeman, 12. J. Brinks, 13. J. W. Nijland en 14. A. Bekkernens. JAARVERGADERING DIJKER1IOEKSE PLATTELANDSVROUWEN De afdeling Dijkerhoek van de Bond van Plattelandsvrouwen hield vrijdag avond van de vorige week haar jaarver gadering in Het Bonte Paard onder lei ding van de waarnemend-presidente me vrouw M. Reilink-Kers. De vergadering was deze keer niet druk bezocht. Door de secretaresse mevr. J. Reilink- Reilink en door de penningmeesteresse mevr F. J. Hartenberg-Grotendorst wer den de jaarverslagen uitgebracht, welke keurig in orde werden bevonden. De kas- commissie bestaande uit de dames H. Paalman-Mekenkamp/ en, J. Paalman- Kloosterboer kon dan ook voorstellen de penningmeesteresse décharge te verle nen, waartoe werd besloten. Beide bestuursleden werd dank ge bracht voor hun verslag. Na de pauze werd een praatje gehou den over diepvries en besloten Mej. Rot- tink uit Delden te verzoeken in de maand april daarover een inleiding te komen houden. Voor deze bijeenkomst zullen ook andere worden uitgenodigd. Met een „wel thuis" sloot de presidente deze vergadering. OPBRENGST VOOR SIMAVI De dezer dagen gehouden collecte voor Simavi heeft een bedrag van f 170.39 opgebracht. „JONG HOLTEN" BESPRAK VRAAGSTUKKEN De vereniging „Jong Holten" afdeling van de P.J.O. hield de vorige week don derdag in het café van de heer K. ter Horst een ledenvergadering onder voor zitterschap van de heer Joh. Nikkels. In zijn openingswoord heette de voor zitter in het bijzonder welkom het advi serend lid de heer M. Bouwhuis, direc teur van de Coöp. Aan- en Verkoopver- eniging. Het bleek, dat de ontspanningsavond, welke onlangs gehouden werd, een klein financieel tekort heeft opgeleverd. Dit bedrag zal uit de verenigingskas worden bijgepast. Uitvoerig werd gesproken over de van het hoofdbestuur der P.J.O. ontvangen voorstellen tot wijziging van de Statu ten en het Huishoudelijk reglement, wel ke werden aanvaard. Na de pauze werden een tweetal vra gen besproken, welke eveneens van het hoofdbestuur afkomstig waren. De eerste vraag had betrekking op de betekenis van het gezin waarvan o.a. ge zegd werd, dat het 20 jaar geleden veel meer betekende dan op het ogenblik. De vragen waren nu hoe dit zou komen, of de leden daarmede tevreden waren, wat zij van het gezin verwachtten en hoe zij een ideaal gezinsleven zagen. Als discussieleider trad op de heer H. Rietberg, die op uitstekende wijze lei ding wist te geven aan het gesprek en daarin successievelijk alle leden wist te betrekken. Als samenvatting kan gezegd worden, dat de leden over het algemeen van oor deel waren, dat op het platteland van, een vermindere betekenis van het gezin nog niet zoveel te bespeuren valt. Naar hun mening is dit, in verband met het veelvuldig voorkomen van het ploegen- stelsel, wel het geval in de stad. Op het platteland lijdt het gezinsleven nog niet onder het bezoek van vergaderingen en ontwikkelingsavonden. Met betrekking tot de tweede vraag, wat verstaan moet worden onder een goed functionerende plattelandsjonge renorganisatie was men over het alge meen van oordeel, dat hiervan slechts sprake kan zijn, indien de leden zelf zo veel mogelijk aan het verenigingswerk deelnemen o.a. door het doen van voor stellen en het nemen van initiatieven. Saaie agenda's achtte men uit den boze, hetgeen de praktijk ook wel uitwijst, aangezien er altijd wel grote belangstel ling is voor actuele lezingen maar niet voor gewone vergaderingen. Wegens tijdsgebrek moest de derde vraag „Zijn vestigingseisen in de land bouw noodzakelijk?" tot een volgende vergadering blijven rusten. TIENDE LEERKRACHT DORPSSCHOOL Het Gemeentebestuur heeft van de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen bericht ontvangen, dat in verband met de stijging van het aantal leerlingen der Doi'psschool zo spoedig mogelijk kan worden overgegaan tot de aanstelling van een 10e leerkracht. RECTIFICATIE In het bericht betreffende het afscheid van de heer van Zeben als onderwijzer der Dorpsschool, in ons vorige nummer, is vermeld, dat hij als penningmeester van de schoolreizen f 400 door de vingers liet gaan per jaar. De lezers zullen be grepen hebben, dat dit niet juist is en dat dit moet zijn f 4000 per jaar. miuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiuiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW 1 Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 p §1 Zitting in Hotel Holterman H elke maandagmiddag. M Hlllllllllllllllllllllllllll Het opschrift hierboven lijkt U misschien wat vreemd? Het is echter niet zo vreemd als wij U vertellen, dat het BESTUUR VAN „HET GROENE KRUIS" 222 MANNEN NODIG HEEFT om hem te helpen bij de inzameling van een aanzienlijk BOUWKAPITAAL VOOR HET WIJKGEBOUW. Ons bestuur heeft de gemeente verdeeld in 111 wijkjes van bijna allemaal 10 gc-zinnen en het zal nu binnen enkele dagen uit elk van die groepjes van 10 gezinnen 2 mannen, dat is dus 222 mannen, vragen om in de overige 8 gezinnen van hun wijk een lijst aan te bieden voor het plaatsen van renteloze aandelen of voor het verkrijgen van giften. Natuurlijk zullen zij zelf eerst 't goede voorbeeld willen geven. Om deze actie goed voor te bereiden en geheel te doen slagen is het noodzakelijk, dat eerst een mondelinge toelichting wordt gegeven, voordat de lijsten worden uitgereikt. Daarom zullen de 222 mannen worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op vrijdag, 11 april a.s., des avonds 8 uur in Amicitia. Wij doen een dringend beroep op hen allen, om ons de behulpzame hand te bieden en op deze avond aanwezig te zijn. Er is al veel geschreven en gesproken over de stichting van ons wijkgebouw. Door prachtige initiatieven en grote offervaardigheid is reeds de mooie som van f 30.000.bijeengebracht. Door een ernstig beroep op de gehele bevolking te doen, hopen wij in korte tijd het ontbrekende bouwkapitaal bijeen te kunnen brengen. Een wijkgebouw is dringend nodig voor de gezondheid, de levens vreugde en een gelukkige toekomst van onze kinderen en voor een liefdevolle verpleging van onze zieken en bejaarden. Daarvoor is echter aller medewerking noodzakelijk. Hierover in een volgend nummer meer. Ten einde U enigszins een beeld te geven van de stichtingskosten van een wijkgebouw en de wijze waarop het bouwkapitaal bij elkaar moet komen, geven wij hieronder een: Globale fmancieringsbegroting Uitgaven Wijkgebouw met in ventaris 55.000. Twee zuster- woningen 25.000. Inkomsten Bouwfonds Renteloos voorschot van de Provincie Bouwpremie van het Rijk Renteloze aandelen en bijdragen van de leden 30.000.— 10.000.— 5.000.— 35.000.— Totaal80.000. Totaal80.000. zal gratis door Het bouwterrein tot een waarde van pl.m. f 10.000, de gemeente beschikbaar worden gesteld. Het bovenstaande is slechts een globaal overzicht, waaraan wij ons natuurlijk niet gebonden kunnen achten. Het lag aanvankelijk in onze bedoeling om te trachten door giften ineens of in termijnen een kapitaal bijeen te garen. Voor de inzame ling daarvan hadden de Vrouwenverenigingen zich reeds bereid ver klaard. In de gemeente Rolde, een plaats in Drente van ongeveer dezelfde grootte als Holten, heeft men echter voor de stichting van een wijk gebouw een kapitaal van meer dan f 60.000.bijeengebracht door middel van renteloze aandelen. Waar het bij ons ook om een belang rijk kapitaal gaat, hebben wij gemeend, dat het aanbeveling verdient ook onze leden door renteloze aandelen of eventueel giften in de gelegenheid te stellen in de bouwkosten bij te dragen. De afgevaardigden der Vrouwenverenigingen hebben toen met ons gezegd: „DAT IS MANNENWERK", en daarom nodigen wij dus de mannen uit om ons bij dit grote werk terzijde te staan. Wij rekenen gaarne op hun en Uw volledige medewerking, wensen U allen goede Paasdagen en hopen U in het volgend nummer van Holtens Nieuwsblad nog nader in te lichten. Het Bestuur van „Het Groene Kruis", W. Beijers, voorzitter J. P. Nagelhout G. Gerritsma, vice-voorzitter C. H. Rietdijk G. Brands, secretaris A. Fransen leden G. J. Langenbarg, 2e secretaris G„ W. Knapen H. J. Oolbekkink, penningmeester H. Maats-Kevelam T. C. J. Groeneveld, wijkverpleegster J. Wiggers-Aanstoot W. Wansink-Muller, wnd. wijkverpl. Geboren: Bertha Willemina, dv- G. J. Veneklaas Slots en J. H. Landuwer, Beuseberg 99. Johanna, dv. H. Blan- kena en J. F. Veneklaas, Dijkerhoek 100. Ellen Joan, dv. R- L. Brouwer en J. E. Löwe, Look 40 (geboren te De venter). Gehuwd: G. Schutte, 27 jr. en Z. Jan sen, 24 jr., beiden won- te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: D. Bultman en gezin, van Zierikzee naar Holterberg 73; H. Por tier, van Surabaja naar Holterberg 42; H. G. Lents en gezin, van Surabaja naar Look 19; H. M. Klasing, van Ma- lang naar Look 19; N. H- Nieuwenhuis, van Situbondo naar Look 40; F. van Schaik en gezin, van Kediri naar Look 19; L. F. Mayes en gezin, van Surabaja naar Holterberg 42. Vertrokken: H. H. Burink, van Espe- lo 73 naar Raalte; H. Meijboom, van B. v- d. Borchstraat 10 naar Meppel; G. M. van Zee, van Holterberg 26 naar De venter; A. A. Pieters en gezin, van Look 19 naar Putten. Maandag 7 april (Paasmaandag)Dan sen in Hotel G. Muller (aanv. 3 uur). Maandag 7 april (2e Paasdag), 2.30 uur: Oriënteringsrit van de M.A.C. „De Holterberg" voor auto's motoren, brommers en fietsen. Start bij café Vruggink. Dinsdag 8 april, 7.30 uur, geb. Bethanië: Vergadering Hervormde Vrouwenver eniging Dijkerhoek. Dinsdag 8 april: Afhalen loten Staats loterij (zie adv.) Woensdag 9 april, 8 uur: Algemene Le denvergadering der Coöp. Boerenleeh- bank „Holten" in café Vruggink. Woensdag 9 april, 7.45 uur, geb. „Re- hoboth": Verg. Chr. Plattelandsvrou wenbond. Lezing door mej. Rottink over het onderwerp „Van tuin naar tafel". Tevens vertoning van films. Vrijdag 11 april, vanaf 8 uur 's avonds: Verzilveren vacantiebonnen Bouw. en Nevenbedrijf 2e Paasdag en Koningin nedag bij P. F. v. Doorn, H. J. Wan- sinkstraat 25. Vrijdag 11 april, 8 uur: Jaarvergadering van de M.A.C. „De Holterberg" in café Vruggink. Vrijdag 11 april, 8 uur: Zuster Loeff geeft plattelandsvrouwen voorlichting inzake kankerbestrijding, met inleiden de causerie van dokter J. P. Nagel hout. Zaterdag 12 april, 8 uur: Openbare uit voering Deventer Figuurzaag- en Gymclub D.F.C. in hotel Vosman (zie adv.). Zaterdag 12 april, 7.30 uur: Slotbal dans club hotel Holterman in Amicitia (zie adv.). Woensdag 30 aprilFeestavond Holtense Oranjevereniging in Amicitia in ver band met verjaardag H. M. de Ko ningin. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Addink. 2e Paasdag 10 uur Ds Polhuis. (In alle Paasdiensten de grote Paascollecte voor het Algemeen Kerkewerk.) Dijkerhoek. Zondag 10 uur Ds Israël. (Grote Paascollecte voor Algemeen Kerkewerk.) Geref. Kerk. 10 uur Ds Hoogkamp en 3 "uur Ds Schenk van Enter- 2e Paas dag 10 uur Ds Hoogkamp (Paaszang- dienst m.m.v. de Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria"). Abonnees op Holtens Nieuwsblad buiten de gemeente Holten worden be leefd verzocht hun abonnementsgeld (per halfjaar 2.70 of voor het gehele jaar 5.40) te willen voldoen op giro rekening no- 875587 van de Coöp. Boe renleenbank te Holten. Bij het over maken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 16 april nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. COLLECTE VAN CENTRALE P.H. Het zou niet te verwonderen zijn, wanneer velen van onze lezers niet we ten wat dit opschrift betekent. Tenmin ste niet dat: Centrale P.H. Het is de af korting van Centrale voor practische werkverruiming en hulpverlening. Dit is een instelling, gevestigd te Groesbeek en gesticht door ds-, Visscher, N.H. predikant. Een man, die bekend is geworden door zijn kerkelijke en so ciale arbeid op de z.g. Friese heide. Degene, die vanuit zijn krachtig ge loof, door z'n grote volharding voor zeer velen tot geweldige steun en zegen is geweest. In Groesbeek staat van deze stich ting een stukje protestants maatschap pelijk werk. Sedert 1920 is men voort gegaan, gedreven door de liefde van Christus, om kinderen, mannen en vrouwen, die hulp nodig hadden, de be hulpzame hand te bieden. Totaal pl-m. 1400 mensen worden hier opgevangen. Dit prachtig werk zal door ons in Holten gedragen moeten worden. Het is een stukje daadwerkelijk christendom en daarom wordt er een dringend be roep op onze gemeente gedaan mild te geven, wanneer in de komende week een offerbus wordt aangeboden. GESLAAGD. Te Hengelo (O.) slaagde dezer dagen voor het diploma Rijks Alg. Tuinbouw- wintercursus de heer A. G. Vorkink te Holterbroek. De heer Vorkink is mo menteel werkzaam op het landgoed „Twickel" te Delden,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1