Helufetóa iteötfetót 1957 ranTCT* Herboren OXLH, speelde voor volle zaal tRebecca' Huldgcnezing Dijkerhoek besprak begrafenis- gebruiken en -problemen AGENDA Kerstfeest Veemarkt Rijssen No. 51. Jaargang 9. ZATERDAG 21 DECEMBER 1957 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,Jloltena Nieuwsblad" te Holten. Telef. 2T 6488 - 884 Adv.-prijs115 m.m. (a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 Weest niet bevreesd, u is heden geboren de H eilandnamelijk Christus, de Here. Luc. 2 10 en 11. In „Trouw" van donderdag wordt vermeld, dat de Amerikaanse com mandant van de luchtmacht, die al tijd in de lucht moet wezen om een mogelijke aanval af te slaan, heeft moeten toegeven dat de vliegtuigen in het voorjaar van dit jaar 5 weken niet gevlogen hebben. De oorzaak was dat men geen geld had voor benzine. Het moet je als Amerikaan toch maar overkomen dit te moeten lezen. Je meent dat je veilig leeft, want een sterk schild is altijd boven je hoofd. Je hoeft nergens bang voor te wezen. En dan staat dit schild 5 weken in het schuurtje, want er is geen geld voor benzine. Om je een ongeluk te schrikken. In hetzelfde nummer van „Trouw" wordt meegedeeld, dat de Navo-lan- den in Europa raketbasissen krijgen. Wij kunnen dus ook gerust wezen. Of mischien toch niet zo heel erg gerust? Komt er misschien ook hier een kink in de kabel? Vreest niet, zei de engel eens tot de herders, want Jezus, de Heiland en Here is geboren. Geboren is de Heiland, degene, die uw zonden voor God wil verzoenen, u wil redden van het eeuwig ver derf. De Heer, die u zal bewaren door het leven en het sterven heen tot in de eeuwigheid? Is dat voor ons niet een zeer be langrijk bericht? Het is mogelijk, dat de Navo ons beschermt voor een vijandelijke over val, maar kan zij ons ook bewaren voor de dood? Kunnen atoomraketten onze grote schuld bij God wegnemen? Want die schuld is er, dat staat in de Bijbel, en hoe worden wij daar van verlost? Daarvoor is Jezus, de Heiland en Heer, in de Kerstnacht geboren, op dat wij het eeuwige leven zullen hebben. Dan kunnen wij het in dit leven wel moeilijk hebben en misschien blij ven wij voor onderdrukking niet be waard. Wij weten niet wat de toekomst ons brengen zal. Maar als Jezus onze Heiland en Heer is, kunnen wij gerust leven, want Hij houdt over ons de wacht en het sterven is dan een ingaan in de hemelse heerlijkheid. Is Jezus onze Zaligmaker? Zijn we daarom blij op het Kerst feest? Vertrouwen wij dan ook op Hem als onze Heer, die ons leven leiden zal naar het Vaderhuis. Met Jezus de Heiland en Heer kan ook nu het Kerstfeest een gezegend feest zijn voor ouderen en jongeren, voor zieken en gezonden, voor hen die in vrijheid zijn en voor hen, die om het geloof vervolgd worden, voor allen, die een kruis dragen. Geboren is Jezus, de Heiland en Heer. Dat is de vreugdevolle boodschap, ook voor het Kerstfeest. Is ons vertrouwen op Hem alleen? Beveel dan gerust uw wegen, al wat u het harte deert, der trouwe hoed 'en zegen van Hem, die het al regeert. Vieren we allen het Kerstfeest met die Heiland en Heer, en moge het ons tot eeuwige zegen worden. Opdat door ons allen de Naam des Heren geprezen worde. Neemt tijd om te knielen, Spreekt dikwijls met God; Stort uit uwe zielen Hij stuurt gans uw lot. Leert biddend geloven Waarheen Hij ook leidt; Uw Vader daarboven Hjj helpt op Zijn tijd. (Uit: „De Elisabethbode"). ACCOUNTANTSKANTOOR POUW - Enterstr. 33 - Rijssen voor: BOEKHOUDINGEN Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag. Huidzuiverheid -Huidgezondheid Houdt de winter uit handen en voeten moeilijkheid, dat volgauto's veel te langzaam achter de lijkkoets moeten rijden. Dit is echter geen probleem, dat alleen in Dijkerhoek ligt. Met uitzon dering van het dorp heeft de gehele gemeente hiermede "te maken en' spr. vroeg zich dan ook af of hier niet een taak ligt voor de beide kerkvoogdijen om dit met de diaconieën tot een op lossing te brengen. Men behoeft de traditie, o.a. van de burenplichten, niet over boord te gooien om toch een be tere gang van zaken te verkrijgen. Er zijn plaatsen waar men tot een soort begrafenisvereniging is gekomen en waar men voor de lijkbezorging 10. per jaar betaalt. De heer Bosman ging hier nog wat dieper op in en wees op Nijverdal waar men op soortgelijke wijze handelt, maar waar de buren de bediening verzorgen en dus de burenplichten intact blijven. H. R .A. H. DE LIJKWAGEN RAAKT UIT DE TIJD EN IS EEN GEVAAR OP DE WEG. In café ,,'t Bonte Paard" hebben de inwoners van Dijkerhoek en omgeving maandagavond langdurig gesproken over de huidige begrafenisgebruiken en het pro bleem van een te groot aantal buren. De vergadering waarin dit geschiedde was belegd door de besturen van de burrivereniging „Schoolkring Dijker hoek" en van het gebouw Bethanië. De ze bijeenkomst was zeer 'goed bezocht en op ongedwongen wijze hebben tal van aanwezigen hun mening over de aan de orde gestelde vraagstukken uit gesproken. Reeds herhaaldelijk is over de moei lijkheden bij begrafenissen in deze ver enigingen gesproken, verklaarde de heer H. Kers, die aanvankelijk de lei ding had van deze vergadering. Er zijn geen wagentjes meer om de familie leden te vervoeren, dikwijls is er geen boer met daarvoor geschikte paarden, die de lijkwagen kan rijden, maar bo vendien vormt de lijkwagen een gevaar op de weg. Ieder heeft zo wel eens de moeilijkheden aan de lijve gevoeld om een begrafenis in goede banen te lei den. Uit de opkomst van deze avond meende de heer Kers te mogen afleiden, dat dit ook zo door anderen wordt ge voeld. Hij verzocht de aanwezigen dan ook hun mening in .deze eens kenbaar te maken. Het was de heer H. A. Schutte, voor zitter van Bethanië, die de door de heer Kers opgesomde problemen onder schreef. en de vraag stelde als alles wordt gemechaniseerd, dan de lijkwa gen ook niet gemechaniseerd moet worden. M.a.w.: moet er niet een lijk- auto komen? Thans ondervindt men de Een herboren „O.C.H." bracht zater dagavond van de vorige week voor een geheel uitverkocht Amicitia voor het voetlicht het toneelspel in drie bedrij ven, geschreven door Daphne du Mau- rier, „Rebecca", naar de gelijknamige roman van deze schrijfster, waarvan ook een film werd gemaakt. Dat was voor amateurs geen gemakkelijke opgave, doch gezegd kan woroden dat een alles zins verantwoorde vertolking is ver kregen. O.C.H. is door ledenverlies en door ziekte van één van haar voornaamste spelers de laatste tijd wat op de ach tergrond geraakt, maar door het aan trekken van nieuwe leden is het haar gelukt een goede uitvoering te geven van dit toneelspel met z'n drie bedrij ven en zes taferelen. De aankleding* van het toneel was in goede sfeer gebracht en het publiek heeft geboeid en tijdens de talrijke dramatische momenten geroerd het spel gevolgd, zodat het muisstil was in de zaal. Het aanhoudend warm applaus aan het slot van de uitvoering was wel een bewijs, dat de toeschouwers geno ten hebben van het vertoonde spel. DE INHOUD Rebecca was de eerste vrouw van Maxim de Winter, de rijke eigenaar van het landgoed „Manderley". Zij was zo werd algemeen aangenomen, op een zeiltocht bij mistig en stormachtig weer verongelukt, maar in werkelijkheid vond ze op geweldadige wijze de dood. Maxim, is reeds elf maanden later her trouwd en het stuk begint als zijn Zuster en zwager Beatrice en Giles Lacy op het landgoed arriveren, om getuige te zijn van de aankomst van 't bruidspaar. .Zij worden tevens verwel komd door Frank Crawley, de rent meester van Manderley en de nieuwe mevrouw De Winter, een jonge, een voudige en lieftallige verschijning maakt tevens kennis met het personeel. Dat personeel en in het bijzonder mevr. Danvers, de huishoudster, die de rech terhand was van Rebecca, zijn blijk baar niet zo ingenomen met het twee de huwelijk van hun patroon. Op dik wijls geraffineerde wijze laat men de jonge' mevrouw dat blijken. Het doet haar zelfs de verzuchting slaken „ik wou dat ik maar wat ouder was". Ook met haar man zijn er wel eens kleine moeilijkheden, maar het blijkt toch steeds weer, dat deze zeer veel van haar houdt. Over alles waart de geest van Rebecca a.h.w. rond en dit komt op een dramatische wijze tot uiting als er op Manderley een groot gemaskerd bal wordt gehouden en de jonge vrouw door het geraffineerde optreden van mevr. Danvers in een prachtige ja pon verschijnt, -die Rebecca al eerder gedragen heeft. Maxim gebiedt zijn jonge vrouw naar haar kamers terug te gaan en aan het slot van het bal blijkt hij zelf onvindbaar te zijn. Er is echter op de rotsen voor Man derley een schip/ gestrand en door de ze stranding komt nu het drama van Maxim's leven met Rebecca tot ont knoping.' Als Maxim is teruggekeerd vertelt hij zijn jonge vrouw, dat hij Rebecca met een pistoolschot heeft ge dood en verklaart hij haar alles om trent haar slechte levenswandel. Hij heeft in haar boot gaten gehakt, waar door deze met haar is gezonken. Deze boot nu is door een duiker bij het ge strande schip gevonden. Zeer begaan met haar man plaatst de jonge vrouw zich naast hem in het 3e bedrijf komt dan het onderzoek o.a. van kolonel Julyan, de politiecommis saris, met als getuige dé botenbouwer Williiam Tabb. De rechtbank spreekt zelfmoord uit, want kolonel Julyan heeft als vriend van De Winter slechts een oppervlakkig onderzoek ingesteld. Maar dan verschijnt Jack Favell, een neef van Rebecca, ten tonele, een snob en een minderwaardig type, die ver klaart een verhouding met haar te heb ben gehad en die Maxim van moord op zijn eerste vrouw beschuldigt. Hij tracht Maxim te chanteren en er heerst een grote spanning in het vertrek, als deze niet zwicht en kolonel Julyan ver zoekt een onderzoek in te stellen. Het wordt een scherpe strijd, waarbij al len in de grootste spanning verkeren, maar een verklaring van een specialist in Londen brengt redding. Het blijkt dat Rebecca niet een kind verwachtte, maar ongeneeslijk ziek was en het zelf moordmotief blijft voorhanden. De brief aan Jack Favell krijgt daardoor een geheel andere inhoud en deze druipt verslagen af. Maxim en zijn jonge vrouw kunnen nu gelukkig worden en zullen op advies van kolonel Julyan naar de Rivièra, maar op aandrang van zijn vrouw besluit Maxim om achterklap te voorkomen voorlopig op Manderley te blijven. HET SPEL Het is niet doenlijk in dit kort be stek een volledige indruk van het op treden der spelers te geven. Gezegd mag worden, dat Jan Holterman, als een geroutineerde speler, op keurige wijze de rol van landheer van Man derley vertolkte. Hij was een man van goede manieren en een charmant echt genoot, die zijn vrouw op die ene uitzondering na op een liefdevolle wijze bejegende. Hij bracht de span ning waarin hij leefde goed tot uit drukking. Het spel van Riek Kevelam, als de jonge mevrouw De Winter, was niet geroutineerd, zij stond pas voor de tweede keer op de planken, maar zij was toch wel de eenvoudige en char mante jonge vrouw, die het in deze vreemde omgeving wel erg moeilijk had en op| een gegeven moment toch ook wel tegen de geraffineerde mevr. Danvers durfde op te treden. Haar spel was voldoende beheerst voor deze lang niet eenvoudige rol. De rol van Frank Crawley, de rent meester, werd door Gerrit Kooiman niet onverdienstelijk gespeeld. Hij had geen belangrijke rol, maar moest toeh veel op het toneeL zijn en dat is niet zo gemakkelijk. Wat het spel betreft kan hetzelfde gezegd worden van Jan Ko nijnenberg als de butler! Een Engelse butler is een man van geperfectioneei-- de manieren, maar om te zien een on beschreven blad! Mevr. Meinsma als Beatrice en de heer Meinsma als Giles Lacy, hadden niet zo'n belangrijke rol. Zij brachten een vrolijke noot in het spel door hun verschijning voor het ge- costumeerde bal op Manderley. Giles Lacy was echt het type van een Engels man. De uitspraak van Beatrice had wat beter kunnen zijn. Hendrik Kromdijk had als de getuige William Tabb en mevr. Nijenrees als dienstbode maar 'n ondergeschikte rol, die zij goed ver tolkten. Niet omvangrijk waren ook de rollen van mevr. Wierbos-Koopman als mevr. Danvers en van Wim ten Berge, als Jack Favell was echt het type van de snob en charmeur en la ter chanteur. De rol van kolonel Ju lyan was in goede handen. De heer J. Wanschers uit Almelo voerde de regie. Onder zijn leiding is van O.C.H. in haar huidige samenstel ling zeker nog veel goeds te- verwach ten. De verschillende personen waren- door de grimering van de heer Joh. van Geenhuizen over het algemeen juist getypeerd. Geluid en verlichting werden verzorgd door de heer J. van Bruggen. De voorzitter van O.C.H., die bij de aanvang van het stuk de aanwezigen en in het bijzonder de zusterverenigingen, o.a. uit Colmschate, had welkom gehe ten, bood na afloopi de heer Wanschers een enveloppe met inhoud aan en be dankte onder een daverend applaus de spelers en speelsters voor hun goede spel. AANZEGGEN OF AANSCHRIJVEN Reeds is men ook in Dijkerhoek al met een verandering begonnen, door 't z.g. graovenboorden, het aanzeggen door de buren, hetwelk dikwijls tot 'n soort handeltje leidt, door het zenden van rouwbrieven te vervangen. Het ge schiedde in volkomen overeenstemming met de familie en de brieven kwamen tijdig rond. Hier liggen nog wel gevoeligheden, aldus de heer Kers, maar het is geens zins de bedoeling van deze vergadering om hier een bepaalde gedragslijn voor te schrijven. Ieder moet dit zelf beoor delen en de toekomst zal leren of dit een betere wijze van aanzeggen is, dan zoals het nu gebeurt. Onder leiding van de voorzitter van de buurtvereniging, het hoofd der school de heer J. W. Witmer, die in middels ter vergadering was gekomen, werden de aan de orde gestelde pro blemen nog eens uitvoerig besproken, waarbij ook de financiële consequenties naar voren werden gebracht. Reeds 't thans ingetreden winterweer kan bij 'n begrafenis moeilijkheden opleveren, om dat bijna geen paarden meer scherp gezet worden. Verschillende aanwezigen gaven als hun mening te kennen, dat hier een dia conale en gezamenlijke taak ligt en men ging dan ook unaniem op het voorstel van de voorzitter in om uit beide be sturen enkele mensen aan te wijzen, welke deze zaak met de kerkeraad zul len gaan bespreken. BURENVRAAGSTUK Het probleem, dat tal van mensen teveel buren hebben soms meer dan dertig hetgeen wel eens tot moei lijkheden aanleiding geeft, werd door de heer Kloosterboer aangeroerd. Het is echter een delicate zaak om dit aan tal te verminderen en uit besprekingen bleek ook wel, dat dit meer speelt in de kern van Dijkerhoek, dan in de ge heel landelijke omgeving. Na een uit voerige bespreking kwam men dan ook tot de slotsom, dat vooral de zaken mensen in de bewoonde kern dit pro bleem het beste gezamenlijk kunnen op lossen. Wel was de vergadering van oordeel, dat men met het eventueel verminderen van het aantal buren be ter wachten kan totdat het vervoer anders geregeld is. Vrijdag 20 dec., 8 uur, in Irene: Kerst- wijdingsavond Herv. Vrouwengroepen afd. Holten en Dijkerhoek. Vrijdag 20 dec., 7 uur: Kerstverzilvering vakantiebonnen ANAB-leden bij H. Soer, Larenseweg. Zaterdag 21 dec.: Verwerpen krenten brood enz., bakkerij Hartsuiker, bij Paalman, Raalterweg, en zaal café „De Wippert". Zaterdag 21 dec.: Uitvoering Kerstora torium „Christus' Geboorte" in de Ned. Herv. Kerk door de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" (zie adv.). Zaterdag 21 dec.: Cross country Lande lijke rij vereniging „Bergruiters". Zaterdag 21 dec.: Groot tussenbal dans school Bron in Amicitia, aanvang 7.30 uur (zie adv.). Dinsdag 24 dec. (Kerstavond) en Oude jaarsavond: Hotel G. Miiller na 6 uur gesloten (zie adv.). Dinsdag 24 en 31 dec.: Zitdag notaris Pluimers (zie adv.). Dinsdag 24 dec.: Coöp. Boerenleenbank na 12 uur gesloten (zie adv.). Donderdag 26 dec. (2e Kerstdag)Dan sen in hotel G. Müller (zie adv.). Vrijdag 27 dec.: Filmavond Ned. Reis- vereniging in Amicitia. Aanvang 8 uur (zie adv.). Zaterdag 28 dec. van 24 uur: Verzil vering vacantiebonnen (Kerst en Nieuwjaar) bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstraat 25. Dinsdag 31 dec.: Coöp. Boerenleenbank gesloten (zie adv.). Zaterdag 11 jan.: Uitvoering „Drijf zand" door Holtens Toneel, met bal na. KERSTBIJEENKOMST HOLTENSE PLATTELANDSVROUWEN. Woensdagavond hield de afdeling Hol ten van de Bond van Plattelandsvrou wen in een feestelijk met groen en kaar sen versierd en smaakvol aangekleed Amicitia haar kerstbijeenkomst, die druk bezocht was. De presidente, mevr. J. W. Nagelhout- Klijzing sprak in haar openingswoord over de zorgvolle tijd, waarin men thans leeft, zodat het mensdom vol verwach ting opziet naar het kindeke in de kribbe. Zij heette in het bizonder welkom onze landgenoten uit Indonesië, Ds. A. H. Lentz, Herv. predikant te Hellendoorn, en de plattelandsmeisjes, welke mede uit genodigd waren. Een dameskoortje zong enkele liede ren en daarna was het woord aan Ds. Lentz, die enkele filmstroken liet zien, getiteld: „Het Heilige Kind van Bethle hem" en „Christus Geboren". De eerste vertoont de aloude geschiedenis van Jo zef en Maria en het kindeke. De tweede beeldt precies hetzelfde uit, maar nu ge zien door een Zwitserse schilder Willy Fritz, die het hele kerstgebeuren heeft vastgelegd in een aantal schilderijen, welke hij geschilderd heeft in liet kapot geschoten München en waarmede hij het gehele verhaal heeft laten gebeuren in onze tijd. Zo werd dan bijvoorbeeld het kindje niet geboren in een stal, maar in een kapot gebombardeerde kathedraal. Na de pauze zong eerst bet dames- koortje weer enkele gevoelige liederen, die zeer mooi klonken, en vervolgde Ds. Lentz zijn causerie met de derde film „De vierde wijze", het verhaal van Or- thaban, die in de sterren heeft gelezen, dat de Messias is geboren en nu op reis gaat om zijn Koning te zoeken, welke hij pas na 33 jaar zoeken vindt. Het geheel werd prachtig en boeiend door Ds. Lentz verteld en onder doodse stilte door de aanwezigen aangehoord. Na het zingen van het internationale bondslied sloot de presidente deze sfeer volle avond. Redaktie en administratie wensen allen een goed en prettig kerstfeest. Leef verstandig! Vermijd de volle tram of bus met hoestende en proestende mensen. MAAR „.„.dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. GEEN NOOD Bij griep ocders, tabletten en cachets Ze bel pen snel en afdoend, behouden lang jd hun werking en veroorzaken geen moeidheid of versuffing. Zijn daardoor geschikt om tijdens hel werk te worden "ogen Op de maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt waren aangevoerd: 829 stuks vee, runderen 146, varkens 683. Pryzen: 37 vette koeien, eerste kwa liteit van f2,70 tot f2,95; tweede kwa liteit van f2,30 tot f2,70; derde kwa liteit van f2,- tot f2,30 per kg slacht- gewicht; 46 melk- en kalf koeien van f640,- tot f990,- per stuk; 21 pinken v. f435,- tot f635,- per stuk; 15 graskal veren van f220,- tot f320,- per stuk; 17 nuchtere kalveren van f 45,- tot f 65,- per stuk; 16 drachtige zeugen van f225 tot f290,- per stuk; 23 loopvarkens v. f45,- tot f80,- per stuk; 644 biggen van f 35,- tot f 50,- per stuk. Overzicht handel: Vette koeien en stieren: Aanvoer iets minder, de handel had een kalm ver loop met gelijkblijvende prijzen. Gebruiksvee: Aanbod niet, groot, de handel hierin had een kalm verloop met onveranderde prijzen. Nuchtere kalveren: Handel kalm, prij zen iets lager. Varkens en biggen: Aanbod minder, de handel in de biggen had een rede lijk vlug verloop. In de drachtige zeu gen was de handel kalm met onver anderde prijzen. Pinken en kalveren: Aanbod niet groot, de handel hierin had een redelijk vlug verloop met onveranderde prijzen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1