sB Plattelandsvrouwen zagen hun bondsfilm Holtens Toneel speelde voor het Groene Kruis Dijkerhoek hield een druk bezochte bazar AGENDA Ergerlijke VEILIG VERKEER No. 11. Jaargang 10. ZATERDAG 15 MAART 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,JSoltens Nieuwsblad" te Botten. Telef. K 5i8S - 8S Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 In de dinsdagavond in Amicitia gehou den bijeenkomst van de afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen, welke goed bezocht was, hebben de leden kennis gemaakt met de bondsfilm, die werd opgenomen ter gelegenheid van het zilveren jubileum van hun organisar tie en in de kosten waarvan alle leden een kwartje hebben bijgedragen. Zij kre gen nu te zien, dat dit kwartje heus niet teveel geweest is, want het is een uitste kende documentaire geworden, deze rol prent. Wegens familie-omstandigheden was de presidente, mevr. J. W. Nagelhout- Klijzmg, afwezig, zodat als voorzitster optrad de vice-presidente, mevr. B. Beijers-Holterman, die, bijgestaan door enkele bestuursleden, als gastvrouw op trad. Zij heette in het bijzonder welkom mej. J. G. Gunther, directrice ener land- bouwhuishoudschool te Olst, en de heer G. W. Sc'heffer van de O.L.M. te Zwolle, die het filmprogramma voor deze avond voor de dames draaide. Nadat eerst vertoond was de film „Eigen haard is meer waard" van het mi nisterie van landbouw, welke voor een belangrijk deel handelt over het grote nut van landbouwhuishoudonderwijs, hield mej. Gunther een causerie over de plaats en de betekenis van de Bond van Plattelandsvrouwen in onze samenleving, waarbij vooral ook het internationaal as pect naar voren kwam. Het is voor het hoofdbestuur van de bond, die thans meer dan 50.000 leden telt, niet meer doenlijk het land in te gaan en daarom had mèj. Gunther deze taak op zich genomen voor het gewest Salland. "In de afdelingen moet men vooral niet de indruk krijgen alleen te staan, want dat is, gezien het werk dat door de bond wordt verricht, beslist niet het geval. Het moet dan ook niet meer zo zijn, dat men vraagt: wat heb ik er aan, dat ik lid ben van de bond, maar dat men zegt: wat kan ik voor de bond doen. De Nederlandse organisatie is met haar 25 jaren niet de oudste. De idee om zich te organiseren is in 1897 ontstaan in Ca nada in de provincie Ontario, door een moeder, die haar kind verloor, omdat zij onvoldoende met de kindervoeding op de hoogte was. Zij heeft zich toen als taak gesteld te trachten de vrouwen van het platteland voorlichting te geven op tal van terreinen, waarop het hen aan vol- dgende kennis ontbrak en dit streven is door de Canadese regering sterk gesti muleerd. Na Canada zijn in Engeland en de Scandinavische landen de vrouwen organisaties ontstaan en het was na het congres in Londen in 1930, dat ook in Nederland de gedachte rijpte om tot stichting van een bond van boerinnen en andere plattelandsvrouwen over te gaan. Die naam is later gewijzigd, om te voor komen, dat zich twee groepen zouden vormen. Uitvoerig ging mej. Gunther in op de vele facetten van het werk van de bond, dat ligt tussen de kleuterschool en de zorg voor de bejaarden. Men kan zeg gen, dat zij de belangen van de bevol king van het platteland wil bevorderen in de ruimste zin van het woord. Enkele aspecten zijn de bejaardenzorg, de be vordering van de stichting van zwem baden, dorpshuizen met badinrichtingen en het verrichten van Groene Kruis-werk in samenwerking met anderen. De wereldorganisatie telt tenminste 5 miljoen leden en houdt eenmaal in de drie jaar een internationaal congres. Mej. Gunther vertelde haar gehoor van de ambassadrice, de Begum van Pakis tan, die zich zo sterk beijvert om door het opdoen van ervaringen in andere landen, de bevolking van haar land voor te lichten, vooral op het gebied van de hygiëne, omdat ook dit land, evenals alle Aziatische landen, een belangrijke ach terstand in de ontwikkeling heeft. Een van de taken woorvoor de bond zich in teresseert zijn de z.g. achtergebleven ge bieden. Wij zijn een algemene bond, aldus spreekster, waarvan ieder lid kan wor den, ongeacht geloof of politieke over tuiging. Dat betekent echter geen kleur loosheid, omdat een geestelijk gesprek zeker niet behoeft te worden vermeden. Sprekende over de enorme ontwikke ling, welke de mensheid doormaakt, wees mej. Gunther er op, dat er in de ontwik keling voor 1900 minder veranderd is in het wereldbeeld, dan tussen 1900 en 1950 eventueel 1960. Wij moeten derhalve zor gen met de tijd mee te komen, niet al het nieuwe zonder meer accepteren, maar het ook niet klakkeloos afwijzen. Zij wees in dit verband op uitspraken van Ds. Koolhaas op de jaarvergadering van de O.L.M. Zij deelde tenslotte nog mede, dat het door een bijdrage van deze landbouw organisatie mogelijk is geworden de film, zonder grote kosten voor de afdelingskas. sen in iedere afdeling te vertonen, het geen dan ook intensief geschiedt. De film, welke na de pauze vertoond werd, geeft een zeer duidelijk en uiteen lopend beeld van het leven in alle pro vinciën van ons land, waarbij de activi teiten van de bond op de voorgrond tre den en men veel te zien krijgt van het leven op het platteland, maar ook gecon fronteerd wordt met de techniek, die met dat leven van de plattelanders ten nauw ste verband houdt. Het scenario is geschreven door het lid van het hoofdbestuur mevr. G. Stam- Dresselhius en de opnamen zijn voorna melijk geschied met medewerking van de leden van de bond. De voorzitster heeft aan het slot van de avond mej. Gunther en de heer Schef- fer bedankt voor de leerzame causerie en hun komst naar Holten. Wij vestigen er nog de aandacht op, dat in de in de maand april te houden bijeenkomst voorlichting zal worden ge geven over kanker. DE HEER VAN ZEBEN NAM AFSCHEID VAN DE E.H.B.O. In de donderdagavond gehouden jaar vergadering van de E.H.B.O. werd in- plaats van de heer H. van Zeben als seer.-penningmeester benoemd de heer H. Rozendom, terwijl de heer A. Jalink met algemene stemmen als voorzitter werd herbenoemd. Uit het jaarverslag bleek, dat de vereniging zeer actief is en 66 leden telt, waarvan 30 gediplo meerd zijn. De kascommissie bracht verslag uit, waarbij medegedeeld werd dat de kas keurig in orde was bevonden, waarna de penningmeester decharge werd verleend. Als laatste punt stond op de agenda het afscheid van de heer Van Zeben we gens zijn vertrek naar Dodewaard. De voorzitter, de heer Jalink, dankte de heer Van Zeben voor het vele werk, dat hij steeds voor de vereniging heeft gedaan. Als secretaris-penningmeester was hij sinds de oprichting, 8 jaar ge leden, steeds de stuwende kracht. Hij bood hem namens de leden een staande schemerlamp aan. De heer Van Zeben dankte met enkele hartelijke woorden voor de uitgesproken waardering en het cadeau en wenste de E.H.B.O. veel voorspoed toe. verdwijnen met De toneelclub „Holtens Toneel" gaf woensdagavond in Amicitia, ter gelegen heid van de Overijsselse Biddag voor het gewas, onder regie van de heer Piet Bos, haar derde en weer zeer geslaagde open bare uitvoering. De zaal was op enkele plaatsen na geheel bezet. De opbrengst van deze uitvoering zou ten goede komen aan het bouwfonds van het Groene Kruis en om deze reden was het de voorzitter dier vereniging, de heer Beijers, die de talrijke bezoekers welkom heette en dé leden van Holtens Toneel dank bracht voor hun sympathieke ges te, ook enkele stenen te willen aandra gen voor 'het wijkgebouw, aanwelks op richting grote behoefte bestaat. Er was aan deze opzet enige risico verbonden, omdat het stuk „Drijfzand" reeds twee keer in onze plaats is opgevoerd, aldus spreker, maar het publiek heeft er door de grote opkomst toe bijgedragen, dat dit risico werd weggenomen. Het bestuur is daarvoor zeer dankbaar, ook jegens de fa. Achterkamp en Dollekafnp, die de toneelverzorging, en de fa. H. J. Bouw huis, die de geluidsverzorging geheel be langeloos wilden verzorgen. Hij bracht nog een bijzonder woord van dank aan de Holtense winkeliers, die vele en mooie prijzen beschikbaar stelden voor de ver loting, met welker opbrengst het aantal bouwsteentjes weer kon worden ver groot. Vlot spel. In het bijzonder heette de voorzitter nog welkom de gezelschappen uit Vilste- ren en Borculo, welke helemaal naar Hol ten gekomen waren om Holtens Toneel dit goede en sterk realistische stuk te zien opvoeren. Doordat dit de vierde keer was, dat men met „Drijfzand" voor het voetlicht kwam eenmaal werd in Bathmen ge speeld was het spel bijzonder vlot en was men zo goed op elkaar inge speeld, dat er geen enkele hapering voor kwam en het publiek met intense span ning het gebeuren op het toneel volgde. Aan spanning ontbreekt het in dit spel, dat geschreven is door Mare Fontenel en Oscar ter Kei, en dat in 1955 bekroond werd in een toneelprijsvraag, niet. Vooral het 2e bedrijf heeft bijzonder aangrij pende momenten, waarbij vooral het spel van Hetty Vosman, als Barbara ter Schoot, de jonge wed1, we, van Frits Russ, als Jerse Meffries, de sluwe mulat, en van Gerard Brands, als Klaus Arkels, de stoere mijnbeambte, bijzonder tot zijn rechtkomt. Bevrijdende momenten ont staan door het optreden van de heer Tul- Ier, als de oude Orke, de hulp en toe verlaat van Arkels, wiens typische op merkingen en levensphylosofie de lach in de zaal doen opklateren. Het is een sublieme vertolking gewor den met spel, dat op sommige momenten dat van beroepsspelers benaderde en waarin ook de heer Joh. van Geenhui zen, als de mijndirecteur ter §choot, mevr. Bronsvoort-Sigger als zijn hoog hartige echtgenote, en mej. J. de Boer als Dina, de dienstbode, een zeer be langrijk aandeel hadden. De heer Beijers heeft de spelers en speelsters na afloop van het stuk be dankt en hen namens het Groene Kruis- bestuur een klein presentje aangeboden, waarbij ook de heer Ten Wolthuis in ver band met zijn goede zorgen voor de pas sende decors en de heren Bouwhuis, die het geluid en de verlichting verzorgden, niet werden vergeten. De grimering was bij de heer Van Geenhuizen weer in goede handen. Na de verloting werd nog geruime tijd gedanst op de muziek van de heer Mos- sink en zijn band. Tenslotte kunnen wij nog vermelden, dat Holtens Toneel zaterdagavond het zelfde stuk zal opvoeren in het Volks park te Rijssen. In het gebouw Bethanië te Dijkerhoek werd woensdag en donderdag een druk bezochte bazar gehouden met het doel de vereniging, die het gebouw beheert, wat ruimere financiële armslag te geven. Heel Dijkerhoek en omgeving heeft de handen ineen geslagen om deze bazar een succes te doen worden en dat is vol komen gelukt, want het staat nu al vast, dat de bazar met inbegrip van de ver loting ten minste 1500 gulden vrij geld zal opleveren. Alle loten 750 stuks werden ver kocht, terwijl alle goederen van de hand gingen, waarhij 't flitslicht, dat men uit Rijssen in bruikleen had ontvangen, goe de diensten bewees. OFFICIEELE OPENING. Bij de officiële opening, welke woens dagmiddag door Ds. C. C. Addink, herv. predikant te Holten, plaats vond, was het al zo druk en liep alles zo vlot, dat het gebouw nauwelyks meer mensen ber gen kon. In zijn toespraak zei Ds. Addink, dat er wekenlang door de mannen en vrou wen, jongens en meisjes van Dijkerhoek ■gewerkt is om deze bazar te organiseren. Het verheugde hem dan ook zeer, dat hij eindelijk namens de bazarcommissie deze bazar kon openen. Vele zaken ook bui ten Holten hebben hun gaven gezonden en daarvoor wilde hij allen hartelijk dank zeggen. De opbrengst is bestemd voor het ge bouw, dat in het verleden door Dijker- hoeks initiatief tot stand kwam en dat thans een grote plaats inneemt in de harte# der mensen, aangezien er zondags de kerkdienst plaats vindt en de vereni gingen hierin samenkomen. Bethanië is de kleine plaats bij Jeruzalem, waar La zarus door Jezus uit de dood werd op gewekt. Ook van dit gebouw gaat het levenwekkend woord uit. Dijkerhoek zou ook zonder bazar dit gebouw zeker in stand houden, aldus Ds. Addink, maar door deze bazar gaat het wat vlotter en gezelliger, men kan er op een prettige wijze zijn geld kwijt worden. Hij verklaarde hierna de bazar voor geopend en nam terstond met vele ande ren deel aan de verschillende attracties, DRINKWATERLEIDING EEN ALGEMEEN BELANG. Het gemeentebestuur heeft zich met een aangetekend schrijven tot een aan tal ingezetenen gewend, wier woningen of boerderijen gelegen zijn binnen een af stand van 400 meter van een hoofdbuis der waterleiding en hen gewezen voor de laatste maal, zoals uitdrukkelijk is vermeld op hun verplichting, dat in deze percelen de watervoorziening moet bestaan in een aansluiting op de drink waterleiding. Het wijst daarbij op het grote belang bij een zo groot mogelijk aantal aanslui tingen, niet in de eerste plaats voor de gemeente, doch voor hen, die tot heden van goed drinkwater verstoken moesten blijven, omdat de aansluiting van laatst bedoelde percelen zeer zware offers vraagt van de overheid. Indien nu blijkt, dat niet alle percelen, welke thans binnen 400 meter van een hoofdbuis zijn gelegen, zijn aangesloten, zou het zowel voor de waterleidingmaat schappij als voor de subsidiërende over heidsorganen bezwaarlijk kunnen zijn steeds meer gelden voor dit doel beschik baar te stellen, terwijl dit toch niet al leen voor betrokkenen hun eigen belang (bevordering gezondheid van mens en dier), doch tevens in het belang van de gemeenschap noodzakelijk is. Gezien de bovengenoemde belangen acht het gemeentebestuur het niet langer verantwoord, dat de betrokken percelen niet aan het drinkwaterleidingnet zijn aangesloten en is deze bewoners een ter mijn gesteld, waarbinnen zij deze aan sluiting moeten hebben aangebracht. Is hier niet aan voldaan, dan zal het van de aan hem terzake bij de wet gegeven bevoegdheid gebruik maken, waarmede dus een stok achter de deur wordt ge plaatst. Voor Bobv's hutdie Moeders Goede Keuze welke in het gebouw bijeengebracht wa ren. Alle verenigingen zonder onderscheid hebben gezamenlijk dit werk ter hand ge nomen en de gehele bevolking heeft spontaan aan de oproep gehoor gegeven. DE LEIDING. Zonder anderen tekort te doen mogen toch enkele namen genoemd worden. Voorzitter van de bazarcommissie was de heer G. W. Reijlink, secretaris de heer H. A. Schutte en penningmeester de heer G. B. Bosman. De presidente van de Herv. vrouwenvereniging, mevr. Israël- Hofmeijer, heeft zich bijzonder voor de bazar beijverd door aan de meer vrou welijke taken leiding te geven. Zo heb ben de Holtense en Dijkerhoekse Herv. vrouwenverenigingen vele kledingstukjes en handwerkjes vervaardigd. Ook de leden van de Dijkerhoekse afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen hebben met andere dames spontaan hun mede werking aan deze bazar verleend. Zo doende kon er dan ook heel wat bijeen gebracht worden. Bij de opening was het de heer E. Steunenberg, die via de microfoon en de geluidsinstallatie van de fa. H. J. Bouwhuis de bezoekers wist te animeren hun penningen te offeren, waarbij ook de kinderen door aardige prijsjes niet vergeten werden. Aan de bazar was een verloting ver bonden met als hoofdprijzen een stofzui ger, een electr. scheerapparaat en een kamerlamp. De loten waren reeds zo goed als verkocht. De fa. Ten Have en Bus- sinks koek uit de koekstad schonken kof fie en boden daarbij koek aan. TWEEDE DAG. Donderdagavond was het in Bethanië weer enorm druk. Hetflitslicht werkte onophoudelijk en men behoefde nauwe lijks van het toneel te komen om de loot jes kwijt te worden. Alle goederen gin gen op deze wijze van de hand. De trekking, van de verloting geschied de door de postcommandant der Rijks politie, de heer B. C. Hartenberg, en mevr. Israël. De le prijs, een electr. stofzuiger, werd gewonnen door de heer B. Nikkels, de 2e prijs, een electr. scheerapparaat, door de heer H. W. Wechstapel, de 3e prijs, een slaapkamerlamp, door de heer G. Brinks, en de trap, als 4e prijs, door de heer J. Mossink. De pop heette Marjolijntje, welke naam geraden werd door Bertha Weijers, ter wijl de worst, die 500 gram woog, met 490 gram gewonnen werd door de heer J. W. Harbers te Dijkerhoek. De penningmeester had een paar goede dagen. Hij beurde met de verloting mee ruim f 2500.maar daar moeten de on kosten nog af. De heer H. A. Schutte heeft aan het einde van de 2e avond allen bedankt, die door hun medewerking en gaven deze bazar tot zo'n groot succes hebben ge maakt. e Zaterdag 15 maart: Laatste dag inleve ring briefjes inschrijving jubileumfees ten Holtense Handelsvereniging en Bergruiters (zie adv.). Maandag 17 maart, nam. 7.30 uur: Uit voering Volksonderwijs in Amicitia, met „Pas op voor paddestoelen". Maandag 17 maart: Ledenvergadering van de V.V.V. „Holtens Belang" in café Maats met filmprogramma. Aanvang 8 uur. Maandag 17 maart, 8 uur: Vergadering oud-C.J.M.V.-leden in de consistorie kamer der Herv. Kerk. Dinsdag 18 maart, 7.30 uur, spreekt de heer C. Egas, lid van de Tweede Ka mer voor de P.v.d.A., in café Kalf- sterman, over de huidige landbouw politiek, ingeleid door de heer P. Oos- terveld, oud-bedrijfsleider van de proefboerderij Heino en prov. voedsel- commissaris. Woensdag 19 maart: Contact-avond in de O.L. Dorpsschool. Woensdag 19 maart, 8 uur: Jaarver gadering Chr. Oranjevereniging in een lokaal van de School met de Bijbel, in gang Boschkampstraat. Donderdag 20 maart, 8 uur in Irene: Vergadering Hervormde Vrouwenver eniging. Donderdag 20 maart, 13.30 uur: Raads vergadering. Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart, aan vang half acht: Jaarfeest C.J.M.V. „De Bouwers" in de school te Espelo. Vrijdag 28 maart, 8 uur gebouw Reho- both: Bijeenkomst van leden Chr. Kleu terschoolvereniging. Afscheid van mej. A. M. Wegstapel. Vrijdag 21 maart, 7.45 uur: Openbare vergadering A.R. Kiesvereniging. Spre ker Mr. Dr. J. Meulink, lid van de 2e Kamer der Staten Generaal, te En schede, in gebouw Rehoboth (zie adv.). Maandag 24 maart, 8 uur: De heer Brou wer uit Heerlen spreekt in Irene over het Prot. Kerkewerk in Zuid-Limburg en over het leven van de mijnwerkers. Dinsdag 25 maart, 7.30 uur: Vergade ring afd. Espelo van de Bond van Plattelandsvrouwen. Mej. Duvenkot van de Volkshogeschool Diependaal spreekt over het werk van de volks hogescholen. Dinsdag 25 maart, 8 uur: Bindingsavond .bosbrandweer in Amicitia met optre den cabaretgezelschap „De Bromtol". Donderdag 27 en zaterdag 29 maart: Uit voering gymnastiekver. „Bato" in Ami citia. Geboren: Maartje Johanna, dv J. G. P. Müller en J. den Uijl, Smidsstraat 6. Hendrika Maria, dv D. J. Meuleman en B. J. Jeurlink, Dijkerhoek 19. Her mannes Marinus, zv H. J. Ebrecht en M. A. Aanstoot, Holterbroek 81. Gerrit Jan Bernard, zv B. J. Wissink en D. Lammerts, Oranjestraat 7. Albertus, zv J. W. Meijerman en J. Koopman, Beu- seberg 5. Gerrie, dv H. Aanstoot en H. A. Meijerink, Look 65. Willem, zv G. E. Koetzier en D. Becking, Holter- berg 18 (geb. te Deventer). BEVOLKING. Ingekomen: H. G. A. Jansen, van 's-Gravenhage naar Burg. v. d. Borch- straat 14. C. L. Flohr en gezin, van Goor naar Look 40. Vertrokken: J. Aaftink van Rietmolen straat 7 naar Bathmen. I. K. Luma- naw en gezin, van Look 40 naar 's-Gra venhage. J. B. van Oerthel en gezin, -van Look 40 naar Utrecht. J. Harte en gezin, van Look 40 naar Zeist. J. T. Klaar en gezin, van Look 40 naar Em- men. M. G. Bax en gezin, van Look 40 naar Emmen. Zondag 16 maart (5e Lijdenszondag). Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur Ds Ad dink; 10.30 uur Ds Addink; 7.30 uur Ds Jörg van Delden, Jeugddienst: „Onze verantwoordelijkheid". Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte Inwendige Zending. Grefe. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor de Hulpbeh. Ker ken in de classis Deventer. Wilt U gaan wandelen? Geen bezwaaxl Maar.loopt dan altijd op 't trottoir 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1