v.v.v. a Ingebruikneming moderne ju te weverij mg Grote dag èn voor de Koninklijke Jntefabriek Ter Horst <S Co. n.v. èn voor Holten AGENDA u-a&anliep,tio-q.>iatritna fo. 31. Jaargang 9. ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1957 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD e abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,_JSoltena Nieuw blad" te Bollen. Telef. K 5MS3 - 23ft Adv.-yrijs115 m.m. (d contant) f2.Iedere m.m.meer 0.01 )Qïl antie Vrijdagmiddag om vier uur werd de aan e Industriestraat te Holten verrezen mo- fcrne juteweverij, een afdeling van de oninklijke jutefabriek ter I-Iorst en co. x. te Rijssen, officieel in gebruik geno- Op de aangegeven tijd verschenen de enodigden in de cantine van het nieuwe drijf, waar zij werden ontvangen door directie der n.v., de heren J. J. ter orst, A. H. ter Horst, G. W. ter Horst, ter Horst en H. Jordaan, die allen ver- ?zeld waren van hun dames, en door de ommissarissen der n.v., de heren Henri edeboer, president-commissaris, en H. an Heek Hzn., beiden uit Enschede, even ts in gezelschap van hun dames. Onder de genodigden merkten wij op de argemeester van Holten, mr. W. H. Enk- ar en mevrouw C. P. K. Enklaar-van ndel, de beide wethouders J. Wegstapel M. Teeselink, de waarnemend secretaris Otten, de overige leden van de ge- eenteraad, de industriecommissie met aar voorzitter, de heer H. J. Beltman, de irecteur van het gewestelijk arbeidsbu- iau te Deventer, de heer H. J. Eeltink, a architect ir. J. C. Pannekoek met zijn :htgenote, de aannemers Koopman en n Brinke, het personeel dat te Holten sl worden tewerkgesteld en verschillende den van het personeel uit het bedrijf te ijssen, waarvan wij niet mogen nalaten noemen de heer B. Ligtenberg, chef van afdeling personeelszaken, de heer Bou- la, chef van de afdeling bouwzaken, de eer Boonstra en de heer Jansen. Toespraak A. II. ter Horst. Geachte aanwezigen. Namens de gehele irectie heet ik u allen van harte welkom ier in de nieuwe fabriek te Holten. Van- aag is het voor Holten en voor ons een «langrijke dag. Een dag, waarbij wij te- ugzien op 't vele werk, dat er aan voor- fging. Ik wil in de eerste plaats noemen het erste contact met burgemeester Enklaar, at het begin vormde van de diverse be prekingen, welke tot resultaat hebben Khad, dat gedacht en gepraat werd over vestiging van een bedrijf te Holten. Vestiging te Holten, een plaats, die ons allen zo na aan het hart ligt, dat wij be sloten plannen in gereedheid te brengen. Daarna werden diverse besprekingen ge loerd met het gemeentebestuur en de in- iustriecommissie, de laatste onder leiding tan de heer H. J. Beltman. De medewerking, welke de industrie- ommissie ons gaf, w^s buitengewoon en ?erd zeer op prijs gesteld en wij zijn u, ?den der commissie, hiervoor zeer dank- aar. U hebt allen medegewerkt, dat er ;ch voldoende arbeiders meldden; dit antal is inmiddels tot ongeveer 90 geste- Iemand, die zich bijzonder onder- cheidde, was wel de heer Beltman. De leer Beltman stond steeds voor ons klaar; ging zelf mee om arbeiders te werven n gaf de meest uitvoerige inlichtingen, tortom, de heer Beltman was een grote 'eun voor onze personeelchef, de heer B. igtenberg, met wie hij er vaak gezamen- ijk op uittrok. Hiervoor, meneer Beltman, ize hartelijke dank. In het algemeen mag wel gezegd wor- en, dat Holten trots kan zijn op zijn in- 'ustriecommissie. Burgemeester en wethouders, leden van s raad en de industriecommissie, wij zijn etroffen door uw grote medewerking, aaraan andere gemeenten een voorbeeld unnen nemen. Wij zeggen u daarvoor artelij k dank. Vroeger was er reeds een afd. weverij Holten, die om bepaalde redenen weer poten werd. Nu zijn we teruggekomen de hoop deze afdeling nog te kunnen itbreiden. Veel hangt af van de conjunc- uurontwikkeling en van de prestaties der loltense wevers. Tot nu toe hebt u, we- :ers uit Holten, het vak goed geleerd en ilen van u leveren goede prestaties. orgt er voor, dat dit zo blijft en verbe- rt dit zo mogelijk nog; daarnaast moet een product maken, dat goed is, want aarvan hangt af of deze weverij zich kan andhaven of uitgebreid kan worden. Ik Jij fel er niet aan of u allen zult uw ■Ierste best doen, want u zult evenals wij tots zijn op uw Holtens bedrijf. Voor de bouw der fabriek moest een rehitect worden gezocht, die economisch, lodern en mooi zou bouwen. Hierin zijn »ij ten volle geslaagd. Onze keus viel op r. Pannekoek. Meneer Pannekoek, wij zijn dankbaar, dat u voor ons hebt willen ouwen en het geheel is een groot succes eworden. We kunnen gerust zeggen, dat it gebouw één van de mooiste weverijen de omtrek is. Ook de samenwerking ias goed en we hebben veel van uw voor geheel nieuwe zienswijze geleerd. Me- eer Pannekoek, nogmaals onze oprechte ank voor alles wat u voor ons gedaan ebt. Ook mevrouw Pannekoek werkte endrachtig met haar man samen. Zij was o vriendelijk de kleuren in het gebouw amen te stellen en ik moet zeggen, dat 'Hes er keurig en fris uitziet. Mevrouw Mnnekoek, hiervoor onze oprechte dank. Mevrouw Pannekoek werd hierna 'n bou- )Uet bloemen aangeboden.) In overleg met ir. Pannekoek werden de 'eren Koopman uit Holten als aannemers ekozen, die weer samenwerkten met de iebroeders ten Brinke uit Enter. Verder "erkten aan de bouw van de fabriek mee ie firma Nestradi voor de kapconstructie, ie firma Reputabel voor de verwarming a de firma Getkate en Leusinlc voor het schilderwerk. Over de bouw behoef ik eigenlijk niet veel te zeggen, want het gebouw spreekt De heer B. Ligtenberg, personeelschef Ter Horst en Co. N.V., die zich zeer be ijverde bij de personeels werving en zich deed kennen als 'n harde en sympathieke werker met gedegen mensenkennis. voor zich zelf. De bouw en de afwerking getuigen van de hoge graad van vakman schap en de grote liefde voor het werk. Ook de samenwerking van alle groepen was van de meest prettige aard. Wy zijn u allen voor een en ander bijzonder dank baar en wij verzoeken u uw personeel ook onze welgemeende dank over te brengen. De opstelling van de getouwen licht en krachtinstallatie, inrichting enz, wer den verzorgd door personeel van de fa briek te Rijssen. Hiervoor zeggen wij dank aan allen, die daaraan werkten. Het is mij bekend, dat na mij nog en kele sprekers het woord zullen voeren. Daarna zal burgemeester Enklaar de toe gang tot de weverij openen en onze oudste directeur, de heer J. J. ter Horst zal dan vervolgens het eerste getouw officieel in werking stellen. Daarna zullen de wevers de getouwen ongeveer vijf minuten lang in werking houden, zodat onze gasten een indruk van het bedrijf kunnen krijgen. Het verheugt ons bijzonder, dat de bur gemeester als hoofd van het gemeentebe stuur van Holten en mede voor alle ge meentelijke instanties, welke zo bijzonder hun medewerking verleenden, bereid ge vonden is dit gebouw te openen. Dames en heren. Ik wil nu eindigen met de hoop en wens uit te spreken, dat dit bedrijf een zegen voor Holten moge zijn en dat het moge groeien en bloeien, ter wijl ik de arbeiders zou willen vragen hun uiterste best te doen en hun goede naam zowel als ons product hoog te houden, dan ben ik er van overtuigd, dat het be drijf in Holten een succes zal worden. Na een langdurig applaus van de aan wezigen werd vervolgens het woord ver leend aan de heer mr. W. H. Enklaar, burgemeester van Holten, die ongeveer sprak als volgt: Toespraak burgem. Enklaar. Mijne heren leden der directie, dames en heren! Talrijk zijn de gedachten, die zich thans naar voren dringen. Het is ongeveer tien jaar geleden, dat het ge meentebestuur tot de overtuiging kwam, dat het pogingen zou moeten aanwenden om werkgelegenheid in Holten te krijgen voor de vele landbouwerszoons, die niet meer kunnen worden tewerkgesteld op de bedrijven van hun vaders, omdat deze be drijven niet voor verdere splitsing in aan merking komen. De omgeving, waar deze fabriek is gebouwd, was bestemd tot in dustrieterrein. De gemeente Holten ver kreeg deze terreinen in eigendom, doch toen de vestiging van industrie niet vlotte, is weieens de vraag gesteld of het wel goed zou komen. En vandaag wordt op deze vraag een duidelijk antwoord ge geven. Het is gebleken, dat zij, die ver trouwen hebben in een goede gang van zaken, niet behoeven te haasten. Het ge meentebestuur is erg dankbaar, dat het zijn tijd heeft gebeid. Het was van 't be gin af verheugd, dat juist ter Horst en co. n.v. overwoog zich in Holten te vestigen. De relaties, welke de gemeente Holten met de heren ter Horst steeds heeft gehad, zijn van aangename aard geweest. De he ren ter Horst zijn altijd min of meer als burgers van Holten beschouwd. Misschien komt dit wel mede door het feit, dat een groot complex grond in de Holterberg hun eigendom is. In Holten is uit de na buurgemeente Rijssen bekend geworden, dat de fabriek van ter Horst en co. n.v, een goede werkkring betekent onder lei ding van een humane directie. De arbei ders uit Holten zijn goede arbeiders; zij zijn nog niet geworden wat men heden ten dage noemt de massa-mens. Zij zullen zich in dit moderne bedrijf ten volle thuis gevoelen. Gaarne wil ik mij aansluiten bij de woorden van waardering, welke de heer A. H. ter Horst heeft gericht tot de voor zitter der industriecommissie, de heer H. J. Beltman. De heer Beltman heeft zijn taak zo breed gezien, dat Holten niet klaar is met een fabriek, doch dat er ook arbeiders moeten zijn om hierin tewerk gesteld te worden. Hij heeft de belangen der gemeenschap hiermede op voortreffe lijke wijze gediend, evenals zulks is ge schied door andere leden der industrie- commissie. Het gemeentebestuur is bui tengewoon dankbaar voor hetgeen nu reeds tot stand gekomen is. Moge het uw bedrijf in Holten, waar ook reeds vroeger van 1836 tot 1909 een weverij van u was gevestigd, goedgaan. Mogen de Holtena ren in deze fabriek veel arbeidsvreugde vinden. Ik hoop, dat u nimmer berouw zult hebben van uw keus om in Holten uw bedrijf te vestigen. Het gemeentebe stuur blijft ook in de toekomst gaarne be reid uw belangen te dienen. Van harte gefeliciteerd met dit moderne bedrijf. (Applaus.) De heer Henri Ledeboer sprak. De derde spreker was de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Hen ri Ledeboer. Deze wenste de directie van harte geluk met de vestiging van, dit be drijf in Holten. Het initiatief van de di rectie om de arbeidsmarkt te spreiden moet van harte worden toegejuicht, aldus de heer Ledeboer. Vele fabrikantenfami lies stammen uit geslachten, welke vroe ger werkzaam waren in de agrarische sec tor. Het is opvallend, dat nu weer arbei ders moeten worden geworven hoofdza kelijk ook uit de agrarische sfeer. Spreker wenste de directie toe, dat het nieuwe be drijf zich in gestadige groei zal mogen verheugen. Dankwoord ir. Pannekoek. Hierna werd het woord gevoerd door ir. Pannekoek, die mede namens de aan nemers de directie zijn gelukwensen over bracht. Spreker was dankbaar voor de ontvangen opdracht en de goede samen werking met de directie en de heren Boonstra en Bouma. Hij deelde mede bij de bouw van een fabriek er steeds reke ning mede te houden, dat arbeiders hier in voor hun plezier moeten werken. Hij heeft getracht de fabriek zodanig te bouwen, dat het personeel een maximum van arbeidsvreugde zou genieten. Hij hoopt hierin te zijn geslaagd. De samen werking met de aannemers was van zeer prettige aard. Hij zegde toe deze aanne mers zo mogelijk nog eens te zullen in schakelen bij de bouw van objecten, waar over hij de directie moet voeren. Ir. Pan nekoek verzocht burgemeester Enklaar aan de gemeente-architect, de heer Jac. Louwerse, zijn dank over te brengen voor de prettige wijze, waarop de nodige be sprekingen werden gevoerd. De heer Beltman: „Een heel goede dag." Tenslotte was het woord aan de heer tot grote groei en bloei moge komen, tot grote voldoening der ondernemers en tot verhoging van het welzijn der bevolking van Holten en naaste omgeving. Officiële opening der wevery. De heer A. H. ter Horst dankte de spre kers voor hun goede woorden en verzocht burgemeester Enklaar de toegang tot de weverij te ontsluiten, nadat hij mevrouw Enklaar-van Ahdel nog bloemen had aan geboden. Burgemeester Enklaar voldeed gaarne aan dit verzoek en als eersten gingen de heren J. J. ter Horst en A. H. ter Horst naar binnen. Toen alle genodigden zich in de weverij bevonden stelde de oudste di recteur der n.v., de bijna 75-jarige heer J. J. ter Horst, een weefgetouw in wer king onder daverend applaus der aanwe zigen. De heer A. H. ter Horst verzocht de arbeiders de overige getouwen enkele minuten in werking te houden, zodat de gasten zich een indruk konden vormen van de juteweverij. De directie bood hierna dranken aan, waarbij verschillende hartige hapjes wer den gepresenteerd. Hier bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. Muzikale hulde H.M.V. Tegen zes uur namen directie en com missarissen een muzikale hulde in ont vangst van de Holtense muziekvereniging. Namens H.M.V. werd de directie met haar nieuwe bedrijf gecomplimenteerd door de heer J. Wiggers, die zijn wensen bezegel de door de oudste der directeuren, de heer J. J. ter Horst, de hand te drukken. De heer ter Horst, die zijn ontroering ternauwernood meester kon blijven, dankte de heer Wiggers voor zijn woor den en de muzikanten voor nun hulde. Hij overhandigde de heer Wiggers een enve loppe met inhoud, hetgeen de muzikanten zeer op prijs stelden, evenals het aanbod van de heer ter Horst om in één van de Burgemeester Enklaar verrichtte het openingseeremonieel met het doorknip pen van het traditionele lint: Een betekenisvolle dag voor Holten en voor de jute-industrie van Ter Horst en Co. N.V. Zaterdag 27 juli t.m. maandag 5 aug.: Confectiebedrijf „Holten" wegen vacan- tie gesloten. Zaterdag 27 juli tot dinsdag 6 aug.: Fa. H. Klein Velderman wegens vacantie gesloten. Maandag 29 juli t.m. 3 aug.: Wegens va cantie gesloten bedrijf te Holten van de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging. Maandag 29 juli t.m. zaterdag 3 aug. we gens vacantie gesloten Bets van den Bos, Smidsbelt, Holten. Zondag 4 aug.: Oriënteringsrit voor auto's en motoren, georganiseerd door de La- rense Motorclub. (Zie adv.) Maandagen 5, 12, 19, 26 aug., 2 en 9 sept. wegens vacantie gesloten: H. Roelofs, Manufacturen, Dorpsstraat. (Zie adv.) Maandag 5 t.m. zaterdag 10 aug. bakkerij Geltink wegens vacantie gesloten. (Zie adv.) Maandag 5 t.m. vrijdag 9 aug. Gebr. Veld huis wegens vacantie gesloten. (Zie adv.) Dinsdag 6 aug. 15 uur, officiële opening Centrale Bakkerij „De Halm" door bur gemeester Enklaar. Woensdag 7 en donderdag 8 aug. van 2-8 uur bezichtiging van Centrale Bakkerij „De Halm" aan de Industriestraat. Woensdag 7 en donderdag 8 aug. Zomer feestbal in „Amicitia". Woensdag- 7 en donderdagavond 8 aug. vanaf 8 uur dansen in Café's J. Jansen en M. Kalfsterman. (Zie adv.) Maandag 12 t.m. maandag 19 aug. wegens vacantie gesloten B. Nijland en E. J. Westerik. Maandag 12 t.m. zaterdag 17 aug. bakkerij Hartsuiker wegens vacantie gesloten. (Zie adv.) Woensdag 14 aug. om 8 uur: Feestavond in „Irene" van gezelschap Tetman de Vries met de revue „Van alles wat". (Zie adv.) plaatselijke café's enkele consumpties te gebruiken. Terwijl de vrolijke tonen van H.M.V. wegstierven maakten de gasten in de fa briek zich op om afscheid te nemen van directie en commissarissen der koninklijke jutefabriek ter Horst en co. n.v. Rest ons nog te melden, dat de natio nale driekleur wapperde aan de mast der constructiewerkplaats „Universal" van de heer H. Klein Velderman en de centrale bakkerij „De Halm", terwijl de vlag voor de fabriek in top werd gehesen door de aannemers, nadat burgemeester Enklaar de toegang tot de weverij ontsloten had. DRIE PLAATSGENOTEN LIEPEN VIERDAAGSE. Onze plaatsgenoten postbode Bets Stok kers, Joop Dolman en Gert Paalman (bei den militair) namen dit jaar deel aan de Vierdaagse te Nijmegen. Het was voor Bets Stokkers de negende Vierdaagse. Volgend jaar no. 10 en het gouden herinneringskruisje? DE IR. J. OVERWEG-PRIJS VOOR HOLTENAAR. Onze plaatsgenoot, de heer H. J. Voor des, leerling van de Wilhelminaschool te Hengelo (Ov.), de school der bedrijven van Stork en Dikkers aldaar, ontving dezer dagen een speciale prijs, n.l. de Ir. J. Overweg-prijs, die hem werd uitgereikt door de directeur van Stork n.v., de heer F. G. Stork. Bedoelde prijs wordt, wan neer aanleiding daartoe bestaat, uitgereikt aan die leerling, die zich bij zijn studie bijzonder onderscheiden heeft. GESLAAGD. De heer W. J. van de Hurk, alhier, on derwijzer te Almelo, slaagde te Enschede voor deel A van het hoofdakte-examen en kwam hiermede in het bezit van de vol ledige hoofdakte. De heer E. Steunenberg, Larenseweg, slaagde dezer dagen te Amsterdam voor het diploma „Koffers en Luxe Leder waren". H. J. Beltman, voorzitter der industrie commissie, die sprak als volgt: Hooggeachte directie, dames en heren! Al mag dan het weer vandaag erg somber zijn voor een toeristenplaats als Holten, toch schijnt voor ons vandaag de zon. Het is immers voor Holten een heel goede dag. Het is in het bijzonder voor onze plaatse lijke industriecommissie een grote vol doening deze bijeenkomst te mogen bij wonen, want vandaag is een lang gekoes terde wens vervuld. Immers een veel be lovende industrie vestigt zich hier en de stichtster van deze fabriek is de n.v. ter Horst en co., die als een soliede onder neming bekend staat. Dat alles geeft goed vertrouwen voor de toekomst. Vele plaats genoten zullen hier een goed bestaan kunnen vinden. Ik dank de vorige spre kers voor de waarderende woorden aan het adres der industriecommissie gewijd. Ook de commissie wil gaarne omgekeerd haar dank betuigen, in het bijzonder aan ter Horst en co. n.v. voor het vertrouwen, dat zij in Holten heeft gesteld. Ik hoop van harte, dat dit vertrouwen niet zal worden beschaamd. Moge deze afdeling tot grote ontwikkeling komen. Onze aller beste wensen voor de toekomst. De ont wikkeling van uw bedrijf zullen wij steeds met veel belangstelling volgen en u gaar ne van dienst blijven. In het bijzonder dank ik de directie en de personeelchef, de heer Ligtenberg, voor de prettige contacten, welke wij ge had hebben. Het gemeentebestuur komt de dank toe voor de wijze, waarop het de vestiging van deze industrie heeft bevor derd. Tenslotte wil ik mijn medeleden der commissie hartelijk dank zeggen voor de prettige samenwerking. Ik wil besluiten met op deze belangrijke dag voor Holten de hoop uit te spreken, dat deze fabriek Maandag 5 augustus, 7 uur: Grote po litiehonden-demonstraties door de Rijs- sense Hondendressuurclub „Riessen" in „Kalfstermansweide". Het programma vermeldt o.a. bewa ken, appèloefening, w.o. sprong door 4 hoepels, smokkeldrama, bewaken van spelende kinderen. Kortom een program ma met zeer spectaculaire nummers. Dinsdag 13 aug. Puzzel-wandeltocht van 6 km, georganiseerd door de Jon geren Discussiegroep (J.D.G.) De start vindt plaats bij het Hist. Museum van Piet Bos op de Holter berg, des avonds 7 uur. Kosten deelname 0.50. Opgave voor deelname aan het V.V.V.-kantoor, serre café Maats, Dorps straat. Zomergasten en Holtenaren kun nen er aan deelnemen. Deelnemers wor den verzocht een potlood mee te bren gen. Een aardige prijs is beschikbaar ge steld. Kinderen beneden 14 jaar mogen alleen deelnemen voor eigen risico. Aan de puzzletocht van dinsdagavond werd door niet minder dan 60 personen deel genomen. Services van het V.V.V.-burean. Het informatiebureau van de V.V.V. verzorgt de boeking van de O.A.D.- vacantiereizen in binnen- en buitenland, waarvan prospectus aanwezig is. Gelegenheid voor opgave tot deelname aan autobustochten door Twente en naar Giethoorn. Wekelijkse rondleiding in het natuur historisch museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de heer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer veel interessants over de fauna van de Holterberg en omgeving.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1