Zilveren jubileum GereE Mannenvereniging De Heer P* G* Dijkstra nam afscheid van „De Vrijheid" IJ-1 Verkoudheid 1 -J AM AGENDA No. 2. Jaargang 10. ZATERDAG 11 JANUARI 1958 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSfiLA De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Boltena Nieuwabiad" te Holten. Telef. K 5+8X - £3J, Adv.-prijs115 m.m. (a contant2.Iedere m.m. meert 0.01 Het bestuur der Geref. Mannenvereniging Zeer geslaagde herdenkingsbij eenkomst in „Rehoboth". G. J. Rietman en D. J. Schuppert Hszn. 25 jaar lid. In' bet gebouw 'Rehoboth" werd j.l. maandagavond het feit herdacht, dat 25 jaar geleden de Geref. mannenvereni ging „Schrift en Belijdenis" werd opge richt. Deze, ondanks de minder gunstige weersomstandigheden, flink bezochte bijeenkomst, werd door de voorzitter van de vereniging, de heer G. W. Riet man, met gebed geopend, na samenzang van Psalm 89 vers 9 en het lezen van een gedeelte uit Psalm 119. De heer Rietman sprak hierna een openingswoord naar aanleiding van de naam der vereniging „Schrift en Belij denis". Op een avond als deze past ons m de eerste plaats dank jegens God, Die ons de lust en de kracht heeft ge schonken cm dit werk te doen. en Die dit werk met Zijn onmisbare zegen heeft willen bekronen. Evenals iedere andere vereniging heeft ook onze man nenvereniging ups en downs gekend, doch met Gods hulp zijn wij de moei lijkheden steeds weer te boven geko men. Op een avond als deze slaan we onze blik terug, doch we zien tevens vooruit. Dan mag de toekomst donker lijken en vele dingen zullen ons be nauwen. Wanneer wij onze hoop vesti gen op God en wij blijven trouw aan Schrift en belijdenis, zullen wij alle moeilijkheden overwinnen en zal het einde goed zijn, zo besloot de heer Riet man zijn openingswoord. Na een tableau over „Historie en doel der mannenvereniging" en het samen zingen van Psalm 119 vers 53, sprak de heer Rietman een welkomstwoord, waarbij hij zich in 't bizonder richtte tot de oprichters en tot de afgevaardig den van de verschillende verenigingen. De oprichiüng. De secretaris, de heer J. Louwerse, was voor het samenstellen van een historisch overzicht in de vele oude no tulenboeken en jaarverslagen „gedo ken" en gaf een met humor gekruid verslag, waarin hij de voornaamste gebeurtenissen uit de achter liggende kwart eeuw de revue liet passeren. De oprichting had plaats op 15 de cember 1932, op initiatief van de heer R. L. Kuiper, onderwijzer aan de School met de Bijbel, thans hoofd van de Ge reformeerde school te Wezep. Op de vergadering, waarin definitief tot oprichting werd besloten, waren 13 mannen aanwezig, waarvan 9 zich op gaven als lid, t.w. H. J. Aanstoot, Bor- keld; J. W. Hennink; R. L. Kuiper; M. Nijkamp; H. Nijkamp; F. O ving, G. W. Rietman; D. J. Schuppert en W. Veld huis. In de vergadering van donderdag 29 december 1932 werden tot leden van het bestuur gekozen de heren R. L. Kui per, voorzitter; G. W. Rietman, secre taris en H. J. Aanstoot, penningmees ter. De heer Kuiper vertrok in 1935 naar Wezep en hij zag zijn pllaats ingeno men door de heer B. H. Veldhuis (thans in Canada), die de voorzittershamer 16 jaar hanteerde. Het secretariaat werd vanaf de oprich ting tot aan het vertrek van de heer Veldhuis waargenomen door de heer Rietman, die in de vergadering van 30 maart 1951 tot voorzitter werd geko zen. In de oorlogsjaren werd bij de leden thuis vergaderd. Het vergaderen bij de boeren-leden was voor de burger-leden bizonder aantrekkelijk, want in de slachtmaand viel er nog wel eens een worstje of een stukje spek af. Dat dergelijke „spullen" van groot belang waren, blijkt uit de notulen van de op maandag 31 januari 1942 gehou den vergadering, in welke vergadering besloten werd Prof. Ridderbos te la ten spreken tegen een vergoeding in natura. De professor had te kennen gegeven, dat hij natura prefereerde bo ven geld. Zonder iemand in waardering tekort te doen, aldus de heer Louwerse, wil len wij deze avond een bizonder woord van dank richten tot onze huidige voor zitter, de heer Rietman. Hij is immers een van de oprichters en hij fungeer de niet minder dan 18 jaar als secre taris. Tweehonderddertien maal heeft hij het verloop van de vergadering in de notulenboeken vastgelegd en bijna 7 jaar berust nu reeds bij hem de lei ding van onze vergaderingen. Gaarne brengen wij hem hulde en dank voor het vele en belangrijke werk, dat hij met liefde en grote toewijding voor on ze mannenvereniging heeft verricht. Gelukwensen. Ds. R. A. Hoogkamp, die namens de kerkeraad der Geref. Kerk de geluk wensen aanbood met het zilveren jubi leum, wees op de vele zegeningen Gods, die wij in vrijheid mogen ge nieten. Vrijheid is echter niet alleen een gave, doch ook een opdracht. We zijn als gelovigen dankbaar, dat wij in vrijheid Gods Woord kunnen onderzoe- doch met alleen dankbaar zijn, zijn we niet klaar. We hebben tevens de op dracht om Gods Woord te onderzoe ken. Het onderzoek thuis blijft veelal eenzijdig en daarom zijn we dankbaar, dat we o.a. onze mannenvereniging hebben, waar gelegenheid is voor een veelzijdiger onderzoek. De kerkeraad is blij met deze bloeiende vereniging, die wij voor de toekomst Gods onmis bare zegen toewensen, zo besloot Ds. Hoogkamp zijn gelukwens, die hij ver gezeld deed gaan van een enveloppe met inhoud. Verder werd nog i:?et woord gevoerd door de heer J. Westerik namens de Herv. mannenvereniging; door mevr. De Vries-Van Dorp namens de Geref. vrouwenvereniging ,Priscilla'; door Jan Abbink namens de Geref. jeugdver enigingen en door de heren D. J. Schup pert, J. W. Hennink en H. Teeselink. De verschillende afgevaardigden bo den bloemen of een enveloppe met in houd aan. Schriftelijke gelukwensen kwamen binnen van de oud-voorzitters R. L. Kuiper te Wezep, J. Wiersma te Elim (Dr.) en J. Olthof, Thamesford, Cana da. De zeer geslaagde jubileumviering werd afgewisseld met declamatie door de heren H. Abbink en G. Landeweerd, vrolijke één-actertjes en een naboots- spel. Buitengewoon aardig was ook de „huldiging" van de heren G. W. Riet man en D. J. Schuppert (beiden vanaf de oprichting lid). Ze werden beiden tot „doctor" gepromoveerd en ontvin gen van de „professoren", de heren Joh. Aanstoot en Js. Beldman (in pon tificaal) de bul. In de pauze's werd ruim getrakteerd op koffie met gebak en een hartige hap. De heren ontvingen een rokertje en voor de dames ging de bonbonnière rond. Om half twaalf sloot de 2e voorzit ter, de heer H. Beltman, deze gezel lige avond met dankgebed, nadat de heer Rietman nog een woord van dank had gesproken tot de leden van de Geref. vrouwenver. niging, die deze avond als „dienster.- fungeerden en die tevens voor een passende versiering van de zaal hadden gezorgd. De herdenking van het zilveren ju bileum werd besloten met het geza menlijk zingen van Gezang 136 vers 1: „Lof zij den Heer, den almachtigen Koning der ere". WOORDEN VAN VEEL DANK EN WAARDERING, BLOEMEN EN CADEAUX. ER KON IN FEESTZAAL „VOS MAN" GEEN STOEL MEER BIJ. Een lange rij van sprekers heeft woensdagnamiddg tijdens een buitenge woon druk bezochte afscheidsreceptie in feestzaal „Vosman" het woord gericht tot de heer P. G. Dijkstra, die ruim 35 jaar als directeur leiding heeft gegeven aan de Coöperatieve fabriek van Melk producten „De Vrijheid". Voordat de verschillende afgevaardig den in de gelegenheid werden gesteld om het woord te voeren, sprak de voor zitter van „De Vrijheid", de heer J. Weg- stapel, een kort woord van welkom, waar na hij zich namens bestuur, commissaris sen en de leden tot de scheidende direc teur richtte met de volgende .toespraak: Geachte Heer Dijkstra, Het neerleggen van uw functie als di recteur van onze fabriek betekent voor U afscheid nemen van een werk dat U het grootste deel van Uw leven lief was en waarvoor gij U met hoofd en hart al die jaren door geheel gegeven hebt. Het betekent voor ons, dat wij afscheid moeten nemen van iemand die ruim 35 jaar lang aan het hoofd heeft gestaan van ons bedrijf. 35 jaar van de 51 jaar, die de fabriek .bestaan heeft aan het hoofd te staan, en dan te mogen zien hoe het bedrijf in die reeks van jaren zich heeft ontwikkeld, hoe 't is gegroeid tot 'n modern bedrijf en de toets der critiek kan doorstaan met de omliggende fabrieken, en hieraan Uw beste krachten hebt mogen en willen geven, voorwaar een voorrecht dat niet zo heel veel directeuren ten deel valt. Ouderen onder ons zullen zich nog kun nen herinneren Uw voorgangers als di recteur onzer fabriek, doch het over grote deel van onze leden kent niet an ders dan U als directeur. Gij zijt als het ware vergroeid met onze fabriek en wij met U. Als wij zien wat er onder Uw leiding tot stand kwam, dan mogen wij niet anders dan dank baar en zeer tevreden zijn. Gij zijt steeds weer met nieuwe ideeën gekomen. Steeds streefde U naar verbe tering van werkmethoden en producten, en altijd wist gij in overleg met de vak mensen uit iedere afdeling datgene te bereiken wat beoogd werd. De samenwerking met uw personeel liet nooit te wensen over. De afzet van de producten was U ook best toevertrouwd, en het was met name de kaas, Uw lievelingsproduct, waarvoor ge U inzette. Zo zou ik nog veel meer kunnen noe men, doch ik acht dit beslist niet nodig. Ieder die U gekend heeft en die U bij Uw werk al de jaren door heeft gevolgd, heeft kunnen constateren dat U steeds op de bres heeft gestaan voor de boeren stand in Holten en omgeving. Van „De Vrijheid" neemt gij nu min of meer gedwongen afscheid, omdat er ook voor U een leeftijdsgrens is gesteld om te werken en daarna te rusten. Afscheid. Hoe moeten we hier nu mee aan? Moeten wij U gelukwensen op deze dag of gezien Uw vitaliteit over Uw heen gaan in mineur gestemd zijn? Wij weten het niet, en zullen daar ook niet verder op ingaan. Wel weten wij dat wij U op deze dag veel, heel veel dank verschuldigd zijn voor alles, wat gij voor ons hebt gedaan. Gij hebt U ingezet met geheel Uw kracht en met geheel Uw persoon om de belangen van ons te dienen. Uw activi teit en werklust mogen aan allen ten voorbeeld worden gesteld. Ook U, mevrouw Dijkstra, willen wij deze middag hartelijk dank zeggen. Ook U hebt Uw aandeel steeds bijgedragen in het levenswerk van Uw man. Steeds weer werden wij getroffen door Uw vriendelijkheid en Uw opgewektheid. Hartelijk zeggen wij U ook dank voor het serveren van koffie met koek op onze vele bestuursvergaderingen. Uw tractatie was steeds een welkome afwis seling bij onze besprekingen. Naast deze woorden van dank heeft het bestuur gemeend een stoffelijk blijk van waardering te moeten aanbieden. Helaas kan ik dat vanmiddag niet doen omdat U nog geen keus heeft gedaan. Mijnheer en mevrouw Dijkstra, tenslot te nogmaals onze oprechte en welge meende dank voor alles wat gij voor ons hebt gedaan en zijt geweest. Wij wensen U van harte toe, dat gij samen lang, heel lang, zult mogen ge nieten van uw welverdiende rust en dat van neus, keel of borst, snuift en wrijft U weg met RENTE-SPAARBRIEVEN De rente-spaarbrieven, waarover het gemeentebestuur in het vorige nummer van dit blad in een adver tentie berichtte, zijn thans uit voor raad leverbaar ten kantore van de gemeente-ontvanger. Er wordt de aandacht op geves tigd, dat deze spaarbrieven ad f 25. en f 100.een zeer aan trekkelijke belegging zijn voor kin deren. Ofschoon de looptijd 13 jaren is, zijn deze ten allen tijde ter beurze verhandelbaar, zodat tussentijds steeds over het belegde geld kan worden geschikt. Bij tussentijdse verkoop zal de koers, naar aangenomen kan wor den, zodanig zijn, dat het geïnves teerde bedrag, vermeerderd met de gekweekte rente, zal kunnen wor den terugverkregen. ACCOUNTANTSKANTOOR POUW - Enterstr. 33 - Rijssen behartigtt BOEKHOUDINGEN Zaterdag 11 jan., 7.30 uur: Uitvoering „Drijfzand" door Holtens Toneel, met bal na. Maandag 13 jan.: Hervatting repetities „H.G.K." en Kinderkoren. Dinsdag 14 jan.: Spreekuur Dr. Tromp Visser, ten huize fam. Soer, nam. 4.30 uur (vooruit bespreken). Dinsdag 14 jan., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging Dij- kerhoek in „Bethanië". Woensdag 15 januari: „Feest voor de Huismoeders" bij Gebr. Schuppert (zie adv.). Woensdag 15 januari: Grote opruiming bij fa. J. W. Dollekamp en Zoon en A. Mulder (zie adv.). Woensdag 15 t.m. zaterdag 18 jan.: Gro te balans opruiming fa. E. Wonnink (zie adv.). Donderdag 16 jan., 7.30 uur: Vergade ring Geref. Vrouwenvereniging „Pris- cilla" in „Rehoboth". Vrijdagavond 17 jan., 7.30 uur: Grote boerenvergadering. Spreker: de hr. G. Voortman, Eefde, in zaal Amicitia, Holten (zie adv.). Vrijdag 17 en zaterdag 18 jan., 7.30 uur: Feestelijke herdenking 10-jarig be staan der Jeugdclubs van Espelo, in de school aldaar. Woensdag 22 jan., 11 uur: Eindveiling onroerende goederen erven J. A. Slot man in hotel Holterman (zie adv.). Vrijdag 24 jan., 8 uur: Filmvoorstelling voor de leden van het N.V.V. in café Maats. Om 4 uur kindervoorstelling met Ned. gesproken jeugdflim „Zwaan kleef aan". Maandag 27 jan., 7.30 uur: Zendingsfilm in Irene. Vertoond wordt de nieuwste kleurenfilm „Haka Hana". Dinsdag 28 jan., 7.30 uur Zendingsfilm in de school te Espelo. Vertoond wordt de nieuwste kleurenfilm „Haka Hana". Donderdag 30 jan., 7.30 uur: Zendings film in Bethanië te Dijkerhoek. Ver toond wordt de nieuwste kleurenfilm „Haka Hana". Zaterdag 1 febr.Muziekuitvoering H.M.V. in Amicitia. GAAF HUIDJE Het beste Na van vele zijden te zijn toegesproken, neemt de heer Dijkstra hier afscheid van de bezoekers der afscheidsreceptie. V.l.n.r. mevr. F. van de Bovenkamp- Dijkstra, de heer P. Dijkstra, zijn echtgenote mevr. F. Dijkstra-Hofstra, en de voorzitter van het Coöperatiebestuur, de heer J. Wegstapel. uw kinderen en kleinkinderen en ook wij allen hiervan getuigen mogen zijn. LANGE RIJ VAN SPREKERS. De lange rij van sprekers werd ge opend door Mr. W. H. Enklaar. Ik kan mij, aldus mr. Enklaar, voorstellen dat het vandaag voor U en uw vrouw een moeilijk moment is, nu U afscheid moet nemen van het werk dat U zo lief is. Mij verdiepen in uw werk als directeur van „De Vrijheid" wil ik niet, doch ik wil gaarne mijn grote waardering uit drukken voor de manier, waarop U met de boeren omging. Ik heb U steeds gezien als middel punt van de boerenstand, die aan U bui tengewoon veel verplichtingen heeft. Onder uw leiding is de kleine fabriek gegroeid tot een bedrijf dat er zijn mag. U heeft getoond uw taak ook buiten de fabriek te verstaan en U was steeds be reid een werkzaam aandeel te nemen in datgene wat van U werd gevraagd. Gij moogt recht doen gelden op onze waardering. Het gemeentebestuur dankt U hartelijk voor het vele werk, dat gij in het belang van de Holtense gemeenschap hebt verricht en wenst U en Uw vrouw voor de toekomst het allerbeste, zo be sloot burgemeester Enklaar. De heer Van der' Wal, secretaris van de Isalacta-combinatie, dankte de heer Dijkstra voor het vele en belangrijke werk, dat deze voor de combinatie ver richtte. De heer Dijkstra was steeds tot samenwerking bereid en zijn deskundige adviezen waren voor de combinatie van zeer groot belang. Namens het bestuur van de Controle vereniging werd het woord gevoerd door de heer J. G. Holterman. Hij bracht de heer Dijkstra dank voor het vele werk en het .beheer van de pen ningen sinds de oprichting van de ver eniging in 1921. Dank zij uw activiteit is de controle vereniging tot grote bloei gekomen en de leden hebben van uw arbeid de vruchten geplukt, zo besloot de heer Holterman. De heer J. H. Venetians Slots, die sprak namens de afd. Holten van de Overijselse Landbouw Maatschappij (O. L.M.), dankte voor de medewerking, die steeds van de heer Dijkstra werd onder vonden. Namens de Kring van Buurtfabrieken werd het woord gevoerd door de heer Terpstra te Goor, die pl.m. 35 jaar met de heer Dijkstra heeft mogen samenwer ken. De heer Dijkstra rekende zijn bu ren steeds tot vrienden en hij is velen tot steun geweest. „De Vrijheid", waarvan U vandaag afscheid neemt, is onder Uw leiding ge groeid tot een pracht bedrijf, waar een prima product gemaakt wordt. Naar ik meen werd de Vrijheid-kaas tweemaal met goud bekroond. Als directeuren wa ren wij jaloers doch ook trots dat een Overijselse fabriek de hoogste onder scheiding ten deel was gevallen. De heer Jonkman, secretaris van de Geld.-Overijselse Zuivelbond (G.O.Z.) verklaarde steeds met genoegen vanaf de „uitkijkpost" te Zutphen naar „De Vrij heid" te Holten te hebben gekeken. Hij dankte voor de hartelijke samenwerking en steun, die men van de heer Dijkstra in zo ruime mate mocht ondervinden. Wij bewaren aan uw persoon en werk de meest aangename herinneringen. On der Uw leiding werd een bedrijf opge bouwd, waarmee Uw opvolger door kan werken, zo besloot de heer Jonkman. (Vervolg op pag. 2).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1958 | | pagina 1