Kou Uit het plaatselijk parlement 28, 29 en 30 november BAZAR in Irene! Centra internationaal bijeen FORUM BESPRAK BELANGRIJKE VRAGEN E" tl AGENDA No. 44. Jaargang ZATERDAG 2 NOVEMBER 1957 Verschijnt elke zaterdag EUR' /erda! HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „B.oitena Nieutcublad" te Holten. Telet K - Mi Adv.-prijs115 m.m. a contant) f2.Iedere m.m. meer f 0.01 leren AFSCHEID VAN DE HEER WEGSTAPEL. DE HEER SPROKKEREEF ALS OPVOLGER GEÏNSTALLEERD. WETHOUDER WERD DE HEER WANSINK. SUBSIDIE VOOR EEN BETERE BIBLIOTHEEK. WEGEN VRAGEN DRINGEND OM VERBETERING. nz. 23-30 Iten' [eren r. H. W. A. J. roor- atst- ning Iten. Na als raadslid de Holtense gemeen schap meer dan 26 jaar op uitnemende wijze te hebben gediend, waarvan 14 jaar als wethouder, heeft de heer J. Wegsta- pel Ezn. vrijdagavond van de vorige week afscheid genomen van de raad. Hij is daarbij door de burgemeester en uit de raad op hartelijke wijze toege sproken. Mr. Enklaar herinnerde aan de tijd, dat de heer Wegstapel de publieke zaak heeft gediend en wees er op, dat er bij allen in het hart iets om gaat staan bij dit afscheid. De heer Wegstapel heeft wel gevraagd om het kort te maken, maar hij hoopte, dat het hem toch wel was toege staan bij dit afscheid een ogenblikje stil te staan. Spreker noemde het een voor recht de gemeente te hebben mogen die nen, terwijl de heer Wegstapel raadslid en wethouder was. U waart het oudste raadslid en de le wethouder, aldus de burgemeester, die het verstandig vond, dat de heer Wegstapel afscheid neemt nu hij nog vrijwel in de kracht van zijn leven is. U sprak als raadslid vaak het verlossende woord, want het kwam wel eens voor, dat het college van burge meester en wethouders en de raad was doodgepraat en dan verbrak u vaak de impasse door dit woord te spreken. Met een gerust hart heeft spreker de waar neming van zijn ambt aan de heer Weg stapel, in de hoedanigheid van loco-bur gemeester, overgelaten. In uw functie van wethouder en loco-burgemeester ne men wij afscheid van u, echter niet als persoon tegenover elkaar. De tussen u en mij bestaande band is geleidelijk nau wer aangehaald en dat is begonnen, al dus de burgemeester, toen u als koetsier mij in de bruidskoets naar mijn bruid iiebt gebracht. Spreker dankte de heer Wegstapel ook namens de raadsleden voor zijn vriendschap en hartelijkheid en voor alles wat hij voor de gemeente ge daan heeft. De raad wenst hem een kleine herinnering aan zijn gemeentelijke werk zaamheid aan te bieden, welke zal be staan uit een foto-album, waarin foto's zijn opgenomen, die hem een indruk zul len geven hoe de gemeente reilt en zeilt en waarin naast de personen ook de dien sten der gemeente zijn opgenomen. De burgemeester besloot zijn toespraak met de scheidende wethouder dank te zeg gen voor al zijn werk. De heer Klein Velderman sloot zich aan bij de woorden van de burgemeester en dankte namens de kiesvereniging „Al gemeen Belang" zijn scheidende fractie genoot voor al hetgeen hij in het alge meen belang gedaan heeft. Deze heeft lang alleen richting moeten geven aan de politiek, die zij voerde, maar nu is er een bestuur, waarmede hij al enige tijd van gedachten heeft kunnen wisselen en dat zich verheugt, dat de heer Wegsta pel het ere-voorzitterschap der vereni ging heeft willen aanvaarden. De ver eniging hoopt, dat u de vereniging nog vele jaren met uw adviezen terzijde wilt staan, aldus deze spreker. Ook wethouder' Teeselink wilde in deze raadsvergadering nog gaarne de woorden herhalen, welke hij in de laatste B. en W.-vergadéring gesproken heeft en de heer Wegstapel bedanken voor diens vriendschap. Spr. heeft veel aan hem ge had en is hem dankbaar voor de onder vonden steun en medewerking. Spr. hoop te, dat het hem gegeven zou zijn nog vele jaren een goede rust te mogen genieten en dat zijn vrouw en kinderen daarvan getuige mogen zijn. Met nauw bedwongen ontroering sprak de heer Wegstapel een dankwoord. Het is hem niet gemakkelijk gevallen terug te treden uit het gemeentebestuur, doch hij heeft gemeend dit te moeten doen wegens zijn gezondheidstoestand, welke hem in enkele opzichten niet altijd in staat stelt zijn taak te vervullen. Op deze plaats behoort de volle man en dat is hij helaas niet meer. De heer Wegstapel bracht dank aan de kiezers, die hem een reeks van jaren hun volle vertrouwen geschonken heb ben door hem naar deze plaats af te vaardigen. Ook de raden, die hem op de de wethoudersplaats brachten is hij dank baar. In het bijzonder dankte spreker de burgemeester, mede voor de vriende lijke woorden tot hem gericht, zijn col lega Teeselink, en de heer Langenbarg wegens ziekte niet aanwezig de secretarie-ambtenaren, de hoofden van diensten, de arbeiders en de mensen van de bedrijven en allen, die aan zijn wen sen en verlangens, in trouwe plichtsver vulling, tegemoet kwamen. Spr. richtte zich nog in het bijzonder tot de gemeen tebode en diens vader voor hun hulp vaardigheid. Spr. wenste zijn opvolger toe dat deze zich spoedig thuis mag ge voelen en dat het hem gegeven mag zijn veel voor de gemeente te doen, en spreekt ten slotte de hoop uit, dat de goede on derlinge verstandhouding in de colleges steeds bestendigd mag blijven. EEDSAFLEGGNIG. Hierna wordt door de heer Sprokke- reef, als opvolger van de heer Wegstapel in de raad, de eed afgelegd. De burgemeester wenst hem geluk, dat hij deel mag uitmaken van de Holtense raad en wijst er op, dat men in de raad wel eens de degens kruist met elkaar, doch dat men steeds als vrienden uit elkaar gaat. Hij spreekt de hoop uit, dat de nieuwbenoemde niet uit de toon zal vallen, maar is daarvan bij voorbaat al overtuigd, omdat de heer Sprokkereef een goede roep met zich meebrengt. Als voorzitter van de coöperatieve boeren leenbank heeft deze reeds getoond, een goede representant van de Holtense boe ren te zijn, die mede wil bouwen aan de bloei van Holten. De heer Sprokkereef betuigt de burge meester zijn dank voor diens vriende lijke woorden en zegt zich ter dege de verdiensten van zijn voorganger te rea liseren, zodat het hem niet gemakkelijk zal vallen hem te evenaren. Hij zegt gaar ne toe zich te willen aanpassen aan de goede verhoudingen, welke in de raad bestaan. WETHOUDERSVERKIEZING. Hierna komt aan de orde de verkie zing van een wethouder in de plaats van de heer Wegstapel. Nadat de heer Veneklaas Slots namens de rechtse fracties verklaard heeft, dat men ook bij deze benoeming met alge meen belang en de v.v.d. wil samengaan, wordt tot stemming overgegaan. Uit de uitslag blijkt, dat op de heer Wansink zijn uitgebracht 7 stemmen, op de heer Brands 3 stemmen en op de heer Klein Velderman 1 stem. Eerstgenoemde wordt door de voorzitter verkozen verklaard. De heer Wansink neemt in de wethou derszetel plaats en de burgemeester wenst hem geluk met deze benoeming. Mr. Enklaar zegt, dat de heer Wansink in verband met de tijdelijke waarneming van deze functie geen onbekende in het college is en goed is bevallen en zegt dat deze zijn vader opvolgt, die hem als jong burgemeester steeds met raad en daad ter zijde heeft gestaan bij zijn eerste op treden als zodanig. Het stemt hem tot vreugde, dat de heer Wansink benoemd is en hoopt, dat hij voort mag gaan op de weg van zrjn vader. Het zal dan zeker een goede tijd zijn, aldus de burgemees ter, waarin wij eendrachtig mogen werk zaam zijn tot heil der gemeente. De heer Wansink dankte de leden, Tienduizend kruideniers in Keulen vertegenwoordigd. Dezer dagen zijn de grossiers van het Vrijwillig Filiaal Bedrijf Centra, waarbij internationaal een kleine tienduizend kruideniers aangesloten zijn, in Keulen bijeen geweest. Er waren vertegenwoor digers uit Nederland, België, Denemar ken, West-Duitsland en Frankrijk aan wezig. Alleen de Engelse afvaardiging had verstek moeten laten gaan. De bijeenkomst heeft onder presidium gestaan van de heer D. E. Schuitema, Directeur van de N.V. Centra Nederland. Er is een commissie benoemd tot rege ling van internationale affaires, die zich o.a. zal belasten met het samenstellen van de statuten der Internationale Cen tra-organisatie. Deze commissie staat on der leiding van de heer D. E. Schuite ma, en bestaat verder uit de heren R. Effmann (Duitsland), L. Huygebaert (België), alsmede uit de secretarissen der organisaties, t.w.: de heren A. B. v. d. Esch Jr. (Nederland), Dr. H. Seve ring (Duitsland) en M. Verheecke (Bel gië). De verdere uitbreiding van Centra In ternationaal is met veel voortvarendheid door de heer Schuitema ter hand geno men. De besprekingen in dat verband met vertegenwoordigers van verschillende West-Europese landen verkeren in een vergevorderd stadium van voorbereiding. Met Zwitserland, Oostenrijk en Fin land wordt nog onderhandeld en ver wacht wordt dat aansluiting op korte termijn een feit zal zijn. welke hun stem op hem uitbrachten en hoopt op vele goede vergaderingen van het college van b. en w. Hij wenst zijn voorganger, wethouder Wegstapel, nog vele goede jaren toe. HONGAARSE OPSTAND HERDACHT. In zijn openingswoord herdacht de voorzitter de vrijheidsstrijd, welke onge veer een jaar geleden in Hongarije ont brandde en welke zoals spreker.op merkte helaas in het nadeel van de Hongaren is verkeerd. Hun strijd werd op bloedige wijze onderdrukt, doch door een ogenblik stilte in acht te nemen is het goed uitdrukking te geven aan de gevoelens van verbondenheid en solida riteit met dit dappere volk, verklaarde de burgemeester. Vervolgens wordt overgegaan tot de verdere behandeling van de agenda. GELDLENING. Op voorstel van b. en w. wordt ver volgens besloten tot het aangaan van een kasgeldlening groot f 200.000 tegen een rente van 5^2 en een vaste lening van f 500.000 tegen een koers van 100 en een rente van 4^| Deze laatse lening is nodig voor het leggen van de toevoerleidingen naar de waterzuiveringsinstallatie, het bouwrijp maken van het complex „De Gaarden", de aanleg van de A. J. Goldsteinstraat en de zijtak van de Industriestraat, zo wordt door de voorzitter medegedeeld. In verband met een voorschrift van de beheersverordening van het grond bedrijf wordt de gemeente-architect, de heer J. Louwerse, ambtshalve aangewe zen als schatter van dat bedrijf. Door Gedeputeerde Staten werd als zodanig aangewezen de heer H. van Leusen te Deventer, terwijl beide schatters nog een derde persoon aanwijzen. Deze schatting moet om de vijf jaar plaats vinden. De heer Landeweerd vindt dit nogal een moeilijke taak voor de heer Louwer se. Men moet toch wel plaatselijke erva ring hebben. De voorziter deelt mede, dat alle grondprijs-taxaties in b- en w. besproken worden en dat de heer Louwerse met alle achtergronden op de hoogte is. Een voorstel van b. en w. om wijziging te brengen in het delegatiebesluit inzake de verkoop van het Twenhaarsveld aan de N.V. Buka van de Nillmij, werpt bij enkele leden vragen op omtrent de be doeling met de parallelweg, die langs de rijksweg zal lopen en in het afgraven van de wal. De Voorzitter zegt, dat deze wal door de Rijkswaterstaat wordt afgegraven en dat de Nillmij. accoord gaat met een grotere gezichtshoek. Het stellen van nadere waarborgen met betrekking tot de aanleg van het zwem bad acht spreker niet juist. Hij heeft het volste vertrouwen dat dit in orde komt, maar de bestedingsbeperking is oorzaak van overmacht. In verband met de verkoop van grond wordt met de heren Prins en Steunen berg een geldlening aangegaan ter waar de van deze grond. BOEREN UIT HET DORP. Enkele reclames tegen de aanslag in de rioolbelasting worden de aanleiding tot een kort maar vinnig debat, als de heer Soer opmerkt, dat voor de landbouwers in het dorp altijd een andere maatstaf wordt aangelegd, o.a. met betrekking tot het ophalen van het huisvuil. De heren Rietberg en Landeweerd zijn het met deze opmerking eens. De voorzitter wijst er op, dat boerde rijen zo langzamerhand niet meer in het dorp thuis behoren, dat is onjuist voor de verdere ontwikkeling van het dorp, maar men moet de riolering ook zo ren dabel mogelijk maken. De raad heeft de verordening zelf aldus vastgesteld, dat ieder, die aan een rioolleiding ligt moet bijdragen. Men zou dan ook andere men sen met b.v. beerputten moeten vrijstel len. Spreker kan de raad in deze niet vol gen. Als men besluiten zou tot wijziging der verordening, zou hij dit besluit ter vernietiging aan de Kroon moeten voor dragen. Nadat er nog op gewezen is, dat er ook nog wel andere uitzonderingen voor de boeren' bestaan, o.a. mestvaalten op de straat, enz., trekt de heer Rietberg het door hem gedane voorstel in en ebt de gedachtenwisseling in kalmer banen weg. Aan de heer L. J. Pel wordt eervol ontslag verleend als onderwijzer aan de o.l. dorpsschool met ingang van een door ,b. en w. te bepalen datum. De raad gaat dan in besloten zitting. Na de heropening worden tot onderwijzer aan de o.l. dorpsschool in de vacatures F. Groenewoudt en L. J. Pel benoemd W. J. Runneboom en H. Wilpshaar, bei- denonderwijzer aan een o.l. school in de gemeente Hardenberg. Beiden verwier ven elf stemmen. STICHTING UITLEENBÏBLIOTHEEK. De raad verleent vervolgens op voor stel van B. en W. een subsidie van 60 ct. per inwoner voor de voor 1 januari a.s. op te richten „Stichting uitleenbiblio theek Markelo-Holten-Diepenheim" en wijst als zijn vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur de burgemeester aan. Daarin zuilen nog uit Holten zitting ne men, namens de C.B.T.B. de heer M. Teeselink en als algemeen vertegenwoor diger de heer A. J. Snijders. De heer Klein Velderman zou ook enkele dames willen aanwijzen, waarop de voorzitter antwoordt, dat dit nog mo gelijk is. RONDVRAAG. Bij de rondvraag brengt de heer Lan deweerd de slechte toestand van ver schillende wegen ter sprake en met name de Flierdijk. Deze is één modderpoel. De schoolkinderen moeten de fiets op de rug nemen, want het fietspad is totaal ver vallen. Ook de weg naar Broekhuis van af de Beusebergerweg is zeer slecht. Ook de heer Rietberg heeft zich in de regenperiode geërgerd aan de slechte toe stand van de wegen. Hij wil niemand een verwijt maken, maar vraagt zich af hoe in de toekomst verbetering is te verkrij gen. Hij zou hierin systematisch veran dering willen brengen en allereerst be ginnen het hout op te ruimen. Hij zou gaarne spoedig een vergadering van de wegencommissie willen hebben. De voorzitter wijst er op, dat het hier gaat om het arbeidspotentieel. Men pro beert verbeteringen aan te brengen en is druk aan het zand rijden. Dat het niet sneller gaat is geen onwil, maar onmacht. Zijn voorganger is dikwijls het verwijt gemaakt, dat hij alles deed voor de we gen op de Holterberg en niets voor de boerenwegen. Hem zou men het verwijt kunnen maken te veel voor de boeren wegen te doen en niets voor de Holter berg, want ook deze wegen zijn zeer slecht en moeten zeer nodig verbeterd worden. Er komt nu een nieuwe taakver deling in het college, de nieuwe voor zitter van de wegencommissie moet deze maar spoedig bijeen roepen. Wethouder Teeselink wijst er nog op, dat niemand het hout langs de wegen, dat vroeger nog wel aftrek vond, meer hebben wil. De architect klaagt het dorp niet schoon te'kunnen houden. Zandrijden heeft wel succes, maar er is te weinig tijd voor beschikbaar. De 2e dijk toch een lage broekweg vond hij pas nog behoorlijk. Op een vraag van de heer Rietberg, waarom de mensen achter op de Lichten berg zulk zwak licht hebben, antwoordt de voorzitter, dat Rijssen heeft geweten wat haar boven het hoofd hing, men mag daar niet meer dan 200 Watt verbrui ken. Er wordt nu door Rijssen echter gepuzzeld aan een oplossing. De heer Soer vraagt of het schoolgeld voor de kleuterschool niet door de on derwijzeressen kan worden geïnd, dan is het niet zo'n bedrag ineens. De heer Klein Velderman: B.v. in 5 termijnen. B. en W. willen deze mogelijkheid on der ogen zien, zegt de voorzitter. De heer Soer vraagt voorts hoe het staat met de inwerkingtreding van de schooltandverzorging. Dit zit vast op de aanschaffing van de Dentalcar, aldus de burgemeester. Naar hij meent zullen de ziekenfondsen, die in de stichting deelnemen, nu voor het no dige kapitaal zorgen. Zaterdag 2 nov.Verwerpen krenten brood en speculaas, Bakkerij Hart suiker, van 7.3011 uur 's avonds. Zaterdag 2 nov.: Jeugdavond, georgani seerd door Dr. J. P. Nagelhout, in hotel Holterman. Zaterdag 2 en zondag 3 nov.: Grote ba zar in 't café „De Poppe" ten bate van de voetbalver. „Markelo Vooruit" (zie adv.). Maandagavond 4 nov., 8 uur, Café M. Kalf sterman: Uitreiking prijzen fok- veedag en vertoning film-opnamen door de heer P. G. Dijkstra (zie adv.). Maandag 4 nov., 19.30 uur in gebouw „Irene"Propaganda-avond C.N.V. Spreker: K. de Boer. Opvoering van 't toneelspel „Directeur Fanny", door de toneelgroep „ONA" uit Almelo (zie adv.). Dinsdag 5 nov.: Zitting controlerend ge neesheer, ten huize van de heer H. Soer, van 16.3017 uur (vooruit be spreken) Zaterdagavond 2 en 9 nov., half acht: Verwerping krentebrood, speculaas enz. in de Centrale Bakkerij De Halm (zie annonce). Woensdag 6 nov. (Dankdag), 7.30 uur: Uitvoering Holtens Gemengd Koor en Kinderkoren in zaal Amicitia. Woensdag 6 nov. (Dankdag)Uitvoering „D.E.V.", 8 uur, in Irene (zie adv.). Woensdag 6 nov. (Dankdag) van 1016 uur: Grote verkoping van een partij legerkleding, bij manufacturenhandel A. Mulder, Oranjestraat (zie adv.). Donderdag 7 nov., 7.30 uur, geb. „Reho- both": Vergadering Chr. Plattelands vrouwen. Donderdag 7 nov., 8 uur, geb. „Irene": Vergadering Hervormde vereniging. Donderdag 7 nov.Zitting kraamcentrum Z.W. Overijssel, ten huize van de heer H. Soer, 1415 uur. Zaterdag 9 nov.: Feestavond Motor- en Automobielclub „De Holterberg" in Amicitia, 20 uur. Zaterdagavond 9 nov., half acht, in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek: Le zing voor de Buurtvereniging over: Noorwegen en Lapland, met lichtbeel den, door de heer v. d. Wal uit Steen- wijk. Dinsdag 12 nov.: Propaganda- en film avond van de A.N.W.B. in zaal Hotel Holterman. Aanvang 8 uur (zie adv.). Dinsdag 12 nov.: Zitting woonruimte commissie (niet op 5 nov.). Donderdag 14 nov.: Aanbesteding 6 wo ningen ten gemeentehuize, v.m. 11 uur (zie adv.). Zaterdag 16 nov.: Uitvoering van de to neelgroep „Studio" met het blijspel „Slag om Diana" in Amicitia. Woensdag 20 nov.: Jaarvergadering IJsclub „De Noordpool". 28, 29 en 30 nov.: Bazar in „Irene" (zie advertentie). en pijn weg» wrijven met DAHPO Voor de forumavond, welke woens dagavond in hotel „De kleine viaduct" van de heer G. Muller door de vereni ging „Jong Holten" en de BBV georga niseerd werd, bestond van de zijde der agrarische jongeren een grote belang stelling. De waarnemend voorzitter van Jong Holten, de heer J. Venéklaas, sprak hierover in zijn welkomstwoord tot de forumleden en de overige aanwezigen zijn vreugde uit. De forum-voorzitter, de heer A. J. Snijders, gaf een korte toelichting en vond het wel een compliment aan de jongeren waard, dat er meer dan 30 vragen waren ingezonden en dat deze op een hoger peil stonden dan het vo rige jaar. Het forum, bestaande uit de dames mevr. J. W. Nagelhout-Klijzing, mej. J. Cats en de heren Mr. W. H. Énklaar, Ds. J. H. Israël en G. S. E. Vegter de heer W. Beijers was wegens de late Statenzitting verhinderd aanwezig te zijn heeft van deze vragen slechts een achttal kunnen behandelen. Zij wa ren dan ook van dien aard, dat men daar niet zo gemakkelijk overheen kon stappen. Aan de orde kwamen o.m. de Euromarkt en de daaraan verbon den konsekwenties voor de boer en de nationale souver einiteit; het kleine boe- renvraagstuk; jeugdgemeenteraad of discussiegroepen; de gevolgen van de industrialisatie, o.a. in verband met de trek naar de steden. Een leuk probleem vormde de vraag of bal (dansen) o.a. een doeltreffend middel is als huwe lijksmarkt. Meer serieuze vragen wa ren het verschijnsel na de beide we reldoorlogen, dat na een periode van grote bloei en welvaart zich inzinkin gen in het economisch leven voordoen een tendens, welke zich volgens de vra gensteller, ook thans begint te openba ren en wat hiervan nu de gevolgen zullen zijn. Een andere vraag betrof de huidige slapte in de industrie, of deze tijdelijk of blijvend zal zijn en ten slotte of een kind zich zozeer voor zijn ouders verantwoordelijk moet voelen, dat het daarvoor een ideaal opgeeft en of ouders zulk een offer van hun kind mogen aanvaarden. Het forum heeft deze vragen diep gaand behandeld en beantwoord, waar bij dcor de voorzitter, de heer Snijders, een samenvatting werd gegeven. Het was 'n geslaagde avond, waaruit bleek, dat deze jongeren zich willen ontwik kelen en belangstelling hebben voor de vele problemen, welke zich in het; cultureel en maatschappelijk leven voor doen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1