Uit het plaatselijk parlement Pokveedag bracht weer prachtig vee in de ring De kerk en de veranderingen op het platteland I-klas Baby-verzorging Kwaliteit vertoont nog stijgende lijn AGENDA BURGERLIJKE STAND No. 39. Jaargang 9. ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1957. Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Bollens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5.1,83 - 83J, Adv.-prijs1—15 m.m. fa contant2.Iedere m.m. meer f 0.01 De heer J. H. Sprokkereet' toe gelaten als lid van de raad. Aan- en verkoop van grond van Gebr. Dikkers. De heer Groene- woudt benoemd aan de Ulo-school. Ter behandeling van een agenda van slechts vijf punten kwam de raad der gemeente Holten maandagavond om ze ven uur ten gemeentehuize in openbare vergadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester Mr. W. H. Enklaar. Bij de ingekomen stukken was een (bericht van de heer J. H. Sprokkereef, die onder overlegging van de bij de wet voorgeschreven stukken aan de raad mededeelde, dat hij zijn benoeming tot raadslid in de vacature, ontstaan door het bedanken van wethouder J. Weg- stapel, aanneemt. In de commissie, die deze stukken, office'el de geloofsbrieven genoemd, zou onderzoeken, benoemde de voorzitter de heren Soer, Veneklaas Slots en Wansink, die werden bijgestaan door de secretaris, de heer G. J. Langenbarg. Gedurende dit onderzoek schorste de voorzitter de vergadering. De commissie verklaarde bij monde van de heer Vene klaas Slots, dat de geloofsbrieven in orde waren bevonden en stelde voor, de heer Sprokkereef tot lid van d'e raad toe te laten. Aangezien de tijd voor deze ver gadering zeer beperkt was, achtte de voorzitter het beter in de volgende raads vergadering afscheid te nemen van wet houder Wegstapel. Aldus werd besloten. De raad besloot vervolgens zonder discussie en hoofdelijke stemming tot 'het aangaan van een geldlening ad f 2000. met de heer J. A. van den Bos, die zich bereid verklaard had dit bedrag, zijnde de prijs, welke hij heeft bedongen voor zijn perceel grond in de Gaarden, gedu rende vijf jaren a 4 bij de gemeente te beleggen. De Vooorzitter stelde hierna aan de orde: 2. Voorstel tot het aangaan van de vol gende transactie: a. overneming van het perceel grond met opstal, gelegen aan de Waagweg, van mevrouw de weduwe G. Dikkers, ge boren Klein Bal tink, en consort, te Hol ten; b. overdracht van een gedeelte van het Industrieterrein aan de n.v. Gebroe ders Dikkers te Holten. Namens burgemeester en wethouders stelde de voorzitter voor de ontwerp-be- sluiten, welke bij de secretaris, ter inzage hebben gelegen, ongewijzigd vast te stel len. De heer Klein Velderman was van oordeel, dat de voorgestelde transactie voor beide partijen aantrekkelijk is. Hij zou de aan de n.v. Gebr. Dikkers te ver kopen rechthoek grond liever met de langste zijde langs de spoorlijn zien ge tekend. De Voorzitter merkte op, dat voor de alsdan benodigde grond reeds een ge gadigde is komen opdagen. De heer Klein Velderman had voorts gaarne gezien, dat de gemeente het z.g. Dikkersbosje zou kunnen aankopen. De Voorzitter deelde mede, dat hier over reeds gesproken is. De eigenaren van het Dikkersbosje zijn nog niet ge negen tot verkoop. Voorzover hem be kend heeft de n.v. Gebr. Dikkers het plan een raccordement bij de n.v. Neder landse Spoorwegen aan te vragen. De heer Wansink toonde zich ook een voorstander van aankoop van het „Dik kersbosje". De Voorzitter zei, dat de besprekin gen hieromtrent heropend kunnen wor den. Het onderhavige voorstel staat los hiervan. Wanneer de suggestie van de heer Klein Velderman zou worden op gevolgd, blijven percelen grond liggen, die moeilijk kunnen worden verkocht. De raad besloot vervolgens tot het aangaan van de voorgestelde transactie. Hierna werden de heren J. Klaassens, mejuffrouw I. R. Vorstman en de heer F. Groenewoudt met algemene stemmen benoemd respectievelijk tot administra teur van het woningbedrijf en het keu- rings-, waag- en slachthuisbedrijf, tot spraaklerares en tot onderwijzer aan de openbare ulo-school. In verband met de beschikbare tijd kwam het gebruikelijke punt „Rond vraag" niet op de agenda voor, zodat de raad hierna uiteenging. Het Twents Dagblad „Tubantia" meldt: De classis Deventer van de Neder lands Hervormde Kerk heeft zich in Holten beziggehouden met vraagstukken die zich voordoen rond de veranderingen die zich op het platteland voltrekken. Men liet zich voorlichten over verschui vingen in de landbouwsector alsmede over de taak van de kerk ten aanzien van de industrialisatie. Positie van de kleine boer. Ir. G. "Wansink uit Den Haag belichtte de verschuivingen die zich op het plat teland voordoen. Die verschuivingen be gonnen meer dan dertig jaar geleden toen het platteland zich economisch moest aanpassen. Het familiebedrijf werd een marktbedrijf, de factor ar beid werd en wordt duurder, aanvanke lijk wilde men de bedrijven beter ren dabel maken door het houden van var kens en kippen, thans gaat het in de richting van vergroting van bedrijven. Dit kan alleen worden bereikt door uit stoting van een aantal arbeidskrachten. Zo' zijn de laatste jaren van -de 70.000 bedrijven beneden de 5 ha er 10.000 verdwenen. Ir. Wansink toonde zich een tegenstander van maatregelen die de kleine boer in het nauw drijven en hem noodzaken zijn bedrijf te verlaten. Hij wilde de weg open houden voor hen die willen weg gaan en voor hen, die willen, blijven. Iedere boer heeft zijn eigen ver antwoordelijkheid jegens zijn bedrijf, zijn gezin en de maatschappij. Het gaat niet in de eerste plaats om de economie, maar om de mens. Voor de kerk zag spr. een belangrijke taak, namelijk door de mens in de zich veranderende samenleving te begeleiden. Vele verschuivingen. Spr. wees voorts op tal van andere omstandigheden die op het platteland verschuivingen tengevolge hebben ge had. Door de betere communicatiemid delen zijn woontoestanden in de steden doorgedrongen op het platteland, jonge ren die in fabrieken zijn gaan werken kregen weerstanden tegen toestanden en opvattingen thuis, de onderlinge hulp verlening in de dorpsgemeenschappen is afgenomen. Zo zijn er tal van factoren die het platteland beinvloeden. In het algemeen kan gezegd worden, dat het platteland zich economisch dertig jaar geleden al is gaan aanpassen, maar dit cultureel eerst de laatste jaren is gaan doen. Daardoor zijn er grote spanningen ontstaan, waarin de kerk de mens niet alleen mag laten staan. De belangstel ling moet minder op de groep, maar op de individu worden gericht. Ds. A. H. Lentz besloot de gedachten- wisseling, die op de inleiding volgde, door op te merken: Onze eerste opdracht is de intensivering van het pastorale contact in de strijd rond de vernieu wingen en veranderingen op het platte land. Kerk en industrialisatie. Ds. L. Alons uit Emmen behandelde een andere actuele kwestie: De Kerk en de industrialisatie. Uitvoerig be schreef Ds. Alons de industrialisatie van vroeger, die nog wel in het levenspa troon van het platteland paste, en de industrialisatie van thans, die men dik wijls als een kwaad gaat zien. De hui dige industrialisatie met zijn grote fa brieken, zijn fabrieksconcentraties, zijn werkgelegenheid die geheel afwijkt van het vertrouwde harde werken in de bui tenlucht, zijn vreemde arbeidstijden, zijn ploegenstelsel, plaatst de gemeenschap op het platteland voor grote problemen. Het kerkelijke en verenigingsleven wordt in de war geschopt, het gezins leven wordt 'doorbroken. Ds. Alons keerde zich tegen de op vatting dat de nieuwe toestand zich altijd maar bij de kerk moet aanpas sen. Het kan ook andersom. Tijdstip pen van kerkelijke activiteiten moe ten wellicht worden veranderd. Zijn die vroeger ook niet vastgesteld ten gerieve van het leven op de boerderij? Ds. Alons vroeg zich af of men altijd eerlijk is jegens zichzelf en wilde het „waarom" van de teruggang in het kerkbezoek en het verenigingsleven onderzocht zien. Diakonaat belangrijk. Met grote nadruk wees spr. op de dienstbaarheid van de kerk. Het diako naat moet een nieuwe gestalte krijgen. Er liggen tal van nieuwe taken. Daar om moet men bij de samenstelling van kerkeraden meer oog hebben voor de nieuwe taakstelling van de ambtsdrager. Er zal meer deskundigheid moeten ko men. Er is veel nood onder de mensen. Velen kunnen zich niet redden, niet omdat er geen geld genoeg zou binnen komen, maar omdat men de uitgaven niet weet te verdelen. De verhuizing van het platteland naar de stad met zijn vele uitgaven-mogelijkheden stelt de huisvrouw voor" grote problemen. De jeugd weet zich dikwijls evenmin te redden. Voor de dienst der barmhartig heid ligt er 'n nieuwe, grote taak waar mee de kerk ernst zal moeten maken. Ook op de inleiding van Ds. Alons volgde een uitvoerige gedachtenwisse- ling. In de middagvergadering werden tal van huishoudelijke zaken afgehan deld, aldus „Tubantia". De Holtense veehouders, die het woord „vooruitstrevend" in hun vaandel schrij ven, hielden donderdag op Kalfstermans- weide hun jaarlijkse fokveedag, welke ook nu weer georganiseerd werd door een commissie, bestaande uit 'bestuurs leden der beide fokverenigingen en an dere agrarische organisaties. De milde september-zon was na de overvloedige regens van de laatste we ken voor de talrijke inzenders met hun vee een onverwachte .prettige meevaller, want de weerberichten voorspelden een bewolkte hemel. De belangstelling van de niet-deelnemers aan deze telkenjare terugkerende wapenschouw werd er ech ter niet door bevorderd, doordat zeer veel landbouwers van de gunstige weers omstandigheden gebruik maakten om zich met man en macht te zetten aan het rooien van de aardappelen, welke hoognodig uit de grond moeten. De kwaliteit van het aangevoerde rund vee vertoont nog steeds een stijgende lijn, zowel in de roodbonte als in de zwartbonte afdeling. De rubriek „dra gende vaarzen geboren na 1 juli 1955" maakte daarop bij de roodbonten echter een opvallende uitzondering. Daarin werd n.l. geen eerste prijs toegekend. De melkgevende koeien daarentegen en vooral de pinken, geboren na 1 jan. 1956, hadden zeer goede 'kopnummers en ook de vaarskalveren ondervonden een goede beóordeling van de jury in deze afdeling. Bij de zwartbonten waren het vooral de melkgevende vaarzen (volbloed NRS), die een uitstekende kopgroep vormden. Voor deze afdeling bestond echter niet zo'n grote opgave, terwijl en kele deelnemers door verschillende om standigheden verstek moesten laten gaan. Nieuw was de deelname naar de pro ductieklasse, welke dieren echter een uit stekende indruk maakten. De officiële opening van de fokdag ge schiedde, wegens verhindering van de burgemeester, door de loco-burgemees ter, de heer J. Wegstapel, nadat de voorzitter der commisie, de heer H. Kloosterboer, de aanwezigen had welkom geheten, waarbij hij zich in het bijzonder richtte tot de juryleden en de arbiter, de heer H. W. Nieuwenhuis, hoofdassis tent van de rijksveeteeltconsulent te Zwolle en de inzenders prees voor de moeite en kosten, welke zij zich steeds getroosten om deze fokveedag tot een aantrekkelijk evenement voor de vee verbetering te maken. De heer Wegstapel zeide, dat het voor het gemeentebestuur altijd weer verheu gend is, dat in alle takken van. bedrijf en met name ook in de landbouw'en vee teelt initiatieven worden genomen tot opvoering en verbetering van de pro ductie. De wereldmarkt ten opzichte van de boter overziende koelhuizen vol boter, welke in plaats van lonend ge ëxporteerd te worden, tegen sterk ver laagde prijzen moeten worden aangebo den vraagt men zich wel eens afis dit nog wel nodig, het opvoeren der pro ductie? Het is hier niet de tijd en de plaats daarop dieper in te gaan. Wan neer met moed en vertrouwen op de in geslagen weg wordt voortgegaan, aldus de heer Wegstapel, zullen wij, wanneer eens betere tijden ten aanzien van be loning en waardering voor de landbouw aanbreken, niet achter staan bij anderen in opbrengst en kwaliteit van ons. vee. Met deze woorden verklaarde hij de fok veedag voor geopend en begon de jury, 'bestaande uit de heren H. Huisken, Ambt-Delden, M. Kippers te Markelo, H. H. Post te Albergen en Fr. Tuitert te Laren (G.) voor de roodbonte afdeling, en J. Bonthuis te Borne en H. Maassen van de Brink te Wierden, voor de zwart bonte afdeling, haar moeilijke taak. Tegen het middaguur kwamen de can- didaten voor het kampioenschap in de ring en werd uit zeven mededingsters „Marie 4" (v. Miena's Erwin en m. Ma rie 3) van de heer H. Beldman, Holter- broek, tot kampioen van de roodbonten uitgeroepen. Een prima eigengefokte koe. Bij de. zwartbonten werd de ruim 5-jarige Mina 17, van de heer G. H. Vol kerink, Neerdorp, tot kampioene van de fokdag uitgeroepen. De heer Nieuwenhuis had omtrent en kele groepen in de ring een leerzame uit eenzetting gegeven, waarbij de geluids installatie van de fa. H. J. Bouwhuis goede diensten bewees. De heer Kloosterboer reikte aan de eigenaren der kampioenen de wisselbeker uit, door de beide fokverenigingen be schikbaar gesteld. Reserve-kampioen bij de roodbonten werd „Grada 5" (v. Miena's Erwin, m. Grada 4) van de heer H. Rietberg, Hol- teribroek. Bij de zwartbonten werd een extra beker toegekend voor de beste eigen gefokte koe aan de heer G. H. Vol kerink voor „Mina 18" (v. Paradijs Ru- dolf Jan, m. Mina 17). De heer Kloosterboer heeft de ver schillende firma's en particulierennog dank gebracht voor de beschikbaar ge stelde medaljes. De uitslagen der keuring luiden als volgt AFDELING ROODBONT: Productieklasse: Koeien, die voor de 8-jarig leeftijd 22.000 kg. met 3.40 vet of meer geproduceerd hebben: la Ber tha 2 (v. Willy's Jan), eig. G. Bekman; lb Erwins Coba (v. Miena's Erwin), eig. H. Beldman. Idem, die voor 11-jarige leeftijd 30.000 kg. melk met 3.30 geproduceerd heb ben: la Bertha (geb. 1-5-47), eig. G. Beldman; lb Trui 26 (geb. 13-7-48), eig. J. Jansen. - Melkgevende koeien ben. 5 jaar NRS: la Trui 3, eig. Wed. G. H. Stegeman; 2a Hanneke, eig. J. G. Holterman; 2b Coba 16, eig. H. Beldman; 3a Dina'5, eig. H. Bosman. Melkgevende koeien 5 jaar en ouder, geb. voor 1 jan. 1950, NRS: la Anne- liesje, eig. W. F. Boode; 2a Jannie 2, eig. W. Veltkamp. Melkgevende koeien 5 jaar en ouder, geb. na 1 jan. 1950: la Marie 4 (kampi oene), eig. H. Beldman; lb Grada 5 (res. kampioene), eig. H. Rietberg; lc Doortje 2, eig. H. Rietberg; ld Toosje 2, eig. J. Jansen; 2a Dina 7, eig. H. Riet berg; 2b.Beatrix, eig. J. G. Holterman; 2c Coba 13, eig. H. Beldman; 2d Coba 11, als voren; 3a Boukje 2, eig. A. Velt kamp; 3b Trui 27, eig. J. Jansen; 3c Ro- za 9, eig. W. F. Boode. Droogstaande koeien beneden 5 j. NRS: la Freule 11, eig. W. F. Reilink2a Roza 11, eig. W. F. Boode; 3a Bertha 2, eig. H. Rietberg; 3b Roosje 6, eig. G. W. Rei link. Melkgevende koeien 5 j. en ouder, niet NRS: 2 Clara 2, eig. G. Klein Teeselink. Melkgevende koeien ben. 5 j. niet vol bloed: la Mina 2, eig. G. H. Teeselink; lb Mina 4, eig. J. G. Toorneman; 2a Gre- tha, eig. F. Boode Mzn.; 3a Linetje, eig. T. Boode; 3b Lina 6, eig. A. v. d. Brink. Melkgevende vaarzen, geb. voor 1 ok tober 1954, volbloed: la Dina 10, eig. H. Rietberg; lb Freule 13, eig. W. F. Rei link; lc Toosje 3, eig. J. Jansen; 2a Irene 5, eig. J. G. Holterman; 2b Ber tha 3, eig. H. Rietberg; 3a Olga's Mina, eig. T. Boode; 4 Lize 20, eig. H. Kap- pert. Melkgevende vaarzen, geb. na 1 okt. 1954, volbloed: la Toosje 4, eig. J. Jaji- sen; lb Coba 21, eig. H. Beldman; 2a Bertha 6, eig. G. Bekman; 2b Liesje, eig. Wed. G. H. Stegeman2c Paula 2, eig. G. Bekman; 3a Olga, eig. G. J. Bosman; 3b Dina 6, eig. H. Bosman; 3c Mientje 9, eig. H. Kappert. Melkgevende vaarzen, niet volbloed NRS: 1 Olga 3, eig. G. W. Reilink. Dragende vaarzen, geb. voor 1 juli 1955: la Mina 3, eig. G. H. Teeselink; lb Alict 3, eig. H. J. Bosscherslc Zwaantje 9, eig. als voren; 2a Olga's Mina 4, eig. Wed. T. Boode2b Dine 3, eig. M. Boode 2c Meta. eig. M. Boode; 3a Roza 2, eig. J. H. Overmeen; 3b Marijke 2, eig. J. G. Holterman. Dragende vaarzen, geb. na 1 juli '55: 2a Marijke 4, eig. Wed. T. Boode; 2b Koosje, eig. G. Bekman; 2c Freule 15, eig. W. F. Reilink; 2d Dirkje 2, eig. J. G. Holterman; 3a Gonda 5, eig. L. J. Krik- kink; 3b Gerrie 3, eig. als voren; 3c Mina 7, eig. H. Bosman; 4a Roosje 7, eig. G. W. Reilink, 4b Elsje, eig. J. H. Nijenhuis; eerv. verm.: Deentje, eig. A. v. d. Brink; Lientje 3, eig. T. Boode Mzn.Coba 15, eig. J. W. Reilink W.Fzn. Pinken, geb. na 1 jan. 1956: la Frida, eig. W. F. Boode; lb Olga 4, eig. als vo ren; lc Anneliesje, als voren; 2a Dora 33, eig. G. W. Reilink; 2b Dora 32, als voren; 4a Neeltje 3, als voren; 4b Roos je 8, als voren; 4c Bontje 8, eig. Wed. T. Boode; 4d Marijke 5, eig. als voren. Vaarskaiveren, geb. voor' 1 jan. 1957: la Rolie, eig. A, v. d. Brink2a Mina 10, eig. H. Bosman; 2b Rozalien, eig. A. v. d. Brink; 3a Paulina 7, eig. G. Paalman; Sb Dina, eig. J. Haverslag; 3c Dora 35, eig. G. W. Reilink; 4a Roosje 9, eig. G. W. Reilink; 4b Roza 4, eig. Wed. G. H. Stegeman; 4c Corrie 9, als voren. Vaarskalveren, geb. na 1 jan. 1957: la Betsie 3, eig. J. G. Holterman; lb Su- zanna 2, eig. W. F. Boode; 2a Roosje 10, eig. G. W. Reilink; 2b Gonda, eig. T. Boode Mzn.; 3a Beatrix, eig. als vo- renl; 3b Gerrie 4, eig. H. Bosman; 3c Miena 38, eig. J. G. Holterman3d Chris- met Babyderm-preparaten Huidje van alle smetten vrij, hoofdje rein met getonde haargroei Maandag 30 sept.: Demonstratie van de fa. Maats met oliestook-haarden en -kachels en gasfornuizen, in café Maats (zie adv.). Maandag 30 september: Manufacturen- handel A. Mulder, Oranjestraat, we gens vakantie gesloten. Maandag 30 sept.: Najaarsmode-show fa. E. Wonnink, 2.30 uur en 8 uur n.m. (zie adv.). Dinsdag 1 okt., 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vereniging Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". Zaterdag 5 okt.: Zondagsschoolactie „Vriendschap over de wereld", aan vang 3 uur (zie bericht). Zaterdag 5 okt., 8 uur: Dansen in hotel G. Muller (zie adv.). Zaterdag 5 okt.Opvoering door C.J.M.V. Dorp: Zo waarlijk helpe mij, aanvang 8 uur, in Irene (zie annonce). Zondag 6 oktober: Puzzlerit fietsers „Kijk uit, let op", start 14.uur bij Visser te Okkenbroek. Maandag 7 oktober, 7.30 uur: Zendings filmavond in Irene over Israël met als hoofdfilm: „Heuvel 24 antwoordt niet". Toegang 14 jaar en ouder. Maandag 7zaterdag 12 okt.: „Fruit- tax" wegens vakantie gesloten. ACCOUNTANTSKANTOOR jj I POUW - Enterstr. 33 - Rijssen 1 Zitting in Hotel Holterman jg H elke maandagmiddag. Geboren: Albertha Johanna, dv J. Paalman en G. W Bronsvoort, Oude Deventerweg 15. Gerharda, dv G J. Meijer en A. Bouwhuis, Burgemeester van der Borchstraat 30. BEVOLKING: Ingekomen: A. J Paalman van den Helder naar Pastoriestraat 23. K F. Brouwer en gezin van Almelo naar Look 40. NIEUWE REGELING HUISSLACHTINGEN In vèrband met het komende slacht- seizoen wordt in de advertentiekolom men van dit nummer de nieuwe rege ling voor de huisslachtingen bekend ge maakt. De aandacht wordt er op geves tigd, dat de aangifte dezer huisslachtin gen is verschoven van donderdag naar dinsdag. Opdat men de regeling altijd bij de hand heeft, wordt belanghebben den aangeraden de advertentie uit te knippen en ergens op te hangen of te" bewaren. tina 3, eig. W. F. Boode; 4 Aaltje 5, eig. H. Bosman. Fokfamilies, bestaande uit een moeder met 2 dochters, of 3 dochters alleen: la collectie J. Jansen; lb collectie G. Bek man; 2 collectie H. Beldman; 3 collec tie G. W. Reilink. Groepen van een eigenaarla H. Beld man; lb H. Rietberg; lc J. Jansen; 2 G. Bekman; 3 W. F. Boode. AFDELING ZWARTBONT: Melkgevende koeien 5 jaar en ouder NRS: la Mina 17 (kampioen), eig. G. H. Volkerink; lb Janke 2, eig. H. M. Meijerman; 2a Janna 2, eig. H. J. Ste geman; 2b Dinie, eig. J. Lubbersen; 2c Martha, 90, eig. H. Meijerman; 3a Sne- ker, eig. J. Lubbersen. Melkgevende koeien, geb. 1 okt. 1952 31 dec. 1953: la Mina 18, eig. G. H. Volkerink; lb Doutje A 27, eig. H. J. Stegeman; 2a Roza 6, eig. F. Grote- boer; 2b Baarda 2, eig. G. H. Volkerink; 2c Janke 3, eig. H. Meijerman. Melkgevende koeien niet volbloed, be neden 5 jaar: 2a Roza, eig. H. J. Aan stoot. Melkgevende vaarzen, volbloed, NES: la Grietje 23, eig. H. Meijerman; lb Grietje 24, als voren; lc Janke 4, als voren; 2a Folkertje 57, eig. H. W. Vene klaas; 2'b Ciampie, eig. alsvoren; 2c Lies 3, eig. H. Markvoort. Droogstaande koeien: la Jantje 2, eig. J. A. Kolkman; 2a Siep I, eig. J. Lub bersen; 2b Folkertje 59, eig. H. W. Ve neklaas. Melkgevende vaarzen, niet volbloed: la Corrie 13, eig. H. J. Stegeman; 2a Boukje 2, eig. H. J. Aanstoot. Dragende vaarzen, volbloed NRS la Doutje A 30, eig. H. J. Stegeman; 2a Bertha, eig. F. Groteboer. la Janna 3, eig. H. J. Stegeman; lb Di nie 2, eig. J. Lubbersen. Vaarskalveren, geb. na 1 jan. 1957 la Janna 4, eig. H. J. Stegeman; lb Jantje 52, eig. H. W. Veneklaas; 2a Doujte A 31, eig. H. J. Stegeman; 3a Ciampie 9, eig. H. W. Veneklaas. Eigen gefokte volbloeden NRS of fok- ver.: la G. H. Volkerink; lb H. Meijer man; 2a H. J. Stegeman; 3a H. W. Ve neklaas. Collecties van een eigenaar: 1 H. J. Stegeman; 2 H. Meijerman.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1