sa&vfer Burgemeester legt eerste steen van rioolwater zuiveringsinstallatie UITSTAPJE PERSONEEL VAN m VRIJHEID Huldiging „Bergruiters" PREDIKBEURTEN AGENDA Abonnementsgeld No. 36. Jaargang 9. ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1957. Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal TJitgave van de Stichting ,^Soltena Niouwablad" te Botten. Telsf. K 5^83 - 231, Adv.-prijs115 m.md contantf 2.Iedere m.m. meer 0.01 WERK VAN 5 TON IN DE HAAR, Het rioolwater, waarvan, vooral in het zuid-westelijk deel van het dorp en met name langs de Larenseweg door de be woners, speciaal in de zomer, veel last wordt ondervonden, maar dat ook in an dere delen, die behoorlijk ger'ioleerd zijn, toch maar niet zonder meer voorbij trekt vanwege de onaangename geuren die het af en toe verspreidt, zal binnen afzien bare tijd geen probleem meer vormen. Aan de peripheric van de dorpskom in De Haar nabij de Peterswaterleiding wordt n.l. een groot werk verricht, dat in het jaar 1958 als de bestedings beperking de gemeente ten minste geen parten speelt een afdoende verbete ring zal brengen in de afvoer van het rioolwater. Als de waterzuiveringsinstallatie, wel ke hier onder leiding van het ingenieurs bureau Dorr-Oliver N.V. te Amsterdam door het aannemersbedrijf van de heer G. J. Bossink te Enschede wordt ge bouwd, eenmaal gereed is, kan ook de Larenseweg worden gerioleerd, wordt de Peterswaterleiding niet meer verontrei nigd en zal aan een lang gekoesterde wens van het Waterschap ,,De Schip beek" zijn voldaan. Er is dan tevens weer een schrede gezet op de weg tot verbetering van de volksgezondheid in onze gemeente. Op dit bouwwerk, dat zich naar ver houding van de kosten, welke ruim vijf ton zullen bedragen, helemaal niet zo groot laat aanziener zit n.l. een groot deel onder de grond had woensdag middag een eenvoudige plechtigheid plaats. In verband met het op de hoogte ko men van de muren van het pompgebouw tje werd hier door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, de eerste steen gelegd, o.a. in tegenwoordigheid van de beide wethouders, de heren J. Wegstapel en M. Tceselink, de gemeentesecretaris, de heer G. J. Langenbarg, de gemeente architect, de heer J. Louwerse, Ir. H. J. Buurma, de techn. ambtenaar H. Brands, en de aannemer en zijn werklieden. Voordat hij de steen op de plaats metselde, wees de burgemeester er in een korte toespraak op, dat dit voor de gemeente een belangrijk werk is, waar men lang tegen aangedrukt heeft, omdat het zeer veel geld kost. Reeds vanaf 1920 heeft het waterschap „De Schipbeek" bij het gemeentebestuur aan de bel getrokken om dit werk tot stand te brengen. Toen was er niet veel bewondering voor deze eis van het waterschap, nu in 1957 hebben wij de drang van het waterschap niet meer nodig, omdat wij deze oplossing zelf gaarne willen, doordat wij tot het be sef gekomen zijn, dat het met het ver ontreinigde water zo niet langer gaat. Er komen steeds meer woningen, de industrie en met name de zuivel industrie loost veel vuil water en het is aan de Larenseweg te zien, waar toe deze vervuiling leidt. Mr. Enklaar wees er nog op, dat het lange wach ten met deze aanleg ruimschoots is beloond, omdat het rijk thans de kos ten in de vorm van rente en afschrij ving door de aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds voor zijn rekening heeft genomen. Spr. bracht de aannemer Bossink en zijn arbeiders dank voor het goede werk, dat tot nu toe was opgeleverd en voor de goede verstandhouding, welke er tus sen aannemer en opdrachtgever heerst en was deze in het bijzonder erkentelijk voor de aanbieding van de eerste steen, welke thans gelegd zou worden. Hij wees nog op het tot stand komen Van de connecties met het ingenieurs bureau Dorr-Oliver en op de taak van gemeentewerken met name op het werk van de technisch ambtenaar, de heer H. Brands, die hier als vertrouwensman mede voor genoemd ingenieursbureau 't toezicht uitoefent. Hij krijgt hiermede een belangrijk werk op zijn conto te staan. Nadat Mr. Enklaar het steentje met de versierde troffel had ingemetseld, werd aan de arbeiders het z.g. pannen- geld uitbetaald. De eerste steen bevat 't opschrift: „Eerste steen gelegd door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, 4-9-1957". Hierna werd het reeds gereed geko men werk bezichtigd. De zuiveringsinstallatie zal bestaan uit drie enorme betonnen tanks en een pomp gebouwtje. Uit dit gebouwtje wordt het vuile water opgepompt naar de eerste tank, de z.g. clarigester, met een bezink- ruimte van pl.m. 286 m3 en daaronder een slipgistingsruimte met een inhoud van pl.m. 720 m3. Bij een maximum aan voer van 300 m3, dat is gerekend naar een inwonertal van 8000, heeft het wa ter een bezinktijd van goed 57 minuten. Deze eerste tank is wat de vorm be treft bijna klaar. Zij is opgetrokken uit pl.m. 275 m3 beton. De andere tank, de z.g. biologische filter, en de nabezink- tank worden eveneens van beton opge trokken, maar zijn niet helemaal zo zwaar van constructie. Met de laatstge noemde is men thans aan het bouwen. Men heeft hier het systeem van de z.g. biologische zuivering gekozen. Als de installatie gereed is komt het water er volkomen gereinigd en helder uit. De civiel-tedhnische bouw is, zoals reeds vermeld, opgedragen aan de heer G. J. Bossink te Enschede, en de aan leg van het electro-meehanisch gedeelte aan de machinefabriek W. Hubert en'Co. te Sneek. De totale kosten zullen onge veer f 535.000 bedragen. Bij de bouw van de ruwwaterkelder onder het pompgebouwtje stond de aan nemer voor grote moeilijkheden in ver band met het grondwater. Gedurende on geveer twee maanden heeft men met twee bronbemalingsinstallaties ongeveer 180 kubieke meter water per uur uit de kelderbouwput moeten pompen. Bij een normale winter zal de bouw naar men hoopt medio maart haar beslag krijgen. Indien de nodige vergunningen wor den verleend, hoopt men voor die tijd met de aanleg van de nog ontbrekende rioolleidingen te beginnen. De eerste van de drie grote betonnen tanks, de z.g. clarigester, nadert 'haar voltooiing. Er is 275 m3 beton voor gesort. 22* Woensdag 4 september maakte het personeel van de Coöp. Zuivelfabriek haar jaarlijks uitstapje. Dit jaar ging het naar het Bergisches Land in Duits land. Om half zeven werd vanaf de fa briek gestart. Via Diepenheim en Nee- de werd te Winterswijk de grens gepas seerd. Om tien uur werd te Essen het eerste kopje koffie gedronken. Daarna werd de reis voortgezet en was het Bergisches Land al gauw bereikt. Deze omgeving werd al gauw heuvelachtig de vergezichten waren schitterend. Het was prachtig midden door het heuvel achtige land te rijden. Via Werden-Vol hert werd doorgereden naar Vohwinkel om hier een ritje te maken met de Geassisteerd door. de aannemer, de heer G. J. Bossink, en de technisch ambte naar van gemeente-werken, de heer H. Brands, legde de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, de eerste steen van het pompgebouwtje der waterzuiveringsinstal latie in De Haar. Schwebebahn, waarmee ook aan het eind gelijk werd gereden met de Wup- per; dit is een snel stromend riviertje. Na dit intermezzo daalde men af naar het dal van de Wupper. Hier werd een bezoek gebracht aan de Münsterner- brücke, de hoogste brug van Duitsland (107 m.). Ook kon hier een bezoek wor den gebracht aan het aldaar gelegen kasteel en kon nog een ritje gemaakt worden met de kabelbaan. Na nog een half uur rond gedwaald te hebben langs souvenirwinkeltjes e.d., werd de terugreis aanvaard en in Wup- pertal nog even gewinkeld. Aan de Stausee werd ook nog even gestopt. Winterswijk was de aanlegplaats, waar een heerlijk diner stond te wachten. Om elf uur kwam 't personeel hoogst voldaan weer in Holten aan. WONING AAN ORANJESTRAAT GEVEILD Bij de woensdag in hotel Holterman ten overstaan van notaris B. H. Plui- mers gehouden eindveiling van 't huis en erf aan de Oranjestraat van de heer G. H. Mulder, dat ingezet werd voor f 5600,-, is het perceel geveild door de heer J. D. Vincent, makelaar alhier, voor de som van f7500,-. Deze handel de in opdracht van de heer J. Beldman te Markelo. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. Collecte voor de gees telijke arbeid in de N.O.P. Dijkerlioek. 10 uur Ds Addink. Col lecte voor de N.O.P. Geref. Kerk. 10 en 3 uur (bevestiging van ambtsdragers) Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte be stemd voor de Nederlandse Gerefor meerden in het buitenland. WIJKGEBOUW-ACTIE GROENE KRUIS Het bestuur van het Groene Kruis heeft alle besturen van de vrouwen- en grote-meisjes verenigingen uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 11 september a.s., des avonds om 8 uur, in hotel Holterman. Indien een vereniging vergeten zou zijn voor deze uitnodiging, dan verzoekt het haar bestuur alsnog op deze ver gadering aanwezig te zijn, waarin ge sproken zal worden over een grote ac tie voor de stichting van een wijkge- bouw. De bouw van zo'n wijkcentrum is on der meer dringend noodzakelijk gewor den, omdat het gebruik van de zuige lingen- en kleuterbureaux gelukkig der mate toeneemt, dat de huidige lokali- teiten hoezeer men dankbaar is voor het gebruik daarvan niet meer aan minimaal te stellen eisen voldoen, om dat dringend voorzien moet worden in de behoefte aan woonruimte voor onze wijkverpleegster en omdat de uitleen- materialen onder haar direct toezicht dienen te staan en doelmatig en vocht- vrij behoren te worden opgeslagen. ACCORDEON-SHOW Het accordeon maakt steeds meer op gang bij de beoefenaren van muziek. In ieder dorp en iedere stad wordt dit instrument door velen bespeeld en worden clubs gevormd om naar buiten op te treden. Men moet enigszins een muzikale aan leg hebben om muziek te kunnen le zen. Dit geldt echter voor alle muziek instrumenten. Het accordeon is de laatste jaren zeer veranderd en veel verbeterd. De mo dellen worden steeds mooier en door de vele registers is het mogelijk veel klankkleuren naar voren te brengen. Er is veel verschil in kwaliteit bij de ac cordeons, maar een vakman laat van zelf de slechte kwaliteit achterwege. Om deze kwaliteit te demonstreren, zal er a.s. zaterdag in café Maats een ac cordeon-show worden gehouden. De Marinucci-accordeons, die hier o.a. getoond zullen worden, komen uit Ita lië. Al het materiaal is van prima kwa liteit. Zij bezitten een geruisloos kla vier. Het gebeurt nogal eens, dat een tongetje breekt van de muziek. Bij de Marinucci-accordeons komt dit zeer zel den voor. Ook luchtverspeling is uitge sloten. Deze accordeon is vele malen bekroond, reeds van oudsher af. Voor de muziekliefhebbers is het zeker de moeite waard deze show, welke men in dit nummer aangekondigd vindt, te be zoeken. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Kinder jasje; hond; paar regenpijpen; regencape; kookplaat. Verloren: dames-armbandhorloge m. doublé armbandje. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten. Tel. 352. BENOEMING TER SECRETARIE In verband met de benoeming van de heer G. Emmens te Haastrecht en Vlist, is in diens plaats tot commies ter secretarie onzer gemeente benoemd de heer J. Klaassens, commies ter secre tarie van de gemeente Peize (Dr.). De ze zal 1 november in functie treden. OPBRENGST ROODE KRUIS-COLLECTE De door de afd. van het Ned. Roo ds Kruis georganiseerde collecte heeft de prachtige som van f 601,41 opge bracht. Het bestuur verzoekt ons alle gevers, onderwijzend personeel en collectantjes wel te bedanken voor hun prachtig werk. Maandag 2 t.m. zaterdag 7 sept.Wegens vacantie gesloten H. Tuller, Deven- terweg. Vrijdag 6 sept., 89 uur n.m.Aangifte talencursus, enz., u.l.o.school. Zaterdag 7 sept.: Conferentie der Zuid- Sallandse Zondagsscholen in „Irene" om 2.45 uur. Zaterdag 7 sept. van 25 uur: Accor deon-show in café Maats (zie adv.). Maandag 9 sept., 's avonds 7 uur, in café ,,'t Bonte Paard": Demonstratie bloem schikken voor de Bond voor Platte landsvrouwen afd. Dijkerhoek. Maandag 9 sept.Bestuursvergadering V.V.V., 8 uur, in hotel Holterman. Maandag 9 september wegens va cantie gesloten: H. Roelofs, Manufac turen, Dorpsstraat. Maandag 9 tot en met zaterdag 15 sept.: Huis-aan-'huis-collecte ten bate van 't fonds „Draagt elkanders Lasten" (zie adv. en bericht). Maandagen 9, 16 en 23 september: Wed. B. J. Slotman wegens vakantie gesloten. Woensdag 11 sept., 8 uur: Samenkomst alle vrouwen en grote meisjesvereni gingen met bestuur Groene Kruis in hotel Holterman. Woensdag 11 sept., 7.30 uur, gebouw „Irene"Vergadering Meisjesclub „Jong Leven". Donderdag 12 sept., 7.30" uur, gebouw „Rehoboth": Vergadering Geref. Vrouwenvereniging „Priscilla". Zaterdag 14 sept., 's avonds 7.30 uur: Bond v. Staatspensionering. Spreker: Ds. Boele uit Utrecht, in „Irene". Donderdag 26 sept.Fokveedag op „Kalf stermansweide" Abonnees op Holtens Nieuwsblad bui ten de gemeente Holten worden beleefd verzocht, hun abonnementsgeld 2e half jaar a f2.70 te willen voldoen op giro rekening 175587 van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 14 sept. a.s. nog niet in ons bezit zij", dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent in- ningskosten) Vertrouwende op aller welwillende medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. AFSCHEID OP HET GEMEENTEHUIS. De heer G. Emmens, commies ter secretarie dezer gemeente, heeft vrijdag middag der vorige week in verband met zijn benoeming tot commies A van de secretarieën der gemeenten Haastrecht en Vliet, waar hij 1 september in dienst is getreden, afscheid genomen van zijn superieuren en collega's op het gemeente huis. Hij werd daarbij toegesproken door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, o.m. namens het gemeentebestuur, en door de gemeente-secrtaris, de heer G. J. Lan genbarg, namens de collega's. Beide sprekers prezen het uitstekende werk en de grote deskundigheid van de scheiden de functionaris, welke werkzaam was op de afdeling financiën en in het bijzonder zijn goede humeur en prettige omgang. Men liet hem node gaan, maar gunt hem gaarne de promotie, welke aan zijn ver trék ten grondslag ligt. Hem zal t.z.t. het platenboek van Overijssel, dat in de maand November verschijnt en o.a. tal rijke foto's en een beschrijvende tekst van de bekende Aar van der Werfhorst bevat, worden aangeboden. De heer Emmens bedankte met enkele hartelijke woorden en zeide zeer getrof fen te zijn door de sympathie, welke hem en zijn gezin gedurende hun verblijf in Holten en ook bij dit afscheid is ten deel gevallen. Het platenboek wilde hij gaarne accepteren, omdat hij een grote liefde koestert voor Overijssel. In verband met het behalen van het provinciaal kampioenschap door het achttal van de Bergruiters op de „Gouden Aren" te Markelo, waar voor verwezen wordt naar een verslagje elders in dit nummer, zal zater dagavond op Kalfstermansweide een huldiging der kampioenen plaats vinden, waaraan o.m. de muziekvereniging H.M.V. haar medewerking zal verlenen. De Bergruiters zullen zelf een ruitersport-programma verzorgen met o.a. het k'ampioensnummer, dat in Markelo werd uitgevoerd en het optreden van 'de ponyclub, met een parade, pyramide, Hongaarse post, enz. H.M.V. geeft een programma van marsmuziek, terwijl na afloop een receptie zal plaats vinden in het Stationskoffiehuis van de heer Kalf sterman. Het programma vangt aan om 7.15 uur. Ten bate van het bouwfonds van 'het Groene Kruis wordt een entree geheven van 25 cent voor groten en 10 cent voor kinderen. Het podium en de weide zullen feestelijk verlicht zijn. Verwacht wordt dat de hier nog aanwezige vreemdelingen en de Holtense bevolking deze avond aanwezig zullen zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1