Geslaagd zomerfeest Kankerbestrijding vraagt een offer Orgelconcert Feike Asma Groene Kruis activeert plannen voor wijkgebouw Jaarvergadering ttFLG*K*" Commissie bracht eindverslag uit NEEN AGENDA Alle gezinnen aandeelhouder in te stichten wijkcentrum No. 35. Jaargang 9. ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1957 Verschijnt elke zaterdag HBLTENS NIEUWSBLAD tsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal j uitgav te Holten Teief'^6+83-ss* Adv.-prijs: 115 m.m. (acontantf 2..Iedere i Vrijdagavond van de vorige week heeft de Zomerfeestcommissie uit de Holtense Middenstand in het Stations koffiehuis van de heer M. Kalfsterman het eindverslag uitgebracht van de door haar op 6, 7 en 8 augustus alhier ge organiseerde feestelijkheden. Ih zijn; openingswoord constateerde de voorzitter, de heer Beijers, dat deze feesten, niet alleen uit een oogpunt van vermaak en verstrooiing, maar ook or ganisatorisch en financieel aan de ver wachting hebben beantwoord en dat zij geslaagd genoemd kunnen worden. Toch heeft het er een ogenblik bedenkelijk voorgestaan, met de organisatie, toen hotel ,,'t Lösse Hoes" afbrandde en de heer Metzger in verband hiermede het secretariaat der commissie er bij neer moest leggen. De heer Klein Velder- man bracht toen uitkomst door het se cretaris-penningmeesterschap op zich te nemen, van welke taak hij zich op bui tengewoon loffelijke wijze heeft gekwe ten. De heer Beijers bracht hem dan in het bijzonder dank, want het wel slagen van de feestelijkheden was voor een groot deel aan hem te danken. Naast de commissieleden heeft de voorzitter voorts dank gebracht aan de toneelverenigingen O.C.H., C.O.C., V.O.P en de rij vereniging „De Bergruiters", de familie Vruwink en de landbouwers kleding, kleedwagens en andere voer tuigen beschikbaar stelden voor de boerenbruiloft en de uitbreiding van het podium, aan de directie van" „De Vrijheid", Holtens Nieuwsblad, de voet balvereniging, de schietvereniging „De Eendracht", de motor-afdeling der ma rechaussee, de „Larense Schotsers", de „Hooiplukkers" en vooral de muziek vereniging „H.M.V.", die een belangrijk aandeel hadden in. de uitvoering van het programma. Hij bracht voorts dank aan de politie, de mensen van het G.E.B. en gemeente werken, de heer G. H. Kers, het ko ninginnetje Johanna Wansink, die luis ter bijzette aan de festiviteiten en aan de familie Kalfsterman, die haar ter rein belangeloos beschikbaar stelde! Aan al deze mensen werd een klein pre sentje beschikbaar gesteld. Na dit welkomstwoord bracht de heer Metzger de voorzitter dank voor zijn belangrijk aandeel in het welsla gen van de gehele opzet. Spr. betreur de het, dat niemand van het^ dagelijks bestuur van de Handelsvereniging aan wezig was- om deze dank uit te spre ken. Batig saldo. Uit het financieel verslag, dat de heer Klein Velderman vervolgens uit bracht bleek, dat men goed geboerd had. De inkomsten bedroegen 2363.77 en de uitgaven 1592.75, zodat er een batig saldo was van 771.02, waaruit echter nog een aantal uitgaven zijn te doen. De vergadering besloot in ver band met deze gunstige uitkomsten de Voor het orgelconcert van Feike As- ma, dat vorige week vrijdagavond werd gegeven in het kerkgebouw der Gere formeerde kerk alhier, bestond 'n flin ke belangstelling, voornamelijk van de zijde der jeugd. Nadat de voorzitter van de Chr. Ge mengde zangvereen. „Soli Deo Gloria", de heer J. Wiggers, twee coupletten van Psalm 105 had laten zingen, open de Feike Asrna zijn concert met een drietal oud-Nederlandse volksliederen van wijlen zijn leermeester Jan Zwart, n.l. Alia marcia „Wilhelmus", „O Heer, die daer des Hemels tente spreydt" en „Geluckig is het land". Deze werken gaven de luisteraars 'n indruk omtrent de dispositie van het orgel, die de organist in staat stelde zijn kunnen te tonen. Asma speelde hierna drie composities van G. F. Handel, n.l. Variations uit „The harmonious blacksmith", zijnde variaties over een thema in het pe daal; het bekende, doch ook altijd weer mooie en statige „Largo" uit de opera „Xerxes" en „Allegro in D-dur uit con certo X". De vertolking van dit drietal mogen wij zonder overdrijving magis traal noemen. Hierna bracht de organist de meer ro mantische „Cantilene" uit sonate nr. XI van Josef Hheinberger ten gehore en vervolgens het opgewekte werk „Fan fare" van de Vlaamse componist J. Lemmens. De bekende Zutphense organist C. J. Bute, die in de oorlog een tijdlang in Holten heeft gewoond, was op Asma's programma vertegenwoordigd door de Sarabande, Gavotte en Aria, drie delen uit de „Suite in oude stijl". Het orgelrecital werd besloten met de „Suite Gothique" van Louis Boëllman, dat wel het belangrijkste werk van de ze avond was. Ook nu bleeleJ weer, dat Feike Asma een fijne smaak voor re gistratie heeft. Zij, die een bewijs van kunstenaarschap van Asma geleverd verenigingen, die aan het feest hun me dewerking verleenden, een dotatie te verstrekken die overeenkwam met 50. per keer, dat zij optraden of medewer king verleenden. Hierdoor werd het ba- tog saldo met 550.verminderd. Nadat de heren J. M. Metzger en H. Stukker de bescheiden in orde hadden bevonden, werd de penningmeester dank gebracht voor zijn beheer en volgde nog een nabeschouwing over het feest. Over het algemeen was men van ge voelen, dat de vulling van de avond na- afloop van de evenementen, die wer den geboden, niet zo geslaagd was als tijdens de beide braderie's, die gehou den werden. Toen bleef het in het cen trum van het dorp nog geruime tijd gezellig, terwijl het publiek nu een beetje aan zijn lot werd overgelaten. Hieraan zal men in de toekomst bij der gelijke feesten wel meer aandacht heb ben te schenken, zo waren de commis sieleden van oordeel. De klacht, dat aan de dames der ver schillende medewerkers aan de evene menten geen vrij kaartje werd verstrekt, werd niet onjuist geacht, maar het was organisatorisch onmogelijk om hieraan te beginnen, daar dit tal van moeilijk heden zou hebben opgeleverd. Een aardige geste kwam van de eige naren, die een plattewagen beschikbaar Het Groene Kruis zal in de komende maanden de volle aandacht vragen van onze gehele plaatselijke gemeenschap. Het zal' n.l. met kracht ter hand gaan nemen de propaganda en het bijeen brengen van middelen voor de stichting van een wijkgebouw, dat verrijzen zal in de Gaarden en waarvoor in de afge lopen jaren door de vorming van een reservefonds zo gestadig de voorberei dingen zijn getroffen. Dit bleek in de maandagavond in hotel Holterman on der voorzitterschap van de heer W. Beijers gehouden jaarvergadering, waar in rekening en verantwoording werd af gelegd over het jaar 1956 en nadere bijzonderheden werden medegedeeld omtrent de hierboven genoemde plan nen. Er is door de Kruisvereniging weer belangrijk werk verricht in het afgelo pen jaar, zo verklaarde de voorzitter in wilden zien, zijn daarin niet teleurge steld. De a organist beschikt over een enorme muzikaliteit en een ontzaglijke techniek. Hij heeft daarbij het vermo gen om het orgel en de orgelmuziek tot het volk te brengen. Deze kwalitei ten zullen er dan ook toe bijdragen, dat de belangstelling voor Asma's concer ten hier en elders steeds groot is. Na het concert kregen de hoorders nog gelegenheid Feike Asma als be geleider van de samenzang mee te ma ken, toen ten besluite nog gezongen werd Gezang 94: „Halleluja, eeuwig dank en ere". Wij delen nog mede, dat het in de be doeling ligt Feike Asma nog eens uit te nodigen om naar Holten te komen. WEEKEND C.H. JONGEREN. De C.H. Jongeren in Overijssel organi seren zaterdag en zondag een weekend bijeenkomst in de kampeerboerderij van de heer M. Stam op Koordes, welke za terdagmiddag om 5 uur geopend zal worden door het lid va.n de Eerste Ka mer, de heer Mr. G. Vixseboxse alhier. Deze avond wordt doorgebracht met een muzikaal en luchtig programma met conference en het optreden van de C.H. J.G.-band uit Holten. Daarna volgt de avondsluiting. De daaropvolgende zondag staat in het teken der bezinning, 's Middags om 3 uur zal de heer F. S. de Boer uit Vriezen- veen refereren over het onderwerp: „Hoe hebben wij te staan". Er wordt een ge zamenlijke maaltijd in pension „Ruim zicht" van de heer W. Beumer en om 7 uur volgt dan een gezamenlijk bezoek aan de jeugddienst in de Ned. Herv. Kerk, waarin zal voorgaan Ds. den Olde van Steenwijk. De avondsluiting ge schiedt om 10 uur door de heer A. Weste- rik en daarop volgt de kampsluiting door de voorzitter der C.H. Jongeren te Hol ten, de heer H. Fokke. Hebt U het Roode Kruis- zakje al ingeleverd? Doe het den spoedig bij de penningmeester J. A„ Broekhuizen, Politiebureau V- J stelden en na afloop hun financiële bijdrage aan H.M.V. schonken. Met de dotatie mocht de muziekvereniging daardoor een aardig bedrag in haar kas gestort zien. Bij monde van één van de vertegen woordigers der deelnemende verenigin gen werd de commissie dank gebracht voor de bijdrage, die zij op deze wijze mochten' ontvangen. Aan het slot van de vergadering sprak de voorzitter de hoop uit, dat allen hun medewerking zullen willen verlenen aan de organisatie van de feestelijkhe den, welke men het volgend jaar denkt te organiseren in verband met het 25- jarig bestaan van de Holtense Handels vereniging en' van de rijvereniging „De Bergruiters", welke eveneens haar zil veren jubileum gaat herdenken. zijn welkomstwoord. Dat werk was niet spectaculair, want men timmert „helaas" niet aan de weg. Was dit wel het ge val, dan zou men thans bezig zijn met de bouw van een wijkgebouw en zover is het nu nog niet. Wel komt de reali sering daarvan steeds naderbij. In stilte werd veel gedaan voor de lijdende men sen, terwijl belangrijk werk verricht werd door de zuigelingen- en kleuter- consultatiebureaux. Spr. bracht dan ook dank aan de wijkverpleegster mej. T. C. J. Groeneveld en aan haar vervang ster mevr. W. Wansink-Muller. Ook mevr. J. Wiggers-Aanstoot, werd in dit dankwoord betrokken voor haar assis tentie op de genoemde bureaux. De he ren doktoren -en de secretaris en pen ningmeester bracht hij dank voor hun belangeloze arbeid ten bate der vereni ging, alsmede aan de overige bestuurs leden. Het gemis van een wijkgebouw wordt wel sterk gevoeld, want blijkens mede deling van de kinderarts, mevr. Scho- faers uit Delden, is het gebouw Reho- both niet bijzonder geschikt voor het holidien van het kl'euterbureau. Ge tracht zal worden, zo werd besloten, hierin verbetering te brengen. Het kraamcentrum „Zuid-West Overijssel" te Deventer heeft te kampen met gebrek aan kraamverzorgsters, maar spr. hoopt dat Holten toch voldoende geholpen kan worden:. De taak van de wijkverpleegster neemt nog steeds toe en zal nog ver zwaard worden wanneer het buiten centrum „Twenhaarsveld" geheel met gerepatrieerde gezinnen bevolkt wordt. Er is om subsidie voor een tweede zus ter gevraagd, maar blijkens een circu laire van de Minister van Sociale Za ken, zal niet meer subsidie worden ver leend dan voor 2700 wijkverpleegsters,! zodat voorlopig wel geen uitbreiding zal kunnen plaats hebben. Jaarverslagen. De secretaris, de heer G. Brands bracht vervolgens het jaarverslag uit, waarbij o.m. werd medegedeeld, dat 't aantal bezoeken van de wijkverpleeg ster '3602 bedroeg, t.w. voor ziekenver pleging 1762, zuigelingenzorg 1320, kleu terzorg 287, tuberculosebestrijding 138, enz. enz. Uit deze cijfers blijkt dat het aantal bezoeken belangrijk hoger is dan voorgaande jaren. Het aantal uitlenin gen uit het magazijn bedroeg 399. Het in sanatoria verpleegde aantal t.b.c.pa tiënten bedroeg slechts twee, een aantal dat nog nooit zo laag is geweest. Het is dan ook met grote voldoening, dat hiervan melding wordt gemaakt. Het aantal zittingen van het zuigelingenbu reau bedroeg 45 met 1596 consulten en van het kleuterbureau 22 met 323 con sulten. Er waren 104 nieuwe leden in geschreven. Uit deze cijfers blijkt,dat de belang stelling voor deze bureaux zich nog steeds in stijgende lijn beweegt, het geen een zeer verheugend verschijnsel is. In het verslag wordt o.m. melding gemaakt van de schenking van de Coöp. Boerenleenbank ad 8000.voor het wijkgebouw en van de actie van de plattelandsvrouwen, welke ruim 2000. opbracht. Nadat aan de seci-etarisdank was ge bracht voor zijn uitvoerig jaarverslag was het woord aan de penningmeester, de heer G. Emmens, voor het uitbren- De volgende week zullen de leerlingen der scholen in deze gemeente bij U aan kloppen voor een bijdrage naar draag kracht ten bate van de kankerbe strijding. Het is onnodig te zeggen, welke enorme kapitalen er' nodig zijn om deze ge vreesde ziekte met succes te kunnen be strijden. Wij weten alles van kanker althans de medici -en toch, voor welke moei lijkheden staat de wetenschap. Er is maar één mogelijkheid voor een effectieve bestrijding, n.l. een offer van iedere Nederlander, ja van iedere wereld burger. Slchts door deze offers zal het, naar wij hopen, op den duur mogelijk zijn deze volksziekte uit te bannen. In 1956 mocht zich het gelukkige feit voordoen, dat de Nederlandse Vereni ging tot Steun aan het Koningin Wil- helminafonds voor de Kankerbestrijding een bedrag van f 1.925.533,60 aan de Stichting Wilhelmina Fonds kon afdra gen ten einde de wetenschap in staat te stellen het eenmaal begonnen werk voort te zetten. Bijna twee miljoen gulden, denkt U zich dat eens in. Daar is zeer zeker ook uw bijdrage bij geweest. De hulp aan de kanker patiënten en het onderzoekingswerk moet doorgaan. Zorgt dat de middelen er komen om dit mogelijk te maken. Overheid en *particulier initiatief vormen de gebalde vuist, die het op de duur zal winnen, maar dan moogt U de kinderen de volgende week niet afschepen met een kwartje. Er is veel geld nodig. Har telijk dank voor uw bijdrage. gen van het financieel verslag. Hieraan ontlenen wij, dat de inkom sten ƒ8209.23 en de uitgaven 6741.64 bedroegen en het batig saldo derhalve 1287.59. De contributie bracht op een bedrag van 3995.50, terwijl aan rijkssubsidie werd ontvangen 2648.Gemeente, herv. kerk en geref. kerk subsidieerden de consultatiebureaux met resp. 200. ƒ40.— en ƒ15.—. De uitgaven voor de consultatiebu reaux bedroegen met- inbegrip van de bijdrage van de prov. vereniging voor moeder en kind 949.35, terwijl de ver eniging ƒ249.55 bijdroeg in de kosten van het vervoer der verafwonende zui gelingen. Besloten werd het batig saldo te be stemmen voor het bouwfonds van het wijkgebouw. Met deze storting bedraagt het saldo van het bouwfonds momenteel onge veer 25.000.welk bedrag nog niet toereikend is om nu reeds tot de bouw van een wijkcentrum over te gaan ook al worden nog subsidies ontvangen tot een bedrag van naar schatting 17.500. De kascommissie bestaande uit de he ren H. J. Aanstoot en H. Kolkman ver klaarde bij monde van laatstgenoemde de administratie keurig in orde te heb ben bevonden, waarna aan de penning meester onder dankzegging voor zijn be heer decharge werd verleend. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren H. J. Aanstoot en H. Soer. Nieuwe bestuursleden. Bij de bestuursverkiezing welke hier na volgde werd mevr. J. Wiggers-Aan stoot, die periodiek aftrad, met alge mene stemmen herkozen. In de vaca ture ontstaan door het vertrek van de heer G. Emmens werd gekozen de heer H. J. Oolbekkink, die hem als penning meester zal opvolgen, terwijl in de va cature wegens bedanken van de heer H. J. Hiddink werd benoemd de heer G. J. Langenbarg. Nadat de verkiezingsuitslag bekend was gemaakt richtte de voorzitter zich tot de heer Emmens, die met 1 sep tember a.s. naar Haastrecht vertrekt en bracht hem dank voor de uitstekende vervulling van het penningmeesterschap. Dit vertrek wordt ten zeerste betreurt, aldus de voorzitter, omdat men nog maar pas in de heer Emmens een des kundige medewerker had gevonden, maar waar dit vertrek voor hem een promotie betekent gunt het bestuur hem. De leden van Holtens Gemengd Koor (H.G.K.) kwamen maandagavond in het café G. Vruggink in jaarvergadering bijeen onder voorzitterschap van de heer D. J. Aaftink, die in zijn openingswoord sprak van een goed jaar voor H.G.K. doch dat nog beter zou zijn geweest als alle leden trouw de repetities hadden be zocht. Het financiële overzicht van de pen- ningmeestersse, mevr. J. Oolbekkink- Kevelam, gaf een batig saldo te zien. Boeken en bescheiden werden nagezien door mevr. Meerman-Talens en mej. M. Dollekamp en in orde bevonden, weshalve werd de penningmeesteresse dank ge bracht voor haar werkzaamheden en het beheer der penningen. Als bestuursleden werden met bijna Zaterdagavond 31 aug., 7.30 uur: Afha len toegangskaarten feestavond in café Kloosterboer en tevens gelegenheid voor opgave tot deelname aan de Volksspelen op dinsdag 3 sept. Maandag 2 sept., 19.30 uur gebouw „Ire ne": Aanmelden voor Middenstands cursus (zie adv.). Maandag 2 sept., 7.30 uur: Gezellige feestavond in café „Het Bonte Paard" (Kloosterboer )te Dijkerhoek. Maandag 2 en dinsdag 3 sept.: Wegens vacantie gesloten J. F. van Geenhui zen en Zn., Dorpsstraat. Maandag 2 en dinsdag 3 sept.Fa. J. A. v. d. Bos wegens vacantie gesloten (zie adv.). Maandag 2 t.m. donderdag 5 sept.Spar- winkelier B. Maats wegens vakantie gesloten. Maandag 2 t.m. zaterdag 7 sept.Wegens vacantie gesloten H. Tuller, Deven- terweg. Maandagen 2 en 9 september wegens va cantie gesloten: H. Roelofs, Manufac turen, Dorpsstraat. Maandagen 2, 9, 16 en 23 september: Wed. B. J. Slotman wegens vakantie gesloten. Dinsdag 3 sept.: Grote fokdag Paarden- fokvereniging „Holbatheo", 9 uur. Ter reinen „Bonte Paard" (zie adv.). Dinsdag 3 sept.School- en Volksfeest in Dijkerhoek. Dinsdag 3 sept.: Spreekuur Dr. Tromp Visser ten huize fam. Soer (4.305 uur nam., vooruit bespreken). Donderdag 5 sept.: Zitting kraamcen trum Deventer ten huize fam. Soer, 23 uur nam. Donderdag 5 sept., 8 uur, gebouw „Re- hoboth": Vergadering afd. Holten Chr. Nat. Vakverbond. Donderdag 5 sept.: Laatste dag opgave voor deelname Fokveedag op donder dag 26 september. Vrijdag 6 sept., 89 uur n.m.Aangifte talencursus, enz., u.l.o.school (zie adv.). Vrijdag 6 sept.Oranjefeest „School met de Bijbel" in Kalfstermansweide. Woensdag 11 sept.Veiling notaris Plui- mers in Hotel Holterman, v.m. 11 uur (zie adv.). Donderdag 26 sept.: Fokveedag op ,Kalf stermansweide' deze van harte. Hij bood de scheidende penningmeester vervolgens een boeken- bon aan. Deze dankte met enige welgekozen woorden voor deze attentie en wenste de vereniging een grote bloei en voor uitgang toe. Wijkgebouw. Vervolgens kwamen aan de orde de in de sranhef genoemde plannen inzake een grote inzameling voor de stichting van een wijkgebouw. Een voorstel van het bestuur werd aangenomen. Men hoopt in elk gezin één of meer aandelen te plaatsen, welke in termijnen kunnen worden voldaan en waarbij de hulp van alle vrouwen- en meisjes ver enigingen zal worden ingeroepen. Bin nenkort hoopt het bestuur een samen- spreking te houden met de besturen van de genoemde verenigingen om deze actie voor te bereiden. Deze zal min stens 12.000 a 13.000 gulden moeten opbrengen wil de stichting van het ge bouw doorgang kunnen vinden. Voor 'n periodieke betaling zal elk aandeel 50 coupons van 0.25 bevatten en derhalve een waarde hebben van 12.50. Er zullen echter nog wel heel wat moeilijkheden overwonnen moeten wor den, zo verklaarde de voorzitter, voor dat de gehele bouw in kannen en krui ken is. Het is echter belangrijk, dat ieder gezin ten minste een aandeel neemt, zodat men de overtuiging kan hebben gezamenlijk dit werk tot stand gebracht te hebben. Aan het slot der vergadering werd door de dames-bestuursleden, die het magazijn controleerden, medegedeeld dat dit keurig in orde was bevonden, waar voor de familie Meijer dank werd ge bracht. algemene stemmen herkozen mevr. J. Oolbekkimk-Kevelam en de heer J. Weg- stapel. Een voorstel van het bestuur om op 6 november (Dankdag) de jaarlijkse uit voering met medewerking van de beide kinderkoren te geven, werd met alge mene stemmen aangenomen en tevens werd besloten om het volgende jaar deel te nemen aan een concours. Het bedrag dat gevraagd zal worden bij-verhuur van de piano werd verhoogd van f 10.tot f 15. Nadat de heer Aaftink in een kort slot woord nog een dringend beroep op de leden had gedaan om de wekelijkse repe tities trouw te bezoeken, volgde sluiting der vergadering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1