Ir* Baas wekt Boerenstand op tot samenbundeling van krachten Raad Holten Geslaagde uitvoering H*IVLV* Geen reden voor angst-psychose jflames.1* re,huid? AGENDA No. 6. Jaargang 10. ZATERDAG 8 FEBRUARI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTEHS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p.kwaï taal te Holten. Teiej. K 5+83-23+ Adv.-prijs: 115 m.m.(d contant) f2..Iedere Uitgave van de Stichting ,^3oltena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5+83 - 23+ Adv.-prijs115 m.m. a contant) f2.Iedere m.m. meerf 0.07 VRIJE BOERENBEWEGING VERZWAKT POSITIE VAN DE LANDBOUW. In de woensdagavond in Amicitia ge houden feestelijke jaarvergadering van de afdeling Holten van de O.L.M., welke druk bezocht was, heeft de voorzitter van de Overijsselse Landbouw Maatschappij, Ir. Baas, een toespraak gehouden, welke als titel droeg: „Het platteland in de ver anderde omstandigheden". De hoogge stemde rede van de heer Baas was ken nelijk een waarschuwing aan de boeren om zich niet te laten verleiden door de lokkende stem van „de vrije boer" en een aansporing om de gelederen van de standsorganisaties te versterken, omdat 1958 een moeilijk jaar zal worden, waar in alle krachten gebundeld moeten zijn. Wat er thans dreigt te gebeuren kan onze positie slechts verzwakken, aldus de heer Baas, die het beslist geen re clame voor de boerenstand vond, dat zij in een dagblad als De Telegraaf geno teerd staat bij de koppen van moord en doodslag. Als men de boerenstand wil dienen dan is het, volgens hem, nood zakelijk terug te keren naar bezonnen heid en ijver. De heer Baas begon zijn toespraak met er op te wijzen, dat de wereld de laatste 25 tot 50 jaar sterk veranderd is. Deze verandering demonstreert zich in de eerste plaats door de sterke drang naar materiële welvaart niet alleen van dé zijde van de enkeling, maar ook door middel van de organisaties. De tweede verandering zag de heer Baas in de ver heffing van de arbeidende stand, een om standigheid en een invloed, welke men niet moet onderschatten, en de derde in de invloed van de Staat, welke van grote betekenis is geworden. Wie trekt aan de touwtjes, aldu.s spre ker. De groep die de meeste kiezers heeft. In Frankrijk b.v. aarzelt men niet de re gering naar huis te sturen als zij niet bereid is af te zien van plannen, die in gaan tegen de meerderheid van de kie zers, ook al wordt daardoor het lands belang niet gediend. ALGEMEEN WELZIJN. In dit verband was spr. van oordeel, dat de groepen meer oog moeten heb ben voor het algemeen welzijn. Wij als boeren zijn niet in staat, die invloed te verkrijgen, welke wij zouden moeten heb ben uit economisch oogpunt gezien. Ir. Baas wees op een proefschrift, waarop Dr. Zaal aan de Groningse Uni versiteit promoveerde en waarin deze spreekt over normbesef, christelijke ze denleer en gezinsomstandigheden. Daaruit blijkt o.m., dat het nodig is zich opnieuw te beraden over de functie van het gezin. Zo bleek uit een opstel van leerlingen van een landbouwhuishoudschool, dat bijna geen van de meisjes boerin wilde worden. Nu kan men aan zo'n uitspraak van meisjes van 15 a 16 jaar geen al te grote waarde hechten, maar, zo vroeg de heer Baas zich af, schemerde daarin niet iets door van wat de boer zelf van zijn bestaan zegt? Is ons leven uitsluitend het najagen van rendement? Ik geloof, aldus spr., dat het leven dieper moet reiken. Het wezenskenmerk is niet het materiële. De dienende taak van de jonge boerin heeft zeker wel iets te betekenen. Het leven is meer als uitsluitend de bromfiets, ra dio of de televisie. Ir. Baas gelooft, dat deze levenstaken op de achtergrond geraakt zijn bij het pleiten voor een betere melkprijs. Hij betreurt dit in hoge mate. Sprekende over het werk van de or ganisatie zeide spr., dat dit niet zon der fouten was, maaf ook uw leven was daar niet vreemd van. Wij worstelen met de problemen, die zich dagelijks voordoen en leven in een federatie van organisaties. Daarbij zijn er die van de werkgevers en de arbei ders, die wat gemakkelijker bestuur baar zijn. De arbeiders, wier strijd hard ge weest is, volgen wat betef hun voor mannen als de boer. Het is dikwijls of de boer er zich als eenling vechtende doorheen wil slaan en dat is de moeilijkheid waar voor wij staan. Zij moeten meer dis cipline tonen. Uitvoerig ging spr. in op de huidige economische toestand, welke niet roos kleurig is, maar niet uitsluitend ten aan zien van de boer. De gehele Nederlandse economie is in de branding. Men geeft daar tal van namen aan, doch de Bijbel spreekt haar taal is altijd eenvoudig van 7 vette en 7 magere jaren. Zo is het ook met ons gehele economische be stel. Dat wil echter niet zeggen, dat men nu maar met de handen in de schoot moet blijven zitten afwachten. Als de toestand weer verbetert en wij zijn niet paraat geweest, dan komen we bij deze stijging niet mee. VRIJHEID. Doelende op de actie, die gaande is onder de boeren, zei Ir. Baas, dat hij iemand, die twee dagen voor de fatale datum zijn heffing van het landbouw schap over 1955 betaalt, het recht ont zegt zich een strijder te noemen voor de vrijheid van de boer. „Vrijheid" doet het altijd goed, zowel voor als achter het ijzeren gordijn. De boerenzaak wordt echter' beter ge diend door gezamenlijk achter de stands organisaties te gaan staan. In dit verband wees spreker op de ia de aanhef genoemde koppen in De Tele graaf en de noodzaak om terug te keren naar bezonnenheid en ijver. Als men mee wil praten en beslissen, dan moet men ook verantwoordelijkheid dragen. STRIJD. Sprekende over de blokkering van vijf tig miljoen gulden uitkering voor de eigenaarslasten, wees de heer Baas er op, dat de standsorganisaties en het Land bouwschap hier hard voor gestreden heb ben, maar het kabinet dreigde af te tre den en dan moet men wel eens zwich ten voor de meerderheid van het Ned. volk. Wat nu gebeurt verzwakt de positie van de boeren en daarom moet er meer .discipline komen onder de boeren. Hef schip zal de hoge zeeën niet weer staan als de manschappen niet op hun posten staan. Wij hopen en vertrouwen, aldus besloot Ir. Baas zijn met grote aandacht gevolg de toespraak, dat U achter ons zult staan als wij in Den Haag de belangen van de boerenstand verdedigen, opdat wij weten, dat het in huis in orde is. 0 De vergadering, waarin de heer Baas sprak, werd geopend door de voorzitter der afdeling, de heer J. H. Sprokkereef, die behalve de leden en hun huisgenoten in het bijzonder welkom heette de bur gemeester, Mr. W. H. Enklaar, Ir. Baas en de toneelver. „Óns Genoegen" uit Die- penheim. JAARVERSLAG. Door de secretaris, de heer J. H. Vene klaas Slots, werd daarna een zeer uit voerig jaarverslag uitgebracht, waarin hij als algemene inleiding een overzicht gaf van de toestand van de landbouw in het afgelopen jaar. De natte zomer was een abnoz'maal risico voor de landbouw, waarbij de vraag gesteld werd, wat de regering in deze nog zal doen. Ook de heer Veneklaas Slots waar schuwde tegen onwerkelijke acties onder de boeren en achtte geleide economie in een land als het onze noodzakelijk. Bezwaren kwamen in zijn verslag naar voren tegen de toestand, dat de boer momenteel de geldschieter van de over heid is, maar daarvoor kunnen slechts de acties van de georganiseerde landbouw de juiste remedie zijn. De afd. Holten, welke voor 4 jaar nog maar 160 leden telde, heeft er nu meer dan 300. Wel verlieten enkele leden de vereniging, maar daarvoor kwamen er weer nieuwe bij. Spreker complimenteerde het ere-lid, burgemeester Mr Enklaar, die onlangs voorzitter is geworden van de Commis sie voor Landbouwonderwijs in Overijs sel, met deze benoeming. Nadat de voorzitter dank gebracht had voor dit verslag, hield Ir. Baas zijn toe spraak. VROLIJK SPEL. Het verdere deel van de avond werd gevuld met de opvoering van het vrolijke spel in 3 bedrijven „Welkom Binnen" door „Ons Genoegen" uit Diepenheim. Het was inderdaad een vrolijk spel, waarom telkens werd gelachen en dat met veel routine op een vlotte wijze voor het voetlicht werd gebracht. Het was vooral het spel van mej. Joke Brouwer als Leni, de platstedelijke nicht van de familie Terhove, en van de heer Teilman als de rijk geworden aan nemer Willem Terhove, dat de bijzondere aandacht had en het publiek bekoorde. Maar ook het spel van b.v. de heer Van de Berg Jr. als de wat linkse ver loofde van Mia, de dochter (zeer aanne melijk gespeeld door mevr. Dantuma- De gemeenteraad komt donderdag avond, 13 februari a.s., ten gemeente huize bijeen. De vergadering begint om 7.30 uur. GESLAAGD Te Amsterdam is voor het diploma „voetkundige pedicure" geslaagd onze plaatsgenoot, de heer G. Steunenberg. babyderm-zeep Een stampvolle zaal en een op zeer behoorlijk peil staand concert hebben de jaarlijkse uitvoering van de Holten- se Muziekvereniging HMV tot een ge slaagde avond gemaakt. Onder leiding van hun dirigent, de heer I. J. Land heer uit Hengelo, hebben de muzikan ten zaterdagavond in „Irene" muziek gemaakt, die zonder meer uitstekend mag worden genoemd. De keuze van de stukken een 3-tal marsen en 5 grotere werken was be paald gelukkig en de naar schatting 450 bezoekers genoten van dit programma, getuige het spontane applaus na elk nummer. De daverende ovatie, die uit barstte na het slotnummer, dwong de heer Landheer en zijn korps tot het serveren van een.„toetje", waaraan na tuurlijk gaarne werd voldaan. De pit- Courage gevraagd. Het is onlangs enkele malen voorge vallen, dat een automobilist in de om geving van Espelo en Dijkerhoek jonge meisjes is nagereden met blijkbaar min der eervolle bedoelingen. Zelfs moet het zijn voorgekomen, dat deze auto bestuurder met zijn auto vast kwam te zitten en door buurtschapbewoners uit zijn positie werd verlost. De politie heeft naar aanleiding hier van een grondig onderzoek ingesteld, dat tot nu toe zonder resultaat is ge bleven, maar nog steeds wordt voort gezet. Het is voor haar uitermate moeilijk hier enig succes te boeken, indien zij niet over concrete gegevens beschikt of zolang een eventuele dader niet op heterdaad betrapt wordt. Men kan ach ter elke autoruit geen misdadiger ver wachten, zodat deze recherche buiten gewoon moeilijk is. Thans schijnt zich echter in dezelfde omgeving 'n soort angst-psychose voor te doen, want er kwamen de laatste da gen een aantal meldingen binnen, waar in sprake was van het overvallen van vrouwen of meisjes. De politie heeft deze aangiften mini- tieus onderzocht, maar in al deze ge vallen bleek van enige oneerbare be doeling of handeling geen sprake te zijn. Men gaat thans blijkbaar achter elke geparkeerde of langzaam rijdende auto een bestuurder met oneerbare bedoe lingen zien. De angst neemt daarmede bedenkelijke vormen aan. Het is zelfs al voorgekomen, dat een man er door zjjn vrouw van weerhou den werd om van zo'n verdachte auto het nummer te gaan opnemen. En daar komt het nu voor een be langrijk deel op aan. De politie kan niets beginnen, wan neer zij niet enig houvast heeft en zo'n houvast kan nu juist het nummer van een verdachte auto bieden. Als 't num mer bekend is, kan de politie dag en nacht m een minimum van tijd nagaan wie de bezitter van deze auto is en dit kan tot opsporing van het verdachte in dividu leiden. Dat wij het vorenstaande publiceren, heeft niet alleen de bedoeling om er voor te waarschuwen, dat men op klaar lichte dag geen spoken moet gaan zien en zich door ongemotiveerde angsten moet laten leiden, maar ook om te* manen tot wat groter courage in geval zich werkelijk iets inde geschetste rich ting zou voordoen. Ziel), van de heer J. C. G. van de Berg als Jozef, de huisknecht, en van mevr. ter Beek-Schoman als mevr. Terhove, deed voor dat van eerstgenoemde weinig onder. Een minder belangrijke rol vervulden mevr. Bussink-Beek als Claire Verhage, de dame van gezelschap bij de fajn. Ter hove, de heer J. A. Koop, als de kunst schilder Frans Bogaard, de heer A. G. Robert Deen, de broer van mevr. Ter hove en mej. Anna Bouwmeester, als het kamermeisje der fam. Terhove. Ook hen komt alle lof toe voor de uitbeel ding van hun rollen. Grimering en ver lichting waren keurig verzorgd. Het was een stuk met een „happy ending", een gelukkig einde, waarin de zeer uiteenlopende typen zelfs tot vier paartjes werden verenigd. De heer Sprokkereef heeft aan het ein de de dank en waardering van de volle zaal vertolkt voor het vertoonde spel, waarna de avond met de gebruikelijke verloting werd beëindigd. tige mars „March of Triumph" van Cori, die als „voorgerecht" werd opge diend, wekte reeds direct grote ver wachtingen, doch het korps slaagde er volkomen in deze te verwezenlijken. Prachtig werd Gerhard Boedijn's „Cia- conna Antiqua" vertolkt en het glans nummer van de avond was ongetwijfeld ,Symfonia' van J. Chr. Bach. Een dank baar nummer, dat zeer zeker op een volgend programma nog eens zal wor den verwacht. Hendrik Stokkers (so praan-sax) excelleerde in dit nummer met enkele soli en hij kreeg volkomen verdiend een ferme schouderklap van de heer Landheer en een spontaan ap plaus van de zaal. Verder werden nog uitgevoerd: „Na- bucco" van G. Verdi (zuivere piston- soli van Henk Bouwhuis), „Arroman- ches", een mars van Kelly, „Call of the Sea" (De stem van de zee) van Eric Rail, „Branband Blues" van Ivor Goul. Het slotnummer: Zehle's bekende mars „Trafalgar" voltooide het geheel, dat zeker als populair mag worden aange duid. Al met al een concert, een vaan delkorps waardig. Nieuwe instrumenten. De heer J, Wiggers, voorzitter van de supportersvereniging, was de tolk van allen, toen hij korps en dirigent dank te voor het gebodene. Hij deed tevens een hartelijk beroep op de Holtense gemeenschap om hun korps financieel te steunen bij het realiseren van het plan: „vernieuwing instrumentarium". Om de allernoodzikelijste aankopen te doen, zal er een bedrag op tafel moe ten komen van 8000 gulden. Verschil lende instrumenten (25 tot 30 jaar in gebruik) zijn waardeloos en het bestuur zag zich reeds genoodzaakt instrumen ten te huren,- omdat er geen geld is voor het aanschaffen van nieuwe in strumenten. Met het plaatsen van ren teloze aandelen, zo deelde de heer Wig gers tenslotte mede, is inmiddels een begin gemaakt en hetgeen tot nog toe werd bereikt, stimuleert om met deze actie door te gaan. Aan 't begin- van de uitvoering werd het woord gevoerd door HMV's voor zitter, de heer A. Westerik. Hij sprak een woord van welkom, waarbij hij zich in 't bizonder richtte tot mevrouw Landheer, tot de afgevaardigden van verschillende plaatselijke en naburige verenigingen en tot de donateurs, die tevens hartelijk dank werd gebracht voor de in het afgelopen jaar onder vonden financiële steun. Het gemeente^ bestuur werd dank gezegd voor de in 1957 ontvangen sibsidie. Ook sprak de heer Westerik een woord van dank tot de dirigent, de heer Landheer, die in het afgelopen jaar weer op eminente wij ze leiding aan het korps gaf. Toneel tot besluit. Als aanvulling van het muzikale ge deelte werd door de ontspanningsclub OCH voor het voetlicht gebracht „De Huistyran", klucht in twee bedrijven, door Godfried Bomans. In- zijn toelich ting op deze klucht zegt de auteur': de „strekking" van het spel is: onze sol daten een vrolijke avond te bezorgen. Wij hebben het stuk nooit zien spe len voor soldaten, doch dat de vrolijk heid bij de mannen in uniform groter zou zijn dan bij de „burgers", die za terdagavond de opvoering bewoonden, is onmogelijk. Bijna twee uur daverde de lach door „Irene". Het spontane ap plaus, dat het zestal OCH-ers en gri meur Johan van Geenhuizen werd ge bracht, was volkomen verdiend. BILJARTWEDSTRIJD BATHMEN—HOLTEN. In de dinsdagavond in zaal Boode te Bathmen gespeelde revanchewedstrijd tussen de biljartclub Holterman en de biljartclub Boode hebben de Holtenaren in de thuisclub hun meerdere moeten erkennen. Wonnen zij in Holten met 'een meer derheid van 117 punten, in Bathmen kwam zij net 3 punten tekort om het tot een overwinning te brengen. De uitslag was n.l. Bathmen 497 en Holten 495 ca ramboles. Niettemin staan de Holtenaren wat het puntenaantal betreft met 115 punten voor. Er zal nu binnenkort weer op het Hol tense laken gespeeld worden om voor dit seizoen de definitieve overwinnaar aan te wijzen. ÉfliSH©Z©MCl© zenuw- ontspanning en meester blijven over Uw zenuwen MijnharciS's ZenuwtabieUan Zaterdag 8 febr.Sissi, de jonge keizerin, in Amicitia (zie adv.). Maandag 10 febr., 7.30 uur: Ledenver gadering Vereniging Bedrijfsvoorlich ting Holten in hotel Holterman. Maandag 10 febr., 7.30 uur: Ledenver gadering Onderl. Paardenverz. in café Joh. Jansen. Dinsdag 11 febr., 7.30 uur: Ledenver gadering B.O.O. en B.D.V. in Hotel Holterman. Spr. Adj. Kraan uit Al melo over „De rode lamp". Dinsdag 11 febr., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dijker- hoek in „Bethanië". Dinsdag 11 febr.Afd .Holten van Plat telandsvrouwen bezoeken de van Gogh- tentoonstelling in Deventer. Vertrek 14.07 uur per trein. Zaterdag 15 febr., 7.30 uur, gebouw „Re- hoboth": Uitvoering Chr. Ontspan ningsclub „C.O.C." (zie adv.). Vrijdag 14 febr., 8 uur: Verkeersavond van de M- en A.-club „De Holter- berg" in café Vruggink. Zaterdag 15 febr., 7.30 uur: Verwerping in café „De Wippert" (zie adv.). Maandag 17 febr., 7.30 uur: Jaarverga dering Fokver. Holten en Omstreken, café Kloosterboer, Dijkerhoek. Woensdag 19 febr., 8 uur: Jaarvergade ring Bond van Plattelandsvrouwen afd. Holten in hotel Holterman. Woensdag 19 febr., 7.30 uur: Jaarverga dering Controle-Ver. Holten en Omstr,. café M. Kalfsterman. Woensdag 19 febr.: Verkeerscompetitie van de K.N.M.V. in hotel Vosman. Donderdag 20 febr., 7.30 uur: Ouder- avond der openbare u.l.o.-school in het overblijflokaal der school. Vrijdag 21 febr., 8 uur: Wereld-vrouwen gebedsdag, in gebouw Irene. Dinsdag 25 febr.Ouderavond O. L. Dorpsschool. Vrijdag 2§ febr., 7.30 uur: Filmavond van de Ned. Blindenbond in Irene. HOLTENS NIEUWSBLAD BEMIDDELT De Spaanse brief voor Tieneke Kers is reeds vertaald. Holtens Nieuwsblad leg de contact. Er kwam al heel spoedig een telefoontje. Niet uit Amsterdam, Haar lem, maar uitDijkerhoek! Mej. L. Boissevain van „De Rinkelaar" heeft omgaand voor vertaling zorg gedragen. De inhoud van de brief is in 't kort zo, dat de heer Enrique Fondevila meedeelt de ballon te hebben gevonden op 8 okto ber. Hij begrijpt niet wat de bedoeling van de kaart is en vraagt wat nu te doen. Zijn verzoek is om spoedig in het Spaans antwoord te mogen ontvangen. Mej. Boissevain heeft inmiddels het antwoord aan de heer Fondevila ver taald, zodat Tineke er weldra mee naar 't postkantoor zal stappen, dank zij Hol tens Nieuwsblads bemiddeling! De Zondagschool alhier bood Tineke nog een boekje aan als herinnering aan de verre reis van haar ballon. De N.Z.V. had 10 jeugdbijbeis, getiteld „Luister clubs opgelet" verdeeld over Nederland voor hen, die hun ballonkaart van heel ver terug ontvingen. Jan Brouwer ont ving er een exemplaar van. ONDERLING VEEFONDS HAD GOED JAAR Het Onderlinge Veefonds „Holten" hield donderdagavond van de vorige week haar jaarvergadering in het café Vruggink, onder voorzitterschap van de heer H. J. Bolink. Na een kort openingswoord door de voorzitter las de secretaris, de heer J. Aaftink, de notulen en werd tevens het jaarverslag uitgebracht, waaraan wij ontlenen, dat 't fonds op 31 decem ber 1957 111 leden telde. In het afge lopen jaar bedankten twee leden en twee nieuwe leden gaven zich op. Aan gezien in 1957 slechts 10 dieren ont eigend behoefden te worden, kon met het heffen van 1 pet. premie worden volstaan. De inkomsten bedroegen in totaal f5113,- en de uitgaven f4812,58, zodat er over 1957 een batig saldo was van f 300,42. De kascontrölecommissie, die bestond uit de heren J. Maneschijn en H. J. Vrugteveen, had boeken en bescheiden in de gewenste staat aangetroffen, wes halve werd de penningmeester onder dank voor het gevoerde beheer dechar ge verleend. Voor '58 werden benoemd de heren J. Maneschijn en H. J. Pasop. De aftredende commissarissen, de he ren D. Aaftink, H. W. Meilink, G. Scho- neveld, S. de Vries, D. J. Vrielink, J. Aanstoot, H. J. Stegeman en de secre taris-penningmeester, de heer J. Aaf tink, werden bij acclamatie herbe noemd. Na afhandeling van de huishoudelijke agenda hield de heer G. S. E. Vegter een causerie over het ontstaan en het bestrijden van de verschillende vee ziekten. Enkele vragen werden naar aanlei ding van deze leerzame causerie ge steld en door spreker uitvoerig beant woord. Na een korte rondvraag sprak de heer Bolink een woord van dank tot de heer Vegter voor zijn lezing, waarna sluiting der matig bezochte ver gadering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1