Gemoderniseerd en gemechaniseerd bedrijf der Coöperatie Dreiging Inenting tegen kinderverlamming in liet zuiden Leden en afnemers bezichtigden: AMERIKA AGENDA Geslaagde consumentenavond De Spar No. 41. Jaargang 9. ZATERDAG 12 OCTOBER 1957 Verschijnt elke zaterdag HDLïEMS NIEUWSBLiB oprijs van dit blad bedraagt 1.35 p. kwartaal U"gBva ^v.-prijs: 1-15 m.m. (d contant) 2— Iedere m.m. meer fO.Ol De twintig meter hoge silo van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Hol ten heeft aan ons dorpsbeeld reeds een vertrouwde aanblik gegeven. In verband met de toenemende productie werd in 1955 tot uitbreiding van het bedrijf be sloten en kwam de aanbouw met de silo, welke ruim twee ton heeft gekost reeds in 1956 gereed, maar de afwerking van de bedrijfsinstallaties heeft veel tijd ge vergd en is nog niet zo lang geleden pas geheel klaar gekomen. De lange tijdsduur tussen de aanbeste ding en de aflevering het bedrijf moest tijdens de verbouwing gewoon door kun nen werken is voor bestuur en direc tie aanleiding geworden om geen officiële ingebruikneming te houden, maar de le den en afnemers uit te nodigen voor een z.g. instuif, waarbij gelegenheid werd gegeven het gehele bedrijf te bezichtigen, de bezoekers onthaald werden en zelfs gelegenheid kregen een woordje mee te spreken omtrent de nieuwe opzet. De agrariërs zijn al geweest, donder dagavond waren de landbouw-jongeren de gast van het bedrijf en vrijdagavond komen tenslotte de dorpsklanten, de niet- agrariërs, aan/de beurt. Op deze dagen woei onze driekleur fier aan de mast op het dak van de silo. Een grauwe steen in de voorgevel van het gebouw zegt, dat de maalderij op 28 mei 1909 werd opgericht of dat al thans op deze datum de eerste steen werd gelegd. Het geibouw had toen een frontbreedte van 14 meter. Het is thans uitgegroeid tot een front van 45 meter, terwijl aan de overkant nog een garage en een complex van boxen is geboüwd, waarin steenkolen en de overige ruwe producten worden opgeslagen. GEMECHANISEERD. De directeur, de heer M. Bouwhuis, heeft ons door zijn geheel vernieuwd be drijf gevoerd en er op gewezen hoe een belangrijke besparing aan arbeidskrach ten werd verkregen, doordat het voor een belangrijk deel is gemechaniseerd. Auto's met graan kippen hun lading in een z.g. dnstortput met een capaciteit van 6 ton, vanwaar het met een transportschroef naar de elevatorkelder wordt gebracht en de elevator het graan naar de nok van De op uitnodiging van de Spar-winke- liers, de heren B. Maats en T. Koopman dinsdag in Amicitia gehouden consumen ten-avond trok een grote belangstelling en werd door meer dan 150 huisvrouwen bezocht. Het was een gezellige en leer zame avond, waarbij de dames verschil lende malen werden getracteerd en van de produkten, welke door de verschillende firma's naar voren werden gebracht, een proefje konden nemen. De heer Oostelaar van de Spar-orga- nisatie uit Oldenzaal sprak een welkomst woord en herinnerde er aan, dat prak tisch in alle steden en dorpen Spar-win- keliers hun waren aan de man brengen tot zelfs in het buitenland toe. Dit jaar is jubileumjaar, aldus de heer Ooste laar, in verband met het 50-jarig bestaan van „De Spar". Na dit inleidend woord van de heer Oostelaar werd,-een kopje Nescafé ge schonken met een biscuitje van Victoria te Dordrecht, waarbij de heer Scheuer, chef-bakker van de Victoria, in een zeer amusant praatje allerlei vertelde van de verschillende soorten bonbons en bis cuits. Hij wees daarbij vooral op de ver pakking en met goochelkunstjes liet hij zien hoe in één bonbon een hele fles likeur ging, terwijl hij in een ommezien op een de silo voert. Hier bevinden zich 20 cel len van 10 meter diep, welke elk 15 ton graan kunnen bevatten, zodat de silo op volle- capaciteit 300.000 kilo graan kan bergen. Een stöfafzuiger zorgt, dat het graan tevens van stof gereinigd wordt, zodat de klant slechts zuiver graan ont vangt. Electromotoren, die vanuit één punt bediend worden, zorgen dat dit pro ces zo spoedig mogelijk verloopt. De samenstelling van het gemengde graan geschiedt door meng- en doseer- maehines, terwijl een automatische af- weegmachine aanwezig is, welke 80 zak graan per uur kan afwegen. Voor de verwerking tot meel wordt het graan langs een buizenstelsel naar Alle kranten staan vol van de ge beurtenissen in Arkansas. Maar de betekenis van die gebeurtenissen gaat ver uit boven die van rassen- strij d-incidenten Door de eigengereide houding van gouverneur Faubus is het conflict uitgegroeid tot een prestige-kwestie. Heeft de regering in Washington, heeft president Eisenhower, heeft het Opperste Gerechtshof nog iets te vertellen in de diverse staten, of zijn die eigen baas? Amerika bestaat, zoals ieder weet, uit een gemeenschap, een „federatie" van af zonderlijke staten, die tezamen vormen de „Verenigde Staten van Amerika". Deze staten federatie wordt geregeerd door Senaat en Congres, met aan het De nieuwe silo van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten", welke in het landschap domineert. Op de foto is duidelijk de nieuwe aanbouw van het oude gedeelte te onderscheiden.' Een werk, dat met de installaties ruim twee ton heeft gekost. kaarsvlammetje een hele schaal met Hol landse wafels bakte (met behulp van mevr. G. Kolkman-Willems). De heer Staman, die eerst vertelde, dat Nescafé ook coffeïievrije en extra pittige koffie had, kwam daarna met verschil lende soepsoorten van Maggi, waarbij 'n kopje groentesoep werd aangeboden. Als vertegenwoordiger van de V.V.M. uit Nunspeet bood de heer Zandstra al len een bekertje Bear Brand met opklop- room aan. Bear Brand is een chocolade- cream, dat voor heel veel recepten is te gebruiken en als garnering en op de boterham erg lekker is. De heer Boas van de Hoyfabrieken liet tenslotte al de worst- en vleesgerechten de revue passeren en vertelde nog eens hoe men wel en niet een rookworst moet koken. Nadat de heer Oostelaar nog de Ma- duro-wijnen had genoemd, waarbij hij hekend maakte dat men in december weer een wijnset kan kopen, werd een verlo ting gehouden. Tot slot werden 5 dames op het toneel genodigd, die ieder 1 minuut moesten spreken over Nescafé, Bear Brand, Mag gi, Hoy en hoe de avond was bevallen. En daarmede kwam een gezellig slot aan deze geslaagde avond. de maalderij vervoerd, waar de hamer machine met een snelheid van 3000 toe ren per minuut het graan tot meel ver werkt. Langs een ingenieuse weg wordt de molenaar door middel van een rood lampje gewaarschuwd als de voormenger leeg is en dus nieuwe voorraad moet wor den aangevoerd. De producten, welke in zakken wor den aangevoerd, worden met een auto matische zakkentransporteur naar de bo venverdieping vervoerd, waar twee man nen druk werk hebben om de zakken, welke op schouderhoogte arriveren, op de plaats te brengen. Er is in het bedrijf weinig zwaar werk overgebleven, maar hier komt nog even de mankracht om de hoek kijken. De capaciteit van het bedrijf is door deze mechanisatie bij een bezetting met drie mensen gestegen tot 25.000 kilo per dag. De productie is daardoor verdub beld met hetzelfde aantal mensen. De verhoogde omzet en het gebrek aan opslagruimte maakte deze bouw noodza kelijk, die voor he bedrijf van de coope rate tevens een belangrijke efficiëntie heeft meegebracht. Het is een bedrijf geworden, waarop bestuur, directie en leden met recht trots kunnen zijn. hoofd de president, met als wachter bij de grondwet het Opperste Gerechtshof, alles zetelend in Washington. Maar elk van die staten heeft ook weer een eigen regering, een eigen politie, eigen wetten. Aan het hoofd van elke staat troont de gouverneur. Nu gaat he er om, of de federale re gering in Washington een zodanig gezag heeft dat de gouverneurs van die diverse staten gehoorzamen, ook al zijn ze het er niet mee eens. Dat is, heel simpel gesteld, de kwestie waar het om gaat en die tot uitbarsting is gekomen toen pre sident Eisenhower 'parachutisten zond, om kracht bij te zetten aan de bevelen uit Washington. Hij trad daarmee in de bevoegdheid van de gouverneur van de staat. FAUBUS. Gouverneur Faubus van de staat Ar kansas is geboren op een armelijk keu- terboerderijtje in de wildernissen van de nog vrij achterlijke staat Arkansas. Maar hij had een goed stel hersens, las veel, wist zich in de politiek te dringen en wanneer men in Amerika, vooral in de zuidelijke staten, op het juiste politieke paard gokt, kan men het, als men eer zuchtig en niet al te scrupuleus is, ver brengen. Faubus bracht het ver: hij werd gouverneur van de staat. Hij is zelfs een keer herkozen, mede dank zij de stemmen der negers, want Faubus stelde een zeer gematigde politiek in uitzicht, die moest leiden tot geleidelijke ophef fing der rassenscheiding. Nu opeens heeft Faugus zijn jasje gekeerd en zich geopenbaard als een negerhater van de ergste soort. De al gemene indruk is dat dit een noodsprong van hem is, om op deze wijze gedaan te krijgen dat hij voor een derde ambts termijn wordt gekozendat is name lijk in Arkansas geen gewoonte. Hij spe culeert op diep-ingewortelde instincten van blanke superioriteit en dat is in het zuiden meestal een niet niet al te ge waagde speculatie. BURGEROORLOG Zijn tactiek van schijnbaar de vrede bewaren en in werkelijkheid ophitsen tot onrust, heeft hem in regelrecht conflict gebracht met Washington, President Eisenhower heeft zich ernstig met de zaak bemoeid." Hij heeft zijn gezag doen gelden en parachutisten gestuurd. Daarmee heeft hij eerst recht de knup pel in het hoenderhok gegooid. Enkele heethoofden praten al over een nieuwe burgeroorlog. Want de burgeroorlog, die Zuid en Noord honderd jaar geleden met elkaar hebben uitgevochten, vond gro tendeels zijn oorzaak in conflicten van dezelfde aard. Ook toen ging het erom wat de voorrang moest hebbende grond- wet van de staat of de wetten, uitge vaardigd door Washington. Uiteindelijk heeft dit conflict ertoe geleid, dat diverse staten, waaronder ook Arkansas, zich afscheidden van de Unie en een afzon derlijke Statenbond, de Confederatie, stichtten. De Burgeroorlog, die meer dan een half miljoen mensenlevens kostte en het zui den ruïneerde, brak uit door een inci dent: heethoofdige zuidelijken haalden de Unie-vlag van Fort Sumter bij Charleston neer. Jaren van de diepste ellende zijn gevolgd, waarin het Zuiden vrijwel ten onder ging. ROMANTIEK. Het Zuiden gedenkt deze strijd nog met een zekere romantische weemoed. Bij allerlei gelegenheden komt de oude vlag van de „Confederatie" nog te voor schijn, kinderen krijgen namen die aan O.C.H. BEREID ZICH VOOR OP MOOI TONEELSTUK. Het lag in het voornemen van de to neelclub „O.C.H." om met dankdag, 6 november a.s., op te voeren het bekende toneelwerk van Daphne de Maurier: „Re becca", naar de gelijknamige roman van die naam. In verband met de ziekte van een der leden, de heer J. Oosterkamp, •kan deze voorsteling echter niet door gaan. De toneelvereniging „D.E.V." uit Hengelo, die in het vakantieprogramma voor enkele jaren „Hilde" speelde, is nu bereid een toneelavond op dankdag te verzorgen. De titel van het stuk zal nog nader worden bekend gemaakt. de grote zuidelijke generaals en staats lieden herinneren. En dat sluimerend sentiment kan o zo makkelijk wakker geroepen worden. Men kijkt daar in het Zuiden tegen Washing ton aan, zoals men in zovele randgebieden van ons land naar Den Haag kijkt men is wantrouwend en maar al te gaar ne bereid het slechtste ervan te den ken, eigen belangen, eigen principes en vooral eigen zelfstandigheid bedreigd te zien. Het is de vraag of gouverneur Faubus besefte wat hij begon toen hij zijn na tionale garde in het geweer riep, zoge naamd om de orde te handhaven, in wer kelijkheid om de uitspraak van het Op perste Gerechtshof te niet te doen. Want de kwestie van de negers, al-of-niet op de school voor blanken, is nu onderge schikt geworden. Het ziet er naar uit, dat men zich in de zuidelijke staten al leen dan aan de federale regering te Washington stoort, wanneer dat zo uit komt en in andere gevallen eenvoudig zijn eigen weg gaat, met een beroep op de eigen grondwet, op de vrijheid en de zelfstandigheid. Dat riekt bedenkelijk naar „secessie", naar afscheiding. Zó is indertijd de burgeroorlog ontbrand. Zo ver zal het ditmaal wel niet ko men, maar nu de zaak eenmaal zo ver op de spits gedreven is, zal eindelijk uit gemaakt dienen te worden, wie kan be velen en wie moet gehoorzamen! Vrijdag 11 okt., 's avonds 7.45 uur: Ver gadering A.R. Kiesvereniging „Neder land en Oranje" in hotel „Holterman" (kleine zaal). Maandag 14 en woensdag 16 okt., 8 uur: Vergadering Herv. Kerkeraad met de contact-personen in Irene. Maandag 14 okt.: Bijeenkomst „Jonge Kerk". Spreker: Ds. Grolle over: De Kerk en Israël. 7.30 uur. Dinsdag 15 okt., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenvereniging „Dij- kerhoek in gebouw „Bethanië". Dinsdag 15 okt.Bakkerijen gesloten (zie advertentie). Woensdag 16 okt.: Vergadering platte landsvrouwen afd. Holten. Ds. Wie- riga van Enschede spreekt over het onderwerp: „Met emigranten naar Nieuw-Zeeland". Aanvang 7.30 uur. Donderdag 17 okt.: Vergadering Chr. Hist. Kiesverneging bovenzaal Irene, 8 uur n.m. Donderdag 17 okt., 7.30 uur, gebouw „Rehoboth": Feestvergadering Geref. Vrouwenvereniging „Priscilla", in ver band met 10-jarig bestaan. Vrijdag 18 okt.: Dokter Nagelhout geen spreekuur (zie adv.). Zaterdag 19 okt.: Vergadering van de jeugdraad. Maandag 21 okt., half acht, in Reho both, voor ouders en jeugd: „Kunnen wij altijd zo maar bidden?", door Ds. Gijsb. Leene van Boskoop. Donderdag 24 okt., half acht, in Irene, voor de jeugd: „Je bent er voor de Ander", door Ds. A. J. Jörg van Del den. Zaterdag 26 okt.: Feestelijke bijeenkomst leden Alg. Bouwbedrijfsbond met hun dames in zaal J. Maats, met medewer king van de humorist J. Bril. Maandag 28 okt., half acht, in Reho both, voor de ouders: „Voor wie is uw kind bestemd?", door Ds. J. C. van Eizenga van Zwolle. Woensdag 30 okt.Forumavond van Jong Holten en de B.D.V. in hotel „De Klei ne Viaduct" van de heer G. Muller. De vólgende week zal er ook in Hólten gelegenheid zijn een deel van de kinderen te doen inenten tegen kinderverlamming. Een opwekking aan de ouders om van deze U geboden gelegen heid gebruik te maken zal wel ternauwernood noodzakelijk zijn. Wij allen kennen maar al te goed het grote gevaar, dat onze kinderen bedreigt; unj kennen al evenzeer de vreselijke gevolgen, die deze ziektegesteld dat onze kinderen deze overleven, voor hen met zich zou medebrengen. Het is alleen maar; jammer, dat het nog niet mogelijk is om alle kinderen dit zegenrijke voorbehoedmiddel te kunnen geven. Een ieder, die het voorrecht heeft ontvangen om kinderen te mogen hebben, weet maar al te goed, dat het juist de kinderen zijn, die inhoud geven aan zijn leven en zijn huwelijk. Niemand verzuime daarom de kans die hem wordt geboden om zijn kinderen te behoeden voor veel leed, misschien wel voor de dood. Het is dan ook niet zonder reden, dat de artsen hun diensten voor deze kinderverlammingsbestrijding belangeloos jhebben aangeboden en dat de regering het vaccin kosteloos ter be schikking stelt. Niettemin blijven er nog vele kosten te bestrijden; daarom zal het op hoge prijs worden gesteld, wanneer U vrijwillig 1. per inspuiting zoudt willen bijdragen. Ik neem aan, dat U daartoe gaarne bereid zult zijn. Laten echter financiële omstandigheden U nooit bewegen TJw kind niet te laten inspuiten. Het gaat om de gezondheid en moge lijk het leven en levensgeluk van Uw kind. Wanneer de vrijwillige bijdrage van 1— U te zwaar mocht zijn, dan ontvangt Uw kind ook zonder deze het voorbehoed middel tegen de kinderverlamming. Ouders, kent Uw verantwoordelijkheid en komt met Uw kind op de daarvoor voor U vastgestelde tijden op maandag, llf okto ber 1957of op woensdag, 16 oktober 1957, telkens 's namid dags tussen 3 en 4 uurwaarvoor de oproepingen inmiddels zijn verzonden. Indien U zoudt verzuimen Uw kind te laten inspuiten, zijt U nimmer verantwoord tegenover het leven van Uw kind en zoudt U U later zware verwijten kunnen maken, dat U de kans verzuimd hebt Uw kind te doen vrijwaren tegen deze vreselijke ziekte. U en ik leven toch tevens voor het geluk van onze kinderen. Laat dan ook niets na, dat het geluk van dit kind zou kun nen bedreigen. De burgemeester van Hólten W. H. ENKLAAR. 0#*

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1