Eclatante successen in Emmeloord fBergruiters*- achttal kampioen van Nederland N§Ö^DAMPO kLalg verkouden AGENDA PREDIKBEURTEN No. 41. Jaargang 9. ZATERDAG 5 OCTOBER 1957 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holten» Nieuwsblad" te Holten. Telof. K 5i&$ - 2SJ, Adv.-prys115 m.m. (a contantf 2.Iedere m.m. meer fO.Ol Zaterdag 5 okt.: Ballonnenoptocht van drie zondagsscholen om 3.20 uur. Bij eenkomst op Kalfstermansweide van 3.304.10 uur. Opstijging der ballon nen om 4 uur. Zaterdag 5 okt., 8 uur: Dansen in hotel G. Müller. Zaterdag 5 okt.: Opvoering door C.J.M.V. Dorp: Zo waarlijk helpe mij, aanvang 8 uur, in Irene. Zondag 6 oktoberPuzzlerit fietsers „Kijk uit, let op", start 14.uur bij Visser te Okkenbroek. Maandag 7 oktober, 7.30 uur: Zendings filmavond in Irene over Israël met als hoofdfilm: „Heuvel 24 antwoordt niet". Toegang 14 jaar en ouder. Maandag 7zaterdag 12 okt.: „Fruit- tax" wegens vakantie gesloten. Maandag 7 t.m. zaterdag 12 okt.: Col lecte ten bate van de Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren (zie be richt) Maandag 7 okt.: Verkoop loten 337e Staatsloterij begint (zie adv.). Maandag 7 okt., 's avonds 7.45 uur: Le denvergadering afd. Holten Partij v. d. Arbeid in de zaal van de heer K. ter Horst. Dinsdag 8 okt.: Consumentenavond Sparwinkelie'rs in Amicitia. Aanvang 7.30 uur (zie adv.). Dinsdag 8 .oktober, 3 uur en 7.30 uur: Grote modeshow fa. Wed. A. ter Harmsel, in de zaal van het Parkge bouw te Rijssen (zie adv.). Woensdag 9 okt.: Filmavond afd. Holten A.N.M.B. „Hoogovens van IJmuiden" en „Gouden Aren", 8 uur. Donderdag 10 oktober, 7.30 uur: Ver gadering Hervormde Vrouwenvereni ging in „Irene". Spr.: Mej. Hoekendijk. Vrijdag 11 oktober, 7.30 uur, gebouw „Rehoboth": Vergadering Chr. Platte landsvrouwen. Lezing over „Bloemen schikken". Vrijdag 11 oktober, 8 uur, in Irene: Boekbespreking door J. Kroon, uit gaande van C.J.M.V. en C.J.V.F. Be sproken wordt: Wie van u zonder zonde is. Vrijdag 11 oktober, 7.30 uur: Vergade ring A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje". Maandag 14 en woensdag 16 okt., 8 uur: Vergadering Herv. Kerkeraad met de contact-personen in Irene. Maandag 21 okt., half acht, in Reho both, voor ouders en jeugd: „Kunnen wij altijd zo maar bidden?", door Ds. Gijsb. Leene van Boskoop. Donderdag 24 okt., half acht, in Irene, voor de jeugd: „Je bent er voor de Ander", door Ds. A. J. JÖrg van Del- - den. Maandag 28 okt., half acht, in Reho both, voor de ouders: „Voor wie is uw kind bestemd?", door Ds. J. C. van Eizenga van Zwolle. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur en 10.30 uur Ds. Knipscheer v. Arnhem. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink (Bed. H. Doop). In alle kerkdiensten extra collecte voor de noodlijdende kerken en personen. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de kas art. 13 K.O. (emeriti predikanten, predikants weduwen en -wezen). KERKELIJK LEVEN. De kerkeraad der Herv. Gemeente verzocht ons te melden: De catechisatie-uren voor Hervormde jongeren zijn als volgt vastgesteld: Dinsdag (consistoriekamer: 8 uur: lidmaten jongens 9 uur: lidmaten gehuwden Dinsdag (Irene): 78 uur: meisjes 17 jaar en ouder 88.45 uur jongens 17 jaar en ouder 8-459.30 u.: jongens 17 jr. en ouder Woensdag (Irene): 23 uur: meisjes uit buurtschappen 17 jaar en ouder 34 uur: lidmaten meisjes Donderdag (Irene): 3.454.30 uur: jongens en meisjes van 13-14 jaar 4.305.15 uur: jongens en meisjes van 15-17 jaar 7 uur: voor hen, die anders niet kunnen Donderdag (Bethanië, Dijkerhoek): 23 uur: gewone catechisatie 34 uur: event, belijdeniscatechisatie De catechisaties beginnen de volgen de week, behalve die op woensdagmid dag en donderdagavond, welke op D.V. woensdag en donderdag 16 en 17 okt. zullen aanvangen. INDELING VOETBALSEIZOEN '57-'58 De elftallen van de voetbalvereniging „Holten" zijn voor het thans ingetreden voetbalseizoen als volgt ingedeeld: Tweede klasse E: Holten 1, Rietvo gels 2, Wierden 2, Luctor 2, Omhoog 1, Heracles 5, Nijverdal 2, SOS 1, RV 2. Vierde klasse J: Holten 2, SDOL 2, Markelo Voor 2, Bornerbroek 3, Enter 2, Haarlese Boys 2, De Zweef 4, Sport- lust Vr. 2. Vierde klasse K: Holten 3, SDOL 3, Markelo V. 1, Bornerbroek 2, Haarlese Boys 3, SOS 2, RKSV 3. Junioren, groep I: Holten a, DES a, DES b, Hulzense Boys a, SOS a, SVVN a, De Zweef a. Junioren, groep HI L: Holten b, Ex celsior d, Nijverdal c, RKSV b, SVVN c, DES d, De Zweef c. Voor zaterdag en zondag zijn alle wedstrijden van de afdeling Twente van de KNVB afgelast. COLLECTE VOOR DIERENBESCHERMING In de week van maandag 7 t.m. za terdag 12 oktober zal in deze gemeente de jaarlijkse collecte worden gehouden ten bate van de Ned. Ver. tot Bescher ming van Dieren. Zegt U nu niet: Die renbescherming, daar geef ik niet voor. Er komen al zoveel collectes, die veel noodzakelijker zijn: de blinden, kan kerbestrijding, t.b.c.-bestrijding enz. enz. Maar de dierenbescherming is ook no dig. Wij hebben een verplichting te genover het redeloze, vaak geplaagde dier. Dierenbescherming is een bittere noodzaak. TRADITIE EN RUSSEN. De eerste markt in oktober is sinds tientallen van jaren de grote bekende oktobermarkt in Rijssen. De traditie heeft dit altijd zo gewild en hopelijk zal het nog jaren zo doorgaan. Men weet nu eenmaal niet anders of op de oktobermarkt wordt ook de vette koe verloot, een hoofdprijs, die nu reeds voor de 34e keer wordt verloot. Hoe komt het toch dat deze verloting elk jaar weer slaagt, wordt vaak gezegd. Oc'h, dit is ook weer traditie. Vroeger als kleine jongen kreeg je van vader altijd een lot en nu zelf vader, die op zijn beurt zijn spruiten weer verrast met een lot. De markt van maandag heeft weer een aardige attractie in de vorm van een standwerkersconcours. Dit concours wordt gehouden op het midden van de Grotestraat in Rijssen. De weg wordt voor dit gebeuren afgesloten voor alle verkeer. De belangstelling, die er voor dit concours was, heeft de organisatoren genoopt een schifting te maken. De vol gende 15 personen zijn uitgenodigd om hun verkoop- en sprekerstalenten te tonen, t.w.T. Ekkelboom, AlmeloM. Jansen, Almelo; M. Ringers, Zwolle; W. Duiveman, Deventer; A. Kraaienzang, Deventer; A. v. d. Tuuk, Assen; N. Schreinhout, Leeuwarden; S. Levie, Hil versum; M. van Gcldcren, Amsterdam; A. Jongkind, Den Haag; R. Schalkwijk, Utrecht; H. Masselman, Hilversum; T. van Laar, Zwolle; J. Oosterhof, Deven ter, en J. Gobets, Amsterdam. De jury voor dit concours bestaat uit de heren C. Lugtigheid, gemeente-secre taris van Rijssen; W. Trébert, journa list, Almelo; L. Krommendijk, idem, Nij verdal. CHR. JONGE BOEREN VERGADERDEN De leden van' de afdeling Holten van de Chr. Jonge Boeren- en Tuinders Or ganisatie (CJBTO) kwamen vorige week vrijdagavond voor de eerste maal in dit seizoen in vergadering bijeen onder voorzitterschap van de heer W. Aan stoot, die deze goed bezochte bijeen komst opende met gebed en Schriftle zing, na samenzang van Psalm 56 6. Nadat de voorzitter een kort ope ningswoord had gesproken naar aanlei ding van' het gelezen Schriftgedeelte (Genesis 1), hield de heer G. Stam een inleiding over het onderwerp: ,De Chr. organisatie-gedachte'. Op de vraag: „Waarom organiseren wij ons?" luidt het antwoord: „Omdat de Heilige Schrift het ons leert". De historie laat ons de goede vruch ten ervan zien. De eis van de praktijk dringt er ons toe. De Christelijke or ganisatie-gedachte sluit aan bij de roe ping van een Christen, die als levende getuige Gods koningschap heeft te be lijden op elk terrein van het leven en de uiteindelijke zegepraal van Zijn ko ninkrijk in de wereld te propageren. Christenbelijders hebben de plicht bij het licht van Gods Woord hun werk te doen en hun belangen te bespreken. Dit sluit samenwerken met andersdenken den niet uit. In sommige gevallen kan dit zelfs nuttig en nodig zijn (technisch terrein, stamboek, boerenleenbanken enz.). Op dit onderwerp volgde een geani meerde bespreking. Nadat nog- enkele zaken van ondergeschikt belang wa ren afgehandeld, werd deze vergade ring door de heer G. Stam met dank gebed gesloten. i Het achttal van de Land. Rijvereniging „Bergruiters", dat zaterdag 28 september te Emmeloord in de Klasse „Midden- Dressuur" kampioen van Nederland werd. Van links naar rechts: T. Beldman Jr. met „Roscoe Törner", H. Schoneveld met „Ivasie", Joh. Bronsvoort met „Klein Duimpje", W. Aaltink met „Supke", G. Bolink met „Lyda", J. Struik met „Henny", E. Aaltink met „Dollarprins", L. B. Bronsvoort met „Honduroe". TEUNIS BELDMAN LANDS KAMPIOEN SPRINGEN. De landelijke rijvereniging „Bergrui ters" heeft aan de vooravond van haar zilveren jubileum een als goud blinkend succes behaald op de Nederlandse kam pioenschappen van de Koninklijke Fe deratie van Landelijke Rijverenigïngen te Emmeloord (N.O.P.). Bij de dressuur- proeven voor achttallen Klasse M. werd het Bergruiters-achttal eerste met flinke voorsprong op no. 2, de Land. Rijver. „Ritmeester De Kruyf" te Halfweg. In het middag-programma ging het Bergruiters-vaandel voor de 2e keer aan de hoogste mast, toen Teunis Beldman Sr. met zijn mooie ,goed gebouwde „Ami go" als eerste eindigde in 'het spring concours Klasse L. Beldman moest hard voor zijn zege vechten, want eerst na barage met A. v. d. Linde, die voor het district Zuid-Holland uitkwam, kwam hem de zege toe. Zowel Beldman als v. d. Linde maakte in de eerste manche 4 fouten, doch in de tweede manche ging „Amigo" foutloos over het zware par cours, terwijl „Trior" van van der Linde reeds direct de eerste hindernis afwierp. Het parcours was lang niet gemakke lijk, had veel scherpe bochten, zodat van de ruiters naast hun springmoyens ook wel degelijk hersenwerk werd gevorderd. Generale bar slecht. De ruiters van het achttal vertrok ken zaterdagmorgen naar Emmeloord met „lood in de laarzen". De „generale re petitie", die vrijdag bij de Poppe aan de Markeloseweg plaats had, was meer dan slecht. Niets wilde lukken en de voor zitter-instructeur Henk Beldman mom pelde zo iets van „laten we maar thuis blijven". Kortom, de stemming was mi neur. Een slechte generale was echter ook hier de „voorbode" van een prima uit voering, want zaterdagvoormiddag ging het in Emmeloord allemaal als vanzelf. De manschappen voerden de commando's van hun instructeur correct uit en ook de edele viervoeters waren gewillig. Het applaus dat de naar schatting 6000 be zoekers (voor een groot d.eel kenners) het Bergruiters-achttal bracht, was stormachtig en volkomen verdiend. Dit bergruiters-achttal toonde zich een klas se-apart, zo schreef de speciale verslag gever van „Trouw". Tot besluit van het paardensportfestijn te Emmeloord reed Appie Leeftink van de Bergruiters-ponyelub met vijf pony's de „Hongaarse Post". Appie bracht dit nummer keurig. Hij stuurde met veel élan de kleine pony's door de ring en oogstte een daverend applaus. Hulde. Spontane huldiging. Bij terugkomst in Holten stond H.M.V. bij de O.A.D. gereed om de Bergruiters een welverdiende muzikale hulde te bren gen. Nadat de ruiterij op een vrachtauto had plaats genomen begon, met H.M.V. en drumband voorop, de zegetocht door het dorp. Ondanks het late uur en de minder gunstige weersomstandigheden stonden honderden langs de weg om in structeur Beldman en z'n jongens toe te juichen. Vele sprekers. Na de zegetocht door het dorp reci- peerde het Bergruiters-bestuur in hotel „Vosman" en velen kwamen hier hun ge lukwensen aanbieden. Loco-burgemeester Wegstapel opende de rij van sprekers en hij bood namens het gemeentebestuur de hartelijke geluk wensen aan. Op het te Emmeloord be haalde kampioenschap mag uw vereni ging trots zijn, doch dit fraaie succes, aldus de heer Wegstapel vervult alle Hol- tenaren terecht met trots. Gaarne feliciteer ik met dit kampioen schap ook uw voorzitter-instructeur, de heer H. Beldman, die geen moeite te veel is als het om de Bergruiters gaat. Het gemeentebestuur wenst u in de toekomst veel succes bij het beoefenen van de rui tersport, zo besloot de heer Wegstapel. De heer H. Kers sprak namens de Volksfeestcommissie „Dijkerhoek", de heer Joh. van Geenhuizen Jr. namens de Motor- en Automobielclub „De Holter- berg", de heer A. Westerik namens HMV. de heer H. Bouwhuis namens de Holten- se Handelsvereniging, de heer J. Wig- gers namens de Ontspanningsclub O.C.H. en de heer J. Kroon namens de Chr. Oranjevereniging. Alle sprekers deden hun gelukwensen vergezeld gaan van 'bloemen, cadeaux of een enveloppe met inhoud. Verder werden er bloemen of enveloppes met inhoud aangeboden door de heer v. d. Goot, mevrouw Brouwers- Vosman, fa. Gebr. Wansink, Jaap van Duren, fa. B. J. Slotman en Radio Bouw huis. De voorzitter van de Bergruiters, de heer H. Beldman, dankte met enkele woorden voor de grote hulde, de vele felicitaties en de verschillende attenties, die werden aangeboden. De heer T. Beldman neemt op „Amigo" een der hindernissen van het parcours in de klasse L. De reeds 58-jarige ruiter doet het nog uit stekend en reed in deze klasse een foutloos parcours, daarmee de eer ste prijs in de wacht slepende en vele jongeren achter zich latende. (Cliché afgestaan door streekbl. „De Noordoostpolder", fa. F. D. Hoekstra en Zn.) De inspectie van de opgestelde landelijke ruiters was ook deze keer weer een belangrijk onderdeel van het programma. Onder de inspecteurs bevond zich o.m. de landdrost-directeur Ir. A. P. Minderhoud. (Cliché „De Noordoostpolder", Fa. F. D. Hoekstra en Zoon).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1