Wat is en doet het Landbouwschap Ir* van der Wal sprak voor de OX*M* Kritiek op de nieuwe melkprijs AGENDA PPROL No. 10. Jaargang 10. ZATERDAG 8 MAART 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.85 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Eoltena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K Bi8S - 83+ Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 In de donderdagavond in het Stations- koffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden ledenvergadering van de af deling Holten van de O.L.M. heeft de secretaris van het hoofdbestuur, Ir. Y. van der Wal, gesproken over het onder werp: „Wie zorgt in de naaste toekomst voor een goed bestaan voor de boer?" Bij de beantwoording van deze vraag heeft Ir. van der Wal uitvoerig stilge staan bij de vaststelling van de melk prijs door Minister Vondeling, nu dezer dagen, en o.m. bij de varkenshouderij, de pluimveeteelt en het landbouwschap. De toestand in de landbouw is momen teel beslist niet rooskleurig, aldus spr. De opgaande lijn van na de bevrijding is bezig zich naar beneden om te bui gen. Als men hem dan ook vraagt: wie moet er in de toekomst zorgen voor het bestaan van de boer?, dan is zijn ant woord: dat is die boer zelf. Dat moet geschieden door een zo goed en goedkoop mogelijke bedrijfsvoering. De boer heeft dat echter niet alleen in de hand. De re gering zal hem daarbij moeten helpen. Als er ooit een tijd geweest is, dat de boer zelf invloed had op de uitkomsten van zijn bedrijf, dan is dat „juist nu. Er zijn zeer veel mogelijkheden om de op brengst van het bedrijf verschillend te doe nuitkomen. Er zijn bij het gemiddeld kleine bedrijf boeren, welke volgens de boekhouding een inkomen hebben van 3 a 4 duizend gulden per jaar, maar er zijn er ook, die boven de f 6000 uit komen. De vraag is dus van belang: hoe doe ik mijn bedrijf en hoe staat het met de bereidheid van de regering, daarbij de nodige hulp te verlenen. Als wij niet hadden de landbouworga nisaties als de O.L.M., de K.N.L.C., de C.B.T.B. enz., om onderhandelingen te voeren, dan zou het er niet zo best bij staan, want men moet niet vergeten: bij de zuivel en de varkens moet momenteel geld bij. Er was ontegenzeggelijk de laatste maanden grote bezorgdheid over de kans op een redelijk bestaan en ern stige twijfel gerezen over de uitbetaling van het melkgeld, dat men nog te goed had. Voor veel boeren is het dan ook een verademing, dat nu die betaling heeft plaats gehad en dat deze over het al gemeen zeer is meegevallen. Dit alles neemt de ongerustheid echter niet weg. Hoe het verder moet ligt vooral .bij u en wat er door de organisatie van wordt gemaakt. DE MELK. Sprekende over de nieuwe garantie prijs voor de melk, wees Ir. van der Wal er op, dat daartegen ernstige bezwaren zijn gerezen. Zaterdag komt het hoofd bestuur van de O.L.M. bijeen. Maandag vergadert het Kon. Ned. Landbouw Co mité en dinsdag komt het Landbouw schap bijeen om zich over de nieuwe ont wikkeling te beraden. Het Landbouwschap heeft reeds doen blijken, dat het ernstig getroffen is door het feit, dat de Minister niet aan de ver langens van de georganiseerde landbouw is tegemoet gekomen. Gevraagd was f 29.80 per 100 kg., de minister heeft de garaniteprijs vastgesteld op f 28.85. Hier zit 60 ct. minder in omdat de re gering een hogere verwachting heeft van de ontwikkeling van de toekomstige vee- prijzen dan het landbouwschap. Voorts heeft de regering rekening gehouden met een rentevoet van 4% terwijl het landbouwschap een rente van 5^ in aanmerking nam. De regering heeft voorts aangenomen, dat de pachten over het algemeen nog niet zijn verhoogd, en dat daarmede nog geen rekening .behooeft te worden gehou den. Zij doet daarmede echter tekort aan de eigenaren, omdat deze tot nu toe niets hebben kunnen doen aan het onderhoud van de bedrijfsgebouwen. Ernstige kritiek lieeft spreker per soonlijk het standpunt van de O.L.M. is nog niet bepaald op het feit, dat de regering zegt zich niet te zullen hou den aan de bedrijfseconomische uitkom sten in de landbouw, maar de boer een inkomen te garanderen, dat sociaal-eco nomisch verantwoord is. Hier wordt dus de prijstselling van de producten losge laten en dat kan voor de boer fatale ge volgen hebben. Het is nu misschien nog een pricipiële kwestie, maar in de toe komst kan zij belangrijke materiële ge volgen hebben. Het tweede ernstige bewaar is, dat de regering slechts een garantie geeft voor de hoeveelheid melk, die het vorige jaar geleverd is. Dat betekent, dat men, voor de melk, welke men thans meet gaat leveren, slechts de prijs krijgt, die de fa briek daarvoor maken kan. Ook dit zal gevolgen hebben, omdat aangenomen mag worden, dat de melkproductie aan zienlijk hoger zal worden, zodat men dus voor een deel genoegen zal moeten ne men met een lagere prijs. Ir. van der Wal heeft er zijn toehoor ders echter duidelijk op gewezen, dat men niet de stelling kan aanvaarden, dat de boeren maar zoveel mogelijk moeten produceren, en dat voor elke leverantie nu ook de garantie gegeven moet wor den. Er is een overschot aan zuivelpro ducten en dit moet leiden tot een zekere zelfbeperking, welke men niet uit de weg moet gaan. Intensieve controle en bedrijfstoewij- zingen moeten zolang mogelijk op een afstand worden gehouden. Eerst zal het geprobeerd moeten worden met een soe pel systeem. In dit verband wees spreker er op, dat het gebruik van krachtvoeder aan merkelijk is toegenomen en dat het voor al voor de kleine bedrijven van grote be tekenis is om na te gaan of niet meer voeder uit eigen bedrijf kan komen, want vooral de kleine bedrijven zullen er de dupe van worden als er straks een be heerste melkproductie zou moeten wor den ingevoerd. Minder meel en meer uit bouw- en grasland zal de stelregel moe ten worden. Uitvoerig heeft Ir. van der Wal ge sproken over de varkenshouderij. Mo menteel is er een overproductie, maar hij is niet bang, dat we dit zo zullen hou den. Ook hier waarschuwt hij voor be perkende maatregelen van de regering. Ten aanzien van de eieren doet zich het gelukkig verschijnsel voor, dat 85 van de monopolieheffingen op het graan wordt terugbetaald bij de export en zo doende weer in de zakken van de pluim veehouders terugvloeit. Als het inderdaad zo is, dat het tot een beheersing van de melkproductie en de varkens moet komen, dan zal er over het Landbouwschap nog wel meer critiek te horen komen. In dit verband ging spreker uitvoerig in op de samenstelling en de bevoegdheid van het Landbouw schap. Hoewel de werking van dit orgaan be slist niet ideaal is, moet men bij alle kritiek toch wel even bedenken, dat men de opzet daarvan niet gauw beter zal krijgen. Uitvoerig heeft spreker zijn gehoor ten slotte nog ingelicht over de bestemming van de heffing ad f 3.50 per h.a. voor het landbouwschap, waarmede ook be langrijk wetenschappelijk werk gesteund wordt en o.a. gewezen op de betekenis van het L.E.I. Nadat nog een aantal vragen waren beantwoord heeft de voorzitter, de heer J. H. Sprokkereef, de heer van der Wal dank gebracht voor zijn duidelijke cau serie. OPENING. In zijn welkomstwoord aan het begin van de vergadering heeft de heer Sprok kereef er op gewezen, dat de geschiede nis zich herhaalt en dat ook nu na een tijd van een tekort aan producten met als gevolg een grote vraag en een vlotte afzet, het verschijnsel van een overpro ductie zich voordoet. Dank zij een ge ordend marktbeleid is er vertrouwen, dat een crisis als in de dertiger jaren kan worden voorkomen. Zij die menen, dat deze ordenende maatregelen wel.ge mist kunnen worden en dit propageren, zijn daarmede z.i. 13 jaar te laat. Dit was in 1945 ten koste wellicht van an dere bevolkingsgroepen misschien wel mogelijk geweest. Uit het verslag van de penningmees ter, dat wegens diens ziekte door de heer A. Reilink werd uitgebracht, bleek, dat de inkomsten f 8441.80 en de uitga ven f 8235.38 bedroegen, zodat er een batig saldo was van f 206.42. Het bezit der vereniging bedraagt momenteel f 880.39. BESTUUR GEWIJZIGD. Bij de hiernavolgende bestuursverkie zing werden met bijna algemene ctem- men herkozen de aftredende bestuursle den, de heren J. A. Aanstoot en G. Ren- sen. In de plaats van de heren H. Mark voort en J. H. Sprokkereef, die regle mentair resp. wegens bedanken niet her kiesbaar waren, werden gekozen de he ren E. Krikkink Mzn. en A. J. Pekkeriet. Voor de heer H. Vosman, die aftre dend is als bestuurslid van de Lagere Landbouwschool, werd een dubbeltal op gesteld, dat zal worden voorgedragen aan het Hoofdbestuur van de O.L.M., ver meldende de heren J. Oolbekkink en J. Aanstoot Gzn. Aan 't slot van de vergadering bracht de voorzitter de aftredende vice-voorzit- ter, de heer H. Markvoort, dank voor GESLAAGDE TONEELAVOND L ANDBOU W J ONGEREN. De agrarische jongerenorganisaties „Jong Holten" en de Plattelandsmeisjes hielden zaterdagavond der vorige week een geslaagde ontspanningsavond, welke verzorgd werd door de toneelclub uit hun midden. De zaal was geheel bezet toen de 2de voorzitter van „Jong Holten", de heer J. Veneklaas, de avond opende en er zijn vreugde over uitsprak, dat de leden en donateurs zo goed opgekomen wa ren. Van de leden verwachtte hij, dat zij ook zo getrouw de vergaderingen zullen .bezoeken. De donateurs dankte hij voor hun financiële medewerking, alsmede de adviserende leden, welke de vereniging tot grote steun zijn geweest. De voor zitter heette nog in het bijzonder welkom de afgevaardigden van de afdeling der O.L.M., Coöp. Aan. en Verkoopver eniging, Boerenleenbank en andere land- bouwinstanties en de heer Peters, toneel adviseur van de N.AT.U., die aanwezig was om het toneelspel te beoordelen, in verband met deelname aan de toneel wedstrijd. Door de toneelclub werd deze avond opgevoerd het toneelspel in 3 bedrijven van Hans Nesna „Het nestje van de an tiquair", een stuk waarin het publiek ken nis maakte met de Joodse antiquair Mau. rits Diamant, de heer Joh. Nikkels, wiens dochter Eef, mej. J. Stegink,, verloofd is met de zoon van zijn vriend en be diende Stoffel, de heer J. A. Schooien. Deze zoon, de heer F. Veltkamp, stu deert op kosten van Diamant, maar maakt nog al schulden, zodat „oom Mau- rits" nog al eens geregeld over de brug moet komen. Diamant gaat zo in zijn handel op, dat zelfs de huiskamer vol antiek staat, zeer tot verdriet van Eef, die echter van haar vader gedaan krijgt, dat hij de huiskamer zal ontruimen en er een knus nestje van zal maken. Het was kostelijk om te zien hoe de langzame Stoffel dit karweitje opknapte. Van het knusse nestje komt echter niets, want de huwelijksreis van zijn oud ste dochter, Mary, mej. D. Lubbersen, loopt uit op een debacle, want Mary komt terug met Stephan, een filmacteur, de heer Joh. Brons voort, en neemt haar intrek op de le etage, die Diamant voor het jonge paar in orde heeft laten ma ken. Zijn schoonzoo^, die op de centjes van schoonpapa, die er goed bijzit, ge rekend heeft, komt nu in financiële moei lijkheden. Boven wordt goed feestgevierd, waar ook Eef en Max aan meedoen en er ontstaan tal van verwikkelingen. In het laattse bedrijf komt echter alles op z'n pootjes terecht. Max, die in een bar alles stuk geslagen heeft, komt uit han den van de politie en in de armen van Eef. Stephan blijkt een bedrieger. Louis krijgt een cheque van 15 mille van Pllllllllllilllllllllllllllll^ ACCOUNTANTSKANTOOR POUW j Enterstraat 33 Rijssen Tel. 2737 j§ behartigt aangiftes inkomstenbelasting M Immuun schoonpapa en verzoent zich weer met Mary. Tussen de bedrijven door maakt men nog kennis met de koopman Levie, de heer A. Schippers, en zijn vrouw Rebec ca, een dubbelrol van mej. D. Lubbersen, en met mevr. van der Linden, een klant, gespeeld door mej. J. Lubbersen. Dit lang niet gemakkelijke stuk, met z'n typisch Joodse sfeer, is door de jon gelui, die maar een of twee keer in het jaar op de planken komen, niet onver dienstelijk gespeeld. Vooral de heer Nik kels gaf van de zenuwachtige antiquair dikwijls een vrij gave vertolking. Aardige momenten leverde het stille spel van de heer Schooien als Stoffel, de bediende en vriend van Maurits. Het spel van de anderen zouden we ongeveer op één lijn willen stellen. Louis (de heer Stegink) was goed in z'n rol toen hij tipsie van boven kwam en ook de rol van Stephan als de filmacteur werd door de heer Bronsvoort niet onverdienstelijk ge speeld] Van de dames zouden wij in het bijzonder het spel van Mej. D. Lubber sen willen noemen. De heer Van Geenhuizen had met zijn grimering de verschillende (joodse) ty pen niet slecht getroffen. Er kwamen in dit stuk tal van komi sche momenten voor, waarom 't publiek hartelijk heeft kunnen lachen. Toch kreeg het, gezien de meer tragische momen ten, b.v. als de oude antiquair met het portret van zijn overleden vrouw spreekt, wel eens het karakter van een klucht, hetgeen niet de bedoeling kan zijn ge weest. De regisseur, de heer A. J. Snijders, heeft met dit stuk wel de cyclus van boerenstukken, welke door deze dilet tanten geregeld worden gespeeld, door broken. Hij en zijn echtgenote werden na afloop door de voorzitter, onder aanbie ding van een klein geschenk, gehuldigd, evenals de spelers en de heren Van Geen huizen en Van Bruggen, die de grime ring en verlichting verzorgden. De spe lers kregen ook allemaal een presentje en een daverend applaus. De heer en me vrouw Snijders ontvingen van de beide verenigingen voor de vele moeite, die eerstgenoemde zich voor de opvoering van dit stuk getroost heeft, een boe- kenbon en een bloeiende plant. Na afloop werd druk en gezellig ge danst. (Slot) Van al de arbeid door het Landbouw schap verricht wil ik thans nog slechts twee punten naar voren brengen: Intensief overleg. In de eerste plaats zou ik U willen wijzen op het zeer intensieve overleg dat het Landbouwschap voert met de Minister van Landbouw en met tal van zijn instanties. Minister Mansholt heeft met grote openheid en persoonlijke wel willendheid dit overleg alle kansen ge geven en daardoor is het uitgegroeid tot een onmisbaar en constructief ele ment van ons landbouwbeleid. Iedere maand ontving Minister Mansholt bet Dagelijks Bestuur van het Landbouw schap, geschraagd door deskundigen uit de kringen van de Hoofdafdelingen en van de eigen staf, voor een inten siever overleg over tal van problemen. Zonder enig voorbehoud kan worden gezegd dat door dit overleg de positie van de landbouw in de Ministerraad, Parlement en publieke opinie ten zeer ste is versterkt. Met vreugde en vol doening mogen wij vaststellen, dat Mi nister Vondeling op dezelfde wijze wil voortgaan. In de tweede plaats zou ik U willen wijzen op de intensieve wijze waarop onze landbouw op het zo belangrijke terrein van de internationale verhou dingen kon en kan meedoen. Er bestaat een Centraal Orgaan voor Economische Betrekkingen met het zijn arbeid, in het belang der vereniging verricht, en sprak deze, evenals de secre taris, de heer J. H. Veneklaas Slots, woorden van grote waardering tot de aftredende voorzitter Sprokkereef, van wiens rijke ervaring de afdeling steeds heeft geprofiteerd. Buitenland, welk orgaan namens het gehele Nederlandse bedrijfsleven over leg voert rnet de regering over het ge hele terrein van onze handelsbetrek kingen met het buitenland en wat daar verder aan vast zit. Dank zij de bunde ling in ons Landbouwschap kan de Nederlandse landbouw hier als een vol waardige partner meedoen en daardoor op dit terrein zijn levensbelangen be hartigen. Hetzelfde geldt ook omtrent alle grote belangen die samenhangen met de Europese Economische Gemeen schap; ik zeg niet teveel wanneer ik beweer, dat het Landbouwschap hier baanbrekend werk heeft verricht voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Ik wil dit gedeelte van mijn betoog besluiten met nog eens vast te stellen dat het Landbouwschap op deze boven genoemde terreinen zeker niet onfeil baar heeft gewerkt of werkt, maar bij de behartiging van de belangen van onze agrarische bedrijfsgenoten toch dagelijks bewijst een onmisbaar instru ment te zijn. Kritiek. Tenslotte wil ik nog iets zeggen over de kritiek welke rijkelijk over 't Land bouwschap wordt uitgestort en ik wil het onderscheiden in opbouwende en afbrekende. De opbouwende kritiek die dikwijls met waardering gepaard gaat komt van velerlei zijden zowel van binnen als buiten de kring van onze landbouw. Wij treffen haar aan in de dagbladen en in de bladen onzer standsorganisa ties en soms horen wij haar ook in het Parlement. Van opbouwende kritiek kan ook het Landbouwschap leren en wij nemen er ernstig kennis van en geven ons goed rekenschap van .wat er mede bedoeld wordt. Soms is deze kri tiek zo begrijpelijk en is het heel moei lijk aan ieder duidelijk te maken waar om niet anders kon worden gehandeld. Ik denk hier b.v- aan de wijze waarop het Landbouwschap zijn aanslagen voor de heffingen moet rondzenden en uit eindelijk soms met de sterke arm die Zaterdag 8 maart, nam. 7 uur: Uitvoe ring Gem. Zangver. ,,Ons Genoegen" in (cate „De Wippert" (zie adv.). Maandag 10 maart, 7.30 uurPraatavond bedrijisvoorlichtingsvereniging Holten in hotel Holterman. De heer A. J. Pas kamp spreekt over de zuurmixer, wel ke wordt meegebracht. Maandag 10 maart, 8 uur: Oud-leden C.J.M.V. (Dorp). Bespreking van het 40-jarig bestaan, in de consistorie. Dinsdag 11 maart, 8 uur: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen in Amicitia. Ver toning bondsfilm enz. Tevens zijn uit genodigd de leden van de O.L.M. en hun vrouwen en de plattelandsmeisjes. Woensdag 12 maart (Biddag)Toneel uitvoering van Holtens Toneel ten bate van het Bouwfonds van het Groene Kruis, in Amicitia, met opvoering van het toneelspel „Drijfzand" (zie adv.). Woensdag 12 maart (Biddag)Slotbal in hotel G. Müller (zie adv.). Woensdag 12 maart (Biddag) van 104 uur Grote Verkoop van Amer. Leger- goederen bij Ab Mulder (zie adv.). Woensdag 12 maart (Biddag)16 uur Grote Bazar in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek (zie adv.). Donderdag 13 maart, 's avonds van 711 uur: Grote Bazar in gebouw „Betha nië" te Dijkerhoek (zie adv.). Vrijdag 14 maart, 7.30 uur: Jaarverga dering Vereniging tot Stichting en In standhouding van een School met de Bijbel, in de hal van de'school. Zaterdag 15 maart: Laatste dag inleve ring briefjes inschrijving jubileumfees ten Holtense Handelsvereniging en Bergruiters (zie adv.). Maandag 17 maart, nam. 7.30 uur: Uit voering Volksonderwijs in Amicitia, met „Pas op voor paddestoelen" (zie adv.). Maandag 17 maart: Ledenvergadering van de V.V.V. „Holtens Belang" in café Maats met filmprogramma. Aanvang 8 uur (zie adv.). Dinsdag 18 maart spreekt de heer C. Egas, lid van de Tweede Kamer voor de P.v.d.A., over de huidige landbouw politiek, ingeleid door de heer P. Oos- terveld, oud-bedrijfsleider van de proefboerderij Heino en prov. voedsel- commissaris. Plaats en uur worden nader bekend gemaakt. Donderdag 20 maart, 13.30 uur: Raads vergadering. Vrijdag 21 maart, 7.45 uur: Openbare vergadering A.R. Kiesvereniging. Spre. ker Mr. Dr. J. Meulink, lid van de 2e Kamer der Staten Generaal, te En schede. Maandag 24 maart, 8 uur: De heer Brou wer uit Heerlen spreekt in Irene over het Prot. Kerkewerk in Zuid-Limburg en over het leven van de mijnwerkers. Dinsdag 25 maart, 7.30 uur: Vergade ring afd. Espelo van de Bond van Plattelandsvrouwen. Mej. Duvenkot van de Volkshogeschool Diependaal spreekt over het werk van de volks hogescholen. Dinsdag 25 maart, 8 uur: Bindingsavond bosbrandweer in Amicitia met optre den cabaretgezelschap „De Bromtol". Donderdag 27 en zaterdag 29 maart: Uit. voering gymnastiekver. „Bato" in Ami citia <S qenezen snel met heffingen moet innen. Allerlei omstan digheden w.o. ook het verlangen niet meer geld aan administratiekosten te besteden dan onvermijdelijk is heb ben het Landbouwschap er toe genoopt de aanslagen over de jaren 1956 en 1957 tegelijkertijd uit te zenden en het is soms niet te ontgaan dat deurwaar ders actief moeten worden om deze heffingen te innen. Het Landbouwschap kan evenwel niet fungeren zonder geld en moet er ook op toezien dat ieder zijn gerechte aandeel bijdraagt in het func tioneren van het geheel, waarvan hij- op een of andere wijze ook weer profi teert, want dat dit laatste het geval is staat naar mijn stellige overtuiging vast. De Stichting voor de Landbouw en het Landbouwschap hebben na de be vrijding voor onze agrarische bedrijfs genoten honderden en nog eens hon derden miljoenen guldens verdiend. Ik denk daarbij niet alleen aan hetgeen zij hebben bewerkt op het gebied van de vaststelling van de prijzen één cent per kg. melk betekent een verschil ---an 50 miljoen gulden voor onze vee houders maar ook aan betere voor waarden die zij verkregen bij de rege ling van de oorlogsschade, op het ge bied van de belastingpolitiek en de toe passing van de rampschadewet. In volle gerustheid mag het Landbouwschap daarom zijn bijdrage innen, want voor ieder die ernstig en oprecht wil naden ken' zal de overtuiging vast staan dat het in de resultaten van zijn arbeid vele malen teruggeeft wat het vraagt. Ik meen te moeten vaststellen, dat het Landbouwschap zijn methoden om dui delijk te maken wat het doet en waar- doorlezen op pag. 2)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1