Drukbezochte propaganda- filmavond A+N+W*B. Vrees voor werkloosheid maant tot voorzichtigheid Gezellige feestavond van de Motor- en Autoclub ,De Holterberg' Algemene financiële beschouwingen AGENDA Blijf meester No. 46. Jaargang 9. ZATERDAG 16 NOVEMBER 1957 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holt&na Nieuwsblad" te Holten. Tolef. K 5*83 - 2S1, Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer f 0.01 De Kon. Ned. Toeristenbond A.N.W.B. hield dinsdagavond in hotel Holterman een druk bezochte propaganda-film- avond onder leiding van het hoofd ha- rer propaganda-afdeling de heer Th. Palstra uit Den Haag. De burgemeester, mr. W. II. Enklaar, opende deze avond als consul van de A.N.W.B. en sprak zijn vreugde uit over de grote opkomst. Hij wees daarbij op het grote belang van deze organisatie voor Holten als toeristenplaats. In een zeer onderhoudend betoog heeft de heer Palstra zijn gehoor gewe zen op drie belangrijke taken van de A.N.W.B., n.l. de bevordering van het veilig verkeer, de bewegwijzering en de service aan de leden. Deze grote particuliere vereniging, welke het volgend jaar 75 jaar zal heb ben bestaan, neemt als algemene ver- keers- en toeristische vereniging 'n spe ciale plaats in. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en zelfs in de we reld. Zij telt pl.m. 400.000 leden en heeft aan het hoofd harer organisatie niet al leen een lioofd-directeur maar ook tal van directeuren. Uitvoerig schetste de heer Palstra bijv. het werk van de ver- keersafdeling, welke bestaat uit 'n staf van deskundigen, die zich dagelijks met de praktische vraagstukken van 't weg verkeer bezig houden. Honderden ge meenten in ons land verstrekken zij adviezen om in de groeiende verkeers- behoefte te voorzien. Tegen de invoering van de maximum snelheid van 50 km per uur in de bebouwde kommen heeft de A.N.W.B. wel enkele bezwaren. Zij laat te dien aanzien tegenover de minis ter een eigen geluid horen. Heeft zij 't in deze mis, dan zal zij dat gaarne ér- kennen als de veiligheid op de weg met de beste oplossing maar gediend is. Voor de bewegwijzering ontvangt de A.N.W.B. subsidie. Toch komen 2/3 van de kosten altijd nog voor rekening van de léden. 3y2 van de bevolking moet het in dit verband goed maken voor alle Nederlanders. Het 3e aspect van het werk der A.N.W.B. noemde de heer Palstra de veelzijdige service-organisatie. Men kan bij haar met al z'n vragen aanklop pen. Spreker noemde de Techno-dienst welke zelfs bij aanschaffing van een 2e- hands auto adviseert. Juridische aange legenheden, reisdocumenten, routebe schrijvingen, waarvan er dit jaar tot 1 oktober 90.000 werden verstrekt, zijn on derdelen van deze dienstverlening. Bij zonder actueel zijn de internationale kredietbrieven, welke aan houders van triptieken of carnets de passage worden verstrekt bij reizen naar het buitenland om. te gebruiken bij panne en reparaties aan voertuigen. Tot 1 oktober werd dit jaar reeds ruim 250.000 voorgeschoten. De wegenwacht bestaat uit 190 motoren met zijspan en 10 inspecteurs uitgerust met inspectiewagens. Deze afdeling telt 240.000 leden, maar kan bij 750.000 voer tuigen in Nederland nog wel enige uit breiding velen. Na dit praatje van de heer Palstra werden enkele interessante films ver toond, o.a. de verkeersfilm ,Carolientje', die een beeld gaf hoe de voetganger 'n deel van zijn rechten heeft herkregen door de invoering van de oversteek plaatsen met knipperbollen enz. Mooie kleurenfilms gaven een beeld van de oude kastelen en buitenverblijven in En geland, van het leven op Curacao en van de wintersport in Duitsland. Door de zorg van de directeur van 't bijkantoor te Enschede, de heer A. G. S. Tempelman Plat, was een stand van de uitgaven der A.N.W.B. ingericht, welke men in de pauze kon bezichtigen en waarvan een druk gebruik werd ge maakt. Holten telt 151 leden, maar tijdens de pauze werden er nig 'n aantal bijgeno teerd, zo deelde de heer Palstra in zijn slotwoord van deze geslaagde avond mede. VERKEERSAVOND DE WIPPERT De afdeling Harfsen-De Wippert van de Vereniging voor Veilig Verkeer be gint zeer binnenkort haar winterpro- gramma en wel op zaterdag 16 novem ber a.s„ des avondjs 8 uur, met een ver- keersavond in de zaal van café „De Wippert". Deze avond wordt verzorgd door ad judant Van de Berg, commandant der verkeerspolitie, groep Apeldoorn. De heer Van de Berg geniet alom bekendheid als een zeer boeiend en hu moristisch spreker. Aan deze avond is nog een speciale attraktie verbonden met fraaie prijzen. Na de pauze zullen er diverse films worden vertoond. Ze is voor iedereen vrij toegankelijk. „VOLKSONDERWIJS" GAAT AANDELEN UITLOTEN De afdeling van „Volksonderwijs", welke op maandag 18 november een le denvergadering houdt in café Maats, gaat een begin maken met de aflos sing van de door haar geplaatste ren teloze aandelen. Deze avond zullen er 50 worden uitgeloot. Onze plaatsgenoot, de heer L. Kaan, zal aan de hand van kleur-filmplaat- jes een causerie houden over Curacao, het kleurrijke eiland der Antillen. Wij ontvingen het volgende telegram uit Spanje: Redactie HOLTENS NIEUWSBLAD HOLTEN. Ben onderweg naar Nederlandhoop ook Holten aan te doen. Houd rekening met bestedingsbeperking en ver wacht derhalve concurrerende prijzen. Doen Holtense winkeliers niet wat Zag nog geen aan kondiging. SINTERKLAAS. BILJARTCLUB „DE WAAG" ln een dezer dagen in het café van de heer K. ter Horst gehouden bijeen komst van biljartspelers is besloten tot oprichting van een biljartclub „De Waag". Er kunnen twee viertallen ge vormd worden, doch men zal voorlopig nog niet in competitieverband uitko men. Het was ongetwijfeld een goede ge dachte van de Tweede Kamer om ditmaal bij de algemene financiële beschouwin gen zich niet alleen te beperken tot zui ver financiële aangelegenheden, maar ook economische en sociale vraagstukken aan te snijden. De financiële, sociale en eco nomische problematiek zijn nu eenmaal nauw met elkaar verweven. Dit beteken de, dat een drietal ministers deze week kon ingaan op de gevolgen van de nood zakelijke bestedingsbeperking en op de vraag of het werkelijk waar is, dat lang zamerhand het financiële en economische getij weer ten goede keert. Het ziet er naar uit, dat dit laatste het geval is. De betalingsbalans wordt weer iets gunstiger en verleden maand werd niet minder dan 91 procent van onze invoer door uitvoer gedekt. Als dit gunstige economische getij enige tijd aanhoudt dit is afhankelijk van bui tenlandse invloed, want we kunnen nu eenmaal geen nationale economie voeren dan kan de situatie binnen niet al te lange tijd zijn hersteld. Hoewel men optimistisch is, is het uiterst moeilijk zich aan voorspellingen te wagen. Zou dit wel zo zijn, dan zou de Tweede Kamer deze week voor de vraag zijn komen te staan, of het voor nemen van de regering om enkele belas tingen te verhogen, nog wel dient te worden uitgevoerd. Zoals bekend denkt minister Hofstra aan een belastingver hoging van f107 miljoen, bestaande uit een verhoging van de om zetbelasting op sigaretten, personen auto's, motorrijwielen, auto- en motor banden en televisietoestellen. Het tarief van de vermogensbelasting zal met 20 worden verhoogd en de investerings aftrek blijft ook in 1958 nog opgeschort. Tevens zal het rijk in het vervolg niet meer de helft van de premie voor de werkloosheidswet betalen, maar slechts een derde. In het algemeen heeft men zich wel accoord verklaard met deze be- lastingontwerpen. Men zag de noodza kelijkheid daarvan in. De ontwerpen zelf zijn echter nog niet behandeld. Twee maanden na het verschijnen van de mil joenennota moeten zij nog worden inge diend De parlementaire molen draait nu een maal ïangzaam. Dit ontlokte de socialis tische afgevaardigde, de heer Vondeling de opmerking, dat de regering de kans moet hebben, ook op het fiscale terrein een slagvaardig beleid te voeten. Naar zijn mening moet de minister van finan ciën belastingen kunnen verhogen of ver lagen zonder een wet in tc dienen. De wettelijke bekrachtiging zou dan achteraf kunnen plaats hebben. Dat was een ge dachte die natuurlijk fel werd bestreden. Men kan zelfs zeggen, dat zij strijdig was met de grondwet, maar de heer Vonde ling vond, dat het dan maar beter was om onze hoogste wetgeving te wijzigen. Hij zag ook de belastingpolitiek als een onderdeel van de conjunctuur- politiek. In goede tijden moeten de be lastingen worden verhoogd, in slechte tij den verlaagd. Deze algemene economische stelling kan echter practisch niet worden uitge voerd, omdat het gemiddeld zes maan den duurt voordat een belastingwet door beide Kamers der Staten-Generaal is goedgekeurd. De heer v .d. Wetering (ch) noemde deze gedachte van de socialis tische financiële specialist een aanslag op de democratie. Dat kan de heer Von deling niet inzien, omdat de regering ook thans reeds met één pennestreek zon der de Kamers te horen belangrijke verschuivingen in de inkomensverhouding kan aanbrengen. Zo kan de regering de wisselkoersen veranderen door te deva lueren of te revalueren. Ook kan zij de rentestandaard per dag wijzigen. En de regeringsinvloed op handelspolitiek ge bied en op het gebied van lonen en prij zen is stellig ook niet gering. Al deze ele menten kunnen worden gebruikt in de strijd voor een goede conjunctuur-poli tiek. Als er echter een belasting ver hoogd moet worden dan moet de minis ter van financiën maandenlang op de pijnbank liggen, zo zei de heer Vondeling. Dat de andere fracties voor deze ge dachte niet veel voelden is ook wel te ver klaren. Een devaluatie is een internatio nale zaak, waarin het Internationale Mo netaire Fonds gekend moet woz'den. Ook de rente- en handelspolitiek is sterk on derhevig aan buitenlandse invloeden. Maar als het gaat om belastingver hoging, dan ligt de zaak iets anders. Ook dan kunnen buitenlandse invloeden een rol spelen, maar dan is het een zui ver nationale zaak om te zorgen, dat de verhoogde belastingdruk behoorlijk over alle groepen van de bevolking wordt ver deeld. De controle daarover zal de Ka mer niet gauw uit handen willen geven. Het socialistische voorstel had echter het voordeel van het nieuwe, want verder werden er in dit debat practisch geen nieuwe gezichtspunten geopend. Een belangrijk punt in dit debat was de vraag, of de bestedingsbeperking onze industriële bedrijvigheid, niet in gevaar brengt. Door gebrek aan financierings middelen worden de investeringen uit gesteld, waardoor de industriële produc tie niet vooruitgaat, hetgeen op de duur tot werkloosheid kan leiden. Vrijwel alle fracties stelden dit probleem. Reeds doemt de werkloosheid op in de metaal nijverheid en in de bouwvakken. Er is dus enige spanning op de arbeidsmarkt, hoewel er nog geen reden is tot grote be zorgdheid. Het is echter verklaarbaar, dat alle fracties vroegen of het wel juist zal zijn, dat de regereing niet de helft, maar een derde van de premie voor de wachtgeld- en werkloosheidswet gaat be talen. Dat vonden zij nu juist weer iets te optimistisch. De Kamer was ook eensgezind in het aandringen op financiële hulp voor de gemeenten. De woningbouwlening van zes procent is ongetwijfeld een goede zaak, maar de regering zal financieel ACCOUNTANTSKANTOOR j 1 POUW - Enterstr. 33 - Rijssen j Zitting in Hotel Holterman M H elke maandagmiddag. SLANK WORDEN EN SLANK BLIJVEN. In een druk bezochte ledenvergade ring van de afdeling Holten van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heeft Mej. Rottink, lerares van de Stichting Huis houdelijke voorlichting ten plattelande donderdagavond in hotel Holterman een causerie gehouden over het onderwerp: „Slank worden en slank blijven". Waar slank zijn wel een zeer begeerlijke li chaamsvorm voor de vrouw is, valt het niet te verwonderen, dat de talrijke da mes deze causerie met grote belangstel ling hebben aangehoord. Na een korte inleiding en een wel komstwoord van de presidente mevr. J. W. Nagelhout-Klijzing heeft mej. R-ottink op zeer onderhoudende en geestige wijze het verband aangetoond tussen de voe ding en de groei van het lichaam. Uit voerig stond zij daarbij stil bij de bouw stoffen, welke voor het lichaam nodig zijn en welke de vitaminen a, b, c en d bevatten. Suiker en meelstoffen hebben geen beschermende waarde en zijn der halve niet het eerste nodig. Wel belang rijk zijn de voedings- en kalkzouten voor de vorming van het bloed, het gebit en de beenderen. Aan de hand van de film „Van tuin tot tafel heeft zij het gesprokene toege licht. Met de vertoning van de film „Roman ce in enkalon" heeft mej. Rottink de da mes een indruk gegeven van de rayon- fabricage, waarbij o.a. bleek, dat voor een paar nylonkousen een draad van 5 km. nodig is. De presidente bracht haar aan het slot dank voor haar leerzame inleiding. Bij de behandeling van enkele huishou delijke zaken werd door mevr. Nagelhout mededeling gedaan van de 14-daagse cur sussen voor meisjes en jonge mannen, welke georganiseerd worden op de Volks hogeschool „Diependaal" te Markelo. Zij raadde haar gehoor aan een bezoek aan deze cursussen zoveel mogelijk te bevor deren. Voor de jonge mannen wordt deze gehouden van 1325 januari a.s. onder de titel „Verder dan de boeren ploegen" en voor de meisjes van 27 jan.8 febr. onder de titel: „Verder dan je kijken kan". GESLAAGD De heer Joh. B. Schuppert slaagde te Utrecht voor 't diploma meester kleer maker. Zaterdag 16 november: Verwerpen kren tenbrood en speculaas in de Centrale Bakkerij „De Halm" en in Bakkerij Hartsuiker van 7.3011 uur. Zaterdag 16 nov.Uitvoering van de to neelgroep „Studio" met het blijspel „Slag om Diana" in Amicitia (zie adv.). Maandag 18 nov., 7.30 uur: Jonge Kerk. Ds. Israël spreekt over: „Voorberei ding tot het huwelijk". Maandag 18 nov.Ledenvergadering van Volksonderwijs, afd. Holten. Café Maats, 8 uur. Dinsdag 19 nov.Winkel en bakkerij Nij- kamp, Dijkerhoek, de gehele dag ge sloten (zie adv.). Woensdag 20 nov., 8 uur: Bijeenkomst Holtense Kunstclub in Amicitia. Le zing van de heer Jelle Troelstra over: „Leven en werken van Vincent van Gogh". Woensdag 20 nov.: Jaarvergadering IJsclub „De Noordpool" (zie adv.). Donderdag 21 nov., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in gebouw „Irene". Woensdag 20 nov.: Ouderavond O. L. School te Espelo, met lezing over: Moeilijk opvoedbare jeugd. Donderdag 21 nov., 7.45 uur: Verga dering Geref. Vrouwenver. „Priscilla" in gebouw „Rehoboth". Vrijdag 22 nov., 7.30 uur: Ledenvergade ring O.L.M. in hotel Holterman. Drs. G. J. Glijmis, 2e adj.secr. O.L.M., spreekt over „Euromarkt". Zaterdag 23 nov.: Verwerping A. Paal man, Raalterweg, Bakkerij Geltink en café „De Wippert" (zie adv.). Dinsdag 26 nov: Vergadering Pl.vrou- wen Espelo. Lezing over: Voor en na de zwangerschap, door Mevr. Ledeboer. Tiedeman uit Wierden. Aanvang 7.30 uur. Woensdag 27 nov., 7.30 uur: Uitreiking prijzen paardenfokdag Holbatheo met filmavond, in 't Bonte Paard. 28, 29 en 30 nov.: Bazar in „Irene" (zie advertentie). Zaterdag 30 nov.: Uitvoering Holtens Toneel in Amicitia (zie adv.). Donderdag 5 dec.Tussenbal dansclub „Müller". over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabietten Zij schenken de rust tot herstel tt ffJ De motor- en automobielclub „De Holterberg" hield zaterdagavond van de vorige week in „Amicitia" haar jaar lijkse feestavond voor leden en intro- ducé's. Het is dank zij de medewerking van het cabaretgezelschap Tonny Leerink uit Deventer weer een gezellige avond geworden, waarvan de bezoekers bi zonder hebben genoten. Onder de titel „Het is nu tijd voor vrolijkheid" bracht dit gezelschap een vlot en afwisselend programma met tal van leuke momen ten. De avond werd geopend door de voorzitter van de motorclub, de heer Joh. van Geenhuizen, die behalve de artisten in het bizonder welkom heette een groep afgevaardigden van de mo torclub te Laren. Hij wilde deze gele genheid voorts gaarne aangrijpen om de dames en heren controleurs, die altijd op zo'n uitstekende wijze hun mede werking verlenen aan de oriënterings- ritten van de club. te bedanken voor de goede zorgen, die zij hieraan steeds weer besteden. Na nog de heer Hs. Schroten uit En ter met zijn band verwelkomd te heb ben en de milde gevers te hebben be dankt voor de prijzen van de verlo ting, gaf hij het woord aan het cabaret gezelschap. Tonny Leerink zelf verzorgde de con ference en speelde enkele schetsjes, daarbij uitstekend geassisteerd door de charmante Ans Hazelaar, die in haar moeten bijspringen. Men was nogal on gerust over het effect van deze lening op het huurprijspeil. Men vreesde, dat de huren door deze hoge rente weer verhoogd zouden moe ten worden. De tweede voorzitter van het C.N.V., de heer Van Mastrigt (c.h.) zeide dan ook niet te willen beloven, dat er voor 1958 geen looneisen meer gesteld zullen worden. Hij wilde de gang van za ken nog eens afwachten. eigen repertoire tal van aardige liedjes zong. Franse, Duitse en Nederlandse chansons, met een donker timbre voor de microfoon gebracht. Voor de pauze brachten twee van de vier Accordo's enkele vlotte nummers op hun accordeon, waarbij al ras con tact met de zaal ontstond en uit volle borst werd meegezongen. Van een ge heel ander genre was het optreden van de 16-jarige Carla Teesink als tap- danseres, die zowel voor als na de pau ze een wals en foxtrot tapte en daar mede een hartelijk applaus oogstte. Tonny Leerinks' optreden voor de z.g. reclame-televisie was uit een re clame-oogpunt beslist geen succes, maar het veroorzaakte wel veel pret bij de toeschouwers. Ook met zijn mopjes die niet alle zonder baard waren oogstte hij veel bijval. Na de pauze bezongen de 4 Accordo's op verdienstelijke wijze de woning nood, een probleem, dat het publiek kennelijk nog na aan het hart ligt. Bizonder aardig was ook het optre den van' Martin Tonelly, als humo ristisch manipulator en goochelaar. Hij liet sterke staaltjes zien door zwarte en een wit doekje uit een glas te to veren met een trouwring en door een vanuit de zaal gemerkte speelkaart uit een ballonnetje tevoorschijn te la ten komen. Met liedjes en parodietjes uit de oude en nieuwe doos heeft Tonny Leerink zijn toehoorders zelf laten zingen en met een „bedankt voor het gezellige avondje" nam hij met zijn gezelschap afscheid, met Rien ter Hall aan de vleugel, die de muzikale begeleiding van deze avond op uitstekende wijze verzorgde. De voorzitter bood de dames bloe men aan en bedankte het gehele ge zelschap voor het mooie programma, dat het had geboden. Met een gezellig bal onder leiding werd de feestavond besloten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1