Afscheid Dorpsschool 90 Jam Nederlandsche Roode Kruis Mooi resultaat Openbare Uloschool Tour cT Holten 11 m ld Vier avonden van bezinning Zwitser het hart - Hollander het brein Alle 25 leerlingen slaagden Vrijetijdsbesteding Plm. 1500 belangstellenden Veemarkt Rijssen Het Nederlandsche Koode Kruis viert zijn negentigjarig bestaan. Op 19 juli 1867 werd door Ko ning Willem III besloten dat er zou zijn een „Nederlandsche Vereniging tot het verlenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog hetzij Nederland er al of niet bij betrokken is." Daarmee was Het Nederlandsche Roode Kruis ge boren! Zoals zo langzamerhand iedereen weet, was het de Zwitser Henri Dunant, die, diep getroffen door de ellende welke hij aanschouwde op het slagveld van Solfe- rino, op het denkbeeld kwam een inter nationale organisatie op te richten voor hulp aan zieke en gewonde soldaten. Het was een revolutionaire gedachte, want tot dan toe had men de lijn, die de com battanten scheidde, ook tot in de hospi talen doorgetrokken. De medische zorg was niet alleen in hoge mate ontoerei kend, ze bepaalde zich ook alleen tot de eigen mensen. Officieren van gezondheid en verplegers van de tegenpartij werden krijsgevangen gemaakt, de zieken en ge wonden aan hun lot overgelaten. Deze wantoestanden op te heffen ver eiste internationale overeenstemming. Deze zorg te verbeteren maakte een vrij willige organisatie nodig, die door de strijdende partijen als neutraal zou wor den gerespecteerd. „Onmogelijk!", riepen zowel politici als generaals. Hoe sympathiek men ook stond tegenover de denkbeelden van Du nant, practisch, zo oordeelde men, waren ze onuitvoerbaar. PIONIER BASTING. Het was een Hollander, de officier van gezondheid Dr. Basting, die in deze strijd voor de verwerkelijking van zijn ideaal Dunants rechterhand is geweest. Was in het hart van Dunant dit ideaal geboren, in het koele, nuchtere brein van de Hol lander rezen de antwoorden op het „On mogelijk!" der tegenstanders. 't Is dan ook geen wonder, dat de Rode Kruisgedachte in het vreedzame, sinds lang door geen oorlog geteisterde Hol land zo snel wortel schoot. Koning Wil lem Hl leende het oor aan de voorstellen van Dr. Basting en benoemde hem met een tot erelid van de nieuw opgerichte vereniging-met-de-lange-naam. De Frans-Duitse oorlog (1870) ver schafte het Nederlandsche Roode Kruis de kans, zijn menslievend werk te begin nen. Dr. Basting heeft dit niet meer mo gen beleven. Het werk had zijn krachten verteerd. En sindsdien waren de Nederlandse ambulances overal, waar nood was. Op het slagveld, maar ook in de rampgebie den. Tijdens de eerste wereldoorlog wa ren ze in St. Petersburg, in Parijs, in Wenen en in Boedapest, ze gingen naar Finland en naar Abessinië. En het Ne derlandsche Roode Kruis stuurde zijn witte wagens naar Oostenrijk en Honga rije, het Nederlandsche Roode Kruis bood reeds hulp in Perzië, toen de eerste be richten van de aardbevingsramp nog maar schaars begonnen door te druppe len. NIET MILITAIR. Steeds meer werd het Rode-Kruiswerk vredeswerk. De moderne oorlogvoering eist een tot het hoogst opgevoerde medi sche verzorging van de strijdmacht. In zulk een gespecialiseerd korps is voor vrijwilligers geen plaats meer. Nog altijd is de Rode Kruis Colonne op medische leest geschoeid, omdat dit het werk in organisatorisch verband zo veel gemakkelijker maakt. Maar de taken van het Rode Kruis zijn vredestaken. Hoornvliestransplantatie, bloedtransfusie en -plasma, moedermelk-centrale, lec- tuurverspreiding, boottochten voor lang durige zieken, welfarewerk, eerste hulp bij ongevallen, bij grote demonstraties enz., hulpverlening bij rampen, het is slechts een deel van het werk, waarvoor men automatisch de blik richt naar het Rode Kruis. Op het slagveld tot aanzien gekomen, heeft het Rode Kruis thans vrijwel uit sluitend een vredestaak. GERESPECTEERD EMBLEEM. Het embleem van het Rode Kruis (helaas wel eens misbruikt, helaas niet immer gerespecteerd) heeft wereld wijde betekenis gekregen. Zoals 'het SOS bekend is geworden als het algemeen noodsignaal, is het Rode Kruis-embleem algemeen erkend als het internationaal symbool voor menslievend hulpbetoon. „Onmogelijk", riepen Dunants tegen standers. En nu bestaat al negentig jaar Het Nederlandsche" Roode Kruis en heeft telkens weer de wereld getoond, dat het kleine Nederland vooraan staat als het gaat om hulp aan de lijdende mens heid. Het is een veelomvattende organisa tie geworden en buitenstanders kijken er wel eens tegen aan en zeggen: is dat allemaal nodig? Maar het Rode Kruis is als de brandweer, die ook kostbaar ma teriaal het grootste deel van de tijd on gebruikt moet latenom dadelijk te kunnen ingrijpen als er gevaar is. Want snelle hulp is nog altijd dub bele 'hulp. En waar hulp geboden moet worden, waar ook ter wereld, staat Het Neder landsche Roode Kruis vóóraan! Lk. DRIEDAAGSE EXCURSIE. De leerlingen van de 3e klas der lagere landbouwschool maakten van maandag tot en met woensdag onder leiding van het hóófd der school, de heer A. J. Suij- ders, per rijwiel een excursie naar Flevo land en de N.O. Polder, waarbij voor de nodige ontspanning Giethoorn werd aan gedaan. Op de eerste dag trok men over de noordelijke Veluwe naar Elburg, waar een rondvaart werd gemaakt door Flevo land en afgestapt werd op het nieuwe land, waar o.a. enkele wrakken van zeer oude vissersschepen werden bezichtigd. Het bezoek op de tweede dag gold de noord-oostelijke polder met Marknesse en werd o.m. het stoomgemaal „Stroink" te Blokzijl bekeken. Beide keren werd over nacht in een boerderij in de Polder „De Koekkoek". Met een bezoek aan Giethoorn, waar ijverig gepunterd werd, besloot men deze leerzame tocht en reed over Meppel, De Wijk en Ommen huiswaarts, waar de Es- pelose jongens nog net op tijd waren om het buurtschapsfeest aldaar 's avonds bij te wonen. EXAMENS. De heer J. Broere, onderwijzer aan de openbare u.l.o. school te Holten, slaagde te Amsterdam voor de akte Engels L.O. De heer J. W. Feith, onderwijzer aan de o.l. dorpsschool, slaagde te Enschedé voor-de hoofdakte A. Aan de Wilhelrainasehool van de Kon. Machinefabriek Gebr. Stork en Co. en de N.V. Dikkers en Co. te Hengelo slaag den onze plaatsgenoten A. Paalman, H. J. Voordes en G. L. W. Beijers, welke laatste bij de diploma-uitreiking niet aan wezig kon zijn wegens de vervulling van zijn dienstplicht. Voor het kantoordiploma machine- schrijven slaagde Mej. Diny Schorfhaar (130 aanslagen). GESLAAGD. De heer G. A. Sigger te Holten slaagde te Utrecht voor het eindexamen van de bedrijfsschool der Ned. Spoorwegen. De in de afgelopen week te Almelo gehouden m.u.l.o,-examens hebben tot het buitengewoon prettig en succesvol resultaat geleid, dat alle 25 leerlingen van de vierde klas dei* openbare u.l.o.- school alhier, hun diploma behaalden. Het was voor de oudercommissie en het onderwijzend personeel aanleiding om op een feestelijke wijze met de ge slaagden bijeen te komen. Dit geschied de maandagavond in het Stationskoffie huis M. Kalfsterman onder leiding van de voorzitter der oudercommissie, de heer W. Beijers. Deze wees in zijn welkomstwoord op de bijzonder gunstige uitslag van de examens en wenste de jongelui geluk met het door hen bereikte resultaat, dat voor velen hele mooie cijfers in houdt. Dat allen slaagden is voor een belangrijk deel te danken aan de be kwaamheid en toewijding waarmede de heer Sinnema en zijn team de leerlin gen hebben onderwezen. De oudercom missie voelde dan ook behoefte om hiervoor haar dank uit te spreken. Spr. bracht ook dank aan het gemeentebe stuur voor de wijze waarop het onder wijs in Holten van de nodige leerstof en hulpmiddelen wordt voorzien. De penningmeester, de heer G. H. Bosman, reikte aan de leerkrachten 'n klein presentje uit en wees er op, dat het aantal geslaagden deze keer zo groot was, dat men moeilijk ook de ouders kon uitnodigen. Nadat de oud-leden van de oprich tingscommissie, de heren H. J. Beltman en L. C. van de Bovenkamp, het hoofd de heer Sinnema met hun gelukwensen Het wielerevenement voor de jeugd, dat nu al enkele jaren door een paar oudere jongens hier georganiseerd wordt, kan maandagmorgen om 9 uur beginnen. De officiële, vergunning van het provin ciaal bestuur van Overijssel is afgekomen en nu kunnen Jan de Groot, Mans Klein Velderman en Kees van Bruggen hun beste beentje voorzetten om deze traditie, geworden wielerronde tot een goed einde te brengen. Er is door de Holtense mid denstanders reeds meer dan f 100.— aan voorwerpen en geld geschonken, om de jongelui na afloop van een prijs te voor zien. De wedstrijd duurt van maandag tot en met vrijdag en strekt zich uit tot de gemeenten Wierden, Rijssen, Marke- lo, Bathmen, Diepenveen en Raalte. In totaal zullen de deelnemers 165 km. moe ten afleggen, maar ze kunnen er vijf da gen over doen. Enkele ouderen en ook de E.H.B.O. zullen hun medewerking verlenen. De laatste etappe wordt een wedstrijd over 15 ronden in het complex Bosch kamp op vrijdagavond om 6.30 uur. Ove rigens heeft deze tour een zeer gevariëerd karakter, want zij bestaat uit klasse- mentsritten, individuele en ploegentijd ritten en etappe-wedstrijden. Holten A (ploegleider J. Markvoort) 1 A. Klein Velderman, 2 H. Tempelman, 3 G. v. d. Bos, 4 S. Markvoort, 5 M. Wan- sink, 6 D. Pasop. Hollen B (ploegleider H. Vincent)7 A. Leef tink, 8 H. Sluiter, 9 B. Konijnenberg, 10 KI. de Groot, 11 J. Meijer (Rijssen) 12 B. Oolbekkink. Holten C (ploegleider H. Maats)13 G. Soer, 14 G. Vincent, 15 J. ter Maat, 16 D. Wansink, 17 Mennegat (Enter), 18 H. Deijk. Holten D (ploegleider H. Derksen) 19 Fr. de Groot, 20 A. Nijland, 21 S. Meinsma, 22 G. Brands, 23 W. Neijenliuis, 24 T. Deijk. Enter (ploegleider Pluymers)25 G. Pluymers, 26 B. Beltman, 27 G. Roze- müller, 28 A. Kollerie, 29 J. Middeljans, 30 W. Vondel. Markelo (ploegleider H. Sligman)31 H. Volkers, 32 D. Tuitert, 33 J. Dolle- kamp, 34 G. Pullen, 35 H. Oongs, 36 H. Nijland (Rijssen). De ploegleiders en deelnemers worden verzocht zaterdag a.s. om half vijf aan wezig te zijn bij constructiebedrijf „Uni versal" aan de Industriestraat. VEILIG VERKEER. Herhalen moet men telkens weer: De rijweg is voor 't rijverkeer! bloemen hadden aangeboden, sprak de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, me de namens het gemeentebestuur zijn ge lukwensen uit met het behaalde resul taat. BURGEMEESTER FELICITEERDE De burgemeester herinnerde aan hét initiatief van de heer Beltman, dat een vrij sombere prognose tot gevolg had. Men was er zich terdege van bewust, dat de school zou vallen of staan met het personeel, dat daaraan verbonden zou worden. Een 4-mans-school zou 't minste zijn om goede resultaten te be reiken. Thans staat men voor de aan stelling van een 6e leerkracht. Men zal begrijpen, aldus spreker, dat het ge meentebestuur zeer verheugd is over 't feit, dat alle leerlingen van de hoogste klas het diploma behaald hebben. Hij bracht nog hulde aan de heer Belt man, die het destijds goed gezien heeft. Het thans geboekte succes moet in de eerste plaats worden toegeschreven aan de leiding van het hoofd en het feit dat hier een team staat, dat voor zich weet te laten werken. Dit is een samenwerken geweest voor het einddi ploma, waarbij eendracht macht maak te. De burgemeester sprak zijn dank en erkentelijkheid uit jegens de leerkrach ten van de school en hoopte dat zij nog lang aan de u.l.o.-school verbonden zul len blijven. Hij bracht ook dank aan de oudercommissie, die bij dit team van leerkrachten een vrij gemakkelijke taak heeft. Tot de geslaagden zij de burgemees ter bij het uitspreken van zijn geluk wensen, dat zij nog maar aan het begin staan en dat er 1 nog veel ge studeerd zal moeten worden, als zij 'n plaats in de maatschappij willen vero veren. Hij hoopte, dat zij de moed zou den vinden orn verder te gaan. BOEKENBON In een grappig speechje bracht Kees van Bruggen, namens de leerlingen, de leerkrachten die hij de grote vijf noemde dank voor het genoten on derwijs en bood hij allen een boeken- bon aan. Het hoofd der school, de heer J. Sinnema, zette bij het uitspreken van zijn gelukwensen uiteen, waarom men deze bijeenkomst had belegd. De vo rige keer kon men alle leerlingen nog aan huis bezoeken. Dat was nu echter niet meer mogelijk, omdat het aantal geslaagden daarvoor te groot geworden is. Spreker was erg blij met deze mooie afsluiting van het laatste leerjaar. Het resultaat was prachtig. Er is echter geen reden om trots te zijn, maar wel voor dankbaarheid. Er was een goede samenwerking met de klas en met het gemeentebestuur. Spr. spoorde de jonge lui dan ook aan om in het leven al tijd de samenwerking te betrachten. Het is in het leven, aldus de heer Sinnema, gemakkelijker om te heersen, dan om te dienen. Maar denk dan vooral aan de jaren die we hier hebben doorge bracht. Het is belangrijker wat de jongens en meisjes is bijgebracht, het is zelfs be langrijker dan het diploma. Dit is het eerste begin, 't U.l.o.-diploma kan veel betekenen, maar er moet iets bijkomen. Spreker bracht dank voor de bloemen voor de waarderende woorden aan het adres van hem en zijn collega's ge richt, voor de boekenbon, welke goed zal worden besteed en voor de blijk van waardering van de oudercommis sie. Er werden consumpties gepresenteerd en ten slotte spraken nog de heer Tui tert, lid van de oudercommissie en wo- Donderdagmiddag om vier uur zaten 52 leerlingen van de Dorpsschool uit de zesde, zevende of achtste klasse in een der lokalen van het schoolgebouw bij elkaar. Het personeel der school en de leden van de oudercommissie, voor zover niet verhinderd, waren eveneens aanwezig. Voor kinderen en leerkrach ten was het een belangrijk ogenblik. De oudercommissie wilde blijken van medeleven tonen, nu er een groep leer lingen de school definitief ging verla ten; 26 willen naar de Ulo, 5 naar de ambachtsschool, 4 naar de landbouw- huishoudschool, 1 naar de huishoud school, 2 naar het lyceum, 4 naar de landbouwschool, 1 naar een internaat en 9 zijn vrij van leerplicht. Een mijlpaal bereikt. De heer B. H. Brouwer, hoofd der o.l. Dorpsschool, richtte zich tot de kinde ren. Hij wees óp de belangrijkheid van het ogenblik, op de jaren, die samen doorgebracht zijn, op het nieuwe dat gaat komen. Dit nieuwe, aldus de heer Brouwer, is zeer verschillend voor jullie, die dezelfde weg niet meer gaan, maar gelijk wat betreft inspanning, vlijt, ijver, zorg, nauwgezetheid, verant woordelijkheid. Wie nu al in de maat schappij werk zoekt, zal zich moeten bewust zijn, dat er veel afhangt van de manier waarop hij zijn gekozen beroep of werk doet. Wie nog opnieuw naar een school gaat, moet weten, dat ook daar werken de boodschap behoort te zijn. De tijd van spelen is bijna voorbij. Al heeft men straks vrije middagen op een school, danis dat niet louter en alleen voor ontspanning. Er kan huiswerk vooruitgemaakt worden of achterstallig werk, veroorzaakt door ziekte, moet worden ingehaald. En le zen is zeer ontwikkelend en nodig voor hen die studeren. -M- Elkander nodig. Jongelui, aldus spreker, wij hebben elkaar nodig in de wereld. Vergeet dit niet. Blijft in 't leven niet alleen rond cirkelen, maar leert omgaan met el kaar. Dat is moeilijk, omdat de mens van nature zo zeer zichzelf zoekt. God komt tot ons met de eis: Hern en onze naaste lief te hebben. Hoe moeilijk valt ons dat telkens weer. En toch zullen we er ons naar moeten richten. We hebben de ander ook zo nodig. Alleen kunnen we ons moeilijk handhaven. Kleding, voeding, huisvesting, verkeer enz. De ander doet het voor jullie. Tracht ook eens een eervolle plaats in te nemen in de maatschappij. Voorts wees de spreker op het grote nut van spaarzaamheid, het goed be oefenen van sport en de dwaasheid van sport verering. Hij wekt hen op hun ouders, voorzover ze die nog mogen be zitten, te eren. Hoeveel hebben zij voor hen gedaan, vooral in de prille jeugd. In de loop der jaren is er een band gegroeid tussen ons en tussen jullie. Het was niet altijd: doe dit en laat dat, of zoveel goed en zoveel fout. Er waren ook andere ogenblikken. Wanneer wij als personeel van de school jullie mor gen niet meer zien, dan is dat vreemd en ook onbehaaglijk. We missen elkaar. Als jullie straks gaan met de beste voornemens voor de toekomst, dan la ten we jullie gaarne gaan, zodat dit scheiden niet alleen pijnlijk is, maar ook verheugend. Be Dorpsschool is zeer oud. Wij hopen ook, dat er bij jullie een band tot stand is gekomen met onze. school. Dat in je latere leven deze band met de openbare school nog meer malen tot uiting mag komen. Onze school, aldus het schoolhoofd, is al zeer oud. In het boekje „de Marke van Hol ten" is al sprake van een onderwijzer alhier ten tijde van Frederik Hendrik. Als er een meester was, was er ook een school. Onze school was de eerste en enige school, eeuwen lang in het dorp, ja in de gemeente. De Dorps school zal wel al 300 of 400 of meer ja ren oud zijn. De 3 overige lagere scho len in de gemeente zijn eigenlijk voort gekomen uit de Dorpsschool, terwijl van de Ulo en de landbouwschool, eigenlijk hoewel in ander verband, het zelfde kan worden gezegd. Vele ge slachten hebben onze school bezocht en we hopen, 'dat nog velen de school zul len bezoeken. Laat ons straks voor het scheiden samen het „Dorpsschoollied" zingen. Namens de ouders. De heer H. Soer, voorzitter van de oudercommissie, sprak hierna. Hij be gon met een dankwoord te richten tot het personeel voor alles wat ze in de afgelopen jaren voor de school en in het bizonder voor de scheidende leer lingen hebben gedaan. Voor jullie, jon gens en meisjes, zo zei spreker, is het een belangrijke periode geweest, dit schoolgaan hier. Toen jullie op school kwamen, konden jullie nog geen a van een b onderscheiden. Je ontwikkeling is sinds je eerste schooldag zeer toege nomen. Breng vooral in praktijk wat je gehoord en geleerd hebt. Namens de oudercommissie wens ik je het beste voor de toekomst. We hopen zeer, dat er nog veel flinke lui uit jullie groep mogen voortkomen. Dan wil de ouder commissie je nog een kleine herinne ring aanbieden bij het verlaten van de school. Hierna reikte hij de leerlingen een zangbundel, een atlas of een woorden boekje toe. Ook werden de getuig schriften uitgedeeld. Het Dorpsschool lied werd gezongen en allen begaven zich naar de ruime hal. Er werden han den gedrukt. De leerlingen wilden het afscheid nog prettig maken door het aanbieden van een sigaret, een snoep je of iets dergelijks. Even later ging de schooldeur voorgoed achter hen dicht. Jammer, dat een paar leerlin gen het afscheid wegens ziekte niet konden bijwonen. 27 J RDT GE2 LTEÏ antie ;en z A.TE Aan de hartelijke uitnodiging van de kerkeraad der Hervormde Gemeente en die der Gereformeerde Kerk om de bijeenkomsten, die onder het motto „Vier avonden van bezinning" in een grote tent in „Kalfstermansweide" ge houden werden, hebben zeer velen ge volg gegeven. Zondag-, maandag- en woensdagavond waren bijna alle plaat sen bezet en dinsdagavond toen door „De Horstspelers" uit Driebergen het lekespel „Schalom" (de geschiedenis van de blindgeborene) werd opgevoerd, bleef geen enkele plaats onbezet. De avonden stonden resp. onder lei ding van Ds. J. H. Israël, Ds. R. A. Hoogkamp, Ds. J. H. Israël (wegens verhindering van Ds. C. C. Addink) en de heer G. W. Rietman. Zondagavond sprak de heer A. Spaar garen te Apeldoorn over het onder werp: „Wij gaan toch vooruit!". Het Hervormd kerkkoor (dir. de heer H. Reekers te Nunspeet) zorgde voor vo cale omlijsting. Maandagavond sprak Ds. IT. Toren beek, Geref. predikant te den Ham, over 't onderwerp „Een kleine wereld". Tijdens deze bijeenkomst zong Hol- tens Gemengd Koor, onder leiding van nende te Loo-Bathmen, de heer H. J. Beltman, die namens de voormalige u.l.o.-commissie gelukwensen aanbood en Ds. Addink, die zich met een per soonlijk woord tot de geslaagde jonge lui richtte. De voorzitter bracht ten slotte dank aan allen voor de gesproken woorden en de prettige sfeer, die er deze avond heerste en deelde nog mede, dat voor de komende eerste klas 49 leerlingen zijn aangemeld. De geslaagden zijn: Diploma A: Kees. van Bruggen Joh. Boonstra (Rijssen); Z. Pasop (Markelo); J. ten Velde x; Wilco Beijers x; Gerrie Brinkman (Okkenbroek) x; Nanda Arf- man x; J. Markvoort x; Mar. ten Vel de x; Dini Schorfhaar x; Toos Kolk man x; G. ter Welle (Markelo); R. Zoomer (Rijssen); G. W. Bosman; E. Berends; Jet F. Hofman x; A. Lande- weerd (Rijssen); R. Berends; J. van Beek; IT. P. Busschers (Diepenheim) en J. A. Slotman' x. Diploma B: H. Crans; A. Klein O vink; Dika Rensen x; en Fr. Tuitert (Bath men) x. xmet middenstandsdiploma. de heer J. H. Warmink te Goor, een drietal liederen. Dinsdagavond werd door „De Horst spelers" uit Driebergen opgevoerd het lekespel „Schalom" (De genezing van de blindgeborene) nadat Wika L.. C. van Ginkel uit 'Driebergen een korte toe spraak had gehouden over het onder werp „Open ogen". Op de slotavond sprak Ds. G. Lugtig- heid te Maarn over het onderwerp: „Wat en voor wie is eigenlijk het Evan gelie?" Aan deze avond werd mede werking verleend door de Chr. Gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria" (dir. de heer W. van Erkelens te Enschede). De samenzang werd begeleid door de heren A. Koopman, Herm. Schuppert en D. J. Schuppert. Op de maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt waren aangevoerd: 107P stuks vee, runderen 164, varkens 906. Prijzen: 65 vette koeien, eerste kwa liteit van f2,80 tot f3,10; tweede kwa liteit van f2,40 tot f2,80; derde kwa liteit van f2,10 tot f2,40 per kg slacht- gewicht; 64 melk- en kalf koeien van f625,- tot f940,- per stuk; 15 pinken v. f430,- tot f625,- per stuk; 7 graskalve ren van f215,- tot f350,- per stuk; 13 nuchtere kalveren van f55,- tot f80,- per stuk; 37 drachtige zeugen van f200 tot f300,- per stuk; 28 loopvarkens van f57,- tot f92,- per stuk; 841 biggen v. f 4,- tot f 5,- per week. Overzicht handel: Vette koeien en stieren: Aanbod ge lijk vorige markt; handel kalm verloop, onveranderde prijzen. Gebruiksvee: Aanbod niet groot. De handel had een zeer traag verloop met gelijkblijvende prijzen. Nuchtere kalveren: Deze werden vlug verhandeld met gelijkblijvende prijzen. Varkens en biggen: Aanbod iets gro ter. De handel in biggen had een rede lijk vlug en prijshoudend verloop, doch de handel in drachtige zeugen was kalm met iets lagere prijzen. Pinken en kalveren: Aanbod niet groot, handel kalm, prijzen gelijk. EI Aan irdt boel tarii voo lijk ct. voc del: mo sch de ten lijk sis pei dei De f Wc ;escl >rdei aand ven gaa: il ve INT De aakt to 11 zij Voo. ende cret; De De :engi and antie T i dc b: hi üj an d aan,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 2