Uit het plaatselijk parlement De P*v*cLA* en de landbouwpolitiek DAMPO Blijf meester 8BBia!nnBiBüCEB503iIïH AGENDA verkouden No. 12. Jaargang 10. ZATERDAG 22 MAART 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,J3olten» Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 54S3 - tSJ, Adv.-prijs: 1—15 m.m. (a contantf 2.—. Iedere m.m.meerj 0.01 SLUITENDE BEGROTING AANVAARD. KASGELDRENTE WORDT LAGER. TWEEDE WIJKVERPLEEGSTER. AUTOWEG HOLTERBERG. De gemeenteraad van Holten heeft don derdag in een middag- en avondverga dering de algemene en bedrijfsbegrotin- gen voor het jaar 1958 vastgesteld, zon der dat daarin belangrijke wijzigingen werden aangebracht. De gemeentebegroting sluit in ont vangsten en uitgaven met een bedrag van f 1.783.547.87. Er is slechts een bedrag van f 2.206.93 op de post „onvoorziene uitgaven" beschikbaar, welk bedrag vol gens de voorschritfcn van hogerhand ruim f 8500.zou moeten bedragen. Er wordt de gemeenten momenteel weinig financieel perspectief geboden, zodat bij deze behandeling door de leden dan ook nauwelijks bijzondere verlangens naar voren konden worden gebracht. Toch hebben burgemeester en wethou ders nog kans gezien enkele kleinere sub sidies te verlenen en de bijdrage aan de V.V.V. „Hol tens Belang" met enkele honderden guldens te verhogen. Zoals reeds gemeld zal aan de regering alsnog een hogere uitkering uit het ge meentefonds worden gevraagd van ruim f 8.ner inwoner, voor de verharding en verbetering van een aantal zandwe gen, waaraan een zeer dringende be hoefte bestaat. Voordat de begrotingen aan de orde kwamen heeft de raad een aantal straten in het- complex de Gaarden een naam gegeven. Het worden de Denneboom- straat, de Haarstraat, de Diesenplas- straat, de Bessinkplasstraat, het Kosters, pad en het Markepad. Namen ontleend aan het kadaster en aan de historie. Van de heer G. J. Aaftink Gzn. wer den enkele percelen grond aangekocht voor de prijs van f 1.25 per m2 inclusief bedrijfsschade. De verkoop van een stukje grond aan de heer W. Rietberg aan de Boschkamp straat werd aangehouden om tot een rui ling te komen. Uit de rentcspaarbricvcn van de Ver. van Ned. Gemeenten krijgt de gemeente 44.000 gulden toegewezen a 6 De ren te is thans te hoog, maar men hoopt, dat deze gecompenseerd zal worden door een hogere bijdrage in de woningwet- bouw, omdat zij voor dit doel voor con solidatie van vlottende schuld bestemd moet worden. Er werden kasgeldleningen aangegaan met het Groene Kruis, de Spaarbank te Deventer en de Nutsspaarbank te Utrecht tot een bedrag van f 218.000.met een lagere rentevoet als tot nu toe gang baar was. Voorts kregen b. en w. mach tiging om nog een groter bedrag aan kasgeld te lenen, zodra dit noodzake-, lijk is. Blijkens een aanvulling en wijziging van de legesverordening zal voor een toe- ristenkaart (in de plaats van een bewijs van Nederlanderschap) f 1.25 worden geheven en kosten bouwaanvragen en hinderwetaanvragen in het vervolg f 1. per stel. RECREATIETERREIN. De vaststelling van het uitbreidings plan in onderdelen „De Haspel" voor recreatieterrein, ontlokte de heer Sprok- kereef de vraag of het niet mogelijk is wat vroegtijdiger dergelijke plannen op te stellen. De Voorzitter wijst er op, dat hieraan dikwijls bezwaren zijn verbonden, om dat men niet weet of de grond daarvoor te koop is. De heer Landeweerd ziet hierin be zwaren, omdat men dan de grond te vroeg duurder maakt, hetgeen de exploi tatie zal bemoeilijken. De heer Sprokkereef ziet deze bezwa ren niet, omdat het geld aan de ingeze tenen ten goede komt. Aan mej. N. Arfman werd met dank voor de bewezen diensten eervol ontslag verleend als hoofdleidster der openbare kleuterschool. Tot onderwijzer aan de o.l. dorpsschool werd benoemd ingaande 1 april de heer H. C. F. Weiland, gekomen van Djakar ta en thans als tijdelijk onderwijzer werkzaam aan de o.l. school te Dijker- hoek. Deze stond no. 1 op de voordracht, no. 2 was de heer J. A. Engel te Am sterdam. BEHANDELING VAN DE BEGROTING VAN DE GEMEENTE EN DE GEMEENTEBEDRIJVEN VOOR HET DIENSTJAAR 1958. Bij de artikelsgewijze behandeling van de begroting was het de heer Klein Vel- derman, die de eerste opmerking maakte en wel bij volgnummer 8: Jaarwedde en ambtstoelage van de burgemeester. Hij vond het inkomen van de eerste burger aan de lage kant en zou het sa laris willen verhogen indien de moge lijkheid hiervoor bestaat. De raad was het met de heer Klein Velderman eens en steunde diens voorstel om tot de bevoegde instantie het verzoek te rich ten om indeling in een hogere klasse. De heer Sprokkereef zou, gezien de tijd die een zitting van de raad gewoon lijk vergt, het presentiegeld iets willen verhogen, doch de Voorzitter is van me ning, dat een vergoeding van f 8.re delijk is, aangezien bijna altijd 's avonds wordt vergaderd. De rijkssubsidie a f 975.die de ge meente per jaar ontvangt in de kosten van de verlichting van de rijksweg door het dorp, zou de heer Landeweerd ver hoogd willen zien. De kosten die deze verlichting voor de gemeente meebrengt zijn de laatste jaren gestegen en het sub sidiebedrag is hetzelfde gebleven. De Voorzitter deelde de heer Lande weerd mede, dat deze kwestie binnen niet al te lange tijd aan de orde zal worden gesteld in verband met de verlichting van de rijksweg vanaf het grote viaduct tot hotel Müller. De heer Jansen vestigde de aandacht op de bomen in de Oranjestraat (Noor- denberg), die vooral bij avond een ge vaar betekenen. De Voorzitter verklaarde hierover reeds te hebben gesproken met de rijkswater staat en het zal er wel van komen dat de bomen op een enkele uitzondering na „voor de bijl" gaan. Bij behandeling van artikel 57 deelde de Voorzitter mede, dat B. en W. in prin cipe bereid zijn de subsidie van de afd. Holten van „Het Groene Kruis" te ver hogen, zulks in verband met het aanstel len van een tweede wijkverpleegster, doch dan zal ook de contributie van de leden omhoog moeten. De leden zullen een rede lijke contributie per jaar moeten betalen. De heren Sprokkereef en Landeweerd zouden graag zien dat verschillende per celen in het Holterbroek zo snel moge lijk op het waterleidingnet werden aan gesloten. Het water is er bar slecht. Tal van huismoeders moeten elders water halen als ze de was moeten doen. Op een vraag van de heer Klein Vel derman, wanneer er gezwommen kan worden in het zwembad in het „Twen- haarsveld", deelde-de Voorzitter mede, nog dezer dagen een „brandbief" te hebben verzonden. De bouwstop is nog steeds van kracht en de bestedingsbeper king heeft alle plannen in de war ge stuurd. De Nillmij is, nu dit bungalow kamp niet als vacantieoord gebruikt kan worden, niet zo enthousiast, doch het komt wel in orde. Wethouder Wansink zou in Den Haag nog eens willen praten over deze voor Holten zo belangrijke zaak. Holten wordt in de zomermaanden door duizenden be zocht en de regering moet hiermee reke ning houden. Ook de heer Jansen is van mening, dat Holten voorrang moet worden verleend bij het Westen, omdat men daar veel meer mogelijkheden heeft om te baden. Wethouder Teeselink ziet de toestand wat het zwembad betreft niet al te roos kleurig in, doch mogelijk wacht'ons een verrassing. Dat het gymnastieklokaal zo gauw kon worden gebouwd hadden we ook niet gedacht. WELSTANDSTOEZICHT OP HET ARTISTIEK EN ESTHETISCH BOUWEN. Het bedrag van f 500.dat geraamd werd voor de kosten van adviezen van de schoonheidscommissie van het „Over- sticht" te Zwolle zouden de heren Jansen en Brand willen afvoeren, omdat het werk van deze commissie net zo goed kan worden gedaan door de gemeente architect. De Voorzitter gaf toe voor het werk van deze commissie ook niet altijd een tien te kunnen geven, doch hij zou niet graag het beoordelen van de' bouwaan- vragen op de schouders van B. en W. willen laden. Het huis van de heer Steu nenberg aan de Pastoriestraat staat op het ogenblik nog niet mooi, doch men moet toch voorzichtig zijn met uitlatin gen als duivenhok. Wat betreft de deur in het huis van Huisman aan de Kolweg werd volledig overeenstemming bereikt tussen dhr. Huisman en de Schoonheids commissie en B. en W. hebben toen hun fiat gegeven. ONBILLIJKE ZAAK. Als bijdrage in de onderhoudskosten van de provinciale weg Holten-Espelo- Heeten en de provinciale weg Holten-Wip- pertsbrug wordt voor 1958 een bedrag geraamd van f 8176.16. Wehouder Wansink vindt deze bij drage aan de provincie zeer onbillijk, over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zij schenken de rust tot herstel omdat het geen locale wegen meer zijn. De raad is het met de heer Wansink roerend eens, doch de bijdrage in de on derhoudskosten is, zo deelde de Voorzit ter mede, contractueel vastgelegd. Voor verbetering van de Peterswater leiding en de Oude Schipbeek is op de kapitaalsdienst een bedrag geraamd van f 34.000.Nadat de rioolwaterzuive ringsinstallatie tot stand is gekomen, zullen genoemde waterleidingen met een dragline worden uitgebaggerd en op diep te worden gebracht, terwijl de uitkomen de grond met alle vuil dient te worden afgevoerd. Het bedrag (f 34.000.is volgens de heer Sprokkereef absoluut te laag. Met het verbeteren k. zeker een halve ton gemoeid. De Voorzitter verklaarde het met de heer Sprokkereef volkomen eens te zijn, doch t.z.t. zal deze kwestie nader be keken worden. Mogelijk wordt dit ob ject door de Cultuur Technische Dienst uitgevoerd. Op een vraag van de heer Brands deel de de Voorzitter mede, dat de uitgebag gerde modder door de aangelanden moet worden weggewerkt. Op een verklaring van de heer Sprok kereef dat deze modder (specie) als mest stof grote waarde heeft, reageerde de heer Brands: „Misschien willen de boe ren de leidingen wel in orde maken als de gemeente deze meststof cadeau geeft". GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS- BEDRIJF. Bij de behandeling van de begroting G.E.B. deelde de Voorzitter op een vraag van de heer Sprokkereef mede, dat men de bewoners van de Borkeld graag wil aansluiten, doch de financiële medewer king van belanghebbenden is onvoldoen de. Er is met een commissie uit de groep van belanghebbenden gepraat, doch het advies, dat door deze commissie werd gegeven was te weinig steekhoudend om spijkers met koppen te slaan. Wethouder Teeselink zou wat de elec- trificatie van de Borkeld betreft met de hand over het hart Willen strijken. Laten we, als het enigszins mogelijk is, de be woners van deze buurtschap zo senl mo gelijk een lampje geven. KRULSTAARTEN WORDEN NIET MEiiS GEWOGEN. Bij de behandeling van de begroting van het Keurings-, Waag- en Slachtbe- drijf, stelde heer Brands voor om de vee lading niet meer als verzamelplaats ter beschikking te stellen voor die handela ren, die hun varkens niet laten wegen. Wethouder Teeselink: U treft de vrij handel hiermee. De heer Brands: Als het de GOS be trof, zou ik hetzelfde willen doen. Een voorstel van wethouder Wansink om weer terug te gaan naar het oude ta rief van 25 cent per varken, vond bij I de Voorzitter geen genade'. Dit zou capi- tulatie betekenen. We moeten ons niet door de varkenshandelaren de wet laten stellen. De heer Rietberg zou met de hande laren rustig willen praten en hen „uit de doeken doen", waarom het tarief ver hoogd werd van 25 op 35 cent, doch de Voorzitter verklaarde ook hiervoor niets te voelen. Wij sluiten de verzamelplaats en wachten tot de handelaren met ons komen praten. RONDVRAAG. Bij de „rondvraag" vroeg de heer Sprokkereef het woord en hij sprak zijn grote waardering uit voor de wijze, waar op de begroting werd samengesteld. De Voorzitter verklaarde voor deze woorden zeef erkentelijk te zijn. Een woord van dank moet ook worden ge richt tot de secretaris de heer Langen- barg, tot de loco-secretaris de heer W. Beijers, tot de gemeente-architect de heer Jac. Louwerse en tot enkele andere per soneelsleden, die hun medewerking ver leenden. Aan het slot van de vergadering wens te de heer Klein Velderman mr. W. H. Enklaar namens de raad geluk met zijn herbenoeming als eerste burger van Hol ten. Burgemeester Enklaar dankte harte lijk voor deze felicitatie. Ik heb het met de raad van Holten in het verleden goed kunnen vinden en ik prijs mij gelukkig, dat ik aan het hoofd van deze gemeente mag staan, zo besloot mr. Enklaar. 1 ACCOUNTANTSKANTOOR POUW p M Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 M H behartigtg BOEKHOUDINGEN liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniuiuiiiiiiiniiDiimiiiii^ VOOR HET WIJKGEBOUW VAN HET GROENE KRUIS. hi afwachting van de grote actie, die het Groene Kruis van plan is bin nenkort te ontketenen gaan DE PLAATSELIJKE VROUWEN VERENIGINGEN Woensdag als U ter stembus gaat een klein offer van U vragen ten bate van het bouwfonds van het Groene Kruis. Zij zullen bij de stembureauo.aan wezig zijn met een collecteschaal en vragen U als het enigszins mogelijk is daarin EEN GULDEN te deponeren. Holten telt 3350 kiesgerechtigden. Als zij allemaal een gulden offeren het mag natuurlijk ook meer zijn dan komt er een belangrijk bedrag binnen, waarvoor later geen rente en afschrijving behoeft te worden be taald. Het feit, dat wij in volle vrijheid van dit grote grondwettelijke recht mogen gébruik maken is alleen reeds deze gulden waard, maar bovendien doen wij er een voor onze gehele plaatselijke gemeenschap belangrijke daad mee. STELT DUS ONZE VROUWEN NIET TELEUR EN OFFERT WOENSDAG UW BIJDRAGE. Zaterdag 22 maart, aanvang half acht: Jaarfeest C.J.M.V. „De Bouwers" in de school te Espelo. Maandag 24 maart: Modeshow Fa. E. Wonnink in Amicitia (zie adv.). Maandag 24 maart, 8 uur: De heer Brou wer uit Heerlen spreekt in Irene over het Prot. Kerkewerk in Zuid-Limburg en over het leven van de mijnwerkers. Maandag 24 maart, 8 uur, in café Jan sen: Jaarvergadering H.M.V. Dinsdag 25 maart, 7.30 uur: Vergade ring afd. Espelo van de Bond van Plattelandsvrouwen. Mej. Duvenkot van de Volkshogeschool Diependaal spreekt over het werk van de volks hogescholen. Dinsdag 25 maart, 7.30 uur: Vergade ring Hervormde Vrouwenver. Dijker- hoek in gebouw Bethanië. Dinsdag 25 maart, 8 uur: Bindingsavond bosbrandweer in Amicitia met optre den cabaretgezelschap „De Bromtol". Donderdag 27 maart, 7.30 uur: Uitvoe ring Sportvereniging B.A.T.O. afdeling Gymnastiek, in zaal „Amicitia" (zie adv.). Vrijdag 28 maart, 8 uur, gebouw Reho- both: Bijeenkomst van leden Chr. Kleu terschoolvereniging. Afscheid van mej. A. M. Wegstapel. Vrijdag 28 maart, 8 uur: Jaarvergade ring Ver. „Het Groene Kruis", Hotel Holterman (zie adv.). Zaterdag 29 maart, 7.30 uur: Uitvoe ring Sportvereniging B.A.T.O. afdeling Gymnastiek, in „Amicitia" (zie adv.). Maandag 31 maart, 7.30 uur: Vergade ring Jonge Kerk, waarin via de ge luidsband een kort hoorspel zal wor den weergegeven, dat met elkaar be sproken zal worden. Zie verder Herv. Holten. Donderdag 3 april, nam. 8 uur in de School met de Bijbel: Chr. Historische Kiesvereniging. Jaarvergadering en candidaattselling voor de gemeente raad. Woensdag 9 april, 8 uur: Algemene Le denvergadering der Coöp. Boerenleen bank „Holten" in café Vruggink. Voor de afdeling van de Partij van de Arbeid sprak woensdagavond in het Stationskoffiehui's van de heer Kalfster- man, de heer P. Oosterveld, provin ciaal voedselcommissaris te Zwolle, over „Landbouwproblemen". Het Tweede Kamerlid, de heer C. Egas, die in deze openbare vergadering het woord zou voeren, was door andere werkzaamheden verhinderd, zoals de voorzitter van deze bijeenkomst, de heer Beijers, mededeelde, maar de heer Oosterveld was gaarne bereid zijn taak over te nemen. Deze gaf in de aanvang van zijn in leiding zijn toehoorders aan de hand van een aantal cijfers een indruk van de betekenis van landbouw voor de Nederlandse economie en van haar kwetsbaarheid. De Invoer bedroeg over 1957 15i/2 miljard gulden en de uit voer 11.7 miljard, waarbij echter de inkomsten voor verleende diensten (scheepvaart enz.) opgeteld moet wor den. De ünvoer heeft de uitvoer al lang overtroffen. De landbouw maakt daar bij echter een gunstige uitzondering, want voor haar bedroeg de invoer 2.9 miljard en de uitvoer ruim 4 miljard, zodat zij een overschot oplevert van ruim 1 miljard gulden. Er moet niette min een positief beleid worden gevoerd om deze uitvoer te vergroten. Sprekende over de beroering welke de laatste tijd onder de boeren merkbaar was, zag de heer Oosterveld de oor zaak in de daling van de directe op- brengstprijs der producten en de stij gende kosten. Zij hebben een grote in vloed gehad op de liquiditeit van de boer. Zoals gebleken is, behoeft niet getwijfeld te worden aan de beloften der overheid inzake de garantieprijzen. Zij garandeert de boer een redelijk be staan op een sociaal-economisch ver antwoord geleid bedrijf. Een definitie is daarvan niet gegeven, doch de prijsvast stelling en beoordeling geschiedt door regering en landbouworganisaties samen in het. L.E.I. GARANTIES. Uitvoerig ging spreker in op de verschillende onderdelen van de be drijfsvoering en de producten waarop door de regering garanties worden ge geven. Daarbij moet echter wel bedacht worden, dat de landen, welke de Ne derlandse landbouwproducten afnemen steeds meer aandacht schenken en maat regelen treffen voor de stimulering van de product ie in eigen land. Dit is öok de oorzaak, dat minister Vondeling heeft moeten aankondigen, dat de garantie voor de melk beperkt zal blijven tot de hoeveelheid, zoals die in 1957 werd geproduceerd. In Duitsland was de melkopbrengst over het 4e kw. 1957 7 percent hoger dan in hetzelfde kwartaal van het vo rige jaar. 1 Percent in Duitsland is het zelfde als 10 percent van onze pro ductie. Men moet er dus oog voor hebben dat een beperking onafwend baar is, aangezien de markt steeds meer verzadigd wordt. Tot nu toe ge schiedt dit echter in alle sectoren nog op voet van volkomen vrijwilligheid. De overheid legt op de voornaamste producten het volgende toe: melk 220 miljoen gulden, granen 60 miljoen en varkens 30 miljoen, totaal 310 miljoen. Als men weet, dat er ongeveer 200.000 landbouwbedrijven zijn dan kan men wel nagaan, welke de gemiddelde ga rantie per bedrijf bedraagt. Met klem protesteerde de heer Oos terveld tegen de steeds weer door haar tegenstanders verkondigde stelling, als zou de Partij van de Arbeid de kleine bedrijven door dwang op willen hef fen. Dat is een opzettelijke misleiding, die niet getolereerd kan worden. Langs de weg van geleidelijkheid en vrijwil ligheid wordt dit probleem vanzelf op gelost en zijn partij denkt er niet over om hiervoor dwangmaatregelen aan te bevelen. Aan de hand van voorbeelden toonde spreker aan hoe dit proces zich voltrekt. BEROEPSKEUZE De Partij van de Arbeid stelt zich de toekomst van de boeren voor ogen door het voeren van een vast beleid, waarbij tijdig door de jonge boeren een beroeps keuze moet worden gedaan, aangezien geen verder splitsing van de bedrij ven kan plaats vinden. Dat behoeft niet altijd de 'industrie te zijn. Er zijn ook vrije beroepen en er is een grote vraag naar o.m. onderwijzers. Zij heeft reeds jaren de problemen in de landbouw bestudeerd, waar anderen afgunstig op zijn en nu pas mee begin nen. Zij streeft naar gelijke kansen voor iedere jonge man of vrouw, die de gaven bezit om een behoorlijke po sitie te bekleden, zonder onderscheid van van rang of stand. Zij heeft het oog gericht op het levensgeluk van de mens, waarbij die mens dus cen traal gesteld wordt. Het onderwijs zelf heeft sterk de aandacht, ook de ge meenteclassificatie, die onbillijk is voor het platteland. Na gewezen te hebben op de taak van de provincie sprak de heer Oos terveld als zijn mening uit, dat men niet weer terug moet naar de aanpas singspolitiek van de dertiger jaren, die voor de kleine boer funest is geweest. Als er na de bevrijding geen andere politiek was gevoerd, zou men naar zijn mening nu reeds met dezelfde moei lijkheden zitten als toen. Het gaat om de mens en niet om de staat en om gelijkberechtigdheid van alle mensen. Hoewel de vergadering niet zo druk bezocht was, had er toch een langdurige en intensieve gedachtenwisseling plaats, waarbij tal van problemen werden aan gesneden en door de spreker beant woord.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1