Kqü Wij zijn er nog niet met de zorg voor de oude dag m EEN GOUDEN ECHTPAAR VEILIG VERKEERSRIT .DE HOLTERBERG' Bond voor Staatspensionering meent: g 45 Per 1 november nieuwe P.T.T.-farievea AGENDA [o. 38. Jaargang 9. ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1957. Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 54,83 - 234 Adv.-prijs1—15 m.m. (d contantf 2.—. Iedere m.m. meer f 0.01 De afdeling Holten van de Bond voor itaatspensionering ihad zaterdagavond i het gebouw Irene een openbare ver gadering belegd, waarin als spreker op- rad Ds. P. E. Boele, predikant-voorgan- ;er van de Ned. Prot. Bond te Utrecht. De weersomstandigheden waren waar schijnlijk de oorzaak, dat maar enkele lersonen aan de oproep van de afdeling ;ehoor hadden gegeven en de voorzitter, [e heer J. F. van Geenhuizen Sr., sprak in 'zijn welkomstwoord dan ook zijn toijt over uit dat de belangstelling deze [vond zo gering was. Deze geringe opkomst was voor Ds. loele echter geen bezwaar, om in een .ïleiding van ruim een uur zijn visie op Ie oude dag te geven en te wijzen op de letekenis van de Bond voor Staatspen sionering in dit verband. In het ibegin van zijn inleiding, die als titel droeg: „Vergeet de oude dag niet", leed spreker uitkomen, dat de mens zo ;aarne de oude dag wil vergeten. Hij wil iet leven zo mooi mogelijk laten en niet ;aame de schaduwzijde zien, welke aan iet oud worden verbonden is. De don- sere zijde wil men gaarne verdoezelen. Lis men over oude mensen spreekt, dan iestaat de neiging om alleen de mooie ;ant van hun oud zijn te belichten. De oude dag brengt mee, dat men segt: „Ik ben niet meer, die ik vroeger |was". Men zakt weg in het verleden, want n de ziel is dat gehele verleden aanwe- iig. De oude dag is niet alleen de tijd Ivan de ziekte, maar ook waarin de mens eenzaam wordt. Men beleeft de eigen tijd niet meer. De tijdgenoten vallen weg. De conversatie wordt moeilijker. Oude mensen worden een tikkeltje lastig en j velen groeit een gevoel van angst. Heel vroeger stopte men de oudjes weg. De gevolgen van de oude dag wa ren in de vorige eeuw geen probleem, aldus spr. In de arbeidersklasse werd men gemiddeld 35 jaar. De rijkeren wer den wel ouder, maar die werden wel ge holpen. Het hofje was later de oplossing, maar naar mate de mens ouder'werd, ontstond het probleem, „het vraagstuk" van de ouden van dagen. Men kon voor de op lossing daarvan twee wegen bewandelen. De eerste was, dat ieder voor z'n eigen oude dag moest zorgen. Dat was een voudig, maar hoe moest het geschieden. Voor wie bezit had was dit niet zo moei lijk, maar voor de bezitlozen, die niet konden sparen, was er geen oplossing. Men zocht het aanvankelijk in de rich ting van de bedrijfspensioenen. Maar vijf tig jaar geleden waren er mensen, die zeidendat is heel aardig, maar dat kan ook mislopen. Toen dienden zich de moe dige strijders aan voor premievrij staats pensioen. Uitvoerig ging spreker in op de problemen, die moesten worden opge lost. Toen kwam de Noodwet Drees tot stand en later de Wet Suurhoffdie een belangrijke verbetering hebben gebracht in de financiële positie en de levensom- Naar de P.T.T.-persdienst meedeelt, wordt er naar gestreefd de volgende ta riefsmaatregelen met ingang van 1 no vember a.s. in te voeren: Verhoging van het port voor binnen landse brieven t/m 20 gram 12 ct. (thans 10 ct.)boven 20 t/m 100 gram 25 ct. (thans 20 ct.)boven 100 t/m 200 gram 35 ct. (thans 30 ct.)voor binnenlandse briefkaarten 8 ct. (thans 7 ct.). In het verkeer met Suriname, Ned. An tillen, Ned. Nieuw Guinea, Indonesië, België, Luxemburg, en in het grensver keer met Duitsland wordt het port van brieven tot en met 20 gram eveneens 12 ct. en dat voor briefkaarten 8 ct. Telefoonabonnements- en gesprekkos- ten blijven ongewijzigd. Het entreegeld voor nieuwe aansluitin gen wordt verhoogd van f 75 tot. f 100 (inclusief 15 meter binnenleiding). Deze verhoging zal niet gelden voor degenen, die thans reeds op de telefoon wachtlijst staan ingeschreven. Bovendien zullen de in april van dit jaar aangekondigde tariefswijziging voor nevenapparatuur nu worden ingevoerd. Het telex-abonnement wordt van f 80 op f 100 per maand gebracht. Ingevoerd wordt een entreegeld van f100 (inclusief 15 meter binnenleiding). Bij het binnenlandse telexverkeer za.1 per telimpuls, inplaats van f 0.04, f 0.05 berekend worden. Ook bij de telexdienst zullen de ta rieven voor hulpapparaten en neven apparatuur worden herzien. standigheden van zeer veel oude men sen. Dat was de tweede weg, waarbij de gemeenschap voor de ouden van dagen ging zorgen. Sommige mensen denken, dat we er nu zijn, aldus Ds. Boele, maar vooral de kleine zelfstandigen zullen nog onder vinden, dat we er nog niet zijn. Er is dan ook geen reden om voor de Bond te bedanken, want we zouden wel eens een moeilijke tijd tegemoet kunnen gaan. Spr. wees in dit verband op de moge lijkheid van toenemende werkloosheid. Deze mensen kunnen onmogelijk sparen. Als de Bond uit elkaar zou vallen, wie zou dan wat voor hen kunnen doen Zij zal voorts de zorg op zich hebben te nemen, dat de eenzaamheid voor de oude mensen wordt doorbroken, het probleem van de huisvesting wordt opgelost, enz. enz. Uitvoerig belichtte Ds. Boele de chris telijke zijde van het vraagstuk van de oude dag. Welke christelijke richting men ook toegedaan is, voor allen geldt het woord van Christus: „Gij zult uw naaste lief hebben als u zelve". Het evangelie predikt de naastenliefde. Dat is echter overal in de wereld geen vanzelfspreken de zaak. Spr. wijst in dit verband naar Aziatische landen als India en andere, waar oude mensen langs de wegen ver kommeren. Na gewezen te hebben op de uitspra ken van sommige politici en de wrevel, die bij velen nog bestaat tegen de so ciale voorzieningen, geeft hij als zijn standpunt weer, dat men er voor zal moe ten zorgen, dat de partijen, welke tegen deze sociale voorzieningen zijn, niet gaan groeien. De huidige financiële toestand is moei lijk, hoe zal het met de ouden van dagen gaan, als die mensen het te zeggen heb ben? Ds. Boele wees er ten slotte nog op, dat bij een enquête op een kweekschool en op andere wijze is gebleken, dat er Zaterdag hoopt het echtpaar J. Meer man en A. Meerman-Willems zijn gouden huwelijksfeest te vieren. Beide echtelie den zijn 72 jaar, nog zeer kras en ge nieten een goede gezondheid. Beiden hebben wel een bijzondere staat van dienst. De heer Meerman is meer dan 40 jaar werkzaam geweest het laatst als meester-molenaar bij de fa. Wansin'k. Zijn echtgenote was ruim dertig jaar schoolschoonmaakster en schoonmaakster van het gemeentehuis en geniet daarvan nu nog een klein pen sioentje. De heer Meerman is, zoals de foto laat zien, drager van de bronzen medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Het zal het gouden paar op deze heugelijke dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. jongemensen zijn, die zich helemaal -niet voor deze zaak interesseren. Dat is zeer te betreuren. De Bond voor Staatspensionering wil derhalve laten zien, dat men er nog niet is met de zorg voor de oude dag. Het lijkt momenteel wel een enbeetje somber, maar er moet nog heel wat gebeuren. Bij de gedachtenwisseling, welke hier na plaats vond, werd aan de inleider de vraag gesteld, welke partij of par tijen hij bedoelde, welke niet voor een behoorlijke verzorging van de oude van dagen zouden zijn. Aan de hand van enkele uitspraken van politici toonde Ds. Boele aan, hoe hij tot deze gedachtengang gekomen was. Na de spreker dank gebracht te heb ben voor zijn leerzaam betoog, sloot de voorzitter de vergadering. Laatste herinnering Abonnementsgeld Abonnees op Holtens Nieuwsblad bui ten de gemeente Holten worden beleefd verzocht, hun abonnementsgeld 2e half jaar a f 2.70 te willen voldoen op giro rekening 175587 van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 26 sept. a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent in- ningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. 55 Burgemeester reikte prijzen uit. De Veilig Verkeersrit, welke de mo tor- en automobielclub „De Hoïter- berg" zaterdagmiddag organiseerde, Is ondanks de stromende regen niet in 't water gevallen. Zij heeft zeker, voor wat de toetsing der verkeersregels be treft, gunstige resultaten afgeworpen voor hen, die er aan deelnamen. De organisatoren hadden wel pech, want het was bekend, dat er een grote animo bestond voor deze jaarlijkse rit. Nu verschenen er, ondanks de depri merende weersomstandigheden, toch nog 32 deelnemers aan de start, die de elementen wensten te trotseren. Dat hun werk niet helemaal tevergeefs was, omdat het de deelnemers toch wel eni ge vreugde en lering verschafte, was voor de controleurs, die de gehele mid dag in de regen stonden en voor de heer H. Mout van de autorijschool uit De venter, die zich veel moeite getroost had om er een aardige en leerzame rit van te maken, waarschijnlijk de enige genoegdoening. Zeventien automobilisten, 11 motor rijders, 2 bromfietsers en 2 fietsers lieten zich in het clublokaal, café Vrug- gink, inschrijven, van waaruit door eerstgenoemden een rit van 48 km ge maakt moest worden over Loo, Zuid- Loo, Bathmen, Okkenbroek en de Hol- terberg naar de startplaats terug. Daar moesten n.l. eerst vijf schriftelijke vra gen worden beantwoord, voordat de deelnemers hun taak volbracht had den. De bromfietsers en fietsers hadden een tocht van pl.m. 16 km af te leggen en bleven wat dichter bij huis. Het dorp was voor deze gelegenheid voorzien van tal van verkeersborden, die er anders niet voorkomen. Zo stond in de Schoolstraat een bushalte aange geven en had men op de Larenseweg een „verkeerdbord" inplaats van een „verkeersbord" geplaatst, dat onder de deelnemers, die hun routebeschrijving niet nauwkeurig genoeg lazen, enige verwarring schepte. Op de steile Mo- tieweg werd een „hellingproef" geno men, terwijl bij hotel Muller de voer tuigen door de rijkspolitie werden ge test. Ondanks de ongunstige omstandighe den, waaronder zij gemaakt moest wor den, was de rit bij de meeste deel nemers toch wel in de smaak gevallen. Men had er wel schik in. De burgemeester reikte na afloop in de restauratie van de heer J. Löhr met een toepasselijk woord de prijzen uit. Hij bracht de motorclub dank voor het organiseren van deze veilig verkeersrit, waaruit blijkt, dat men het nuttige met het aangename weet te verenigen en sprak zijn bewondering uit voor de bromfietsers en fietsers, die de ele menten hadden getrotseerd. De secretaris, de heer H. W. Goor- man, had de heer Mout en de contro leurs, die wel een hele zware middag hadden en- de verdere organisatoren in zijn welkomstwoord reeds bedankt voor hun medewerking. De ere-prijs, wisselbeker van de heer Mout, voor de beste algemene presta tie, werd gewonnen door de heer J. A. Bouwhuis, die ook de club-wisselbeker won voor de beste prestatie van de deelnemende clubleden. De Löhr-wis- selbeker kwam voor de beste prestaties van de jnotorrijders in het bezit van de heer W. J. Elsbeek te Deventer en de Mr. Enklaar-wisselbeker werd voorde tweede maal gewonnen door de heer H. Heijenk, als de beste bromfietser. Een poedelprijs, beschikbaar gesteld door de garage EDAG te Deventer, werd toegekend aan de heer B. Nijland uit Deventer, die 107 strafpunten op zijn naam kreeg. Er waren voorts nog prijzen beschikbaar gesteld door Heine- ken's Brouwerijen en de N.V. Vrede- stein. De volledige uitslag luidde als volgt: Auto's: 1 J. A. Bouwhuis, Holten 10 str.p.;. 2 W. Muller, Twello 15 str.p.; 3 H. J. van der Heijden,- Deventer 16 str.p.; 4 A. Bozendom, Deventer 23 str.p.; 5 H. Paalman, Holten 24 str.p. Motoren: 1 W. J. Elsbeek, Deventer 13 str.p.; 2 J. van den Berg, Deventer 15 str.p.; 3 J. W. Scholten, Deventer 19 str.p.; 4 D. Vroemisse, Deventer 23 str.p.; 5 H. Egberts, Holten, 24 str.p. Bromfietsen: 1 H. Heijehk, Holten 36 str.p. en G. Tuiters, Holten 39 str.p. Fietsen: 1 H. Dsrksen, Holten 10 str p.; 2 H. Brands, Holten 16 strp. en p ij n w e g* wrijven met DAM P© TIEN JAAR VRIENDENSCHAAR De Beusebergse C.J.M.V. „De Vrien denschaar" gaat zaterdagavond in het gebouw Irene haar 10-jarig bestaan herdenken met een feestavond, waar aan medewerking zullen verlenen de C.J.M.V.-band „De Tegehaja's" en een toneelgroep van de zustervereniging te Markelo. Na het gebruikelijke uitbren gen der verslagen, brengen de Tegeha ja's een deel van hun repertoire, daar na zal er gelegenheid zijn om de jubi lerende vereniging te feliciteren en ver volgens zal door de Markelose C.J.M.V. worden opgevoerd het toneelstuk in 3 bedrijven „Wij weten niet alles". Wij verwachten, dat de viering van dit 2e lustrum van „De Vriendenschaar" veel belangstelling zal trekken. PLATTELANDSBIBLIOTHEEK GAAT WEER OPEN Op vrijdag 27 september a.s. wordt de Plattelandsbibliotheek in de gang van de U.L.O.-school weer geopend. De uren van openstelling zijn van 4-5 uur nam. en des avonds van 7.30 tot 8.30 uur. Het leesgeld is enigszins verhoogd. De kaarten van ƒ0.75 (10 boeken) kosten nu 1.leeskaarten van 1.50 (25 boeken) komen op 2.Jeugd- kaarten, 10 boeken 60 ct, 20 boeken 1. De oude kaarten blijven geldig. Dit is toch wel een goedkope wijze om zich te ontspannen en algemene ont wikkeling op te doen. Men verzuime dus niet daarvan zo spoedig mogelijk te pro fiteren. BEEN GEBROKEN Bij het uitladen van vee op de markt te Doetincherm had onze plaatsgenoot, de heer J. W. Kevelam Sr., dinsdagmorgen het ongeluk door enkele koeien opzij ge drukt te worden, waardoor hij kwam te vallen en een been brak. Na voorlopig in het ziekenhuis te Doetinchem te zijn opgenomen, wordt de verpleging van de heer Kevelam thans te Deventer voort gezet. UITSLAG VISWEDSTRIJDEN „DE RIETVOORN" THANS BEKEND Nadat de hengelaarsvereniging „De Rietvoorn", welke haar leden telt onder Holten en Laren, in de afgelopen maan den een wedstrijd had gehouden in de Schipbeek en in het Twente-Rijnkanaal, werd het wedstrijd-seizoen zondag afge sloten met een hengelwedstrijd in de wateren van de visclub „Ons Vermaak" te Kamipen'. De uitslag van deze wedstrijden is ge worden, dat de heer H. J. Aitink in het Larensebroek de eerste prijs won met 'n lengte aan vis van 87 cm. en daardoor in het bezit kwam van de wisselbeker. De verdere uitslag luidde: 2 H. J. Ool- bekkink, Holten, 85 cm., 3 W. Manen- schijn, Holten, 8D/2 cm., 4 H. J. Ool- bekkink Hzn., 69 cm., 5 A. Eggink, de Wippert, 46 cm.; 6 Joh. van Geenhui zen, 38% cm- De prijzen bestaande uit gebruiks voorwerpen, gummilaarzen, vistuig enz., zijn door de 2e voorzitter, de heer Fr. Haan te Laren, in café „De Wippert'' met een toepasselijk woord aan de win naars uitgereikt. Zaterdag 21 sept., 7.15 uur precies: Feestavond C.J.M.V. „De Vrienden schaar", Beuseberg, in gebouw Irene. Maandag 23 september: Wed. B. Slot man wegens vakantie gesloten. Maandag 23 en maandag 30 sept.: Ma- nufacturenhandel A. Mulder, Oranje straat, wegens vakantie gesloten. Maandag 23 sept., 7.45 uur: Gecombi neerde ringvergadering C.J.M.V. en C.J.V.F. in gebouw „Bethanië" te Dij- kerhoek. Spr. mej. N. Jansen en de heer A. Rolloos. Maandag 23 sept., 7.30 uur: Bijeenkomst Jonge Kerk. De heer B. H. Brouwer spreekt over: „Twee grote machten en wij". Dinsdag 24 sept.: Zitdag notaris Plui- mers in hotel Holterman (zie adv.). Dinsdag 24 sept., 's avonds half 7 in Irene begint Jeugdclub Zonnestraal I. Nieuwe leden welkom. Dinsdag 24 sept.: Vergadering afd. Hol len Bond Plattelandsvrouwen. Spr. de heer A. J. Snijders over: „Vernieuwing in het landbouwonderwijs". Aanvang 8 uur. Donderdag 26 sept.Fokveedag op „Kalfstermansweide". Donderdag 26 sept., 8 uur: Ledenver gadering muziekvereniging H.M.V. Be spreking financiën en aanschaffing nieuwe instrumenten. Donderdag 26 sept., 8 uur: Herv. Vrou wenvereniging in Irene. Vrijdag 27 sept.Heropening plattelands- blibilotheek 45 uur en 7.308.30 uur (zie bericht). Maandag 30 sept.Najaarsmode-show fa. E. Wonnink, 2.30 uur en 8 uur n.m. (zie adv.). Maandag 7 oktober, 7.30 uur: Zendings filmavond in Irene over Israël met als hoofdfilm: „Heuvel 24 antwoordt niet". Toegang 14 jaar en ouder. CULTURELE ACTIVITEITEN HOLTENSE BESTUURDERSBOND De Holtense Bestuurdersbond (N.V.V) heeft voor het komende seizoen het programma van haar culturele activi teiten vastgesteld. Behalve de gebruikelijke cursusavon den, waarvan de data nog niet bekend zijn, zal het seizoen op 16 november ge opend worden met een toneelvoorstel ling van de Toneelgroep „Studio", welke in Amicitia zal opvoeren het blijspel in 3 bedrijven „Slag om Diana" van Te rence Rattigan. Op 24 januari zal een filmmiddag worden gegeven voor de kinderen van de leden der vakorgani saties, terwijl 's avonds een voorstel ling plaats vindt voor volwassenen. Op 8 of 15 februari wordt een cabaret avond gehouden, welke, evenals de to neelavond, voorzover nog plaatsen be schikbaar zijn, ook toegankelijk zal zijn voor niet-leden. Ten slotte wordt in maart de gebruikelijke feestavond ge houden, waarbij een beroep gedaan zal worden op de toneelvereniging „V.O.P." of bij verhindering op een andere plaat selijke toneelvereniging. AANRIJDING HOEK RIJSSENSE WEG Donderdagmorgen omstreeks half 8 is onze plaatsgenoot de heer D. Schui- terd, toen hij metzijn personenauto uit de richting Markelo kwam aangereden, door een personenauto, bestuurd door de heer B. J. H. uit Wierden, die uit de richting Rijssen kwam en S. geen voor rang verleende. Persoonlijke ongelukken deden zich bij deze botsing niet voor. Wel liepen beide auto's flinke materiele schade op. C.J.M.V. GAAT TONEELSPEL OPVOEREN Het C.J.M.V., Dorp, is voornemens de ze winter enkele ontspanningsavonden te geven. Als opening van het winter seizoen zal de toneelgroep op 5 oktober a.s. in gebouw „Irene" opvoeren het to neelstuk „Zo waarlijk helpe mij Het stuk speelt op het platteland. Nelis v. d. Mortel dreigt met zijn boerderij failliet te gaan, van alle kanten komt de ondergang op hem af. Achter dit alles staat Govert Louws, een stiefzoon van v. d. Mortel. Als dan de zoon van boer Louws nog verliefd wordt op de dochter van v. d. Mortel, stapelen zich nog meer moeilijkheden op. Maar tus sen dit alles staat de zonderlinge fi guur van Willem de Doles, een zwer ver die het leven van de vrolijke kant beziet, maar soms ook zeer ernstig kan zijn. Hij schijnt meer van de families te weten dan menigeen vermoedt. Dit stuk, geschreven door Tom Dekker, geeft onomwonden de mens met al zijn tekortkomingen, maar ook met zijn liefde weer. Het is boeiend van het begin tot het einde. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: 1 £warte capuchon; 1 por- temonnaie met inhoud; 1 handtasje met inhoud; 1 pakje gereedschap; 2 sleutel tjes; 1 paai1 witte dameshandschoenen. Verloren: 1 gouden damesarmband; 1 regenjas; 2 p. witte gymnastiekschoe nen. Inlichtingen aan het bureau der rijks politie, Dorpsstraat 22, tel. 352.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1