üuitencentrum „Twenhaarsveld" weer bewoond mmÊHmmmP IF® tl JÉ V.V.V. Leegstaan lokte van vele zijden kritiek uit J IES de AGENDA uia&antLep.'io.ty'iatntna fo. 34. Jaargang 9. ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1957 Verschijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. TelefK 51,83 - 2SJ, Adv.-prijs115 m.m. (cl contantf 2.Iedere m.m. meer 0.01 OPENBAAR ZWEMBAD VEEL BELANGRIJKER. Het buitencentrum „Twenhaars- veld" is gedeeltelijk weer bewoond, nadat het vanaf 20 mei, toen de laat ste Hongaren vertrokken, heeft leeg- gestaan. Negen uit Indonesië gerepatrieer de gezinnen van Indonesische Ne derlanders hebben een geriefelijk in gerichte bungalow betrokken, nadat zij vanwege het Ministreie van Maatschappelijk Werk op een pret tige en behulpzame wijze met hun weinige bezit daarheen waren ver voerd. Het ministerie zorgde voor een gulle en hartelijke ontvangst. Het zijn vier gezinnen uit hotel „In den Swarten Ruyter", vier uit hotel „De Dikke Steen" en één gezin uit de bungalow op het terrein van het afgebrande chalet „De Olde Hove". Van de meeste dier gezinnen kan men eggen: „in de brand uit de brand", want fj hebben na de brand van „De Olde love" nu een eigen woning gekregen, ien rijkdom, die velen reeds lang ont- rend waren. En bovendien hebben zij in dit prach- ige vakantie-oord de directe hulp en bij- tand van een maatschappelijk werkster, lie in een van de bungalows resideert. Aankomst m.s. „Oranje". Als het m.s. „Oranje", dat met repa- iriandi op weg is naar Nederland, dit reekénd in Amsterdam zal zijn aange- lomen, zullen nog meer gezinnen hun weg naar dit mooie vakantie-oord vinden, ioeveel dit er zullen zijn is nog niet be- J.. Wel staat vast, dat de genoemde contract-pensions als opvang-eentrum zullen fungeren en dat de in het bun galowkamp onder te brengen gerepatri- eerden enige tijd in deze hotels zullen ver olijven om te acclimatiseren. Er zal zo ïodig een selectie worden toegepast, wei gezinnen naar het buitencentrum tide ïan het get RD) Sommige bladen hebben geschre ven over „een dure zaak" en haalden de bestedingsbeperking erbij. Een be kend dagblad sprak van „wegge gooid geld" en meende, dat het uit gestorven woonoord het gesprek van de dag was in onze woonplaats. Het becijferde, dat onderdak voor 300 toeristen in de beste tijd van het seizoen is verloren gegaan. De deining, die om het bungalowkamp was ontstaan, culmineerde ten slotte in het stellen van een 5-tal vragen door het Tweede Kamerlid Mej. Mr. J. J. Th. ten Broecke Hoekstra (wd) aan de Mi nister van Maatschappelijk Werk, die als volgt luidden: 1. Kan de minister mededelen om wel ke redenen het bungalowkamp „Twen haarsveld" bij Holten sinds 20 mei j.l. na het vertrek van de Hongaren naar moest worden wat het rijk met het kamp wilde doen. De opmerking van de heer Soer, dat hier een mogelijkheid bestond de beste dingen te beperken, beantwoordde de burgemeester met de mededeling, dat over de bestemming van het „Twenhaars veld" een strijd werd gevoerd achter de schermen. Waarschijnlijk zal de-- raadsvoorzitter bedoeld hebben, dat er nog geen over eenstemming bestond over de vraag of de dunwandige bungalows ook geschikt worden geacht voor bewoning in de winter. In de raadsvergadering van 26 juli waarin wij niet tegenwoordig waren schijnt met meer nadruk over deze kwes tie gesproken te zijn. Nadien zijn de kritieken in de kranten verschenen en kwam deze zaak in de be langstelling van het publiek te staan. Dat deze kwestie in Holten het gesprek van de dag zou zijn, zoals het eerder genoemde dagblad schreef, is wat men noemt „lichtelijk overdreven". Hetzelfde blad schreef, dat een een voudig rekensommetje leerde, dat op dat moment 14 augustus reeds voor een totaal bedrag van 21.000 gulden aan huur verloren was gegaan, daar de wo- En de kritiek zou lang niet mlid ge weest zijn, indien men voor een even tueel groot aantal gerepatrieerde Neder landers niet terstond een behoorlijk on derdak beschikbaar had gehad. Wij in Holten mogen in elk geval over het Ministerie van Maatschap pelijk Werk de staf niet breken. Zon der zijn bijzondere faciliteiten was het bungalowkamp „Twenhaarsveld" er zeker niet geweest en het is zelfs de vraag of het er dan ooit zou zijn gekomen. OPENBBAR ZWEMBAD. Voor het vreemdelingenverkeer in onze gemeente zal dit kamp zeker op de duur van grote betekenis wor den, maar het opent voor de bevol king en het toeristisch verkeer een nog veel groter perspectief door het bezit van een openbaar zwembad, dat hier door de Nillmij of N.V. Buku zal worden aangelegd. Dat zwembad moet er komen zelfs tegen alle bestedingsbeperkin gen in want het is een onmis baar element in onze samenleving, waarop we ook ten behoeve van het vreemdelingenverkeer nu al weer veel te lang gewacht hebben. Hiervoor met alle kracht te ijve ren zal de taak zijn van ieder, die het wel meent met onze mooie woon plaats. De bungalows op Twenhaarsveld. ■w z&SstsBsSEBÊÊ..4-.- .Twenhaarsveld" kunnen overgaan. Dit heeft oo'k ten aanzien van de hier reeds aanwezige gezinnen al enige tijd n de bedoeling gelegen. De brand van ,De Olde Hove" heeft dit proces ver iaast. De dag na de brand hebben de be trokken functionarissen van de Dienst van Maatschappelijke Zorg, waaronder de gerepatrieerden ressorteren, de ge hele dag vergaderd om de hangende problemen en moeilijkheden op te los sen. Men is toen blijkbaar gekomen tot de hiervoren genoemde oplossing. Het is trouwens duidelijk, dat de le vensomstandigheden in het land van her komst aanmerkelijk verschillen van de toestand, welke hier wórdt aangetroffen en dat een geleide aanpassing de voor keur verdient. Het is trouwens te hopen, dat de nieu we bewoners zich in hun nieuwe woon oord geheel thuis zullen gaan gevoelen en dat de permanente bewoning, al is deze tijdelijk bedoeld, geen schade zal doen aan de verzorging en de rustieke sfeer, die er thans van dit vakantie-cen trum uitgaan. KRITIEK OP LEEGSTAAN. Er is nog al wat krtiek geuit op het vrij langdurige leegstaan van de bungalows, welke onbenut bleven na dat de Hongaren op 20 mei waren Vertrokken. Canada niet meer in gebruik is genomen 2. Was het niet mogelijk na 20 mei j.l. in dit bungalowkamp gerepatrieerden te huisvesten, ten behoeve van wie het ministerie van Maatschappelijk Werk dit kamp voor drie jaar gehuurd heeft? 3. Indien vraag 2 ontkennend beant woord wordt, ware het dan niet beter geweest deze verkwisting te voorkomen door de 60 bungalows van dit kamp tij delijk te verhuren aan zomergasten? 4. Is het juist, dat na de brand op 14 augustus j.l. in het contract-pension „Oldenhove" op de Holterberg bij Holten acht gerepatrieerde gezinnen, bestaan de uit 38 personen, die dakloos gewor den waren, zijn ondergebracht in hotel „In de Swarte Ruyter" op de Holterberg 5. Indien het antwoord op vraag 4 bevestigend luidt, kan de minister dan mededelen, waarom deze acht gezinnen niet in het bungalow-kamp „Twenhaars veld" zijn geplaatst? De zaak is wellicht aan het rollen ge komen doordat het lid van de raad, de heer Soer, in de vergadering van 28 juni bij de rondvraag er zijn teleurstelling over uitsprak, dat de bungalows zo lang leeg moesten staan. Vele zomergasten zou met deze huisjes een dienst kunnen worden bewezen, aldus merkte de heer Soer toen op. De burgemeester antwoordde hierop, dat het rijk een contract met de Nillmij heeft afgesloten en mitsdien afgewacht ningen geen enkele rendement voor de overheid hebben opgeleverd. (Zoals de lezers weten heeft de regering hun bun- galow'kamp een aantal jaren gehuurd voor het onderbrengen van repatriandi uit Indonesië). Wie zo redeneert heeft weinig begrip voor de taak van de overheid. Natuurlijk valt het ernstig te betreu ren, dat deze zeer geriefelijke vakantie huisjes enkele maanden moesten leeg staan, maar in Indonesië wachten hon derden en honderden gezinnen op repa triëring naar Nedarlend. Zij bezitten de Nederlandse nationaliteit en hebben er recht op naar ons land te vertrekken. Bij de wel zeer onzekere toestand, die momenteel heerst in het rijk van Soe- karno kan niemand zeggen hoeveel ge zinnen naar Nederland zullen vertrekken en wanneer zij zullen vertrekken. Regeren is nog steeds vooruit zien. Kon onze regering zich onder zulke omstan digheden de luxe permiteren het klinkt wat paradoxaal de besteding te beper ken door de bungalows aan particulie ren of desnoods aan haar ambtenaren te verhuren. Wij geloven van niet. Contracten kan men, zelfs bij 't meest goede samenspel, maar zo niet annule ren, en bovendien wat zouden de tijde lijke bewoners gezegd hebben, wanneer zij plotseling hun vakantie hadden moeten onderbreken. Als men alles vooruit weet kan men met een dubbeltje de wereld door, zegt het spreekwoord. GESLAAGD De heer P. Flik slaagde te Rotter dam voor het textielbrevet, afd. he ren- en jongenskleding, heren-mode artikelen, bedrijfskleding en dames- en meisjeskleding. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: wieldop van auto; munt biljet; roodbruine hond; schakelarm band; armbandje; wieldop van auto; bruin kinderschoentje; damessjaal; re genjas; zonnebril; sjaal. Verloren: bruin kinderschoentje; een zwart damesvest; broche; vulpen; da meshorloge. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, tel. 352. Zaterdag 24 aug., 8 uur, in „Irene": Ge- comb. ringvergadering Nijverdal-Hol- ten C.J.M.V.C.J.V.F. Maandag 26 aug.: Gilde-slager Harry Gazan de gehele dag gesloten (zie adv.). Maandag 26 aug.Ledenvergadering Groene Kruis, 8 uur, Hotel Hol terman (zie adv.). Maandagen 26 aug. en 2 sept. we gens vacantie gesloten: J. F. v. Geen huizen en Zoon, Dorpsstraat 60. Maandagen 26 aug., 2 en 9 sept. wegens vacantie gesloten: H. Roelofs, Manufacturen, Dorpsstraat. Maandag 26 aug. t.m. 31 aug.: Wegens vakantie gesloten H. W. ten Velde, Oranjestraat; Horlogerie en radiohan- del H. J. Bouwhuis; Winkel Dikkers (zie adv.). Maandagen 26 aug., 2, 9, 16 en 23 sept.: Wed. B. J. Slotman wegens vakantie gesloten (zie adv.). Woensdag 28 aug.: Samenkomst school feestcommissie o.l. Dorpsschool, des avonds 7 uur op Kalfstermansweide. Woensdag 28 aug.: Aanmelding dans school H. Bron, Hotel Holterman, 810 uur nam. (zie adv.). Donderdag 29 aug.: Schoolfeest der o.l. Dorpsschool op Kalfstermansweide. Donderdag 29 aug., 8 uur ,in „Irene". Contactavond Hei-vormde Vrouwenver eniging. Spreker nog onbekend. Leden mogen introducé meebrengen. Zaterdagavond 31 aug., 7.30 uur: Afha len toegangskaarten feestavond in café Kloosterboer en tevens gelegenheid voor opgave tot deelname aan de Volksspelen op dinsdag 3 sept. Maandag 2 t.m. donderdag 5 sept.Spar- winkelier B. Maats wegens vakantie gesloten. Maandag 2 sept., 19.30 uur gebouw „Ire ne": Aanmelden voor Middenstands cursus (zie adv.). Maandag 2 sept., 7.30 uur: Gezellige feestavond in café „Het Bonte Paard" (Kloosterboer) te Dijkerhoek (zie adv.). Dinsdag 3 sept.: Grote fokdag Paarden- fokvereniging „Holbatheo", 9 uur. Ter reinen „Bonte Paard". Dinsdag 3 sept.: School- en Volksfeest in Dijkerhoek (zie adv.). Vrijdag 6 sept.: Oranjefeest „School met de Bijbel" in Kalfstermansweide. Woensdag 11 sept.Veiling notaris Plui- mers in Hotel Holterman, v.m. 11 uur (zie adv.). INZATE WONING Het huis met erf aan de Oranje straat van de heer G. H. Mulder, groot 2 aren en 25 centi-aren, dat door no taris Pluimers te Markelo op 4 septem ber publiek zal worden geveild, is door de heer Klein Velderman, notarisklerk te Markelo, voor een niet nader ge noemde principaal ingezet voor de som van f 5600,-. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds van Achterberg van Leiden. Collecte voor het jeugdwerk. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Extra col lecte voor Bethanië. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor hulpbeh. studenten. Vrijdag 23 aug. Orgelconcert door de bekende Haagse organist Feike Asma, uitgaande van de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" in de Geref. Kerk. Het concert vangt aan om 8 uur. De toegangsprijs bedraagt f 0.75. Verwezen wordt naar het in dit nummer afgedruk te programma en naar de advertentie met nadere bijzonderheden. Dinsdag 27 aug. Toneel- en zanguit voering door de toneelclub „C.O.C." en de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Glo ria" in Irene, 8 uur. Deze uitvoering was aanvankelijk be paald op 20 aug. Wegens ziekte van een der speelsters is zij een week uitgesteld. Opgevoerd zal worden het komisch spel in drie bedrijven „Studenten pen sion". Het programma wordt ingeleid met 4 zangnummers van „Soli". Zie de advertentie in dit nummer. Boeking van diverse vakantietochten. In verband met de jubileumfeesten „Gouden Aren" te Markelo, organiseert de O.A.D. volgende week geen vakantie- tochten. Wel heeft Oosterveens Touringcarbe- drijf nog diverse tochtjes op het pro gramma staan, o.a. Twentetocht, Giet- hoorntocht en bij voldoende deelname ook een Dagtocht naar Tecklenburg. Opgave hiervoor kan geschieden bij het V.V.V.-bureau, Dorpsstraat 38, tel. 373. o Services van het V.V.V.-bureau. Het informatiebureau van de V.V.V. verzorgt de boeking van de O.A.D.- vacantiereizen in binnen- en buitenland, waarvan prospectus aanwezig is. o Wekelijkse rondleiding in het natuur historisch museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de heer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer veel interessants over de fauna van de Holterberg en omgeving.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1