Programma Winkelweek 1957 Stijgende omzet bij de Coöperatie Drs+ Glijnis sprak over de Euromarkt 1957 Koopt elders niet, wat eigen plaats U biedt Plannen tot bouw van woning en groter kantoor In blijde Verwachting AGENDA Woningbouwlening No. 48. Jaargang 9. ZATERDAG 30 NOVEMBER 1957 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLA De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holt ens NieuiOüblad" te Holten. Telef. K 5J,83 - i3\ Adv.-prijs: 115 m.m. (d contant) f 2.Iedere m.m. meer 0.01 Van DINSDAG 26 NOVEMBER tot en met VRIJDAG 6 DECEMBER a,s. (Gedurende deze dagen zijn de winkels geopend tot 's avonds 9 uur). De Holtense Handelsvereniging organiseert met haar leden kenbaar aan een kaart in de etalage in bovenstaand tijdvak een WINKEL WEEK, gedurende welke de kopers op dezelfde voet als vorige jaren WINKELBONNEN ontvangen. Voor elk bedrag ad f 1.dat men besteedt, ontvangt men 1 winkel bon en voor elke 20 winkelbonnen of besteed bedrag van f 20.ont vangt men op onderstaande dagen een deelnemerskaart, waarop men DE LENGTE VAN EEN LINT kan invullen, waarvan de delen in de etalages van de deelnemende winkeliers liggen uitgestald. Hoofdprijs: EEN BROMFIETS. Verder vele prachtige prijzen, welke te bezichtigen, zijn in de serre van café Maats. (Bij gelijke uitslag wordt de prijs gedeeld). Er worden geen bonnen afgegeven bij de aankoop van voederartikelen, brandstoffen, radio, televisie en rookartikelen. Gedurende de winkel week worden geen sterbonnen uitgereikt. Indien men niet wenst deel te nemen aan de lintraadwedstrijd kunnen de deelnemerskaarten ook ingewisseld worden tegen waardebonnen. Na de officiële opening, welke op maandag 25 november j.l. plaats had, luidt het programma thans: ZATERDAG 30 NOVEMBER: Muzikale rondgang van de muziekver eniging „H.M.V.", 's avonds 7.30 uur. MAANDAG 2 DECEMBER: Muzikale rondgang van „H.M.V." in Dijkerhoek. Van 's avonds 8—10 uur inwisseling winkel- bonnen voor deelnemerskaarten aan de lintwedstrijd in ,,'t Bonte Paard", waar ook terstond de deelnemerskaarten kunnen worden ingeleverd met de ingevulde lengte. MAANDAG 9 DECEMBER: Inlevering winkelbonnen voor deel nemerskaarten aan de lintwedstrijd van nam. 210 uur in „Amicitia". Ook hier kunnen deze kaarten terstond met de ingevulde lengte in meters, centimeters en milimeters, worden ingeleverd. De datum, plaats en uur, waarop de uitslag van de lintwedstrijd zal worden bekend gemaakt, worden gepubliceerd in het nummer van 7 december a.s. Elke avond in het Dorp op maandag 2 december ook te Dijkerhoek opsporing van verloren portemonnaies, inwisselbaar tegen waarde bonnen van resp. f 10.en f 7.50. Een omschrijving van de plaats, waar deze te vinden zijn, wordt elke avond per geluidswagen bekend gemaakt. Het motto van de Holtense Handelsvereniging luidt nog steeds: ZIET DE KEURIG VERZORGDE ETALAGES. NEEMT DEEL AAN DE LINTRAADWEDSTRIJD. OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGSTER Nu er in onze plaats tekenen van werkloos heid zijn in de vrouwelijke sector willen wij nog eens gaarne wijzen op de mogelijkheid voor jonge vrouwen en meisjes om opge leid te worden als kraamverzorgster bij het Kraamcentrum Zuid-West Overijssel te De venter. Bij voldoende aanmelding zal daar in Ja nuari a.s. een nieuwe cursus beginnen. De beloning der kraamverzorgsters is zeer ver beterd de laatste tijd en kan gesteld wor den op f 8.50 f 9.00 per' dag bij een aan tal arbeidsdagen van 250 per jaar. Daar even komt nog een vacantie-toelage van 4% per jaar en de huurcompensatie. Slechts gedurende de z.g. aanlooptijd is de ze beloning wat minder, maar men krijgt dan ook een betrekking die van grote so ciale betekenis is en ook belangrijk voor onze plaatselijke gemeenschap. Meisjes die daarover inlichtingen willen hebben kunnen zich zonder enige verplich ting in verbinding stellen met Zuster Kui per van het Kraamcentrum te Deventer. ERNSTIGE WAARSCHUWING Van de zijde van de Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland wordt ernstig gewaar schuwd tegen het kopen van speelgoed, dat op het sterkstroomnet moet wor den aangesloten. Ook het kopen van souvenirs, bijv. in de vorm van klomp jes en dergelijke, wordt sterk ontraden, indien niet onomstotelijk vaststaat, dat zij veilig zijn. De gevaren, die door deze voorwer pen worden geschapen het eerste do delijk ongeluk is reeds gebeurd ma ken het nodig, dat de grootst moge lijke voorzichtigheid in acht wordt ge nomen. VERGADERING ESPELOSE PLATTELANDSVROUWEN De opkomst voor deze vergadering was heel goed, met weer een meuw lid. Na opening door de presidente, me vrouw R. J. Wierda-Postma, die de aanwezigen hartelijk welkom heette, werd eerst het bondslied gezongen. Hierna las de secretaresse, mej. E. v. d. Ridder, de notulen en enkele in gekomen stukken. Toen werd 't woord gegeven aan mevr. A. H. Ledeboer- Tiedeman, arts uit Wierden, die deze avond sprak over de zwangerschap. Zij behandelde dit onderwerp heel uitvoe rig en begrijpelijk en belichtte vooral de sinds een half jaar in deze streek van het land toegepaste nieuwe rich ting, waardoor dit proces zo pijnloos mogelijk kan zijn. Na de pauze werden er verschillende vragen gesteld, die op prettige wijze beantwoord werden. Tenslotte werd door de vergadering het programma van de Kerstfeestvie ring uitvoerig behandeld en werd be sloten deze op donderdag 19 december te houden. Met de rondvraag en het zingen van een lied werd deze geslaagde vergade ring besloten. BENOEMING TER SECRETARIE Tot commies ter secretarie dezer ge meente is in de vacature, ontstaan door het vertrek van de heer W. Otten naar Leerdam, benoemd de heer K. A. Koek koek, tweede ambtenaar ter secretarie van de gemeenten Langerak, Nieuw- poort en Groot Ammers te Nieuwpoort. In een druk bezochte ledenvergade ring van de Coöp. Aan- en Verkoop- vereniging „Holten", welke de vorige week donderdag gehouden werd m café „Stationszicht" van de heer G. Vrug- gink onder voorzitterschap van de heer G. Stam, werden de balans- en exploi tatierekening besproken voor de bouw van een nieuwe directeurswoning, van een nieuw kantoor en van een pakhuis voor kunstmeststoffen. Uit de bespre king van het jaarverslag bleek, dat de Coöperatie zich in het afgelopen boek jaar over een verdere stijging van haar omzetten zowel in geld als in goe deren mag verheugen. Hiervan deed de voorzitter met een enkel woord reeds mededeling in zijn openingswoord, waarbij de heer Stam in het bizonder een aantal nieuwe le den welkom heette. Spreker herinnerde er aan, dat de in stuif, welke georganiseerd werd ter gelegenheid van de ingebruikneming van de nieuwe bedrijfsgebouwen, goed is geslaagd en veel belangstelling trok. Hij wees er verder op, dat de bedrijfs- uitkomsten het mogelijk hebben ge maakt weer een bedrag aan de algeme ne reserve toe te voegen en bracht dank aan het personeel voor de toewij ding waarmede het zijn taak vervult. ENKELE CIJFERS. De directeur, de heer M. Bouwhuis, gaf bij de behandeling van de balans en de winst- en verliesrekening een uit voerige toelichting op de daarin voor komende cijfers. In het afgelopen boekjaar stegen de omzetten met bijna 730.000 kg tot een totaal van 7.066.759 kg. De geldelijke omzet steeg met bijna f315.000,- en be droeg f 1.832.581,16. Door de gunstige bedrijfsresultaten kan uit het netto-overschot een bedrag van f21.870,25 bijgeschreven worden op het ledenkapitaal, dat daarmede stijgt tot ruim f 68.000,-. Eveneens kan een belangrijk bedrag worden toegevoegd aan de reserves, welke daardoor tot ruim f 80.000,- zullen stijgen. Deze re serves zijn voor een bedrijf als het on derhavige niet geheel voldoende, maar ondanks de zware belastingdruk, welke aan de vorming van reserves vooraf gaat, zal men bij de huidige ontwikke ling toch kunnen komen tot het zo sterk mogelijk maken van de financiële positie der vereniging, zo verklaarde de directeur. De vergadering besloot door de goed keuring der jaarstukken tot de hierbo ven genoemde stortingen. De balans sluit aan beide zijden met een bedrag van f500.368,28, terwijl de exploitatierekening een eindsaldo aan wijst van f235.860,69. Hierin is een be drag van f36.233,- begrepen voor af schrijvingen. De voorzitter bracht de heer Bouw huis na deze uiteenzetting dank voor zijn uitstekend beheer. BESTUURSVERKIEZING. Bij de hierna volgende verkiezing van een bestuurslid en twee commis sarissen werd de heer J. W. Boode, die periodiek moest aftreden, herkozen als bestuurslid. De aftredende commissa rissen, de heren H. W. Meilink en G. J. Rietberg, werden eveneens herkozen. NIEUWE GEBOUWEN. Aangezien de directeurswoning zowel van binnen als van buiten in een slech te toestand verkeert, kwam in deze vergadering een voorstel aan de orde om een nieuwe woning te bouwen. Bo vendien is er behoefte aan meer kan toorruimte, terwijl ook de kunstmest- loods vernieuwd dient te worden. Het bestuur wilde eerst de mening van de vergadering horen, alvorens met vast omlijnde plannen te komen. Na ampele besprekingen werd het bestuur gemachtigd om plannen te la ten ontwerpen voor een nieuwe direc teurswoning, een nieuwe kantoorruim te en een nieuwe loods voor de kunst meststoffen in zakken. Als deze plannen, welke in een vol gende ledenvergadering zullen worden besproken, doorgang vinden, zal het be staande kantoor worden ingericht voor de verkoop van kleine landbouwge reedschappen, waarnaar de vraag nog steeds toeneemt. Na deze belangrijke beslissing was er verder niets meer te bespreken, zo dat de voorzitter de vergadering met een „wel thuis" voor de aanwezigen sloot. De afdeling Holten van de Overijssel se Landbouw Maatschappij hield vrij dagavond van de vorige week een leden vergadering in hotel HoLerman onder voorzitterschap van de heer J. H. Sprokkereef. In deze vergadering heeft de 2e algemene secretaris van de O.L.M. gesproken over de „Euromarkt", een onderwerp, dat in de belangstelling van alle sectoren van het economische le ven is komen te staan. De vergadering stond onder leiding van de voorzitter der afdeling, de heer J.H. Sprokkereef, die in zijn openings woord op enkele moeilijke punten in de landbouw wees. De natte zomer vorm de een zware slag voor zeer veel boeren. De varkenshouderij is niet meer renda bel. Met de pluimveehouderij met na me de eierprijs is het wat gunstiger gesteld. De nabetaling van de melkprijs kan volgens de minister nog niet plaats vinden, al zou deze voor vele boeren zeer welkom zijn. Wij kunnen ons vere nigen, aldus de heer Sprokkereef, met de monopolieheffing op de granen, indien voor 100 restitutie gegeven wordt op het kippevoer. KIPPENHOKKENVERLICHTING De voorzitter deed vervolgens mede deling, dat bet afdelingsbestuur zich in verbinding heeft gesteld met het G.E.B. in verband met de verhoogde stroom- tarieven voor de kippenhokken en dat men na rijp beraad heeft deel genomen aan de candidaatstelling voor het wa terschap „Salland" met het gevolg, dat de secretaris, de heer J. H. Veneklaas Slots, werd gekozen tot hoofdingeland van dit waterschap. Er zullen praatavonden worden gehou den in de buurtschappen Espelo, Lich tenberg, Beuseberg en Dijkerhoek, waarbij respectievelijk als spreker zul len optreden de heren A. J. Paskamp, W. Rietberg, Beestman en Sprokkereef van de landbouwvoorlichtingsdienst. Tot afgevaardigde naar de algemene vergadering der O.L.M. werd aangewe zen de heer A. J. Pekkeriet. Voor de jaarvergadering der afdeling zal worden uitgezien naar een goed to neelgezelschap. EUROPESE SAMENWERKING Hierna was het woord aan Drs. Glij nis over de „Euromarkt". Door de hoge invoerrechten, die na de oorlog geheven werden en de in voerbeperkingen kwam de internationa le handel enigszins op één oor te liggen, hetgeen een remmende invloed op de welvaart uitoefende. Toen in 1947 deze bepalingen zo scherp werden gesteld en de zaak in het honderd scheen te lopen, bracht het Marshallplan uitkomst. Dit plan behelsde financiële hulp aan Euro pa, onder voorwaarde, dat de Europese landen zouden gaan samenwerken. Om de vele economische hindernissen uit de weg te ruimen werden vele goede stap pen gedaan, o.a. oprichting van het Ö.E.E.C., dat een betalingsregeling ont wierp (Betalingsunie) en de liberalisatie voor bepaalde produkten, zoals de Ko len- en Staalgemeenschap ontstond en de grenzen tussen de Europese landen voor deze produkten waren opgeheven. De moeilijkheid was echter, dat door deze regeling een groot aantal gemeen schappen ontstond van produkten en men zodoende een oplossing zocht in een grote markt, de „Euromarkt", al dus Drs. Glijnis. De Euromarkt biedt vele voordelen, n.l. produktie op grote schaal, vrije invoer der produkten, waar door de prijzen lager blijven, goedko pere produktiekosten en een betere be trekking tussen de landen onderling. Om dit grootse plan te volvoeren zal voor allen landen een overbruggingspe riode nodig zijn. Deze periode is ge raamd op 15 jaar. Na deze algemene inleiding verplaat ste spreker zich naar de Nederlandse landbouw met betrekking tot de Euro markt en meende dat zich voor Neder land nog wel diverse moeilijkheden zou den voordoen, vooral omdat Nederland een veredelingslandbouw voert en de export groot is (40 De voorzitter heeft de heer Glijnis aan het slot der vergadering dank 'ge bracht voor zijn leerzame uiteenzetting. Zo heet het Doktersboek met èlle raad voor Moeder en Baby. Gratis bij de Babyderm Super-Babyset, waarin poeder - zalf - olie zeep - shampoo, f 5.90. Weten is gerust zijn. Donderdag 28 en vrijdag 29 november: tentoonstelling handgereedschap en miniatuur-voorbeeldstallen in zaal Vosman, 13.30-17 en 19-20 uur, 28, 29 en 30 nov.: Bazar in „Irene" (zie advertentie). Zaterdag 30 november: „Bergruiters" naar cross country te Zuidwol de (Dr.) en „Vossenjacht" te Bathmen. Zaterdag 30 nov., 7.30 uur: Verwerpen Krentenbrood en Speculaas in de Cen trale Bakkerij „De Halm" en Bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 30 nov.: Uitvoering Holtens Toneel in Amicitia, 8 uur. (Zie adv,). Dinsdag 3 dec.: Verwerpen en schieten van krentenbrood en speculaas bij Bak kerij Nijkamp (zie adv.). Donderdag 5 dec.: Tussenbal dansclub „Müller". Zaterdag 7 dec.: Verwerpen krentenbrood en speculaas bij Visser, Okkenbroek (zie adv.). Dinsdag 10 dec., 8 uur: Jaarvergadering P.V. „Bergvliegers" in 't café Kalf- sterman. Zaterdag 14 dec.Opvoering door O.C.H. van het prachtige toneelspel „Rebec ca" in Amicitia (zie adv.). Maandag 16 dec.: Vergadering School- kring Dijkerhoek in Bethanië, over: „Buren en begrafenisaangelegenhe den". Aanvang 7.30 uur. Dinsdag 17 dec.Ouderavond Lagere Landbouwschool Woensdag 18 dec.: Verwerpen enz. van krentenbrood en speculaas bij bakkerij Nijkamp te Dijkerhoek (zie adv.). Donderdag 19 december: opvoering van de operette „Prinses Roselijn" in Amicitia. Zaterdag 21 dec.: Uitvoering Kerstora torium „Christus' Geboorte" in de Ned. Herv. Kerk door de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria". ACCOUNTANTSKANTOOR H POUW - Enterstr. 33 - Rijssen BELASTINGZAKEN H Zitting in Hotel Holterman j§ elke maandagmiddag. jj Zoals u uit de couranten zult hebben gelezen wordt ten tweede male een be roep gedaan op het publiek om in te te kenen op een woningbouwlening. Ditmaal wil de Bank voor Nederlandse gemeenten het voor de woningbouw zo broodnodige bouwkapitaal bijeenbrengen door het uitgeven van z.g. rentespaar- brieven in stukken van f 500.f 100. en f 25. Ik geloof, dat met name de spaarders op deze wijze een aantrekkelijke en goede belegging kunnen vinden voor het geld, dat zij niet terstond nodig hebben. Aflossing van deze spaarbrieven kan geschieden in 1962, 1966 en 1971. Ik wil u gaarne opwekken aan deze mogelijkheid, om uw geld te beleggen, terdege aandacht te besteden, niet alleen omdat u daardoor een aantrekkelijk ren dement van uw geld verkrijgt, maar bo venal omdat daardoor de verhoging van de woningbouw belangrijk wordt bevor derd. Ik wil u echter gaarne wijzen op de mogelijkheid, welke aan kopers van ren- tespaarbrieven is geschonken om de ge meente aan te vijzen, aan vie men bij voorkeur het belegde kapitaal ten goede zou willen zien komen. Het spreekt vanzelf, dat ik in dit ver band maar één dringend verzoek heb aan de kopers van spaarbrieven, n.l. dat zij als te bevoordelen gemeente HOLTEN invullen. Animeert u ook anderen, die geen be paalde voorkeur voor een gemeente heb ben, om onze goede gemeente Holten in dezen te gedenken. De burgemeester van Holten, Mr. W. H. ENKLAAR. MELKRITTEN WAREN IETS GOEDKOPER De Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" hield dinsdag in hotel Muller de jaar lijkse aanbesteding van haar 53 melk- ritten. Er bestond voor deze veiling grote belangstelling. De minder zekere economische omstandigheden waren waarschijnlijk de oorzaak, dat er meer liefhebberij was. De kosten der ritten lagen gemiddeld ongeveer 2 lager dan het vorige jaar. O. C. H. GAAT REBECCA OPVOEREN De toneelclub O.C.H. heeft reeds geruime tijd in studie het prachtige toneelspel „Re becca". De openbare uitvoering is thans be paald op Zaterdag 14 December a.s. in Amicitia.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1