Een nieuw type levens- middelenbedrijvcn Wie is mijn naaste en waar woont hij? Overijsselse gerechten in Rotter dam tegelijk met VVV-actie Railbreuk bij de viaduct tijdig ontdekt AGENDA Gevuld Staphorster speenvarken No. 8. Jaargang 10. ZATERDAG 22 FEBRUARI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBU De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,yHolten a Nieutoablad" te Holten. Telaf. K 5+83 - 28+ Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 Op maandag 24 februari, des avonds om half acht zal in gebouw „Irene" een filmavond worden ghouden over het werk van Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Deze avond Wordt georganiseerd door de- Jonge Kerk en is voor iedereen toegankelijk. De heer Th. Jansma, onderwijzer aan de Open bare Lagere School te Nijverdal, zal spre ken over het onderwerp: „Wie is mijn naaste en waar woont hij?" Dat het hierbij gaat om een wereld omvattend probleem, dat dringend onze aandacht .behoeft, is misschien niet no dig te zeggen. Wel willen wij u met klem aanraden deze avond te bezoeken, waar u weer eens kunt horen in welke ruimte God ons gesteld heeft. Het begrip „naas te" neemt in ons Christelijk geloof een heel belangrijke plaats in. Hóe belang rijk is ons misschien niet altijd even dui delijk. Daarom is het zo dringend nood zakelijk ons eens opnieuw te gaan bezig houden met onze naaste, wie hij dan ook moge zijn en waar hij dan ook moge wonen. Op deze avond kunt u één van de nieuwste Unicef-films bekijken, getiteld: „Drie van onze kinderen". Eén van de filmsterretjes in deze film is Maria, pa- PADVINDSTERS REIKTEN SPEEL GOED UIT. Een groepje Goorse padvindstertjes heeft donderdagavond aan de uit Indo nesië gerepatrieerde kinderen, met hun ouders verblijvende in hotel „In de Swar- ten Ruyter" en in de paviljoens van het deze zomer door brand verwoeste chalet „De Olde Hove", speelgoed aangeboden. Z\j hadden deze speelgoed-actie op touw gezet in verband met een oproep in hun lijfblad voor de padvinderij, waar bij was gesteld, dat de uitreiking moest plaats vinden vóór zaterdag 22 febr., de denkdag van de grote voorman, Lord Baden Powell. De meisjes hadden bij hun actie, naar wij vernamen, nog al wat tegenslag on dervonden in hun woonplaats en daar door voornamelijk hun eigen speelgoed aan de kindertjes aangeboden. De regen maakte de tocht naar de Holterberg voor de meisjes niet prettig en bovendien was hun actie wat onvoor bereid, zodat zij niet zo goed tot haar recht kwam. Niettemin waren de kinde ren zeer verheugd en dankbaar voor het mooie speelgoed, dat hen door de pad vindstertjes onder leiding van Anda Ro- senboom werd aangeboden. Er zijn nog enkele dozen met speelgoed achtergebleven, dat nog aan de kinderen in het buitencentrum „Twenhaarveld" zal worden aangeboden, hetgeen in verband met het gevorderd uur en de weers omstandigheden deze avond niet meer kon geschieden. JAARVERGADERING FOKVERENI- GING HOLTEN EN OMSTREKEN. Maandagavond vergaderde in 't Bonte Paard te Dijkerhoek de fokvereniging „Holten e.o." onder voorzitterschap van de heer H. Kloosterboer. In zijn ope ningswoord memoreerde deze de sterke groei der vereniging, welke nog steeds door gaat. De controleur, de heer J. W. Jansen, bracht verslag uit over de werk zaamheden in het afgelopen jaar. Er werden 514 vaarskalveren en 8 stier kalveren geschetst, terwijl 43 koeien wer den ingeschreven in het NRS. De com missie voor het nazien der .boeken, be staande uit de heren H. J. Arfman en Joh. Bekkernens, bracht bij monde van laatstgenoemde verslag uit, en de pen ningmeester werd dank gebracht voor zijn beheer. Naar de vergadering van de Centrale MRIJ-bond van roodbontfok- kers werden als afgevaardigden aange wezen de heren H. Beldman en J. G. Holterman. Voor de heer H. Klooster boer, welke als bestuurslid aan de beurt van aftreden was en niet herkiesbaar, werd de heer G. J. Rietberg gekozen. De secretaris, de heer H. Beldman, bracht de heer Kloosterboer dank voor het vele werk, door hem voor de vereniging als voorzitter verricht. Vervolgens kreeg de heer P. G. Dijk stra gelegenheid om de filmplaatjes te laten zien van de in september gehouden fokveedag, hetgeen bij de aanwezigen zeer in de smaak viel. Door de voorzitter werd de heer Dijk stra dank gebracht voor het gebodene. Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering met dank voor de op komst gesloten. FILMVOORSTELLING NED. BLINDENBOND GAAT NIET DOOR. De aangekondigde filmvoorstelling van de Ned. Blindenbond op vrijdag 28 febr. a.s. gaat niet door. Zij, die reeds kaarten kochten voor deze avond kunnen deze inleveren bij kapper Drent, tot 1 maart a.s., waarbij terug betaling van de betaalde toegangsprijs zal plaats vinden. tiëntje in het Nationale Revalidatie-Cen- trum te Voula (Griekenland). Deze ont roerende film, waarin nog 2 kinderen een hoofdrol spelen, zal een onvergete lijke indruk op u maken. Wij hopen dat velen deze mooie avond in Irene zullen gaan bezoeken. Eén ding staat vast: U zult er vast geen spijt van hebben. Bij de uitgang zal een collecte gehou den worden. IN STAMBOEK OPGENOMEN Door de inspecteur van het NRS, de heer R. W. Weijers, werden bij de ge houden winter-inspectie de volgende koeien ingeschreven: Leentje 6 met bc-f- 76 pt., eigenaar G. J. Geesink; Liesje bc-j- 76 pt., eigenaar Joh. Wansink; Bertha 2 b— 77, eigenaar H. Rietberg; Koba 19, b— 78, eigenaar H. Beldman; Bontje 4, b— 80, eigenaar Wed. F. Boode. Deze laatste ingeschre ven in het KS. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk Holten. 10 uur (Bed. H. Doop) Ds. Israël en 7 uur Ds. Ad- dink. (Titel: „Verzoeking en verlos sing, zondag 52, vraag 127). In beide diensten collecte inwendige zending). Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Twee maandelijkse collecte voor ,Bethanië'. Geref. Kerk. 10 uur en 3 uur Ds. R. A. Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor de Zending on der de Joden. DE HEER BOERS SPRAK VOOR DE ARJOS. In de donderdagavond gehouden ver gadering van de aid. Holten van de Antirevolutionaire Jongeren Organisatie sprak de heer G. Boers, secretaris van het Streekver.band Twenthe, te Hengelo, over het onderwerp: „Beginsel en prac- tijk, practijk en beginsel". Op korte, een voudige wijze lichtte spreker enkele pun ten toe van de onlangs gehouden studie conferentie. Hierop volgde een zeer ge animeerde bespreking, waarbij vooral de hoge levensstandaard, het al dan niet luxueus zijn van wasmachines en brom fietsen en de al dan' niet op afbetaling gekochte radio's en televisie-toestellen ter sprake kwamen. Hierin kwam duidelijk naar voren, dat de spaarzin van ons volk er niet op voor uit is gegaan. Verschillende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen, waarbij in 't bijzonder genoemd moeten worden de vele verzekeringen (al dan niet ver plicht) en de subsidies en bijslagen, die verstrekt worden. Bij de rondvraag kwam de vergade ring ter sprake, die onlangs met de C.H.- jongeren werd gehouden. Unaniem was men het er over eens dat in de nabije toekomst weer 'n dergelijke bijeenkomst moet worden gehouden en dat de ge legde contacten verstevigd moeten wor den. Hopelijk zal op de eerstvolgende bijeenkomst in gebouw „Rehoboth" wat meer gesproken worden over Gods Woord als richtsnoer voor ons hande len en zal bij het licht van dit Woord een oplossing gezocht moeten worden voor meningsverschillen. Nadat nog enkele huishoudelijke aan gelegenheden waren afgehandeld, sloot de heer Boers deze leerzame avond met dankgebed. De staatssecretaris van economische zaken, dr. G. M. J. Veldkamp, heeft mede namens de minister van landbouw, visserij en voed selvoorziening de Sociaal-Economische Raad om advies gevraagd over een ontwerp- vestigingsbesluit voor de levensmiddelen- bedrijven. Het belangrijkste van dit ontwerp is, dat het een vestigingsregeling bevat voor een bedrijfsvorm, die zich de afgelopen tien jaar ook in ons land heeft ontwikkeld, namelijk het „algemeen levensmiddelenbe- drijf", waarin alle levensmiddelen, die geen ambachtelijke (vakkundige) behandeling- voor aflevering behoeven, kunnen worden verkocht. Dit geldt b.v. voor verpakte en/of bevroren vlees, vis, groente, fruit, melk en brood. Blijft het ontwerp-besluit, ook na het. SER- onderzoek, in hoofdzaak ongewijzigd, dan zal een vergunning voor een „algemeen levensmiddelenbedrijf" alleen kunnen wor den verkregen na verwerving van een alge meen levensmiddelendiploma, waarvoor niet zozeer theoretische dan wel commerciële eisen (b.v. betreffende het beheer en de voor- raadvorming) zullen worden gesteld. Naast een regeling voor het algemeen levensmiddelenbedrijf zijn in het ontwerp besluit voorschriften opgenomen voor alle gespecialiseerde bedrijven in de levens middelensector, waarvoor een vestigings regeling nodig wordt geacht. Dit zijn het kx-uideniersbedrijf, de kleinhandel in melk, de kleinhandel in zuivelprodukten, de klein en ambulante handel in aardappelen, groen ten en fruit, de klein- en ambulante handel in vis, het poeliersbedrijf, het slagersbe- drijf, het paardenslagex-sbedi-ijf, het brood- bakkex-sbedrijf, het banketbakkersbedrijf en de kleinhandel in brood, banket en cho colaterie. Voor al deze detailhandels-, en ambachtsbedrijven (die zich straks als het ontwei*p-besluit wordt aanvaard, in begin sel kunnen ontwikkelen tot algemene levensmiddelenbedrijven), regelt het ont werpbesluit toelatingseisen op het gebied van kredietwaai'digheid, handelskennis en vakbekwaamheid. Het assortiment van deze speciaalbedrijven is aangepast aan de mate van parallelisatie, die zich in deze bedrijven in het algemeen voordoet. Onder paralleli satie verstaat men: onderlinge verschuiving van assortiment in de levensmiddelenbedrij ven; branchevei'vaging. De parallelisatie (d.i. dus de ontwikke ling van speciaalbedrijf naar algemeen le vensmiddelenbedrijf) is vooral sedert 1950 toegenomen en doet zich het sterkst voor in het kruideniersbedrijf, zo kan men le zen in de toelichting op het ontwei-p-vesti- gingsbesluit voor levensmiddelenbedrijven. De drang naar parallelisatie die op het platteland meer voorkomt dan in de gi-ote stad wordt o.m. stei-k bevoi-derd door o.m. de toenemende betekenis van het voor verpakte artikel en het achteruitlopen van de ambachtelijke werkzaamheid. Welis waar is het aantal zelfbedieningszaken thans nog bescheiden, maar het neemt snel toe. Wei-d in 1948 het eerste zelfbedienings- bedi-ijf geopend, in 1953 waren er 138, ter wijl het aantal in 1954, 1955 en 1956 resp. met 90, 136 en 182 gi-oeide. Het ontwex'p-besluit beoogt grotere mo gelijkheden tot parallelisatie te scheppen dan tot dusvei-re bestonden. Hiexmee kan het belang van een goedkopere distributie worden gediend, mits de ondernemer zijn taak begrijpt en er zich terdege van door- dringt, dat in de nieuwe ontwikkeling meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op zijn commerciële kwaliteiten. In het alge meen kan worden gezegd, dat uit een oog punt van kostenbesparing parallelisatie gro tere mogelijkheden biedt dan specialisatie. Dit neemt niet weg, dat beide bedrijfstypen rendabel kunnen zijn, aldus de staatssecre- taris van economische zaken. Bezwaren. Het bezwaar tegen de bestaande regeling bestaat naar het ooi-deel van de staats secretaris voor-al hierin, dat de huidige vestigingseisen een gezonde economische expansie van het levensmiddelenbedrijf remmen. Doordat de vestigingsregelingen vrijwel uitsluitend op speciaal-bedrijven zijn inge steld, wordt b.v. een te hoge eis gesteld vooi-al te hoog in het licht van de paralleli satie aan de vakopleiding. Een groot be zwaar is ook, dat vernieuwing en uitbrei ding van ondernemingen, die zich aan de veranderende economische en maatschappe lijke verhoudingen willen aanpassen, niet kan geschieden, wat uit bedrijfseconomisch opzicht schade kan opleveren. Deze belemmei-ingen voor een bevi-edigend vestigingsbeleid met betrekking tot de parallelisatie in de levensmiddelenhandel dienen weggenomen te worden. Door de vestiging van een algemeen levens middelenbedrijf slechts voor hen open te stellen, die een algemeen levensmiddelen diploma hebben behaald, voorkomt men echter een schoksgewijze verandering bij 't wegnemen van de belemmeringen. De aard van de vakopleiding voor dit diploma dient meer gericht te zijn op het verwei-ven van inzicht in de bedrijfsvoering, de inkoop, de wijze van voorraadvorming, het conserve ren van de opslag, de winkelorganisatie, de etalage-inrichting enz., dan op het bijbi-en- gen van gedetailleerde wax-enkennis. In het besluit is vastgelegd, dat op grond van een diploma voor een gespecialiseerd bedrijf aanvullend examen kan worden gedaan om het algemeen diploma te halen. Bi-eed. Het assortiment voor 't algemeen levens middelenbedrijf dient breed te zijn. Dit houdt niet in, dat hiertoe alle dagelijkse behoef ten van de consument moeten behoren. In het huidige stadium kan de parallelisatie voldoende tot ontwikkeling worden ge bracht, wanneer het algemeen levensmid delenbedrijf in hoofdzaak beperkt blijft tot verkoop van levensmiddelen. Dit betekent, dat tabaks-, huishoudelijke- en drogisterij- ax-tikelen in het algemeen geen onderdeel zullen uitmaken van het assortiment. Voor kleinhandel in drogisterij- en tabaks artikelen heeft de staatssecretaris afzonder- lijke ontwerp-vestigingsbesluiten bij de SER ingediend. Op grond van de wet kan, na invoering van deze twee besluiten en het vestigingsbesluit voor levensmiddelenbedx-ij- ven, in verband met persoonlijke, plaatselijke of regionale omstandigheden door middel van ministex-iële vex-klaringen of ontheffin gen van de regelen worden afgeweken. Onopgelost blijft nog de problematiek rond het bakkersbedrijf. Per jaar sluiten in Ne- dex-land plm. 450 bakkerijen, voornamelijk als gevolg van concurrentie. Wanneer men nu aan de kruideniersbx-anche toestemming geeft brood te verkopen, komen er direct 25.000 potentiële vei-koopspunten bij. Toch kan in het beeld van het algemene levens middelenbedrijf de broodverkoop moeilijk worden gemist. Een toevallige extra schouw van de spoorbaan tussen Bathmen en Rijssen en de oplettendheid van de betrokken spoorman heeft zondagmorgen omstreeks 6 uur geleid tot de ontdekking van een railbreuk, in de nabijheid van de spoor viaduct te Holten, welke ernstige gevol gen had kunnen hebben en door welker ontdekking zelfs een ramp is voorkomen. Omstreeks 5 uur constateerde men op het station te Rijssen, dat een goederen trein, welke daar omstreeks dat uur ar riveerde, van een z.g. rongenwagen, waar mede o.a. bomen kunnen worden ver voerd, een rong meesleepte aan de ket ting, waarmede deze bevestigd zijn en dat deze wagen één rong miste. Waar in Deventer nog niets abnor maals aan de trein ontdekt was, werden onmiddellijk maatregelen getroffen voor een noodschouw en de betrokken ploeg bazen gealarmeerd om deze schouw te doen verrichten, omdat een op de rails neergekomen ijzeren rong ongelukken zou kunnen veroorzaken. Deze rong werd inderdaad even voor het station Holten gevonden, maar tege lijkertijd ontdekte de ploegbaas, de heer Joh. Nekkers, dat aan een rail van het spoor in de richting Deventer juist op de plaats, waar deze met een lasplaat aan de andere rail verbonden is, een stuk van 10 a 12 cm. ontbrak. Vooral voor de dieselstellen met hun kleine wielen had dit fatale gevolgen kunnen hebben, want was zo'n stel uit de rails gelopen, dan was de mogelijk heid niet denkbeeldig, dat de trein hier van de hoge spoordijk was gestort, met al de gevolgen van dien. Er werden onmiddellijk de nodige vei ligheidsmaatregelen genomen en nadat de olietrein omstreeks 7 uur dit baangedeel- te nog heel langzaam was gepasseerd, werd door de inmiddels gewaarschuwde ploeg van weg en werken de defecte rail door een nieuw stuk rail van 16 meter vervangen. Dit was de reden, dat de trei nen naar de richting Deventer tot om streeks 11 uur 's morgens met een slak- kengangetje de viaduct passeerden. SP. ENSCHEDE—VALENCIA (Spanje) Woensdagavond in Stadion Dickman te Enschede. Van de F.C. Valencia ontvingen wij de volgende gegevens over hun vereniging. De F.C. Valencia- werd opgericht in 1902 en heeft sindsdien een belangrijke rol in het Spaanse voetbal gespeeld. De vereniging telt momenteel bijna 25000 leden, welke maandelijks 1.80 contributie betalen. Hiervoor hebben zij recht op een staanplaats bij de compe titiewedstrijden. Bij alle andere wed strijden betalen zij de normale entree. F-C. Valencia speelt in het stadion Mes- tella, dat plaats biedt aan 70.000 be zoekers, Doorlopend is de vereniging leverancier geweest van spelers aan 't Spaanse nationale elftal. In de ploeg welke naar Enschede komt spelen drie internationals, t.w. Qunicoces (4 maal), Puchades (24 maal) en Furetes (3 maal). Na het vertrek van Faas Wilkes heeft de vereniging beslag weten te leggen op de 26-jarige Braziliaanse internatio nal en voetbalster Walter. Deze speler wordt door het bestuur van Valencia beschouwd als de beste speler weike Valencia ooit heeft gehad. Als gastspeler zal in Enschede verder Faas Wilkes de ploeg uit zijn Spaanse periode comple teren. Valencia komt in Enschede met de Zaterdag 22 febr., 7.30 uur: Uitvoering van de Accordeonvereniging D.S.V. uit Bathmen, in Amicitia, met klucht „Hoogspanning". Zaterdagavond 22 febr., 7.30 uur: Jaar feest C.J.M.V. „De Vriendenschaar" in Irene (zie adv.). Maandag 24 febr., 7.30 uur: De Jonge Kerk organiseert een filmavond voor de Unicef in Irene. Spreker is de heer Th. Jansma van Nijverdal- Maandag 24 febr.: Bijeenkomst afd. Dij kerhoek en Espelo Ned. Bond v. Plat telandsvrouwen in 't Bonte Paard te Dijkerhoek, met vertoning bonds- film. Aanvang 7.30 uur. Woensdag 24 febr., 7.30 uur: Vergade ring Hervormde Vrouwenvereniging Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". Dinsdag 25 febr.Ouderavond O. L. Dorpsschool. Woensdag 26 febr., 2 uur: Houtverkoop notaris Pluimers in Hotel Holterman (zie adv.). Woensdag 26 febr., 8 uur: Ledenverga dering van de Ver. voor uitzending van zwakke kinderen naar Koloniehuizen, in hotel Holterman. Tevens filmverto ning (zie adv.). Donderdag 27 febr., 7.45 uur, gebouw „Rehoboth" Vergadering Chr. Plat telandsvrouwen. Spreekster mej. Van Santen, van Gezinsbegrotingsinstituut, over het onderwerp: Hoe besteden wij ons huishoudgeld? Alle belangstellen de dames worden hartelijk uitgeno digd. Vrijdag 28 febr., 8 uur: Vergadering C.J.M.V. (Dorp) in Irene (zie adv.). Zaterdag 1 maart, 7.30 uur: Toneeluit voering van de B.O.O. en B.D.V. in Amicitia, met opvoering voor de to neel-wedstrijd, van 't toneelspel in 3 bedrijven: „Het nestje van de anti quair". Dinsdag 4 maart, 's avonds 8 uur: Oefe ning van de Blokploegen 1 en 2 der Burger Bescherming bij de Waag. Donderdag 6 maart: Ledenvergadering O.L.M. in Café Kalfsterman (Stations straat) (en niet 24 febr. in Hotel Hol terman) Spreker de heer Y. v. d. Wal, secretaris hoofdbestuur. Onderwerp „Wie zorgt in de naaste toekomst voor een goed bestaan van de boer?" Dinsdag 11 maart, 8 uur: Bijeenkomst Plattelandsvrouwen in Amicitia. Ver toning bondsfilm enz. Tevens zijn uit genodigd de leden van de O.L.M. en hun vrouwen en de plattelandsmeisjes. Woensdag 12 maart (Biddag)Toneel uitvoering van Holtens Toneel ten bate van het Bouwfonds van het Groene Kruis, in Amicitia, met opvoering van het toneelspel „Drijfzand". Woensdag 12 maart (Biddag)Slotbal in hotel G. Müller. volgende ploeg in het veld: Machado, Ricardo. Segui, Sendria, Puchades, So crates, Quincoces, Fuertes, Walter, Wil kes en Arrizabalaga. Bij de recente overstromingen is één der grote tribunes van het' stadion in gestort, zodat Valencia momenteel al leen uitwedstrijden speelt. De laatste competitiewedstrijd tegen No. 1 Barce lona eindigde in een 1—1 gelijk spel, hetgeen in Spaanse voetbalkringen een grote prestatie wordt beschouwd- De Spanjaarden spelen met veel „furxa", d.w.z. met een temperament dat onder geen omstandigheden beteugeld wordt De wedstrijd wordt muzikaal opge luisterd door de PTT Harmonie met drumband. Ter gelegenheid van dit Nederlands-Spaans voetbalfestijn zal 't korps de nieuwe uniformen aan het publiek presenteren. Zoals bekend, organiseert de Provin ciale VVV in Overijssel, in samenwer king met het locale VVV-wezen, voor de tweede keer thans gedurende de februari-maarxd van 1958 een grote propaganda-actie in Rotterdam. De eer ste twee weken zijn voorbij en na een wat traag begin heeft de tweede week, met gemiddeld 25 bezoekers per dag aan de Overijssel-VVV-informatie- stand bewezen, dat ook deze actie wel weer zal inslaan. Ook het aantal aan vragen om inlichtingen bij de diverse informatiebureaux in Overijssel zelve stijgt voortdurend. Ter vergelijking een enkel cijfer. Be droeg het aantal aanvragen betreffende Overijssel bij VVV Rotterdam over het gehele jaar 1956 246, over één actie- maand gedurende 1957 bedroeg dit 458, vermeerderd met 1300 aanvragen in de bureaux in onze provincie. Een verheu gende groei. Het belangrijke van deze actie 1958 is, dat we vaste voet in de Rotterdamse Lijnbaan het winkel centrum hebben gekregen en dat nu reeds toezeggingen zijn gedaan als Over ijssel in 1959 voor de derde keer zou terugkeren. Dat Rotterdam zelf deze actie waar deert, blijkt verder uit het initiatief, dat restaurant Scheffers op de Lijnbaan heeft genomen om menu's met Over ijssels allerlei samen te stellen. Dezer dagen is hiervoor een pers conferentie bijeen geroepen, waarop de gehele Rotterdamse pers aanwezig was, en is de heer J. A. Veldman, direc teur onzer Provinciale WV, gelegen heid geboden de betekenis van Over ijssel voor Rotterdam in toeristische zin uiteen te zetten. Daarna consumeerden de dames en heren journalisten gevuld Staphorster speenvarken met kersen en keutel moes, Urker paling op toast en Deven ter koek. Maar op de menu's prijkten ook Markelose boerenkool met worst, spek en varkenspootjes, Twentse boe- ren-omelet met kippelevers en rogge brood en andere dingen. Het is een bizonder verheugend ver schijnsel, dat de uiteraard bescheiden Overijssel-actie in Rotterdam zo inslaat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1