v.v.v. Ouden van dagen genoten van mooie zonnetocht VOLLEYBALTOERNOOI „BATO 56 PREDIKBEURTEN u-ak.antL&fiko.ty'icunma AGENDA Vo. 28. Jaargang 9. ZATERDAG 13 JULI 1957 Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD ie abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5+83 - 2S.\ Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.01 In 50 luxe auto's hebben maandag pl.m. 30 ouden van dagen uit de gemeente rolten hun jaarlijks uitstapje gemaakt. Ben niet te warme zomerzon heeft hen agenoeg de hele reis vergezeld evenals goede zorgen van de organisatie-com- ïissie, dokter Rietdijk en zuster Groene nd. Deze laatste hebben overigens niets bij_ mders te doen gehad, want allen keer- en in een opperbeste stemming in Hol- :n terug en mocht bij enkele oudjes de emming mogelijk iets in mineur zijn ge- eest, H.M.V. zorgde er voor dat hierin ieteen verandering kwam, want toen de udjes in de Schoolstraat halt hielden, lonk een vrolijke mars over de Bosch- amp. Met H.M.V. en de drumband voor- p ging men hierna naar Amicitia, waar len onder het genot van een kopje kof- ia nog even gezellig bijeen bleef. De oorzitter van de Holtense Handelsver- niging, de heer G. Wissink, hield een ort speechje, waarin hij dank bracht an de autobezitters en de ingezetenen, ;elke deze tocht, mede door hun finan- iële bijdrage mogelijk maakten. Verder dankte de heer Wissink zuster Iroeneveld, dr. Rietdijk, de ordonnansen Dolman, Joh. van Geenhuizen Jr. en ick Müller Pzn., de plaatselijke politie, Holtense Muziekvereniging „H.M.V." de Centrale Bakkerij „De Halm", die argde voor een koekje bij de koffie en thee. Dank zij veler medewerking is de tocht >k dit jaar weer uitnemend geslaagd, a we zijn blij, dat we onze ouden van lagen weer een genoegelijke zonnedag ebben kunnen bieden. De heer J. H. Bolink (83) sprak na mens de oudjes woorden van grote dank tot allen, die hun medewerking hadden verleend aan het welslagen van deze prachtige tocht. Met een pittige mars van H.M.V. werd dit gezellige samenzijn besloten en gingen de oudjes dankbaar en voldaan huistoe. De reis. Om pl.m. 11 uur zette de stoet van 50 wagens zich in beweging en werd via Markelo, de Stokkumer Es en de Vier sprong naar het stedeke Diepenheim ge reden. De tocht ging vervolgens langs het kasteel „Weldam" en de Eternit- fabriek via Hengevelde en Haaksbergen naar de uitspanning „De Waarbeek" bij Hengelo, waar gelegenheid was de in wendige mens te versterken en de dorst te lessen. Na deze pauze werd naar Enschede ge reden en werd een bezoek gebracht aan de vliegbasis „Twenthe", waar men ge tuige was van het komen en gaan van straaljagers. In het hotel „Het Twentse Ros" te Ootmarsum welk dorp bereikt werd via Oldenzaal en Denekamp werd voor de 2e keer gepauzeerd om een verversing te gebruiken. Het laatste deel van de reis liep over bekend grondgebied (Almelo WierdenRijssen) Een kijkje tijdens de pauze bij „De Waarbeek". ie 539 Het toernooi, maandagavond georga niseerd door de Holtense sportvereni- ing „BATO", had, dank zij de buiten- ewone medewerking van weer enpu- >liek, een prettig en vlot verloop. Er werd sportief (op 5 velden tege- ijk) gestreden om de te winnen be- ïers (3 voor de dames en 3 voor de leren). Bij dit zeer sterk bezette toernooi iwamen tenslotte de volgende win- laressen en winnaars uit de bus: Dames: 1. De Zweef 2. Rivo 3. VBOW 1 Heren: 1. Rivo 2. De Zweef 3. Sportlust Als zeer sportieve bizonderheid moet lierbij worden vermeld, dat door een eer klein telfoutje eerst als nr. drie ijj de heren VBOW werd aangewezen. )eze heren meldden zich echter onmid- lellijk met de mededeling, dat zij geen echt hadden op deze derde prijs. Bij Ie controle bleek, dat zij inderdaad ge- jjk hadden. Deze daad kenmerkte de eest, die er deze avond heerste. VB 1W mocht dan ook een applaus in ont- angst nemen, dat zelfs vele malen roter was dan het applaus bij het he tend maken van de eerste prijzen. De voorzitter van BATO, de heer J- Bulsink, die de prijsuitreiking verrichtte, bracht tenslotte dank aan én der organisatoren, de heer F. Groe- ewoudt, voor het vele en nauwkeuri- 6 werk, waarbij wij nog vermelden, at ook de heer Bulsink zelf, ondanks amilieomstandigheden, elk vrij half vrtje heeft besteed aan dit toernooi, tj kon zichzelf natuurlijk moeilijk noe- 3en en roemen. Bovendien nog alle eer voor de heer Wissink, die met zijn auto werkelijk ergen (en niet zulke kleine) werk ver st heeft en die soms het onmogelijke veeft gedaan om dit toernooi tot een aicces te maken. Om ongeveer half elf werd begon- ieti met de algehele uittocht uit zaal •laats. De verenigingen keerden naar hun woonplaatsen terug met de gedachte: et was geweldig enwe komen te ug in Holten, zo vast als een huis. Terug in Holten met haar prima or- 'anisatie, haar prettige geest en haar 'uitengewone gastvrijheid. Tijdens de wedstrijden heeft de heer ieijers, namens de VVV „Holtens Be ing", de sportvereniging BATO dank Êbracht voor de organisatie van dit pernooi, dat wel niet zoveel vreemde- ingen zou trekken, zoals hij zei, maar lat toch veel sportbeoefenaars uit de tijde omtrek gelegenheid bood hun -achten met elkaar te meten in een ljzon.de en sportieve strijd en het pu- 'liek de mogelijkheid opende met de 'Olleybalsport kennis te maken. Hij noemde het toernooi een fleurig diouwspel. Het geluid werd, door bemiddeling van de Fa. Bouwhuis, uitstekend ver zorgd door Radio Baan uit Rijssen. De eindstanden luiden als volgt: Dames: 1 De Zweef 6 32 2 Rivo 6 27 3 VBOW 1 6 24 4 OKK 1 5 y2 34 5 Bato 4y2 25 6 Sportlust 4% 19 7 VBOW 2 4 —18 8 Hellendoorn 2 —32 9 OKK 3 1 —53 10 OKK 2 —47 Heren: 1 Rivo 7 69 2 De Zweef 7 42 3 Sportlust ey2 55 4 OKK 1 6y2 49 5 VBOW 6 50 6 Visnet 6 12 7 Bato 1 5 22 8 Hellendoorn 4 3 9 Nijverdal 3 7 10 Ter Horst 3 —32 11 Bato 3 2 —38 12 Hellendoorn 2 0 —70 13 Bato 2 0 —75 14 OKK 2 O —80 SANATORIUM HELLENDOORN. De collecte, welke onlangs gehouden werd ten behoeve van het sanatorium te Hellendoorn heeft in onze gemeente f 395.42 opgebracht. Hartelijk dank aan- allen, die hiertoe hebben medegewerkt en bijgedragen. 1 ACCOUNTANTSKANTOOR g POUW - Enterstr. 33 - Rijssen g Zitting in Hotel Holterman II elke maandagmiddag. M BROMFIETSER AANGEREDEN EN ERNSTIG GEWOND Maandagavond omstreeks 9 uur had op de Deventerweg, ter hoogte van ho tel ,,'t Kleine Viaduct" van de heer G. Muller een aanrijding plaats tussen een personenauto en een bromfiets waarbij de bestuurder van de bromfiets, de heer F. Bluemers uit Ftuurlo, ernstig werd gewond. Deze kwam uit deJeur- linksweg gereden en heeft zich ver moedelijk niet gerealiseerd, dat hij hier een zeer drukke voorrangsweg wilde oversteken. Het voorwiel van z'n brom fiets werd gegrepen door de volkswa gen, bestuurd door de heer W. H. Z. uit Vroomshoop, die uit de richting Deven ter kwam aangereden. B. werd tegen de grond gesmakt en bleef bewusteloos liggen. Toen dokter Nagelhout arriveerde, bleek, dat o.a. zijn rechterbeen was verbrijzeld. Hij liet de gewonde onmiddellijk per zie kenauto naar het algemeen ziekenhuis in Deventer overbrengen. Het lid van de Holtense EHBO, de heer H. Tulier, was1 onmiddellijk na het ongeval met de verb andtrommel aanwezig en kon de nodige assistentie verlenen. De bromfiets was bijna geheel ver nield. De auto was van voren bescha digd. De linkerlamp had de klap goeds- deels opgevangen. De Rijkspolitie trof onmiddellijk de 'nodige maatregelen en stelde een on derzoek in. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Is rael (Viering H. Avondmaal en Dank zegging) en 10.30 uur Ds Israel (Vie ring H. Avondmaal en Dankzegging). Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink (Viering H. Avondmaal en Dankzegging). Geref. Kerk. Half tien (Bed. H. Avond maal) en 3 uur (Bed. H. Avondmaal en Dankzegging) Ds Hoogkamp. punten 9® gemiddelde der setstanden V.V.V. AUTOBUSTOCHTEN. Woensdagavond 10 juli werd weer de wekelijkse V.V.V. avondbustocht door de Holterberg gemaakt. In een van de nieuwste autobussen van de O.A.D. werd deze tocht gereden. Een aantal van ongeveer 40 gasten uit de ho tels, pensions en kampeerbedrijven heb ben van de trip genoten. De uitleg werd deze keer verzorgd door de administrateur van de V.V.V., de heer G. H. Kers. Zeer voldaan stapten allen bij het eind punt uit. EEN OP ZONDAG ONGEWENST OBSTAKEL. Omwonenden namen recht hl eigen hand. De minder aangename geur, welke de vistent van Ome Jaap door de tropische hitte in het afgelopen weekend ver spreidde en het verlangen om, gedurende de zondag althans, van de aanblik van deze kraam bevrijd te zijn, is voor de Smidsbeltbewoners dat vermoeden wij althans aanleiding geweest, om de kraam een andere plaats te geven. Men deponeerde hem tussen het Aal- tinkshuis en het Gemeentehuis, zeker als een zachte wenk voor het gemeentebe stuur om in de voorwaarden der vergun ning een bepaling op te nemen, dat de kraam gedurende de zondag van 't plein verwijderd moet worden. Wij moeten Ome Jaap de eer nageven, dat'dit ook wel zijn gewoonte was. Een lekke band is vermoedlijk de oorzaak geweest, dat dit in het afgelopen week end niet geschiedde. Zondag 14 t.m. woensdag 17 juli, vier avonden van bezinning in interkerkelijk verband, ook voor de zomergasten, in een tent op Kalfstermansweide. Verwezen wordt naar een advertentie en een nadere uiteenzetting in dit blad. o Woensdag 17 juli Oriënteringsrlt voor auto's, motoren, bromfietsen en fietsen van de Motor- en Automobielclub „De Holterberg". De start van de le deelnemers vindt plaats om 19.30 uur bij café Vruggink voor het station van de N.S. Lengte der rit voor auto's en motoren 47 km. Voor brommers en fietsen pl.m. 20 km. Er wordt gereden met een gemiddelde snel heid van resp. 36, 18 en 12 km. per uur. Zoals gewoonlijk weer mooie prijzen be schikbaar. Bijzonder aardige attractie voor de zo mergasten, die langs aardige plekjes ge leid worden. Donderdag 18 juli Gymnastiekuitvoe- ring van de sportv ereniging „Bato" in het Sportdal. Ruim 300 gymnasten grunt en klein in fleurige kledij willen onder leiding van de heer W. Knapen uit Nij- verdal de zomergasten laten zien wat Holten op het gebied van de gymnastiek presteert. Het programma ziet er als volgt uit: Algemene opmars met begeleiding van de muziekvereniging „H.M.V. om 18.45 uur vanaf de Rijssenseweg door het dorp naar het Sportdal met aldaar: 1. Massale vrije oefeningen, 2. Blokjes rapen voor de kleuters, 3. Hordenloop (jongens), 4. Veerplank, hoogspringen (jongens), 5. Knotsoefeningen (dames), 6. Ringen (dames), 7. Partner-oefening (jongens) 8. Brug (dames), 9. Standen (dames), 10. Springkast (dames-heren), 11. Rhythmische oefeningen (dames) Donderdag 18 juli Avond-autobus tocht van de V.V.V. over de Holterberg en omgeving, met comfortabele touring car van de O.A.D. met daaraan verbon den een korte wandeling. Opgave voor deelname zo spoedig mo gelijk aan het informatiebureau van de V.V.V. (serre café Maats, Dorpsstraat, tel. 373). Kosten f 1.25 per persoon. Ver trek 7 uur precies vanaf autobusstation O.A.D. Explicatie door één der bestuurs leden of administrateur. Prachtige ver gezichten. o Dinsdag 23 juli. Wandeltocht van pl.m. 6 a 8 km., georganiseerd door de Jon geren Discussie Groep. Nadere bijzonderheden worden in ons volgend nummer bekend gemaakt. o Woensdag 24 juli Ruitersportdemon stratie, georganiseerd door de Landelij ke Rijvereniging „De Bergruiters" op Kalfstermansweide. Parade van de ponyclubs van de LRV's van Holten, Hellendoorn en Markelo. Nadere bijzonderheden worden in het volgend nummer bekend gemaakt. Services van het V.V.V.-bureau. Het informatiebureau van de V.V.V. verzorgt de boeking "van de O.A.D.- vacantiereizen in binnen- en buitenland, waarvan prospectus aanwezig is. Gelegenheid voor opgave tot deelname aan autobustochten door Twente en naar Giethoorn. Voor 'de volgende week staan op het programma: Sauerlandtocht: 17 juli Twentetocht 18 juli Giethoorntocht 19 juli Middagtocht Twente 16 juli o Wekelijkse rondleiding in het natuur historisch museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de lieer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer veel interessants over de fauna van de Holterberg en omgeving. Maandag 12 tot maandag 19 aug.B. Nij. land en E. J. Westerik wegens vacan- tie gesloten. Zondag 14 juliPuzzlerit fietsers. Puzzle- rit Kijk uit! Let opStart om 14.uur bij Visser, Okkenbroek. Zondag 14 juliOriënteringsrit bromfiet sen „de Wippert" (zie adv.). Maandag 15 t.m. zaterdag 20 juli: Fa. Gebr. Wansink wegens vacantie geslo ten (zie adv.). Maandag 15 juli begint Opruiming bij H. Roelofs, manufacturen (zie an nonce). Maandag 15 juli t.m. 18 juli: Aanmel ding voor Openbare Kleuterschool (zie off. public.). Maandag 15 juli: Grote opruiming fa. E. Wonnink (zie adv.). Vanaf dinsdag 16 juli: Uitverkoop schoe nen H. J. Oolbekkink, Oranjestraat 80 (zie annonce). Dinsdag 16 t.m. donderdag 18 juli: Op ruiming bij Gebr. Steunenberg (zie adv.). Dinsdag 16 juli begint de grote Oprui ming bij fa. J. W. Dollekamp en Zoon (zie adv.). Dinsdag 16 juli t.m. 18 juli: Opruiming Schoenenmagazijn W. Oolbekkink (zie adv.). Woensdag 17 juli: School en Volksfeest te Espelo. Donderdag 18 juli, 7.30 uur: Openlucht uitvoering „BATO" in het Sportdal (zie adv. en VVV Vacantieprogramma) Vrijdag 19 juli, 77.30 uur nam.: Uit betaling voor-ingeleverde vakantiebon nen landarbeiders, ten huize van de heer Soer, Larenseweg 3. Vrijdag 19 juli, 8 uur: Ouderavond Prot. Kleuteschool, in Irene. Zaterdag 20 juli: Vakantiebal „De Wip pert" (zie adv.). Zaterdag 20 t.m. vrijdag 26 juli: Wegens vacantie gesloten E. Achterkamp, La renseweg (zie annonce). Zaterdag 20 t.m. maandag 29 juli: G. H. Broekhuis, Dijkerhoek; J. G. Maats en fa. H. Stokkers wegens vacantie gesloten. Maandag 22 t.m. zaterdag 27 juli: We gens vacantie gesloten G. v. d. Bos, Larenseweg (zie annonce). Maandag 22 t.m. 27 juli: Vacantie graan-, kunstmest- en brandstoffenhandel Gebr. Dikkers (zie annonce). Woensdag 24 juli, 3 uur: Officiële ope ning van de Centrale Bakkerij „De Halm". Woensdag 24 juli, 's avonds 7.30 uur: Grote demonstratie van de ponyclubs van de Land. Rijverenigingen te Hol ten, Hellendoorn en Markelo in „Kalf stermansweide" aan de Stationsstraat te Holten (zie adv.). Zaterdag 27 juli tot dinsdag 6 aug.: fa. H. Klein Velderman wegens vacantie gesloten. KATOENTENTOONSTELLING HOLTEN Vorige week vrijdagmiddag arriveer de de heer Ammerlaan met zijn staf van helpers op het plein van de Dorps school, waar in korte tijd alles uitge laden werd wat nodig was om een ten toonstelling in de hal van de school op te bouwen, ten behoeve van het on derwijs. Er rouleren momenteel een 17-tal van dergelijke tentoonstellingen bij de diverse scholen in Nederland. Ze hebben ten doel contact te leggen tus sen het onderwijs en de industrie. De industriearbeider heeft recht op waar dering. De jeugd moet in aanraking komen met de industrie. De concurren tie met het buitenland zal steeds gro ter worden. Er zijn dus steeds meer ge schoolde arbeiders nodig. Voor onge schoolden komt steeds minder plaats. In de toekomst zal in Nederland de industrie steeds meer naar voren moe ten komen. Daartoe is nodig een gro tere bekendheid met eventuele moge lijkheid enz. De leerkrachten van de scholen voor gewoon lager onderwijs waren uitgenodigd, voorzover ze les geven aan een vijfde klas of hoger, om een uitvoerige uiteenzetting te beluis teren over de katoenindustrie. Deze had plaats om half vijf. De heer Ammer laan vertelde op boeiende wijze tot zes uur voor zijn boeiend gehoor, aan de hand van zes keurig verzorgde tafels. De burgemeester, kir. W. H. Enk laar, die ook aanwezig was, bracht de spreker een hartelijk dankwoord en sprak o.m. de hoop uit, dat de moeite die de heer Ammerlaan en de geza menlijke Nederlandse katoenindustrie zich getroosten, ruimschoots mag be loond worden, doordat het resultaten mag afwerpen. GESLAAGD Voor het toelatingsexamen voor het Erasmus Lyceum te Almelo slaagden G. W. van de Maat en J. A. Stegeman, leerlingen van de o.l. Dorpsschool al hier.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1