CONTACT-COMMISSIE OVERIJSSELSE HEUVELRUG OPGERICHT Chr* plattelandsvrouwen vergaderden TIEN JAAR GEREFORMEERDE VROUWENVERENIGING Activiteiten ChrBesturenbond De heer J* Qoo uit Deventer sprak voor kiesvereniging Vier VVV's werken samen: Holten, Nijverdal, Hellendoorn en Rijssen fv«- Zeer geslaagde herdenking sfeest avond in Rehoboth 1 POUW - Enterstr. 33 - Rijssen n voor: M AGENDA iiiiiiii:.! No. 42. Jaargang 9. ZATERDAG 19 OCTOBER 1957 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dn blad bedraagt f 1.35 p. kioartaal Uitgave van de Stichting Holtena Nieuwsblad" te Holten. TeleJ- K 5ff83 - £3J} Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.01 SS 9? Nadat hierover onlangs in Holten een voorbespreking heeft plaats gehad, is maandagavond in hotel „Bergzicbt" te Hellendoorn definitief besloten tot op richting van de V.V.V. contact-commis sie „De Overijsselse Heuvelrug". Zij zal bestaan uit de V.V.V.'s van Hellendoorn, Holten, Nijverdal en Rijssen. Afgevaardigden van deze vier vereni gingen voor vreemdelingenverkeer wa ren hiervoor thans in Hellendoorn sa mengekomen en hebben zich, aanvanke lijk onder leiding van Mr. W. H. Enklaar, burgemeester van Holten en voorzitter van de V.V.V. aldaar, beraden over de opzet van deze nieuwe contact-commis sie. Als afgevaardigden in het bestuur de zer commissie werden door de vereni gingsbesturen aangewezen voor Hellen doorn de heren J. Baarda, G. G. van Bu ren en P. H. Theeuwesen, voor Holten heren J. M. Metzger, W. Beijers en A. Nekkers, voor Nijverdal de heren W. Hamming, Hm. Meulenbelt en F. Tees- selink en voor Rijssen de heren G. Kap pert, J. Th. Gijsbers en J. Mensink. Het dagelijks bestuur zal bestaan uit de heren G-. Kappert, voorzitter, J. M. Metzger, secretaris, G. G. van Buren, penningmeester, en Hm, Meulenbelt, alg. secundus. Bij verhindering van de bestuursleden zullen andere leden van het betrokken «bestuur als invallers optreden, zodat men 0 de commissie steeds voltallig hoopt te —Jphebben. _J De propaganda voor de „gouden ber- -.J gen", zoals de Overijsselse heuvelrug reeds is genoemd, zal krachtig worden aangepakt, doordat men in het vroege voorjaar al een goed uitgevoerde en aan trekkelijke folder gereed hoopt te heb- Tot de meer interne aangelegenheden behoorde o.a. de vaststelling van 't aan deel, dat elke vereniging in de uitgaven der contact-commissie zal hebben bij te dragen. Daarbij is rekening gehouden met de momenteel nog wat geringere draagkracht van de Hellendoornse V.V.V., welke nog eerst kort is gereorga niseerd. De heer Kappert wees er in zijn korte toespraak bij de aanvaarding van het voorzitterschap op, dat de onderlinge bij dragen niet de belangrijkste factor zul len vormen, nu de wil aanwezig is de Overijsselse heuvelrug in overig Neder land meer bekendheid te geven en de vier V.V.V.'s elkaar daarbij krachtig ter zijde zullen staan. De unieke schoonheid van dit heuvel land trekt steeds meer bewonderaars en men zal het de vacantiegangers en toe risten duidelijk moeten maken, dat de Veluwe niet alleen de ideale streek is om rust en verpozing te zoeken in ons land, zo werd door een der afgevaardig den opgemerkt. Bij de bespreking, die hierna volgde werd o.m. aandacht besteed aan de even tuele evenementen, welke in de zomer van 1958 in het kader van de vakantie programma's zullen worden georgani seerd, waarbij Rijssen en Holten reeds voorlopige plannen bekend maakten met betrekking tot een 3e Rijlito en het zil veren jubileum van de Holtense Midden standsvereniging, van de Bergruiters' en de plaatselijke muziekvereniging. Ook in dit opzicht, zo werd besloten, zal zoveel mogelijk samenwerking worden betracht. Aan het dagelijks bestuur werd opge dragen plannen voor de folder en de overige propaganda te ontwerpen. AFSCHEID BIJ GEMEENTEWERKEN. Zaterdagmiddag heeft de heer A. J. Stokreef, bouwkundig opzichter-tekenaar bij de dienst van gemeente-werken en wonende te Markelo, afscheid genomen van zijn superieuren en collega's, wegens zijn benoeming in gelijke betrekking te Kalium, gemeente Kollumerland. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, wees er in een korte toespraak tot de vertrekkende functionaris op, dat de oor zaak van diens vertrek is gelegen in de bestedingsbeperking, welke het ge meentebestuur noopte hém onslag aan te zeggen. Er is voor verschillende werken, welke wel noodzakelijk zijn, geen geld beschikbaar, zodat er nu werk zal blij ven liggen. Hij 'zag in de benoeming te Kollumer land een waardering voor de wijze, waar op de heer Stokreef steeds zijn werk heeft verricht en voor het doorzetten, ondanks zijn gehuwd zijn, van zijn stu die. Hij dankte hem voor zijn arbeid en prettige samenwerking en bood hem na mens zichzelf en het personeel een reken- liniaal aan. Ook de gemeente-architect, de heer Jac. Louwerse, prees de arbeid van de vertrekkende functionaris en noemde hem een stille figuur, die zich voor zijn werk uitstekend bekwaamd heeft gedu rende de jaren, dat hij in Holten werk zaam was. De heer Stokreef zeide, er op gerekend te hebben nog eens een woning in Hol ten te krijgen. Nu hij elders is benoemd heeft hij zich er reeds mee verzoend, dat dit niet meer zal gebeuren. Hij dankte voor de waarderende woorden en het mooie cadeau. Op vrijdag 11 oktober kwamen de le den van de Chr. Plattelandsvrouwenver eniging in gebouw „Rehoboth" in verga dering bijeen. De presidente, mevr. J. Rietberg-van Lindenberg opende de vergadering en liet zingen Psalm 119 1, waarna zij voor ging, in gebed. Daarna werd gelezen Ro meinen 12 111. Op hartelijke wijze heette de presidente de gasten welkom en wenste alle aan wezigen een goede avond. In 't bijzonder werd welkom geheten de spreker voor deze avond, de heer Wol ters, bloemist te Wierden. Daar het de eerste vergadering was in het nieuwe werkseizoen sprak de presi dente een kort openingswoord, waarin zij o.m. zeide Wij zijn dankbaar dat God ons allen in de tijd, dat we niet in ver gadering bijeen kwamen heeft gespaard bij het leven en de gezondheid. Wij wil len onze arbeid niet in eigen kracht be- In gebouw „Rehoboth" werd donder dagavond het feit herdacht, dat 10 jaar geleden de Gereformeerde Vrouwenver eniging „Priscilla" werd opgericht. De presidente van de vereniging, me vrouw G. Wegstapel-van Lindenberg, liet bij de aanvang van deze goed bezochte herdenkingsfeestavond zingen Psalm 138 vs. 1, ging hierna voor in gebed en las vervolgens het Schriftgedeelte Spreuken 31 vs. 1031. Mevrouw Wegstapel sprak vervolgens een hartelijk woord van wel kom, waarbij zij zich in het bijzonder j richtte tot de afgevaardigden van de ver schillende verenigingen. Hierna hield mevr. J. Klein Nagelvoort- Middeles een inleiding over de hoofd stukken 16 tot 'en met 20 uit het Johan- ttes-evangelie (lijden en sterven van Jezus). Vóór de pauze werd door een 7-tal dames een buitengewoon aardig stukje opgevoerd, dat tot titel droeg: „50 jaar geleden". De dames, die dit stukje brach ten, hadden zich in leuke 'kledij gestoken en zij oogstten veel bijval. Na de pauze, waarin getracteerd werd op koffie met gebak, namen de dames, die aanwezig waren bij de oprichting van „Priscilla" op het toneel plaats en lieten zij de oprichtingsvergadering de revue passeren. Als bestuursleden werden in de verga dering van 8 oktober 1947, waarin tot oprichting werd besloten, gekozenmevr. Hoogkamp, presidente; mevr. Wiersma (thans te Elim), secretaresse; mevr. As- sink, penningmeesteressemevr. Riet berg, alg. adj. Het blijspelletje „Ons besjeshuis", dat eén 5-tal dames opvoerden, was prach tig. Hartelijk werd er gelachen om de inhoud van de liedjes en de manier, Waarop 'ze werden vertolkt. De kledij, Waarmee de besjes- zich hadden getooid, riep bij de ouderen ongetwijfeld herinne ringen op aan lang vervlogen tijden. Gelukwensen. Namens de kerkeraad der Geref. Kerk werd het woord gevoerd door Ds. R. A. Hoogkamp, terwijl namens de Geref. Mannenvereniging en de Geref. Jeugd verenigingen gesproken door de heer G. W. Rietman. Beide sprekers deden hun gelukwens vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud. Namens de Hervormde Vrouwenvereni ging werd de jubilerende vereniging ge feliciteerd door mevr. Westerik-Aan- stoot. Zij bood een fraai boéket bloemen aan. Nadat mevr. Wegstapel met een kort woord had dank gezegd voor de ont vangen gelukwensen en attenties, sloot Ds. R. A. Hoogkamp deze gezellige feest avond met dank aan God. zware hoofd- en borstverkoudheid, diep vastzittend slijm,snuift en wrijft U weg met ginnen, maar het alles verwachten van Hem, die alle dingen leidt en bestuurt. Het doel van onze organisatie is: in de eerste plaats om ons principieel te bezinnen op datgene wat Christus van ons vraagt in deze maatschappij; in de tweede plaats om ons vaktechnisch te bekwamen en in de derde plaats om goe de ontspanning te kiezen, vollediger ge zegd om voorlichting te geven op sociaal- cultureel terrein. Deze drie belangrijke dingen moeten we niet los van elkaar zien. Wij kunnen ons vaktechnisch niet bekwamen wan neer God ons daarvoor de kracht niet geeft en wanneer wij een ontspannings avond houden, willen we dat zo doen, dat we God aan het einde van de avond kunnen danken voor al het goede dat Hij ons op aarde geeft. Tenslotte wekte mevr. Rietberg de le den op om de vergaderingen trouw te bezoeken en nieuwe leden te winnen voor de afdeling. Nadat door de secretaresse, mevr. J. Wiggers-Aanstoot de notulen waren ge lezen, bracht de penningmeesteresse, mevr. G. Qtten-Stam, het financieel ver slag uit. Een voorstel van het bestuur om de contributie, iets te verhogen, werd na ampele bespreking aangenomen. Nadat nog was besloten om medewer king te verlenen aan de actie voor de bouw van het nieuwe Groene Kruis-ge- bouw, werd het woord gegeven aan de heer Wolters, die een lezing hield over het onderwerp„Het schikken van bloe men". Wat men liefheeft wil men beter leren kennen, aldus spr., en er bestaat dan ook bij velen, in 't bijzonder bij de da mes, een verlangen om de kennis te ver rijken omtrent de verzorging van bloe men en planten. Bij het schikken van bloemen zijn ook de vazen en bakjes van belang. Een prachtig boeket kan aan schoonheid verliezen doordat de keuze van vaas of bakje niet juist is geweest. Een smaakvol geschikt boeket voorziet in een behoefte aan schoonheid en ge zelligheid. Er werden naar aanleiding van de causerie tal van vragen gesteld, die door spreker tot voldoening werden beant woord. Nadat mevr. Rietberg de heer Wolters had dank gezegd voor zijn lezing, het vertonen van enkele filmstrips en de de monstratie bloemenschikken, werd deze geslaagde avond met dank aan God ge sloten na het zingen van het bekende „Dankt, dankt nu allen God". De Christelijke Besturen Bond (CNV) zal in het a.s. winterseizoen verschil lende propaganda- en bindingsavonden beleggen, waarop een afwisselend pro gramma zal worden geboden. Prominente sprekers zullen belang rijke onderwerpen behandelen en tevens zal iedere avond een toneelstuk worden opgevoerd of een mooie film worden ver toond. Op de eerste propaganda-avond, die op maandag 4 november in gebouw „Ire ne" zal worden gehouden, zal door de Almelose Toneelver. „O.N.A." worden op gevoerd het blijspel „Directeur Fanny". Zaterdag 26 oktober wordt in „Ire ne" de kinderen van de leden een gezel lige middag aangeboden. De jeugdtoneelgroep van de Chr. Ont spanningsclub „C.O.C." zal dan opvoeren het sprookje „Klaas Kloutèraar" en de kinderen zullen deze middag getracteerd worden. ACCOUNTANTSKANTOOR J BOEKHOUDINGEN Zitting in Hotel Holterman M H elke maandagmiddag. M MET DE BOOTPREDIKANT NAAR NIEUW-ZEELAND Voor een aandachtig en uitgebreid gehoor sprak Ds. P. C. Wieringa uit Enschede woensdagavond in hotel Hol terman in de vergadering van de afd. Holten van de Ned. Bond van Plat telandsvrouwen over zijn reis als boot predikant met emigranten naar Nieuw- Zeeland. Bij de opening deelde de presidente, mevr. J. W. Nagelhout-Klijzing, eerst mede, dat de ontwikkelingsdag op de Volkshogeschool „Diependaal" te Mar kelo niet op 24 maar op 31 oktober a.s. gehouden zal worden. Voor de cursus „Het bezig houden van kinderen", welke gegeven zal wor den door mevr. B. Broere-Bos en in november begint, gaven zich 12 dames op. Ds. Wieringa, hierna het woord ver krijgende liet alle aanwezigen in ge dachten de grote reis met de „Siba- jak" meemaken, een van de grootste en bekendste mailschepen van de Hol landse Lloyd. Door de Herv. Emigra tie Commissie hiervoor uitgenodigd, maakte Ds. Wieringa de tocht als boot predikant. De reis, welke in het geheel 27 etmalen duurt, begint met veel zee zieken en koud weer. Maar als na 8 .dagen de keerkring is gepasseerd, wordt het warmer en geniet iedereen van de tocht. De bovenwindse eilanden komen dan in zicht en de boot vaart door de St. Anna-baai Curacao binnen. Hier komen veel Nederlanders aan boord om hun landgenoten een paar prettige uren te bezorgen en hen wat van de stad te laten zien. Verder gaat de reis naar Midden-Amerika en door 't Pa namakanaal en als het eiland Thahitie is gepasseerd, wordt Nieuw-Zeeland be reikt. Op onderhoudende wijze heeft Ds. Wiermga veel wetenswaardigheden de revue laten passeren en verteld van zijn geestelijke arbeid in deze kleine besloten gemeenschap. Zijn causerie' werd door filmstrips nog verduidelijkt. Na een hartelijk dankwoord sloot de presidente daarna de vergadering. De eerstvolgende bijeenkomst van de afdeling is op 14 november. Dan zal mej. Rotting uit Delden spreken over: „Slank worden en slank blijven". Zaterdag 19 okt.: Vergadering van de jeugdraad, 's avonds 8 uur ten ge meentehuize. Maandag 21 okt., half aóht, in Reho both, voor ouders en jeugd: „Kunnen wij altijd zo maar bidden?", door Ds. Gijsb. Leene van Boskoop. Dinsdag 22 okt.: Oefening van de blok- ploegen I en II van de B.B., resp. om 7.30 uur en 8.15 uur nam. Samenkomst Stationsstraat. Dinsdag 22 en woensdag 23 oktober, 's avonds om 8 uur in hotel „Vosman". Fabrieksdemonstratie Hetelucht-appa- raat „Taenzer" (zie advertentie). Donderdag 24 okt., half acht, in Irene, voor de jeugd: „Je bent er voor de Ander", door Ds. A. J. Jörg van Del den. Donderdag 24 ok., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 24 okt.: Discussie-avond van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen, afd. Espelo. Aanvang 7.30 uur. Vrijdag 25 okt., 8 uur: Dropping C.J. M.V. en C.J.V.F. Zaterdagmiddag 26 okt., in gebouw „Ire ne". Opvoering van het sprookje „Klaas Kloutèraar" door de jeugd toneelgroep „C.O.C." voor de kinde ren van de leden van het C.N.V. Zaterdag 26 okt., 8 uur: Dansen in hotel G. Müller (zie adv.). Zaterdag 26 okt.Feestelijke bijeenkomst leden Alg. Bouwbedrijfsbond met him dames in zaal J. Maats, met medewer king van de humorist J. Bril. Maandag 28 okt., half acht, in Reho both, voor de ouders: „Voor wie is uw kind bestemd?", door Ds. J. C. van Eizenga van Zwolle. Woensdag 30 okt.Forumavond van Jong Holten en de B.D.V. in hotel „De Klei ne Viaduct" van de heer G. Muller. Maandag 4 nov., 7.30 uur, gebouw „Ire ne" Propaganda-avond Chr. Nat. Vak verbond. PREDIKBEURTEN. Zondag 20 oktobe'r '(Gezinszondag) Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 en 10.30 uur Ds Addink; 7 uur Ds Addink (Zondag 46 H. C.). In alle diensten collecte voor Kerk en Gezin. Dijkerhoek. 10 uur Ds Verbeek Wolt- huys van Hellendoorn. Collecte voor Kerk en Gezin. Geref. Kerk 9.30 uur (Bed. H. Avondm.) en 3 uur (Bed. H. Avondm. en Dankz.) Ds Hoogkamp. De A.R. kiesvereniging „Nederland en Oranje" kwam vrijdagavond in ver gadering bijeen in de kleine zaal van hotel „Holterman". Klokslag 8 uur opende de voorzitter, de heer W. Rietberg de vergadering. Be gonnen werd met het zingen van Psalm 89 3, waarna de voorzitter voorging in gebed na het lezen van Psalm 115. In zijn openingswoord wekte de voor zitter op tot grote activiteit en om in getrouwheid te leven naar de eis der Heilige Schrift, ook in het politieke leven. Met vuur en elan moeten we strijden. De secretaris, de heer H. Beltman, las de notulen, alsmede een zendbrief van het Centraal Comité. Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan de heer Cloo, wiens boeiend betoog met stille aandacht werd gevolgd. Spreker begon met te zeggen, dat hij vooral de geestelijke achtergrond van het gebeuren van deze tijd naar voren wilde brengen. Wij leven in 1957 in een gigantische tijd, waarbij we in de dynamische ge beurtenissen om ons heen steeds meer horen de naderende voetstappen van onze Here Jezus Christus. De snelle vorderingen van de weten schap, het doordringen van de mens in de geheimen van Gods schepping en de snel le ontwikkeling der techniek zijn toch enerzijds ook volvoering van. Gods schep pingsordinantie. Zou Davids lofzang nog niet veel gro ter en heerlijker zijn geweest, als hij Gods schepping doorzien en gekend had zoals wij die thans 'kennen? De andere zijde is dat onze verant woordelijkheid groeit naarmate we vor deren op de weg der ontwikkeling. Deze tijd plaatst echter ook voor enor me problemen, zoals de honderdduizen den vluchtelingen, de ondervoede mil joenen. Een machtsconcentratie in het Oosten (Rusland, China en enkele kleinere com munistische landen) van 800 miljoen mensen staat gereed voor een aanval op het Westen. Eén ding is zeker, het gelaat des aardrijks verandert in onze dagen vol komen, ook maatschappelijk. Spreker verklaarde een sterk voor stander te zijn van de Europese eenwor ding. Hij hoopte nog eens te kunnen zeg gen: ik ben allereerst Europeaan en naarnaast ook Nederlander. Wij zullen ook als christenen toe moe ten groeien naar een verenigd Europa en vooral niet als afwachtend toeschou wer aan de kant blijven staan. Eerst Europeaan en dan Nederlander zonder afstand te doen van vele zege ningen Gods, die wij als land en volk uit Zijn hand mochten ontvangen. Zelfstandigheid bewaren is uitgeslo ten. Tolmuren moeten verdwijnen als mede de grenzen. Het Koninkrijk der Nederlanden zal zich in z'n huidige vorm niet kunnen handhaven. Het is hard dit te moeten zeggen maar het is niet anders. We moeten er ons aan wennen Euro peaan te zijn. In dit opzicht biedt onze tijd onge kende kansen en mogelijkheden, vooral voor de jongeren, die bijv. door brief wisseling met jongeren uit andere lan den, de Europese verbroedering kunnen helpen bewerkstelligen. De stem van ons als christenen moet doordringen ook in Straatsburg. Of die stem gehoor zal vinden weet ik niet, aldus spr., maar het is onze roe ping en plicht om te getuigen. Wat is eigenlijk de oorzaak van onze geestelijke vervlakking en waarom luis tert men zo moeilijk meer naar ons? Is bij ons in het verleden in onze aan pak van de wereld altijd wel genoeg naar voren gekomen de diepe bewogenheid en de naastenliefde. Alleen als de liefde van Christus ons drijft en wij biddend strijden en strijdend bidden kunnen we iets bereiken. Bidden wij wel eens voor de communisten? Maatschappelijk zijn wij nooit zo ge zegend als thans. Zijn wij er ook oprecht dankbaar voor Laten wij vooral in deze geweldige tijd onze dure roeping en plicht verstaan en opmerken de naderende voetstappen van onze Here Jezus Chris tus, die de volkomenheid Zijns rijks zal doen komen, zo besloot de heer Cloo. Na de pauze ging spreker aan de hand van een hele serie vragen nog dieper in op verschillende problemen. Het was bijna elf uur toen de voorzit ter deze mooie bijeenkomst sloot, nadat de heer Cloo was voorgegaan in dank gebed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1