v.v.v. S3»1 Zomerfeesten op 6, 7 en 8 aug. krijgt reeds vaste vormen Vakantie Redaktie School- en Volksfeest te Espelo ZOMERFEESTEN aakanlizpAo.y'iainina Mooi weer en grote belangstelling op Jeugddienst AGENDA U Voorlopig programma van de m op 6, 7 en 8 augustus a.s. m in het centrum van het dorp. No. 29. Jaargang 9. ZATERDAG 20 JULI 1957 Verschijnt elke zaterdag. HOLTEWS MEUWSBI 1(1 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal u%tgave Adv.-prija1-15 m.m. (a contant2.-. Iedere m TJitgave van de Stichting Bolt ens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 6483 - 234 Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.01 WW 150, 65, 35- 75, 45, 60, 30.- 7.5C 5. 11J 35. 20.80 26.- 50.- 14.65 24.70 7.50 5. 10.- 35.- 5.- 10, 30.- 35, 26.65 40- 31-25 13.65 2.10 1.10 12.fi 12.2 Zaterdag 20 juli Gymnastiekuitvoe- ring van de sportvereniging „Bato" in het Sportdal (18 juli wegens de regen uit gesteld). Ruim 300 gymnasten gruot en klein in fleurige kledij willen onder leiding van de heer W. Knapen uit Nij- verdal de zomergasten laten zien wat Holten op het gebied van de gymnastiek presteert. Het programma ziet er als volgt uit: Algemene opmars met begeleiding van de muziekvereniging „H.M.V." om 18.45 uur vanaf de Rijssenseweg door het dorp naar het Sportdal met aldaar: 1. Massale vrije oefeningen, Blokjes rapen voor de kleuters, Hordenloop (jongens), Veerplank, hoogspringen (jongens), Knotsoefeningen dames) Ringen (dames), Partner-oefening (jongens), Brug (dames), Standen (dames), Springkast (dames-heren), Rhythmische oefeningen (dames). Dinsdag 23 juli Avond-autobus tocht van de V.V.V. over de Holterberg en omgeving, met comfortabele touring car van de O.A.D. met daaraan verbon den een korte wandeling. Opgave voor deelname zo spoedig mo gelijk aan het informatiebureau van de V.V.V. (serre café Maats, Dorpsstraat, tel. 373). Kosten f 1.25 per persoon. Ver trek 7 uur precies vanaf autobusstation O.A.D. Explicatie door één der bestuurs leden of administrateur. Prachtige ver- Donderdag 25 juli Wandeltocht van pl.m. 6 a 8 km., georganiseerd door de Jongeren Discussie Groep. Er worden tochten georganiseerd van 4 en 6 km. De start vindt plaats bij hotel „De Holterberg" aan het begin van de berg, des avonds 7 uur. Kosten deelname f 0.50. Opgave voor deelname aan het V.V.V.-kantoor, serre café Maats, Dorpsstraat. Zomergasten en Holtenaren kunnen er aan deelnemen. In verband met het puzzle-karakter wordt ieder verzocht een potlood mee te bren gen. De eerste prijs is deze keer een ge prepareerde eekhoorn. Woensdag 24 juli Ruitersportdemon stratie, georganiseerd door de Landelij ke Rijvereniging „De Bergruiters" op Kalfstermansweide. Optreden van de ponyclubs van „De Bergruiters" uit Holten, de „Hertruiters" uit Hellendoorn en van de L.R.V. „Mar- kelo". Aanvang 7.30 uur (zie raambiljetten). Het programma vermeldt o.a. een Car- rousselnummer, Postiljonrace, Cowboy- Jimmy van de Bergruiters en een Vrij heidspotpourri van de Hertruiters. Een buitengewoon aardig evenement, dat men niet mag verzuimen bij te wonen. o Woensdag 24 juli Groot Zomerbal in Amicitia, bij hotel Holterman. Aanvang 8 uur. De eigenaar van hotel Holterman heeft gemeend o.a. de jongen mensen, die hier met vakantie vertoeven een echte gezel lige avond te moeten aanbieden tegen een matige entrée. Nadere bijzonderheden vindt men in een annonce in dit nummer. Na afloop van de ruiterdemonstratie dus nog een paar gezellige uurtjes. o Maandag 29 juli Toneeluitvoering van de Toneelvereniging V.O.P. in zaal Maats. Nadere bijzonderheden worden nog be kend gemaakt. Dinsdag 30 Juli. Wandeltochten van 6 en 8 km., georganiseerd door de Jon geren Discussie Groep. Als op donderdag 25 juli. Services van het V.V.V.-bureau. Het informatiebureau van de V.V.V. verzorgt de boeking van de O.A.D.- vacantiereizen in binnen- en buitenland, waarvan prospectus aanwezig is. Gelegenheid voor-opgave tot deelname aan autobustochten door Twente en naar Giethoorn. Wekelijkse rondleiding in het natuur historisch museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de heer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer veel interessants over de fauna van de Holterberg en omgeving. goe- 20.- De plannen voor het zomerfeest, te or ganiseren vanwege de Holtense Winke liersvereniging, waarvoor onlangs een commissie werd benoemd, beginnen reeds vaste vormen aan te nemen. Er is reeds een voorlopig programma opgesteld (zie voorpagina), dat o.a. voor dinsdag 6 augustus de verkiezing van een zomerfeestkoningin vermeld, met rij- 'oer door het dorp en gelegenheid tot lliciteren in hotel Holterman. Verder hebben woensdag daaraanvol gende de traditionele schietwedstrijden plaats om de titel van schutterskoning van Holten, waarbij de koning van 1956 s middags per landouwer van hotel Vos man wordt afgehaald en zijn opvolger, indien hij zelf de titel niet weer op zijn naam weet te brengen, 's avonds met muzikale begeleiding door 't dorp wordt rondgereden. De ster-winkeliers zullen de leerlingen van de kleuterscholen en van de lagere scholen in Amicitia twee voorstellingen van het gezelschap Carla Flink aanbie den. 's Avonds geven de Bergruiters een Onze redacteur, de heer W. Beijers, is van zaterdag 20 juli tot en met vrijdag 2 augustus wegens vakantie afwezig. Zijn werkzaamheden worden waarge nomen door de heren W. Otten en J. liggers. Advertenties voor Holtens Nieuwsblad kunnen opgegeven worden aan de heer Beltman, Kohveg 19. zeer gevarieerd ruiterprogramma in Kalf stermansweide. Donderdag 8 aug. wordt de grote dag. Dan verzorgen de toneelverenigingen en de Bergruiters een complete boerenbrui loft, met een huwelijksvoltrekking in de openlucht en verschillende oude gebrui ken als het rondleiden der bruidskoe enz., daaraan verbonden. Gevraagd is het optreden van de mo torrijders van de brigade der Kon. Mare chaussee te Apeldoorn op de avond van deze dag, maar daaromtrent is nog geen toezegging ontvangen. De muziekvereniging H.M.V. zal deze avond besluiten met een concert. In het centrum van het dorp is reeds door het G.E.B. een feestverlichting aan gebracht, die het zeer goed doet, terwijl verschillende zakenlieden reeds begonnen zijn met een gevelverlichting aan te bren gen. Het zal deze keer geen braderie wor den, maar er komen wel enkele feestelijke en gezellige dagen, waarbij ook weer het bekende treintje in het dorpsbeeld zal verschijnen. GEEN ZUIGELINGEN- EN KLEUTERBUREAU. In verband met de afwezigheid van de wijkverpleegster, zuster T. C. J. Groene- veld wegens vakantie van 17 juli tot en met 14 aug. a.s. zal er op 23 en 30 juli a.s. geen zuigelingen- en kleutercon sultatiebureau worden gehouden. Overi gens zullen haar werkzaamheden worden waargenomen door mevr. W. Wansink- Muller, oud-wijkverpleegster, alhier. De Schoolkring Espelo vierde woens dag, begunstigd door prachtig zomer weer, haar school- en volksfeest. Men doet het daar om de twee jaar, omdat anders de animo wat zou verslappen, maar als 't dan feest is komt ook ieder een. Zo heerste er deze keer dan ook weer een gezellige drukte op het feestterrein op de Vale Mars, waar een grote tent was opgesteld met een draai- en zweefmolen en wat kraampjes met vis, snoep en der gelijke eetbare waar. Hoe groot de belangsteling was werd duidelijk gedemonstreerd door het feit, dat er voor het ringsteken op de fiets 60 deelnemers waren en ook voor de andere volksspelen gaven zich dertig en meer deelnemers en deelneemsters op. De feestelijkheden begonnen met het kinderfeest voor de leerlingen van de openbare school, die 's morgens al vroeg aanwezig waren. De muziekvereniging „H.M.V." bege leidde de kinderen van school naar het feesterrein, waar spelletjes werden ge daan en de goochelaar prof. Herbe Mai- son, met zijn bijzonder aardige goochel kunst, veel bijval oogstte. Het hoofd der school, de heer H. Wier- da, had de professor met een kort woord ingeleid en wenste allen een prettig feest. De jeugd genoot naar hartelust van de spelletjes en van de draaimolen en werd enkele malen in de tent getrac- teerd. Er was deze keer op de lijsten weer goed getekend en na afloop kreeg elk kind ook nog een aardig cadeautje. In de morgenuren kwamen de meeste moe ders naar de verrichtingen van hun kroost kijken en ook de Holtense school jeugd, die gedeeltelijk vrijaf had gaf blijk van haar belangstelling voor het Espe- lose feest. Tijdens de optocht naar het terrein hadden de kinderen feestmutsen op en waren er zelfs een twintigtal ver momd en gemaskerd. Tijdens het feest Voor de groten ver wekte het zaklopen voor paren van dame en heer grote hilariteit, omdat men met één hand eikaars zak moest ophouden en in de andere hand een vlaggetje moest meevoeren. Ook het blaastrappen ver wekte grote vrolijkheid, want er waren niet minder dan 35 deelnemers gelijk tijdig in actie. De volksspelen begonnen met het tra ditionele ringsteken in karretjes en op *t ongezadelde paard. Bij het ringsteken op de fietsen bekampten de dames en heren elkaar, waarbij het zwakke geslacht in de mannen de meerderen moesten er kennen. Het laatste nummer was een korte race op de weg op rijwielen met voor en achter gelijke kamwielen. Bij het hardlopen voor mannen boven de zestig jaar waren maar twee deelnemers, maar die deden het zo goed, dat beiden een prijs kregen. 's Avonds verzamelde zich de gehele buurtschap in de danstent van de heer K. ter Horst, waarin bij de muziek van een flinke band tot na middernacht druk gedanst werd. De schoolkring Espelo kon na afloop op een geslaagd feest terugzien. De uitslagen van de kinder- en volks spelen luidden als volgt: Kinderspelen: Jongens en meisjes kl. 1 en 2 (vlagge tjes steken)1 Gerrie Bekkernens, 2 Joh. Paalman, 3 Dika Baltus, 4 Dinie Reilink, 5 Henk Baltus en 6 Rika Haverslag. Jongens 3e klas (autobandenrace met hindernissen)1 Gradus Harbers, 2 Ep- pie Krikkink, 3 Gerh. Boode. Meisjes 3e klasse (koekhappen)1 Di- kie Lubbersen, 2 Gerda Tuitert, 3 Han- neke Rensen, 4 (troostprijs) Gerry Ren sen en Dinie Lubbersen. Meisjes 4e en 5e klas (blikslaan)1 Hennie Haverslag, 2 Hennie Boode, 3 Willie Wegstapel. Jongens 4e klas (blikslaan): 1 Wim Meilink, 2 Anton ten Dam, 3 Jan Mark voort. Jongens 5e Idas (kruiwagenrace met hooiladen)1 Derk Jan Volkerink, 2 Wim Lubbersen, 3 Henk Stegeman. Jongens en meisjes 6e- en 7e klas (ring steken per fiets): 1 Hennie Schutte, 2 Corrie Bekkernens, 3 Wim Rensen en 4 Herman Paalman. Volksspelen: Ringsteken met karretjes: 1 Tonny van de Broeke, 2 B. J. Varvelink, 3 W. Vruggink, 4 J. Boode Mzn. Ringsteken ongezadelde paarden: 1 T. Stegink, 2 B. J. Barvelink, 3 A. XJIfman, 4 Js. Jansen. Stoelendans voor dames: 1 D. Lubber sen, 2 H. Meilink, 3 T. ten Broeke, 4 J. Schippers, 5 A. Nijland, 6 A. Wegstapel, 7 D. Megelink, 8 J. Vruggink, 9 Jkvr. R. van Coeverden, 10 Joh. Boode. Stoelendans voor' heren: 1 A. Schip pers, 2 F. Veltkamp, 3 B. Paalman, 4 B. J. Boode, 5 M. Krikkink, 6 D. ten Dam. Blaastrappen: 1 E. Tuitert, 2 Js. Jan sen, 3 W. Barvelink, 4 J. W. Harbers, 4a M. Markvoort, 6 M. Krikkink, 7 J. Paal man, 8 J. Aaftink. Zaklopen voor paren (dame en heer) 1 J. Stevens en verloofde, 2 H. Reilink en echtgenote, 3 E. Krikkink en echtge note, 4 Marie Boode en Janna Nijland. Hardlopen mannen boven de 60 jaar: 1 G. J. Egbers en 2 D. J. Nijland. Ringsteken dames en heren per fiets: 1 H. Leunk, 2 G. Krieger, 3 B. J. Boode, 4 E. Krikkink, 5 T. ten Broeke, 6 J. Ste vens, 7 Joh. Krieger, 8 W. Barvelink, 9 A. Paalman, 10 H. Markvoort, 11 G. Blankena, 12 Janna Lubbersen, 13 F. Slijkhuis en 14 Dika Boode. Langzaam fietsen: 1 H. Leunk, 2 A. Schippers, 3 J. Paalman, 4 H. Stegink, 5 H. W. Jansen, 6 H. A. Rensen, 7 G. Blankena, 8 G. Krieger. De heer H. J. Bouwhuis bewees met z\jn geluidsinstallatie op dit feest weer z'n goede diensten. ZONDAG 21 JULI om 7.30 uur in de NED. HERV. KERK met als onderwerp: „GELOOF EN MUREN". Predikant: Ds. TAMMELING van Lutten. Medewerking verlenen de heren H. FRANSEN (trompet) en A. KOOPMAN (orgel). Zaterdag 20 juli: Vakantiebal „De Wip- pert" (zie adv.). Zaterdag 20 t.m. vrijdag 26 juli: Wegens vacantie gesloten E. Achterkamp, La- renseweg (zie annonce). Zaterdag 20 t.m. maandag 29 juli: G. H. Broekhuis, DijkerhoekJ. G. Maats, Holtense Bouwvakpatroons, fa. H. Stokkers en J. van Bruggen wegens vacantie gesloten (zie adv.). Maandag 22 t.m. zaterdag 27 juli: We gens vacantie gesloten G. v. d. Bos, A. Fransen, E. Voordes, graan-, kunst mest- en brandstoffenhandel Gebr. Dik kers en het filiaal te Dijkerhoek (zie annonce). Maandag 22 juli begint opruiming bij H. Steunenberg, v. d. Borchstraat (zie adv.) Dinsdagmorgen 23 juli: „Feest voor de huismoeders" bij fa. Gebr. Schuppert (zie adv.). Dinsdagmorgen 23 juli begint de Oprui ming bij G. J. Schuppert, Oranjestraat (zie adv.). Dinsdag 23 t.m. zaterdag 23 juli: Oprui ming bij fa. J. W. Dollekamp en Zoon (zie adv.). Woensdag 24 juli: Zomerbal in Amicitia (zie adv.). Woensdag 24 juli, 3 uur: Officiële ope ning van de Centrale Bakkerij „De Halm". Woensdag 24 juli, 's avonds 7.30 uur: Grote .demonstratie van de ponyclubs van de Land. Rijverenigingen te Hol ten, Hellendoorn en Markelo in „Kalf stermansweide" aan de Stationsstraat te Holten (zie adv.). Zaterdag 27 juli t.m. maandag 5 aug.: Confectiebedrijf „Holten" wegens va cantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 27 juli tot dinsdag 6 aug.: fa. H. Klein Velderman wegens vacantie gesloten (zie adv.). Maandag 29 juli t.m. 3 aug.Wegens va cantie gesloten bedrijf te Holten van de Coöp. Aan- en Verkoop ver. (zie adv.). m DINSDAG 6 AUGUSTUS: ljj 20.00 uur: Verkiezing Zomerfeestkoningin 1957. jjj 20.30 uur: Rondgang door het dorp met muziek van H.M.V. Üi 21.30 ur: Gelegenheid tot feliciteren in hotel Holterman. Ij WOENSDAG 7 AUGUSTUS: jj| 14.00 uur: Afhalen schutterskoning van hotel Vosman naar Kalf- =f stermansweide. Eerste opvoering door het gezelschap Carla Flink voor kleuterscholen en deel lagere scholen in Amicitia. Koningsschieten. Tweede opvoering door gezelschap Carla Flink voor rest leerlingen lagere scholen. Inhalen schutterskoning 1957 met rondgang door het dorp met boerenkapel „De Stroodorpers" en H.M.V. Optreden van „De Bergruiters" met een zeer gevarieerd ruitersportprogramma in Kalfstermansweide. 14.00 uur: 14.30 uur: 15.45 uur: 19.uur: 19.30 uur: DONDERDAG 8 AUGUSTUS: 14.30 uur: Grote boerenbruiloft in Kalfstermansweide, met rond gang van de bruidskoe door de straten, huwelijksvol- voltrekking in de openlucht, met o.a. het optreden van de boerendansgroep „De Larense Schotsers". 19.30 uur: Motorsportdemonstratie van de Afdeling der Kon. Ma rechaussee van de Brigade Apeldoorn. Buitengewone staaltjes van motor-acrobatiek (gevraagd). 20.30 uur: Concert van de muziekvereniging H.M.V. Rondgang van Braderietreint je. Feestelijke verlichting. Kramencentnim in bet dorp met draaimolen en plaatselijke stands. Dit programma draagt een voorlopig karakter. Het definitieve programma zal in Holtens Nieuwsblad van 3 augustus a.s. worden bekend gemaakt. uiumujimiiiuiiuiiiijiiiiiiijij|||iiiiiiiiiijiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiniiii|i|||||||||i||||||||||||||

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1