Ouderavond U*L*0+-school Prachtig werk van de Unicef bestrijding het kinderfonds der Verenigde Naties Burgemeester herbenoemd AGENDA Sn blijde Verwachting No. 9. Jaargang 10. ZATERDAG 1 MAART 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 6483 - S3J, Adv.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.m. meerf 0.07 Op 20 februari werd de zakelijke ouderavond gehouden van de openbare U.L.O.-school, voor 't eerst in het over blijflokaal, het vroegere gymnastiek lokaal. Wegens ziekte van de voorzitter der oudercommissie, de heer Beijers, open de het hoofd der school, de heer J. Sin- nema, deze avond. Hij kon p.l. 160 aan wezige ouders welkom heten. Naar aan leiding van de gelezen notulen deed hij nog enkele mededelingen, o.a. over het overblijflokaal. Pl-m. 85 leerlingen ma ken hiervan gebruik. Het lokaal is keu rig opgeknapt en 't keukentje is voor zien van bordjes, messen, vorken, be kers, afwasbakken, ketels, een gasstel enz. De leerlingen verzorgen dit alles onder toezicht van twee leerkrachten. Verder wordt dit lokaal gebruikt als tekenlokaal en handwerklokaal, als oefenlokaal voor Holtens Gem. Koor en als handwerklokaal voor de naai cursus. Het aantal leerkrachten bedraagt nu 6 en 't vermoeden bestaat, dat het dit jaar weer met één zal uitgebreid wor den. In 't afgelopen jaar deden 25 leerlin gen examen, die allen slaagden. 22 van hen behaalden het A-diploma, waarvan 10 tevens het Middenstandsdiploma; en 4 het B-diploma, waarvan 2 het Mid denstandsdiploma. Een zeer goed resul taat. In verband hiermee is de over gang van de 3e naar de 4e (examen-) klasse zeer soepel behandeld, en spr. houdt er rekening mee, dat dit jaar wel enkele candidaten afgewezen zul len moeten worden. Voor 't examen in 1958 zijn 35 candi daten opgegeven, waaronder 12 voor B- Hij wijst op het wekelijks spreekuur op woensdagmiddag van 4-5, dat het personeel zeer goed voldoet en, naar blijkt, ook de ouders, want er wordt geregeld gebruik van gemaakt. Het gemeentebestuur heeft ons in staat gesteld een naslagbibliotheek van pl.m. 200 deeltjes in te richten, waar uit de leerlingen kunnen putten en welke zij kunnen gebruiken bij ver schillende opdrachten. Op de vorige ouderavond is gespro ken over de wenselijkheid van 't aan schaffen van een band-recorder. Bin nen één week was 't benodigde geld door de ouders bijeen gebracht. Er is zelfs nog pl.m. f 60.over, waarvan nog extra bandjes aangeschaft kunnen worden. Hij brengt de ouders hartelijk dank voor hun spontane medewerking. Financiën. De kascommissie heeft de kas gecon troleerd en alles in prima orde bevon den, waarvoor penningmeester Bosman hartelijk bedankt wordt- De ontvangsten bedroegen f620.41; de uitgaven f 508.17, zodat er nog een batig saldo is van f 112.24. De feestelijke ouderavond zal dit jaar 2 avonden in beslag nemen, daar geen zaal in Holten alle ouders zal kunnen bevatten. Vermoedelijk zullen deze ge houden worden omstreeks 19 maart. Het programma zal weer verzorgd worden door de leerlingen. In de pauze zal een verloting gehouden worden. Daarna volgt een demonstratie met de bandrecorder, zodat de aanwezige ouders kunnen horen, hoe deze op school gebruikt wordt. Achtereenvol gens horen we: klasse-zang en decla matie Engels lezen een Frans gedicht, eerst op de band opgenomen, terwijl het door een Frangaise werd ge declameerd en daarna door een leer linge een Nederlands gedicht drie maal door verschillende leerlingen, door de klas beoordeeld solo- en samenzang Duits door 3 leerlingen. Tenslotte dankt de heer Sinnema nog voor de grote belangstelling, die hij van de zijde der ouders tijdens zijn ziekte heeft ondervonden. Verkiezing. Hierna heeft de verkiezing van een aantal leden der oudercommissie plaats. Aftredend, omdat zij geen kinderen meer op school hebben, zijn de heren Beijers (Holten), Bosman (Dijkerhoek), Leferink (Markelo), Brinkman (Okken- broek), Tuitert (Loo-Bathmen), Kolk man (Espelo) en Bosman (Heeten). Tijdens het tellen der stemmen krij gen alle aanwezigen een kop koffie, in de eigen cantine bereid door de beide oudercommissie-damesleden, de dames Müller en Wansink, en geserveerd door 't personeel der school. Daarna wordt het resultaat van de stemming bekend gemaakt. Gekozen zijn de heren: L. C. van de Bovenkamp (Holten), J. H. Bosschers (Dijkerhoek), W. Dollekamp (Markelo), Joh. Haver slag (Okkenbroek), T- Nikkels (Loo- Bathmen), E. Krikkink (Espelo), F. Lo- zeman (Heeten) en R. Stokkink (Lettele) De aanwezige gekozenen namen allen hun benoeming aan, terwijl de afwe zigen dit gevraagd zal worden. Hierna geeft de heer Sinnema een uiteenzetting van het „Ulo-experiment", waaraan de Holtense Ulo-school deel neemt. Nadat hij d.e diepere achtergrond van de problemen bij het voortgezet on derwijs behandeld had, wees hij er op, dat bij de verschillende onderwijsin- stanties hoe langer hoe meer de idee naar voren kwam, dat er in de toekomst schoolgemeenschappen gevormd moeten worden, waar de leerlingen na een gron dige observatie DIE opleiding zullen kunnen krijgen, die bij hun aanleg en karakter past. In Holten zal hier nu een begin mee gemaakt worden. In het eerste leerjaar (I) vormen de leerlingen één of meer klassen, waar nog geen verdeling naar hun begaafd heid gemaakt is. Bij d.e overgang van kl. I naar kl. II bestaat de mogelijkheid, dat, na een grondige observatie door het personeel en de wetenschappelijke medewerkers van het Uutsseminarium te Amsterdam gedurende het 1ste leerjaar, enkele ouders geadviseerd moet worden, een andere inrichting van onderwijs voor hun kinderen te zoeken. In overleg met de ouders worden de overblijvende leerlingen zo mogeiijk in drie groepen gesplitst, n.l-: le. Een groep, die normaal niet be vorderd zou zijn en waarvan verwacht wordt, dat ze in de toekomst niet in staat zijn het normale Ulo-onderwijs te volgen. Na overleg met de ouders wor den ze geplaatst in een 2e klas, waar een eenvoudiger programma wordt af gewerkt- Zij kunnen na de 3e klas de school verlaten met een schooldiploma. Hun ontwikkeling is nu voldoende om, waarschijnlijk elders, een U.T.S. te be zoeken of aan de school in Holten nog een 2-jarige eenvoudige kantooroplei ding (Adm.) te volgen. 2e. De middengroep volgt na de le klas de normale Ulo-opleiding. Zij kun nen, evenals thans, na 4 jaar examen doen voor de Ulo-diploma's A of B, ev- met Middenstandsdiploma. 3e. De meer begaafde leerlingen krij gen een moeilijker programma te ver werken. Dit wordt een algemeen vor mende middelbare opleiding (Mavo), die waarschijnlijk 5 jaar zal duren. Thans kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld wanneer de groe- penverdelingen tot stand komen, mis schien na het eerste leerjaar of tijdens het tweede en voor de meest begaafde groep tijdens het derde leerjaar. Tenslotte werd er nog met nadruk op gewezen, dat de bestaande mogelijk heden blijven en er alleen voor minder goede en betere leerlingen nieuwe we gen gezocht zullen worden. Bij dit alles zal een zeer nauw contact tussen ouders en personeel noodzakelijk zijn. Na deze met -grote aandacht gevolg de uiteenzetting beantwoordde de heer Sinnema nog een enkele vraag. Aan het slot van deze avond dankte hij de afgetreden oudercommissieleden voor alles, wat ze in 't. belang van de Ulo-school gedaan hadden en wel in 't bijzonder de gewezen voorzitter, de heer Beijers, onder wiens prettige lei ding de vergaderingen steeds aange naam verliepen; en de heer Bosman, die steeds zo nauwkeurig de financiën beheerde. Bij de hierna gehouden korte verga dering van de oudercommissie werd de heer L. C. van de Bovenkamp (Holten) tot voorzitter gekozen, terwijl- de heer J. H- Bosschers te Dijkerhoek voortaan de penningen zal beheren. lerugkeer van zelrvertrou wen en arbeidsvermogen. Verdwijning van angst, onrust en gejaagdheid. Mijnhardt's Zenuwtabl.etten UITGAVEN VOOR CULTURELE- EN ONTSPANNIN GSDOELEINDEN. De ingezetenen van Holten hebben in het afgelopen jaar in eigen plaats voor ruim f 14.000 besteed aan culturele- en ontspanningsdoeleinden, t.w. voor sport- uitvoeringen f 958, beroepstoneel f 747, concerten (Soli Deo Gloria) f408.en overige uitvoeringen en vermaak f 11.896. De belasting op de toneelvertoningen en vermakelijkheden heeft in dat jaar f 2193.opgebracht. Deze cijfers, welke zijn ontleend aan een opgave voor het Centraal bureau voor de Statistiek, geven echter geen volledig beeld van de uitgaven voor cul turele activiteiten, omdat gedurende het vreemdelingenseizoen voor uitvoeringen, en ontspanningen in het kader van het V.V.V.-vakantieprogramma telken jare vrijstelling van vermakelijkheidsbelasting- wordt verleend. En juist in de zomer maanden is er voor ingezetenen en zomer gasten nog al eens telkens wat te doen. OUDERAVOND DORPSSCHOOL Op dinsdag, 25 februari j.l. was er des avonds in de hal van de O.L. Dorpsschool een ouderavond belegd. Ondanks de spekgladde wegen en sneeuwstorm waren er nog ruim 80 per sonen aanwezig. De voorzitter der oudei'. commissie, de heer H. Soer, opende om even over half acht de bijeenkomst met een woord van welkom. Helaas konden de sprekers, die uit Amsterdam en Enschede zouden komen, niet in dit welkom worden betrokken. In de late namiddag kwamen hun berichten van verhindering door weer en wegen nog binnen. De heer Soer bewonderde de moed van die nog gekomen waren. In het bijzonder wee:; hij er op dat de heren Jhr. A. G. v. Coeverden en W. Veltkamp, na lang in de oudercommis sie te hebben gezeten, resp. 19 en 16 jaar, op deze avond moesten aftreden. Spreker deelde mede dat het personeel nu op deze ouderavond voor 'n pro gramma zou zorgen en gaf de leiding hierna over aan 't schoolhoofd. De heer Brouwer leidde een film over het jeugdherbergbezoek in, waarna de heer H. van Zeben het apparaat be diende. De aanwezigen kregen een aar dige indruk van het trekken van een schoolklas. De heer J. W. Feith ver telde iets over Suriname, speciaal over het verkeer op de rivieren en het door trekken en verkenhen van de oerwou den. Ook de film hierover werd met belangstelling gevolgd. Het punt „verkiezing" werd aan de orde gesteld. De aftredende oudercom missieleden E. Rei-ink en Joh. Reijlink waren wel herkiesbaar, doch. de heren Jhr. A. G. van Coeverden en W. Velt kamp niet. Allen werden bedankt voor wat ze in de afgelopen periode deden voor school en jeugd. In het bijzonder laatstgenoemden die: al zo lang in func tie waren. De heer Veltkamp was de laatste jaren bovendien nog penning meester van de ouderkas. Voor zijn goede zorgen kreeg hij een extra dank woord te incasseren. Namens de ouders werd hem een doosje sigaren aangebo den als attentie. Jhr. A. G. v. Coeverden, die niet kon komen, was niet vergeten. De stembiljetten werden uitgereikt en een drietal stembureaux werden ge vormd, waarna de verkiezing plaats vond. De penningmeester der oudercommis sie, de heer W. Veltkamp, bracht ver slag uit over het jaar 1957. De inkoms ten bedroegen 644.27, de uitgaven 523.42. Het voordelig saldo was op 31 dec. 1957 120.85. Een kascommissie werd ingesteld. In de pauze werd chocolade melk geschonken. Een verlotinkje tot dekking van onkosten en aanvulling van de ouderkas had plaats. Na de pauze brachten de stembureaux bij monde van de heer H. Klein Velder- man verslag uit. Herkozen werden de heren E. Reilink en Joh. Reylink. Als nieuwe leden waren gekozen mevr. B. G. Krekel-Schoolderman en de heer G. H. Bekkernens. De heren L. Meinsma deelde namens de kascommissie de boe ken in goede orde te hebben bevonden en stelde voor de penningmeester voor het jaar 1957 te dechargeren, wat met applaus bekrachtigd werd. De heer Brouwer liet enige stukjes, die opgenomen waren in school, weerge ven door een bandrecorder. Mej. J. H. Wolters vertoonde met haar filmappa raat enige kleurendia's over 't school reisje met de kleintjes en over Holten en omgeving. De aanwezigen zegden financiële medewerking toe, indien er voor het onderwijs buiten de gemeen telijke gelden om, nog eens iets extra's nodig mocht zijn. Na de punten mede delingen en rondvraag werden de prij zen uitgeloot, waarna de hee Brou wer deze avond, de schrik van alle vergaderingen, met dank voor de pre sentie, sloot. Maandagavond t-prak de heer Th. Jausma, onderwijzer ener o.l. school te Nijverdal, in het gebouw Irene over het onderwerp„Wie is mijn naaste en waar woont hij?" Door de weersomstandigheden was de opkomst niet zo groot, maar zij die zich de gang naar Irene getroost hebben, zijn zeer zeker onder de indruk gekomen van hetgeen de spreker van deze avond te vertellen had over de vervulling van de naastenliefde en het aandeel, dat Uni cef, het Kinderfonds der Verenigde Na ties, daarin heeft. De avond werd geopend door Ds. Is raël, die er op wees, dat de Jonge Kerk zich de laatste weken bij haar bespre kingen op internationaal niveau had be wogen. De laatste keer sprak men over de oecumene. Na het zingen van Gez. 103 1 en 2 en voorlezing uit Matth. 25 3140 ging hij voor in gebed. In een min of meer theologisch betoog ging de heer Jansma eerst zeer uitvoe rig in op het eerste deel van zijn vraag: „Wie is mijn naaste", om vervolgens in te gaan op het tweede deel„waar woont die naaste?" Hierbij kwam ter sprake het zeer belangrijke werk, dat gedaan wordt door Unicef, het Kinderfonds der Verenigde Naties. Zijn causerie was bedoeld voor chris tenen, maar Unicef, aldus de heer Jans ma, past bij ieder mens, het past ook bij de humanisten. Hij noemde het een groot geluk, dat wij in Nederland zo wei nig weten van de Verenigde Naties, om dat het bewijst hoe weinig wij de hulp dezer wereldorganisatie nodig hebben. Ons land behoort tot de toplanden wat de levensstandaard betreft. Unicef is van ontzaggelijke betekenis voor de zwarte landen van de wereld, de wereld van de honger, waaromtrent men zich moeilijk een voorstelling kan maken. Van de 900 miljoen kinderen in de wereld zijn er 600 miljoen, die niet een leven kunnen leiden, dat enige zeker heid biedt voor een toekomst, zoals wij ons die voorstellen. Een bijzonder sterke zijde van de Uni cef is, dat de gelden bijengebracht. wor den door regeringen en particulieren, maar dat het fonds staat boven alle lan den, boven alle politiek en boven geloof. Het zegt op z'n hoogst tot de regerin gen der landen waar hulp verleend wordt als wij helpen, moet je er zelf zoveel bij doen. Unicef is na de tweede wereldoorlog ingesteld om de noden der kinderen te lenigen, maar men heeft ingezien, dat men dit werk niet mocht laten varen, nadat de eerste nood enigszins gelenigd was, omdat in de onder-ontwikkelde lan den gesproken kan worden van een per manente noodtoestand ten opzichte van de kinderen. Welk een onnoemelijk leed er ook in ander opzicht in de wereld geleden wordt bleek wel uit de mededelingen van de inleider, dat in een land als India de mensen op straat sterven en hun lijken door de vuilnisdienst worden opgehaald en weggevoerd. De eerste film, welke vervolgens ge toond werd, gaf een beeld van de hon ger, welke er in ons land heerste in het laatste jaar van de bezetting. Op een voor de bewoners van de oostelijke provincies onvoorstelbare wijze werd hierin ge toond tot welke handelingen honger de mensen kan drijven. En dan te beden ken, dat honger in tal van delen van de wereld tot de geregeld voorkomende om standigheden behoort. Een ontroerend beeld van het werk van het Unicef Kinderfonds werd de be zoekers geboden door de nieuwste film „Drie van onze kinderen", waarin de hulp voor kinderverlamming van een Grieks meisje, de genezing van Lepra voor een Afrikaanse jongen en de kraam hulp op het eiland Luzon in de Philip- pijnen werden getoond. Ds. Israël bedankte de heer Jansma, die de aanwezigen wel zeer met de neus op de feiten had gedrukt. Hij vestigde de aandacht nog even op de grote nood in vele landen, maar wees er op, dat men ook weer dankbaar moet zijn, dat er mogelijkheden zijn om te helpen en juist vanuit de opdr'acht die Christus ons gegeven heeft. Hij deed een beroep op de aanwezigen voor een bijdrage bij het verlaten van de bijeenkomst en dankte ten slotte nog de heer de Jong voor het draaien van de films. Met het zingen van twee coupletten van gezang 250 en dankgebed werd deze samenkomst ten slotte door hem geslo ten. Blijkens een mededeling in de Staats courant is Mr. W. H, Enltlaaf met in gang van 1 maart a.s. herbenoemd tot burgemeester onzer gemeente. HOOFD CHRIST. KLEUTERSCHOOL. Met ingang van 1 juni a.s. is tot hoofd van de Chr. Kleuterschool be noemd mej. J. Tiemes te Schoonebeek, thans hoofd van de Chr. Kleuterschool te Zwartemeer. WANDELSPORT Het district Almelo van de NUW or ganiseerde zaterdagmiddag in Holten de tweede ronde van de serie van drie wandeltochten, welke gehouden wor den ter voorbereiding van het komende wandelseizoen. De eerste tocht over 10 km werd on langs gehouden te Nijverdal. Zaterdag middag werd 15 km gewandeld en op 8 maart a.s. vindt in Nijverdal de derde ronde plaats over 20 km. Er bestond een flinke belangstelling voor deze, door de wandelvereniging „De Trekkers" uit Holten, onder lei ding van de heer G. Voortman uit Rijs- sen voorbereide wandeling, welke de groepen wandelaars gedeeltelijk door het dorp, maar voor het grootste deel door de Holterberg voerde, waar zij konden genieten van enkele mooie ver gezichten. Deelgenomen werd door de wandel- Zaterdag 1 maart, 7.30 uur: Toneeluit voering van de B.O.O. en B.D.V. in Amicitia, met opvoering voor de to neel-wedstrijd, van 't toneelspel in 3 bedrijven: „Het nestje van de anti quair". Dinsdag 4 maart, 's avonds 8 uur: Oefe ning van de Blokploegen 1 en 2 der Burger Bescherming bij de Waag. Dinsdag 4 maart, 7.30 uur: Filmavond voor de leden van de Bedrijfsvoorlich tingsvereniging Dijkerhoek en van de Schoolkring Dijkerhoek, in 't Bonte Paard. Donderdag 6 maart, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Donderdag 6 maart: Ledenvergadering O.L.M. in Café Kalfsterman (Stations straat) (en niet 24 febr. in Hotel Hol- terman)Spreker de heer Y. v. d. Wal, secretaris hoofdbestuur. Onderwerp „Wie zorgt in de naaste toekomst voor een goed bestaan van de boer?" Dinsdag 11 maart, 8 uur: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen in Amicitia. Ver toning bondsfilm enz. Tevens zijn uit genodigd de leden van de O.L.M. en hun vrouwen en de plattelandsmeisjes. Woensdag 12 maart (Biddag)Toneel uitvoering van Holtens Toneel ten bate van het Bouwfonds van het Groene Kruis, in Amicitia, met opvoering van het toneelspel „Drijfzand". Woensdag 12 maart (Biddag)Slotbal in hotel G. Müller. Vrijdag 14 maart, 7.30 uur: Jaarverga dering Vereniging tot Stichting en In standhouding van een School met de Bijbel, in de hal van de school. JAARVERGADERING „DE RIETVOORN". De Holtense Hengelaarsvereniging „De Rietvoorn" hield maandagavond m café Jansen haar jaarlijkse ledenver gadering onder voorzitterschap van de neer Jon. van Geenhuizen. Deze bracht wegens ziekte van de se cretaris, de heer H. J. Oolbekkink, het jaarverslag uit, waaraan wij ontlenen, dat door de oprichting van een henge laarsvereniging in Laren (Gld.) 15 leaen bedankten, ür trad echter ook een gelijk aantal nieuwe ieden toe, zodat het le dental gehandhaafd bleef op 72. Bij de wedstrijden, weike in het af gelopen jaar genouden werden bleef de visvangst beneden de verwachting- Er was overigens een flinke activiteit en er werden enkele reisjes gemaakt, zodat 1957 toch een goed jaar was voor de vereniging. Uit het verslag van de penningmees ter, de heer W. Oolbekkink, bleek, dat er een batig saldo was van f 79.34. Het bezit van de vereniging is daarmee ge stegen tot ruim f 270. Het ligt in het voornemen om, indien de waterstand zulks toelaat, voor een deel van dit bedrag pootvis uit te zet ten in de Schipbeek. In verband met de slechte stand van de snoek in de Schipbeek zal gepro beerd worden om in overleg met de hengelaarsvereniging „Rijssen" het vis sen met de z.g. blinker te verbieden. Er werden voor het komende seizoen twee wedstrijden vastgesteld, n.l. op 8 en 22 juni a-s., terwijl ook weer een jeugdwedstrijd zal worden gehouden. De uitslag zal worden vastgesteld aan de hand van de vangst in twee wedstrijden. Tenslotte werd nog besloten, dat het reisje dit jaar zal gaan naar de om geving van Doesburg, waar men een goed viswater hoopt aan te treffen. Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poeder zalf - olie zeep - shampoo, I 5.90. Weten l« gerust-rijn. verenigingen Ter Horst en WIOL, Rijs sen; Eltem en Twente uit Almelo; de KSW-senioren en junioren uit Nijver dal; Ds Trekkers uit Holten en indivi duele wandelaars uit Winterswijk, En schede, Vroomshoop en Holten. Onder hen was de 83-jarige Opa Ottema uit Almelo, die voor dit tochtje van 15 km de hand niet omdraaide. Na de start in café Jansen werd ge wandeld onder een heerlijk zonnetje, dat de wandelaars de gehele dag bege leidde. Toen men bijna het uitgangs punt weer had bereikt, vielen de eer ste sneeuwvlokken, die de voorboden vormden van het winterse kleed, dat zich zondag over onze omgeving uit spreidde. Deze geslaagde middag stond onder leiding van ds districts-voorzitter, de heer M. Hofstede uit Nijverdal. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Egbert Marinus, zv. J. Jan sen en H. M. Haverslag, Espelo 63. Hendrik Jan, zv. H. J. Stoevenbelt en J. Roelvink, Beuseberg 86. Gehuwd: R. Nijmeijer, 26 jaar en A- Scholman, 29 jaar, beiden te Holten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1