Boeren willen vrij zijn UnmEfl'- Tube 95 et. Pracht handen AGENDA BWCIftCIL maak! Sneeuwwitjes No. 4. Jaargang 10. ZATERDAG 25 JANUARI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Eoltens Nieuwsblad" te Eolten. Telef. K5£88-£S4 Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 DE HEER VOORTMAN VAN DE B.V.L. OEFENDE ERNSTIGE CRITIEK OP BELEID VAN OUD-MINISTER MANSHOLT. De voor vrijdagavond in Amicitia als een grote boerenvergadering aangekon digde bijeenkomst, waarin als spreker zou optreden de heer G. W. Voortman, secretaris van de Landelijke Vereniging voor Bedrijfs Vrijheid in de Landbouw (B.V.L.) uit Eefde is inderdaad een gro te en zeer druk bezochte vergadering geworden. Naar schatting 600 a 700 landbouwers en andere belangstellenden uit Holten en omgeving, waaronder op merkelijk veel jonge mensen blijkbaar belust op enige sensatie waren naar Amicitia gekomen, dat echter de^e toe loop niet kon bevatten. Nadat deze zaal geheel vol was gestouwd, hebben tal van bezoekers met moeite een plaats gevon den in hotel Holterman, waar men via de geluidsinstallatie het in de zaal ge sprokene kon volgen. De heer- Voortman, die practiserend boer is en gedurende meer dan vijf jaar in een proces gewikkeld is in verband met zjjn weigering zich aan te sluiten bij de Gezindhexdsdienst voor Vee in Gel derland, heeft in een niet altijd slui tend betoog ernstige kritiek geoefend op het bedeid van de oud-minister van Landbouw, Br. Mansholt, welke hij ver weet de wet niet te hebben nageleefd, heeft in twijfel getrokken of het Land bouwschap wel op wettige wijze tot stand is gekomen en zich o.m. gekeerd tegen, wat hij noemde „de ambtenarij", waaronder de boer gebukt zou gaan. De vergadering werd geopend door de heer H. W. van Schooten, landbouwer te Holten, die in zijn openingswoord zeide, dat hij en enkele andere landbouwers be zweken waren voor de aandrang onder de boeren, om de heer Voortman ook naar Holten te laten komen om te spre ken, dat het hier helemaal een boeren- oproep betrof en geen politieke zaak en dat hij geen propagandist was van „De vrjje Boer" (het orgaan van de ver.). Men had gedacht de beide zuivelfabrie ken in te schakelen voor de verspreiding van de oproep, hetgeen aanvankelijk be loofd en later geweigerd was, zodat men derhalve kosten had moeten maken, waarvoor hij van de vergadering enige vergoeding verzocht. De heer Voortman, hierna zijn betoog aanvangende, verklaarde geen ingenieur te zijn, maar een werkende boer. De B.V.L. is een vereniging, die buiten de z.g. standsorganisaties staat en voor het boerenbedrijf opkomt. Zij is koninklijk goedgekeurd, bestaat niet uit mensen, die uit de N.S.B. afkomstig zijn en is ook geen organisatie als Landbouw en Maat schappij, die in de oorlog de verkeerde kant opging. De boer is volgens de heer Voortman tot werknemer gedegradeerd en wij staan er voor op de bres, dat ons bedrijf weer zal worden een vrij bedrijf. HET LANDBOUWSCHAP. Uitvoerig betoogde spreker, dat de .boeren geen stem hebben gehad in de oprichting van het Landbouwschap. Dit is via de Stichting van de Landbouw waarvan de notariële acte, naar achter- gebleken is reeds in juli 1945 is gepas seerd door de drie grote landbouw organisaties tot stand gekomen. Uit deze totstandkoming bleek, naar de mening van de heer Voortman, dat men na de bevrijding nog leefde onder de dictatuur van 1940—1945. Onze vereniging wenst de democratie, aldus de heer Voortman. De Stichting van de Landbouw zou worden een pu bliekrechtelijk lichaam en daarvoor was nodig de wet op de P.B.O., welke op de mocratische wijze zou werken. De wet op de bedrijfsorganisatie is een raam wet. De kamers hebben haar tot wet ge steld. Hieruit kunnen „schappen" voor het gehele bedrijfsleven worden ge vormd. Het landbouwschap was een van de allereerste „schappen". Als o.a. de slagers een bedrijfschap wensen, dan kunnen zij daarvoor stemmen. Hoe is het ons echter gegaan? Is op uw vergaderingen een stemming geweest, vroeg de heer Voortman. Hij gaf daarop zelf het antwoord, door te verklaren, dat dit niet gebeurd is. Waarom worden wij behandeld als melkkoetjes? Weten wij wie er zitten en wat er behandeld wordt Het Landbouwschap heeft op kos ten van de boer, volgens spr. een enquete gehouden onder de stedelingen, waaruit allerlei uitspraken naar voren zijn gekomen, welke minder vleiend zijn voor de boer. Moeten wij daarvoor be talen?, vroeg spr. zich af. Zou het Land bouwschap bezig moeten zijn om der gelijke dingen te doen? Spr. herinnerde er aan, dat na de be vrijding in geheel West-Europa snel voedsel nodig was. Toen waren de land- bouwprodukten het dubbele waard van thans, maar men heeft de export-op brengsten afgeroomd. Toen was het ge makkelijk geleide economie te voeren. Thans leven we in een verambtenaard land. Het ware beter geweest de boeren uit te keren, hetgeen men elke dag deze mensen moet betalen. En zo zien we, al dus spr., dat we op velerlei terrein mis« leid zijn. Toen moest volgens minister Mansholt de melk deviezen opbrengen. Nu moet ons volk blauwe melk drinken. „Mans- holt-melk", zoals spreker ironisch op merkte. Hij zag de minister als een ont aarde vader, die z'n kinderen niet geeft wat ze nodig hebben. Na herinnerd te hebben aan de uitbe taling van het slachtvee enkele jaren na de bevrijding, waarbij de toeslagen zijns inziens een misleiding vormden, wees de heer Voortman er nog op, dat de eerste jaren de melk bijzonder duur was. Thans kan men niet meer uitbe talen en zit men volgens spreker met de ambtenaren. Wilt U in deze toestand voortsukke len, aldus spr., met uitholling van de boerenstand en inbezitneming van de grond De heer Voortman sprak hierna over de ruilverkaveling en gaf als zijn oor deel, dat de boeren een vinger in de pap moeten houden. Het is voor allemaal niet zo mooi als wordt voorgesteld, zo luidde zijn betoog. MISLEIDING? Spr. was niet vol van goede verwach ting van het rapport van de Commissie Hofstee. Door de monopolieheffing is 't bestaan van de grote boeren redelijk verantwoord. Er is echter altijd gezegd dat de boeren meer moeten produceren. Thans zitten de koelhuizen vol boter, de kaasproduktie is een fiasco gewor den. De ambtenaren hebben hun handen gestoken in de handel. Zij zitten in prach tige auto's en de boeren zitten met de geleide economie, blauwe melk en volle koelhuizen. Zeer uitvoerig ging de heer Voortman hierna in op wat hem zelf wedervaren is met zijn veestapel. Hij heeft 5 jaar gerecht en voor hem persoonlijk is dit met zeer veel misleiding gepaard gegaan. Naar spreker voorgaf heeft hij alles ge daan volgens de regels, gesteld door de gezondheidsdienst. Hij heeft niet willen tekenen. In zijn woonplaats werd door de melkfabriek niet collectief getekend. Er zijn z.i. erge en treurige beleidsfou ten gemaakt. Fabrieksbesturen hebben gezondigd. De ambtenaren en de drie. standsorganisaties hebben dit alles te recht gemaakt, men meende dat het wet was. De ambtenarij heeft getracht een geweldige macht te krijgen. De hoofdbe sturen hebben meer gewerkt voor de ambtenaren als voor ons. Maar de Hoge Raad heeft nu uitspraak gedaan en de vonnissen vernietigd. Hij heeft gemaakt, dat spreker er gerust op is, dat we thans in een rechtsstaat leven. Na uitvoerig de details van deze ge schiedenis te hebben besproken, wees de heer Voortman er op, dat nu hij vrij gesproken is, de Minister weggaat (hila riteit in de zaal). Minister Mansholt zou voorzitter wor den van de Euromarkt, maar volgens de Telegraaf is hij maar een figurantje ge worden, volgens het woordenboek, dat spr. er op heeft nageslagen kan dit be tekenen „orgelsierpijp zonder toon" (ap plaus). Het stellen van vestigingseisen in de landbouw zag spreker als een ernstig gevaar. Het gaat in tegen wat de boer als noodzakelijk ziet. Na nog eens gewezen te hebben op de onwettige totstandkoming van het landbouwschap, liet spreker doorsche meren, dat hiertegen een proces zal vol gen, dat er nog wel enige verkopingen zullen plaats vinden, dat er meer bewij zen zullen komen dat de boeren er tegen zijn. De gezondheidsdienst zal Dijker man en hem de schade moeten betalen, die hun is aangedaan. Spr. bracht een eresaluut aan minis ter Samkalden, die zoals hij opmerkte, evenals Dr. Mansholt ook van de Partij van de Arbeid is en onder wiens bewind het recht gehandhaafd wordt, waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. De heer Voortman prees in zijn betoog waarin hij zich' een sterke tegenstander van oud-minister Mansholt toonde en kele malen de regering. SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Na de pauze werden door hem een aan tal schriftelijke vragen uitvoerig beant woord: o.a. of hij evenals wijlen de heer S. L. Louwes (toenmalig voorzitter van de O.L.M.) naar Den Haag zou gaan, betreffende afschaffing van de subsidies, de melktoeslag, reductie op de mono polieheffingen enz. Enkele vragen kwa men door toevallige omstandigheden niet op de bestemde plaats en werden zodoen de niet beantwoord. De heer Voortman betoogde nogmaals niet aan politiek te doen. Plij zeide als boer te willen strijden en niet als amb tenaar naar Den Haag te willen gaan. Volgens zijn mening zijn de boeren 10 jaar me tsubsidies om de tuin geleid, heeft het L.E.I. de boeren tot werk nemers gedegradeerd, leed de geleide economie schipbreuk en was deze alleen maar goed in de ogen van mensen met een beknopte blik. Uit zq'n antwoorden viel op te maken, dafc er van het gehele landbouwbeleid niets klopte. Op de vraag: „moeten wij onze contri butie aan het Landbouwschap .betalen?", antwoordde de heer Voortman, met er op .te wijzen, dat men in een vrij land leeft en dat zijn vereniging de mensen vol komen vrij laat. Hij wilde echter wel heel voorzichtig zeggen, cat z.i. in verband met de wijze waarop het Landbouwschap tot stand is gekomen (op onwettige wij ze) niet betaald moet worden. Ook de B.V.L. is gevraagd in de S.E.R. zitting te nemen, maar mer- heeft er voor be dankt. Men heeft van hem gezegd, dat hij tegen zijn beweringen in, zelf wel be taald heeft. Inderdaad heeft hij over '54 betaald, maar toen had hij zich juridisch nog niet voldoende georiënteerd. Debat. Na de beantwoording van de vragen meldde de heer Beijers zich om met de spreker van gedachten te wisselen. Reeds voor de microfoon staande werd hem door de heer Voortman te verstaan gegeven, dat hij in het kort vragen mocht stellen, waarop de debater zich van het podium verwijderde. Toen van uit de zaal geroepen werd: „Gij hebt het de gehele avond over democratie gehad, toon U democraat en geef die man het woord", veranderde de heer Voortman van houding en werd het de bat toegestaan. De heer Beijers zeide, dat de heer Voortman zich een wel zeer groot te genstander van ambtenaren had ge toond- Hij wees er op, dat dagelijks hon derden mensen van de landbouwvoor- lichtingsdienst de boer opgaan. Het zijn ambtenaren, dikwijls uit de boerenstand afkomstig, die niet S uur, ja geen 10 uur, maar dikwijls 1?, uur en meer wer ken om de boer voor te lichten en van advies te dienen bij zijn bedrijfsvoe ring. Door hun onverflauwde ijver staat ons land aan de spits, wat land bouw betreft en zijn wij nu bij de tot standkoming van de Euromarkt niet 't achtergebleven gebied in Europa. Het Landbouwschap is zijns inziens op volkomen wettige wijze tot stand gekomen. Art,. 67, 2e lid van de Wet op de Bedrijfsorganisatie opende de re gering de mogelijkheid, indien zij van oordeel was, dat de aanvragers tot in stelling van dit Landbouwschap vol doende representatief voor de bedrijfs- genoten waren, dit te doen door middel van een algemene maatregel van be stuur. Zo is het geschied, want de drie werkgevers- en de drie werknemers organisaties, welke de instelling via de Stichting van de Landbouw en de SER verzochten, telden 150-000 van de 194.000 boeren en tuinders, resp- 78.000 van de 101.000 landarbeiders, welke toen bekend waren. In de standorgani- saties is jaren achtereen wèl degelijk gesproken over de oprichting van het Landbouwschap als uitvloeisel van de P.B.O., want spreker heeft dit herhaal delijk zelf meegemaakt. Het koninklijk besluit was trouwens naast H-M. de Koningin niet alleen getekend door mi nister Mansholt, maar in de eerste plaats door minister De Bruyn en door de ministers Zijlstra en Suurhof. (Doorlezen op pag. 2) Het is de Hamamelis die het 'm doet PERSONENAUTO GLEED OP VRACHTAUTO Een hevige sneeuwstorm en de glad heid van de weg waren de oorzaak, dat woensdagmiddag omstreeks half 3 op het kruispunt bij Rouwenhorst, waar de Rijssense- en Markeloseweg samenkomen, een personenauto op een vrachtauto gleed en aan de voorzijde ernstig beschadigd werd. De personenauto, bestuurd door de heer T. G. H. uit Deventer, kwam ge reden uit de richting Rijssen op het moment, dat een vrachtauto uit de rich ting Markelo naderde. De heer H. rem de af maar voelde dat hij zijn wagen niet onder controle had, doordat deze weggleed. Om de vrachtwagen te ont wijken stuurde hij naar links, maar kon niet meer verhinderen, dat hij achter tegen de vrachtwagen opbotste. De bestuurder van deze vrachtwagen heeft waarschijnlijk niet precies be merkt wat er aan de hand was en reed door. De personenauto werd van voren flink beschadigd en kon niet meer ver der. Hij is door een toevalligpasserende kraanwagen opgesleept naar Deventer. De bestuurder bekwam geen letsel. AUTO'S BOTSTEN Doordat de bestelauto van de Gebr. Dikkers donderdagmiddag tegen twaalf uur bij de fa. Veldhuis op de Larense- weg wegens gladheid van de weg een slippertje maakte, kwam zij in botsing met de dienstauto van het G.E.B. Deze werd aan de voorzijde beschadigd en zal enkele dagen buiten dienst moeten zijn om hersteld te worden. Het onge val beperkte zich tot materiële schade, welke door verzekering wordt gedekt. EIND VEILING WINKELPAND DORPSSTRAAT In hotel Holterman had woensdag morgen onder grote belangstelling ten overstaan van notaris B. H. Pluimers de eindveiling van het woon- en win kelhuis, waarin een kruideniersbedrijf, van de Erven J. A. Slotman aan de Dorpsstraat, dat ingezet was voor 28.200 Het werd getrokken door de heer T. Koopman, wonende aan de La- renseweg, voor de som van ƒ28.500. Een stuk bouwland aan de Kolweg groot 016.70 ha, ingezet voor f 1575. werd getrokken door de heer G. J. Bouwhuis voor rekening van de ge meente Holten, als toekomstig bouw terrein. Een perceel bouwland aan het Beukenlaantje, groot 0.39.60 ha werd door de gemeente Holten buiten de veiling aangekocht voor taxatieprijs. JEUGDCLUBS IN ESPELO VEERDEN TWEEDE LUSTRUM De Espelose jeeugdclubs „De Lente klokjes" en „Jonge Bouwers" hebben vrijdag en zaterdag van de vorige week op feestelijke wijze hun 10-jarig bestaan herdacht in de lokalen van de school aldaar. De eerste avond was voor genodigden en donateurs, de tweede dag was de feestavond tegen betaling toegankelijk. Er was veel zorg besteed aan het pro gramma, dat werd geboden, want on der leiding van de heer H. Wierda, en de leiders en leidsters der club waren een korte revue en tal van toneel stukjes en één-acters ingestudeerd. De eerste avond werd geopend door de heer G. Blankena, die de algemene leiding had en na samenzang en gebed het woord gaf aan Janna Krikkink voor het lezen van enkele verzen uit de bijbel. De C.J.M.V.-band „De Tegehaja's" uit Holten bracht een aardig programma van Zuid-Afrikaanse liedjes, waarna door de kinderen en leidsters een door de heer Wierda vervaardigd revuetje werd opgevoerd, waarin in korte trek ken de oprichting, de groei en 't verder bestaan der jeugdclubs werd uitgebeeld. De kleine jongens en meisjes voer den daarna het toneelstukje in drie be drijven op „Jongetje vermist". De pauze werd op mysterieuze en grappige wijze aangekondigd in 'n jon gen in een kist welke door enkele sjou werlieden op het toneel werd gebracht en waaraan zelfs een pseudo-politieman moest te pas komen om dit geheimzin nige geval te ontraadselen. Het bleek dan, zoals reeds gezegd, de pauze-aan kondiging te zijn. In de pauze werd getracteerd op chocolademelk en daarna was weer het woord aan de Tegehaja's, die hun pro gramma voortzetten en een hartelijk ap plaus oogstten. De grotere jongens en meisjes brach ten daarna een één-acter „Dorusje heeft werk", terwijl nog met een radiotoestel gebracht werd de schets „Radiostoring". Met het stukje „Spreekuur" werd dit deel van het programma besloten. Voor de pauze hield Ds. C. C. Addink namens de kerkeraad der Herv. kerk van Holten een korte toespraak en bracht hij de gelukwensen over. Na de pauze sprak Ds. Verdonk namens de Ok- kenbroekse zusterkerk en feliciteerde deze eveneens de jubilerende clubs. Voorts werd nog het woord gevoerd door de oprichters, de heren G. J. Aan stoot en E. Krikkink. Op de 2e avond bracht Henk Paal man de gelukwensen over van de Hol- tense C.J.M.V. en werd op ongeveer de zelfde wijze een feestelijk programma gebracht als op de eerste avond. Beide avonden werd een kleine verlo ting gehouden ten bate van het werk der verenigingen. De eerste avond werd met een kort dankwoord en gebed gesloten door de heer E. Krikkink. Op de tweede avond geschiedde dit door de heer G. Blan kena. De jeugdclubs konden hiermede op 'n geslaagde tweede lustrum-viering terug zien. ONTMOETING OP HET GROENE LAKEN' De biljartclub Boode uit Bathmen bracht donderdagavond een bezoek aan de biljartclub Holterman, met een team van acht spelers. Er werd gespeeld in 35 beurten. De bezoekers bleken deze avond niet op dreef te zijn en scoorden in totaal 413 caramboles tegen de- thuisclub 530. De Holtenaren wonnen derhalve deze wedstrijd met een ver schil van 117 punten. Na afloop ver enigde men zich aan een tafel en wer den wederzijds enkele hartelijke woor den gesproken op de hernieuwde vriend schap. Op dinsdag 4 februari a.s. zal de revanche-wedstrijd plaats vinden in Bathmen. Vrijdag 24 jan., 7.30 uur: Bijeenkomst afd. Holten Plattelandsvrouwen in ho tel Holterman voor lezing met demon stratie van kleine electr. toestellen in de huishouding. Vrijdag 24 jan., 8 uur: Filmvoorstelling voor de leden van het N.V.V. in café Maats. Om 4 uur kindervoorstelling met Ned. gesproken jeugdflim „Zwaan kleef aan". Maandag 27 jan., 7.308.30 uur, Kan toor Coöp. Landb.verenigingAfhalen toegangsbewijzen uitvoering „H.M.V." (zie adv.). Maandag 27 jan., 7.30 uur: Zendingsfilm in Irene. Vertoond wordt de nieuwste kleurenfilm „Hakahana". Dinsdag 28 jan., 7.30 uur Zendingsfilm in de school te Espelo. Vertoond wordt de nieuwe kleurenfilm „Hakahana". Dinsdag 28 jan., 7.30 uur: Ledenverga dering Holtense Handelsvereniging in hotel Bespreking jubileum. Dinsdag 28 jan., 2 uur n.m.: Verkoop van bakkerij-inventaris en meubilair Erven J. A. Slotman door Notaris Pluimers (zie adv.). Woensdag 29 jan., 16 uur, in hotel Vos man: Aanbesteding woon- en winkel huis door het architectenbureau v. d. Bovenkamp (zie adv.). Donderdag 30 jan., 7.30 uur: Zendings film in Bethanië te Dijkerhoek. Ver toond wordt de nieuwste kleurenfilm „Hakahana". Vrijdag 31 jan. en zaterdag 1 febr., 7.30 uur: Toneeluitvoering Buurtvereniging Dijkerhoek in café „Het Bonte Paard". Zaterdag 1 febr.Muziekuitvoering H.M.V. in Amicitia. Zaterdag 1 febr.Groot Oranjebal in ho tel G. Müller. Woensdag 5 febr., 7.30 uur: Feestelijke jaarvergadering O.L.M. Toneelvoor stelling door „Ons Genoegen", Diepen- heim, met: „Welkom binnen". Vrijdag 7 febr., 7.30 uur: Openbare ver gadering C.H. Kiesvereniging in Irene. Spreker de WelEd. Gestr. Heer F. H. v. d. Wetering, lid 2e Kamer der Staten Generaal en voorzitter Nieuw-Guinea- comité, over: „De wereld waarin wij leven". Dinsdag 11 febr., 7.30 uur: Ledenver gadering B.O.O. en B.D.V. in Hotel Holterman. Spr. Adj. Kraan uit Al melo over „De rode lamp". ACCOUNTANTSKANTOOR 1 3 P0UW, Enterstr. 33, Rijssen, Tel. 2737 1 zitting in Hotel HOLTERMAN elke maandagmiddag IN SNEEUWJACHT TEGEN EEN BOOM Zondagmiddag omstreeks kwart voor drie is de heer Th. den D., employé der Unilever te Rotterdam, in een hevige sneeuwstorm op de rijksstraatweg Hol- ten-Deventer, enkele honderden meters voor „De Rinkelaar", de macht over het stuur van zijn personenauto kwijt geraakt en tegen een boom gereden. Hij brak daarbij de rechterarm, ter wijl zijn naast hem zittende echtgenote een zware hersenschudding opliep. De auto werd nagenoeg geheel vernield en is later per kraanwagen weggesleept. Dokter Rietdijk, die spoedig ter plaat se was, verleende de eerste hulp, nadat enkele leden van de Dijkerhoekse EH BO de nodige voorbereidingen getrof fen hadden. Het echtpaar, dat juist van een doch ter uit Hengelo kwam, is per zieken auto naar het algemeen ziekenhuis al daar vervoerd. SCHOORSTEENBRAND Zondagmiddag brak schoorsteenbrand uit ten huize van de heer J. Schöppers in de H. J. Wansinkstraat. De brand weer was spoedig ter plaatse en heeft met de ramoneur de brandende schoor steen goed schoongemaakt, zodat dit brandje zonder materiële schade afliep. Het trok veel belangstelling van de buurtbewoners, die echter door de op stekende sneeuwstorm spoedig de be haaglijke woonvertrekken weer opzoch ten. VERKIEZING OUDERLING-KERKVOOGD Bij de donderdagavond in „Irene" ge houden stemming voor ouderling-kerk voogd der Herv. Gemeente werden op de heer D. J. Bulsink, Look 62a, uitge bracht 28 stemmen en op de heer A. Teeselink, Beuseberg 51, 15 stemmen, zodat de heer Bulsink verkozen werd. van Uw tanden

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1