HOLTENS NIEUWSBLAD Uifc!2grw door IwumoL Jaarvergadering School met de Bijbel WIE ADVERTEERT VERKOOPT WIE NIET ADVERTEERT WORDT VERGETEN! No. 12. Jaargang 10. (Tweede blad). ZATERDAG 22 MAART 1958. Voorzitter M. TEESELINK en penningm. D. J. SCHUPPERT namen afscheid. In de hal van de school aan de Schoolstraat werd vrijdagavond van de vorige week de jaarvergadering gehou den van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener School met de Bij bel te Holten, onder presidium van de heer M. Teeselink, die deze bijeen komst, welke zeer druk bezocht was, opende met gebed na het laten zingen van psalm 146 vers 1 en 8 en het lezen van Matth. 18 vers 1 tot 11. De heer Teeselink sprak hierna een kort welkomstwoord, waarin gewaagd werd van de rijke zegeningen, die ver eniging en school in 1957 uit Gods hand mochten ontvangen. Nadat door de secretaris, de heer H- J. Westerik, de notulen van de vorige jaarvergadering waren gelezen, hield mej. G. Burgier een inleiding over het onderwerp: „Het onderwijs in de Bij belse geschiedenis". Een verslag hier van vindt U elders in dit nummer. Jaarverslag. De secretaris, de heer H. J. Westerik, liet in een uitvoerig verslag de voor naamste dingen op schoolgebied in '57 de revue passeren. Op 2 januari 1957 werd het 50-jarig bestaan van de school herdacht met een herdenkingsdienst in de N. Herv. kerk, welke dienst geleid werd door de oud- leerlingen Ds J- E. Steenbakker Mori- lyon Loysen, Herv. predikant te Ange- ren, en Dr. Jac. Bax, rector van het Chr. Lyceum te Veenendaal. In verband met dit jubileum reci pieerde op 3 januari het schoolbestuur in de hal van de nieuwe school en zeer velen kwamen hun gelukwensen aan bieden. Burgemeester Mr. W. H. Enk laar, die namen het gemeentebestuur het woord voerde, reikte aan de pen ningmeester van de school, de heer D. J. Schuppert, de ere-medalje in goud uit, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau- In een viertal achtereenvolgende avonden werd in gebouw „Irene", dat elke avond tot de laatste plaats was bezet, het gouden feest herdacht met de opvoering van een revue, die was samengesteld door de heren Js. Beid- man en E. Koopman- De heer. Wésterik bracht in z'n ver slag dank aan het personeel van de school, dat onder leiding van 't hoofd, de heer J. Kroon, zijn moeilijke en ver antwoordelijke taak met opgewektheid en grote toewijding vervulde. Woorden van dank en grote waardering werden ook gericht tot de schoolschoonmaak- sters, de dames Kolkman en Plekkenpol en tot de tuinman, de heer H. Nijkamp. Verder werd in het verslag aandacht geschonken aan: gezondheidstoestand der kinderen, schooltandverzorging verloop der leerlingen, verkeersexamen en schoolreizen, sportdag, Oranjefeest. Kerstwijding, handwerkcursus enz. Met enige gevoelvolle woorden en enkele ogenblikken stilte werd 't heen gaan herdacht van mej. Frowijn. die enkele jaren aan de school verbonden was en die met grote toewijding en liefde het christelijk onderwijs diende. Zij werd op 14 september te Ootmarsum ten grave gedragen. Financiën- Blijkens het financieel verslag van de penningmeester, de heer D. J. Schup pert, stemmen de financiële uitkom sten over het afgelopen jaar tot tevre denheid. De commissie voor controle, die bestond uit de heren G. Langenbarg cn R. Reinink, had boeken en beschei den in orde bevonden, weshalve werd de penningmeester dank gebracht voor zijn beheer. Als leden van de kascom- missie 1958 werden benoemd de heren R. Reinink en A. Nekkers. Vervolgens hield de heer J. Kraaije- veld een inleiding over het onderwei-p: „Het geweten van het schoolkind". Het verslag hiervan vindt u ook elders in dit nummer- Bestuursverkiezing. Inplaats van de heren M. Teeselink en D. J. Schuppert, die zich niet her kiesbaar hadden gesteld, werden als bestuursleden gekozen de heren A. Koopman Jr. en L. Schuppert. Door 't bestuur waren tevens candiaaat gesteld de heren H Breedveld en J. Nijkamp. De 2e voorzitter, de heer G- W. Riet man, sprak een kort woord tot de heer M. Teeselink, die op 27 februari 1939 tot bestuurslid en in 1950 tot voorzitter werd gekozen, en tot de heer Schup pert, die 28 jaar de penningen beheer de. De School met de Bijbel bewaart aan U beide de meest prettige herinne ringen en op deze afscheidsavond zeg gen wij U hartelijk dank voor het vele en belangrijke werk, wat U hebt ge daan in het belang van het christelijk onderwijs, dat U beide op voortreffe lijke wijze hebt gediend, zo besloot de heer Rietman zijn korte toespraak tot de scheidende bestuursleden, van wie t.z.t. in een bijeenkomst van bestuur en onderwijzend personeel afscheid zal worden genomen. Na de pauze waarin getrakteerd werd op koffie met gebak werd ver toond de bijbelse film „En zij lieten Barabbas los". Het hoofd der schooi, de heer J. Kroon, gaf voor de vertoning een korte toelichting op deze film, die diepe indruk maakte. Ds R. A. Hoogkamp sprak een siot- 4 en 9 en eindigde met dankgebed na woord naar aanleiding van Gen- 17 vs. het zingen van Gez. 217 vs. 2. ÏJSBAR MOET WORDEN VERWIJDERD Toen in 1949 aan de heer H. J. Roes- sink vergunning werd verleend tot tij delijke oprichting van een ijsbar aan de Dorpsstraat in de onmiddellijke om geving van de spoorwegviaduct, werd daarbij uitdrukkelijk bepaald, dat deze slechts zou kunnen worden verlengd, zolang het uitbreidingsplan „De Gaar den" niet in uitvoering zou worden ge nomen. De ijsbar staat n.l. juist voor de plaats waar de Gaardenweg in de Dorpsstraat zal uitmonden. Het terrein behoorde toe aan de heer W. F. Reilink maar is het vorig jaar eigendom ge worden van de gemeente. Aangezien betrokkene de door hem gedane toezegging niet nakomt om de ijsbar op te ruimen, hoewel hem her haaldelijk op zijn toezegging en zijn verplichting is gewezen, hebben Burge meester en Wethouders de raad ver zocht hen te machtigen aan de Presi dent der Arrondissementsrechtbank te Almelo te verzoeken hem in kort ge ding te bevelen, dat hij zijn contrac tuele verplichtingen nakomt en zorg draagt, dat de ijsbar binnen een te stel len termijn wordt verwijderd. Ten aan zien van betrokkene is de grootst mo gelijke medewerking en soepelheid be tracht en bovendien dwingt de voort gang met de ontsluitingswerkzaamhe den om thans handelend op te treden. De raad kon zich met de zienswijze" van het dagelijks bestuur geheel ver enigen, nadat de burgemeester nog had medegedeeld, dat door een particulier opslagruimte is aangeboden voor het onderbrengen van de conservator, wel ke in de ijsbar staat opgesteld. BEDRIJFSLEIDER DOOR STIER OP DE HOORNS GENOMEN Op het. terrein van de Coöp. K.I.- verenisin? „Zuidwest Overijssel" te Dij- kerhoek is woensdagmiddag omstreeks 3 uur een oneeluk gebeurd, dat naar het zich laat aanzien nog goed is af gelopen. De stier „Nero" heeft de be drijfsleider van de K.I.-stal, de heer J. H. Groofhaar, on de hoorns genomen, waardoor deze enkele kootjes van zijn hand brak en inwendige kneusingen ophep. ..Nero", één van de makste stie ren van de stal, zou gefotografeerd worden, met het oog op een uit te ge ven catalogus van de stierhouderij. De heer Groothaar had het dier uit de stal gehaald en naar een aan de overzijde gelegen weide gevoerd, waar de foto graaf zijn plicht zou doen. Zo ver is het echter niet gekomen, want waar schijnlijk door de kou en het vreemde terrein werd de stier onrustig en viel hij zijn begeleider aan, die tegen de grond werd geworpen. Toen dehoofd- inseminator, de heer H. Kers, onmid- delijk op de plaats van het ongeval verscheen, was de heer Groothaar al weer opgestaan, maar hij was door de aanval gewond, zodat onmiddellijk ge neeskundige hulp werd ingeroepen. Dokter Rietdijk constateerde de ver wondingen aan de hand, de inwendige kneuzingen, zodat hij onmiddellijke overbrenging naar het St. Geertruiden Gasthuis in Deventer noodzakelijk acht te. Daar heeft men een minitieus on derzoek ingesteld met het gevolg, dat de echtgenote van de heer Groothaar naar haar woning kon terugkeren, met de geruststellende mededeling, dat de doktoren geen levensgevaarlijke inwen dige verwondingen hadden geconsta teerd. Zijn toestand was donderdag middag d.an ook bevredigend.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1