1 v.v.v. lit het plaatselijk parlement Voor de zomergasten Voor de adverteerders mm Isch u-aPcan.tl&pbo-ty'iairitna AGENDA j, 27. Jaargang 9. ZATERDAG 6 JULI 1957 Verschijnt elke zaterdag. HOtTEMS NIEIIWSBLi abonnementsprijs van dié Wad bedraagt f 1.35 p. kwartaal V.tgave jan de suohnng^fioitm, meuwbiad Adv.-prijs1—15 m.m. (d contant) f 2.- Uitgave van de Stichting Eoltena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5183 - 23.1, Aav.-prijs115 m.m. a contant) f2.Iedere m.m. meer f 0.07 Spanning-verbetering eist tariefsherziening eleetr. stroom. Holten treedt toe tot schooltandverzorging en stichting hulp aan ontheemden. Aan koop grond aan JemTinkssteeg. Brandweer krijgt nieuwe helmen. Waarom staan bungalowhuisjes leeg? jSTRAA JSEN imasten ren. riestraai dat ns kous en steil jn een wej Zeer zomerse atmosfeer Uw „bei ramen de vroede vaderen onzer ge> ente vrijdagavond van de vorige week ier voorzitterschap van de burgemees- mr. W. H. Enklaar, ten gemeente- ize bijeen, om een agenda af te han en, die 9 punten bevatte. De heer Brands (pvda) was wegens fa lie-omstandigheden met kennisgeving vezig. De portefeuille bevatte deze keer wei- belangrijke ingekomen stukken. Ver- jlding verdient een adres van de Ver- jging „Plaatselijk Belang" te Nieuw- reten, waarin deze wees op de slechte istand van de Vale weg (het verlengde n de secundaire weg Dijkerhoek-Es- lo) De heer Wansink (vvd) wees er op, de weg, maar vooral ook het rijwiel- d, dp sommige plaatsen zeer slecht is. De Voorzitter deelde mede, dat de zaak onderzoek is en van de bevindingen idedeling zal worden gedaan. Schoonmaakster gymnastieklokaal. Een voorstel tot vaststelling van het laris voor de schoonmaakster van het mnastieklokaal aan de Tuinstraat, dat dangs in gebruik werd genomen, werd een korte toelichting van de Voorzitter vaard. In het georganiseerd overleg, verklaarde de burgemeester, is het ad- :s uitgebracht, om de beloning na een ar nog eens te bezien, aangezien men g onvoldoende inzicht had in de om-' ng der werkzaamheden en de beloning wat aan de lage kant leek. De heer Wansink (vvd) maakte van jelegenheid gebruik om te infor- eren of de sportvereniging „Bato" ook huurvergoeding betaalt voor het ge- uik van het gebouw. De voetbalvereni voor een eigen terrein zorgen, hem in eerste instantie billijk, ook de volleybalclub bijdraagt van haar speelruimte, 'oorzitter antwoordde, dat de ver- oeding 50 ct. per uur bedraagt. De heer Dikkers (ch) meende, dat de fdelingen van Bato wel iets betalen kun. it De heer Soer (pvda) liet zich nog al rastisch uit, door te verklaren, dat als ten de sportverenigingen de nek om wil ei raaien, men ze in deze kosten moet laten jdragen. De Burgemeester wees er op, dat de bij rage laag is en feitelijk een verkapte ibsidie inhoudt. Hij was van oordeel, it het over het algemeen wel juist is it men iets bijdraagt. Het is zo gemak- ilijk een club op te richten en dan een :oep te doen op de overheid. Men moet niet direct tegen die overheid aan inen. B. en W. hopen bij de begroting ierop terug te komen. Een wijziging van de salarisregeling )or de werklieden per 1 augustus a.s. ordt eveneens goedgekeurd. Men heeft an rijkswege thans aangehaakt bij de articuliere bedrijven en de z.g. leeftijds- >nen ingevoerd, verklaarde de Burge- leester. Hij vond die geregelde verande- ngen wel een idiote boel. Men heeft wel ;n ambtenaar nodig om de salarisrege- ngen bij te houden. De heer Klein Velderman (alg. bel.) as het hier volkomen mee eens. Er gaat een raad voorbij, zo merkte hij op, of rzijn salarissen aan de orde. De vaststelling van de interim-ziekte- ostenvergoeding voor 1957, welke ver- olgens werd vastgesteld, ontlokte de eer Veneklaas Slots (ch) de vraag, of ,«2 Ie ambtenaren hieronder vallen. Niet de verplicht-verzekerden, ant- 'rordde de Burgemeester. Hijn bijdrage «de ziektekosten wordt met het salaris prekend. Wijziging electriciteitstarieven. «Uitvoerig werd door de raad van ge- j achten gewisseld over het voorstel, dat ervolgens aan de orde kwam, n.l. de wij- iging van de electriciteitstariven, o.m. in erband met de reeds enkele keren in e raad bepleitte spanningsverbetering oor de aangeslotenen in het Holterbroek. In een uitvoerig prae-advies stellen B. 0 ff. voor verschillende .kleine tariefs wijzigingen in te voeren om daaruit de «sten, verbonden aan de investeringen 01 te komen tot deze spanningsverbete- iag op verschillende punten in de ge beente, té kunnen voldoen. Zij ramen deze investeringen als volgt: lolterbroek f 20.000, Kwintenweg-Bor- 'Oldsweg f 32.100, Borkeldsweg-Pasops- feg f 11.300, Deventerweg f 25.000 en Waterhoek f 30.000. Bovendien wensen zij te komen tot een indere regeling met betrekking tot de 'ijdragen, welke verschuldigd zijn bij het taatsen of bijplaatsen van motoren en Pparaten, indien daarvoor de lioofdlei- üng moet worden verzwaard en wel op jasis van de grootte van het vermogen «n de motor en de afstand tussen deze footor en het onderstation. Voorzover een bijdrage is betaald bij de aansluiting van een perceel wordt voor een vermogen tot 3 pk, resp. 2.4 kilowatt vrijsteling gegeven. De tariefswijzigingen komen neer op: a. een kippenhoktarief van 12 ct. per volle 5 m2 oppervlakte per maand; b. het vastrecht van het kleinkrachttarief ook van toepassing te doen zijn op electrische kunstmoeders; c. de invoering van de vorenomschreven regeling betreffende 't plaatsen of uitbreiden van motoren en apparaten; d. een verhoging van de stroomprijs van 8 ct. op 8% ct. per kWh. De heer Klein Velderman (alg. bel.) achtte de bestaande toestand uit den boze. De mensen krijgen volgens hem geen waar voor hun geld. De heer Dikkers (ch) vond een bijdra ge die gebaseerd is op de afstand van het aan te sluiten perceel tot het onderstati on, zodat zij die achteraf wonen, meer moeten betalen, niet billijk. Hij achtte het beter een gemiddeld bedrag vast te stellen voor dergelijke aansluitingen. De heer Veneklaas Slots (ch) wees er op, dat de moeilijkheden in het Holter broek zijn ontstaan, doordat de mensen in de oorlogsjaren alleen licht hebben gekregen en geen kracht. Op de latere krachtaansluitingen kon toen wegens de kwaliteit van het materiaal niet worden gerekend. De Burgemeester wees aan de hand van een voorbeeld op de billijkheid, dat bij aanschaffing van motoren en appa raten in de kosten van het net wordt bij gedragen. De plaats waar men woont is b.v. ook prijsbepalend voor de grondkosten, die bij een verre afstand van licht- en wa terleiding goedkoper zijn, omdat men voor dergelijke gemakken of levensbe hoeften meer betalen moet. De heer Jansen (pvda) wees er aan de hand van een voorbeeld op, dat deze stelregel niet altijd opgaat. Nadat de heer Westerik in de vergade ring was geroepen en door de voorzitter welkom geheten, wéés deze er op, dat het enige waar men tegen op tornt het feit is, dat hoe dichter men bij de transforma tor woont, hoe minder men behoeft te betalen. Men wenst liever het z.g. tele foontarief, dat een gemiddelde betaling inhoudt. De heer Westerik wees er op, dat het technisch gezien logisch is, dat wie ver der afwoont, meer moet betalen. De heer Soer (pvda) wees er op, dat de zaak toch wel iets anders komt te lig- Zaterdagmorgen trouwde alhier het bruidspaar Johan Haan Jr. en Gerrit- dina Hogenkamp. Toen het jonge paar des middags na de trouwplechtigheid op het gemeentehuis aan de woning van de familie Haan, Holterbroek, ar riveerde waarin het voorlopig zijn intrek genomen heeft wachtte hen een grote verrassing. De buren hadden het huis wel een bijzonder aanzien gegeven door op de vorst van het dak een ooievaar, 'n complete baby-uitzet en een man met kinderwagen te plaatsen. En als een verbindingsteken prijkten op de schoorsteen twee geëmailleerde po's. De buren hebben daarmede aan hun verwachting uit dit huwelijk uitdruk king willen geven, een gewoonte, die zeker stamt uit 't verleden, maar waar van wij u helaas de herkomst niet kun nen mededelen. Of het bruidspaar erg onder de in druk van deze typische en symbolische dakversiering gekomen is, vermeldt de geschiedenis niet. De buren hebben er echter wel veel genoegen aan beleefd, dat zij het jonge paar op deze wijze een welkom hebben toegeroepen. gen als er b.v. 6 of 7 percelen aan een weg liggen. Een gemiddelde bijdrage is dan toch veel redelijker. Ook de heer Rietberg (ch) was van hetzelfde oordeel. Het gaat hier dan bij het voorgestelde tarief om een zekere toevalligheid, waar 't onderstation komt te liggen. Ook deze spreker zou liever een gemiddeld tarief vastgesteld zien. De heer Westerik wees er in zijn ant woord aan beide heren op, dat men deze zaak niet te zwaar moet inzien. De toe passing van dit tarief komt niet zoveel meer voor, omdat bijna de gehele ge meente is aangesloten. Tot 3 pk. is men vrij, bij 5 pk. moet men bijbetalen. Degene die nooit een bijdrage betaald heeft moet bilijkheidshalve het volle pond betalen. De Voorzitter wees er nog op, dat het tarief, dat door de heren Westerik en Vogt is samengesteld, verreweg het bil- lijkst is te noemen. Men kan geen enkel tarief opstellen, dat niet aanvechtbaar is. Nadat de heer Veneklaas Slots (ch) er nog op gewezen heeft, dat de Beuseberg haar bijdrage geleverd heeft en slechts bij het plaatsen van een hoger vermogen dan 3 pk. nog zal behoeven te betalen en de heren Jansen (pvda) en Rietberg (ch) er op gewezen hebben, dat zij het Maandag, 8 juli, Volleybaltournooi in liet Sportdal, van de Sportvereniging „Bato". Aanvang 7 uur. Deelname door: Damesafdeling: Sportlust, Rivo, OKK 3, Bato, VBOW 2, De Zweef, OKK 1, Hel- lendoorn, OKK 2 en VBOW 1. Herenafdeling: Hellendoorn 2, Bato 1, VBOW, Visnet, Rivo, Bato 3, Nijverdal, De Zweef, OKK 2, Ter Horst, Bato 2, Sportlust, OKK 1, Hellendoorn 1. Entree 25 ct., kinderen 10 ct. Woensdag 10 juli Avond-autobus tocht van de V.V.V. over de Holterberg en omgeving, met comfortabele touring car van de O.A.D. met daaraan verbon den een korte wandeling. Opgave voor deelname zo spoedig mo gelijk aan het informatiebureau van de V.V.V. (serre café Maats, Dorpsstraat, tel. 373). Kosten 1.per persoon. Ver trek 7 uur precies vanaf autobusstation O.A.D. Explicatie door één der bestuurs leden of administrateur. Prachtige verl gezichten. o Zondag 14 tot en met woensdag 17 juli Zendingsbijeenkomsten op Kalfstermans- weide in interkerkelijk verband, ook voor de zomergasten. Het programma zal nog nader wor den bekend gemaakt. Woensdag 17 juli Oriënteringsrit voor auto's, motoren, bromfietsen en fietsen van de Motor- en Automobielclub „De Holterberg". Bijzonder aardige attractie voor de zo mergasten, die langs aardige plekjes ge leid worden. Het programma wordt nog nader bekend gemaakt. Donderdag 18 juli Gymnastiekuitvoe- ring van de sportvereniging „Bato" in het Sportdal, Ruim 300 gymnasten groot en klein in fleurige kledij willen onder leiding van de heer W. Knapen uit Nij verdal de zomergasten laten zien wat Holten op het gebied van de gymnastiek presteert. Het programma wordt nog nader be kend gemaakt. o Services van het V.V.V.-bureau. Het informatiebureau van de V.V.V. verzorgt de boeking van de O.A.D.- vacantiereizen in binnen- en buitenland, waarvan prospectus aanwezig is. Gelegenheid voor opgave tot deelname aan autobustochten door Twente en naar Giethoorn. o Wekelijkse rondleiding in het natuur historisch museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de lieer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer veel interessants over de fauna van de Holterberg en omgeving. verschil in de bijdrag niet zo groot had den willen zien, wordt het voorstel van B. en W. zonder hoofdelijke stemming aangenomen, omdat men geen billijker oplossing ziet. De heer Bandeweerd (ar) wijst nog even op de moeilijke controle bij het be lasten van de kippenhokken. Hulp ontheemden. Door de Voorzitter werd vervolgens aan de orde gesteld een voorstel van bur gemeester en wethouders om toe te tre den tot een gemeenschappelijke regeling tot het verlenen van hulp aan vluchte lingen en ontheemden in de burgemees terskring omvattende de gemeenten Bathmen, Deventer, Diepenveen, Holten, Olst, Raalte en Wijhe, door middel van een door de burgemeesters dier gemeen ten te vormen stichting. De gemeente Deventer zal woonruim te beschikbaar stellen voor ontheemde gezinnen en voor de opname van de z.g. moeilijke gevallen, in welke kosten door de andere gemeenten zal worden bijgedra gen. Voor de Hongaarse vluchtelingen zal gedeeltelijk het tijdens de Hongaarse tragedie gecollecteerde geld worden be steed. Door de heren Soer (pvda), Wansink (vvd), Klein Velderman (alg. bel.) en Dikkers (ch) werden enkele formele be zwaren aangevoerd, waarbij de ongerust heid werd uitgescproken, dat Deventer een overheersende positie in zal nemen in deze stichting. De Burgemeester gaf een toelichting, waarin hij de totstandkoming der voor gestelde plannen schetste. Als burge meesters heeft men de hoofden bij elkaar gestoken. Wanneer iedere gemeente naar verhouding 1 of meer vluchtelingen op zou nemen, dan zullen deze mensen zich eenlingen voelen. Het is beter dat ze ge concentreerd worden in een stad als De venter. Men heeft zich toen afgevraagd: moeten de gemeenten hier achter staan en moet dit altijd de overheid betalen? Het antwoord is geweest, dat men ge zegd heeft: er is geen sterveling, die in deze stichting wil gaan zitten vanwege de financiële consequenties. Besloten is het geld, dat er nu is bestemmen voor de Hongaren, maar in het vervolg zal de hulp ruim van opzet zijn. De heer Soer (pvda) en Jansen (pvda) betwijfelen of het wel gewenst is deze mensen op één plaats bijeen te brengen, zij worden een gemeenschap in de ge meenschap en zullen nooit opgaan in de bevolking. De heer Rietberg (ch) daarentegen ziet geen bezwaar in een soort kolonie vorming. Nadat de Burgemeester nog verklaard heeft, dat Deventer een veer laat vallen wat de woningen betreft, wordt het voor stel z.h.s. aanvaard en wordt burge meester Enklaar aangewezen als de ver tegenwoordiger van de gemeente Holten in het Stichtingsbestuur. Scliooltanilverzorging. De Voorzitter deelt mede, dat hij blij is, dat eindelijk deze school tand verzor- gingsdienst, waarover al zo lang gedok terd is, nu rond is (het voorstel is in ons vorige nummer reeds uitvoerig toege licht). Het vorige jaar was de zaak bijna in orde met de heer Steunenberg, de plaat selijke tandarts. Men heeft toen in de kring Raalte gevraagd: wil Holten bij ons komen? Ik heb toen gezegd, aldus de burgemeester, ik breng een tandarts in en wij kunnen ons zelf wel redden, maar door de heer Bloemendal, propagandist van 't Fonds voor Sociale Tandheelkun de, is hem toen gewezen op het grote ri- (Doorlezen op pagina 2.) Zaterdag 6 juli, des nam. van 3-5 uur: Gelegenheid tot bezichtiging van het nieuwe St. Jozef Ziekenhuis te De venter) Maandag 8 juli: Autotocht ouden van dagen. Opstellen 10.30 u. in de School straat. Vertrek 11 uur. Terugkomst pl.m. 9 uur. Maandag 8 juli: Voleybaltournooi Sport- ver. „Bato" in het Sportdal van 7 tot pl.m. 9 uur (zie V.V.V.-vakantiepro- gramma). Maandag 8 juli: Afhalen loten 536e Staatsloterij (zie adv.). Dinsdag 9 juli, 7.45 uur: Hervatting re petities Chr. Gem. Zang ver. „Soli Deo Gloria". Woensdag 10 juli: Excursie afd. Holten O.L.M. naar N.O. Polder over afsluit dijk, Marken, Volendam. Woensdag 10 en donderdag 11 juli a.s. van 2021 uur: Aangifte van nieuwe leerlingen voor de avondcursus '57-'58 Avondnijverheidsschool in de Am- bachtsschool te Rijssen (zie adv.). Donderdag 11 juli: Uitstapje buurtver eniging Dijkerhoek, vertrek 12 uur vanaf 't Bonte Paard. Vrijdag 12 juli, 8 uur: Gec. vergadering C.J.M.V. en C.J.V.F. met 't Visnet Nij verdal in Irene. Maandag 12 tot maandag 19 aug.B. Nij. land en E. J. Westerik wegens vaean- tie gesloten (zie adv.). Zondag 14 juliPuzzlerit fietsers. Puzzle- rit Kijk uit! Let opStart om 14.uur bij Visser, Okkenbroek (zie annonce). Maandag 15 t.m. zaterdag 20 juli: Fa. Gebr. Wansink wegens vaeantie geslo ten (zie adv.). Woensdag 17 juli: School en Volksfeest te Espelo. Zaterdag 20 t.m. maandag 29 juli: G. H. Broekhuis, Dijkerhoek; J. G. Maats en fa. II. Stokkers wegens vaeantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 27 juli tot dinsdag 6 aug.: fa. H. Klein Velderman wegens vaeantie gesloten (zie adv.). Nu het vrëemdelingenseizoen weer vol ledig is aangebroken, zenden wij de traditie getrouw aan alle hotels, pen sions, zomerhuisjes, kampeerboerderijen en kampeerterreinen, elke week een aan tal exemplaren van onze krant, voor de aldaar vertoevende vreemdelingen. Vriendelijk verzoeken wij de eigenaren of beheerders dezer vakantieverblijven de ontv angen exemplaren aan him gas ten door te willen geven. Mocht men te weinig of nog geen exem_ plaren ontvangen dan gelieve men zich te wenden tot de Administrateur van de V.V.V., serre café Maats, Dorpsstraat (Zie V.V.V.-vlag), die voor toezending zorgt. Wij vestigen de aandacht van de zo mergasten op de publikatie van het V.V.V.-vakantieprogramma in ons blad. Gaarne vestigen wij de aandacht van onze adverteerders op het bovenstaan de. De krant komt onder ogen van de vreemdelingen, die hief vertoeven en da gelijks hun inkopen doen. Een met zorg opgemaakte advertentie zal hun een leidsvrouwe zijn bij de keuze van de winkelier. Advertert dus vooral ook gedurende de zomermaanden. KERKELIJKE VERKIEZING GEREF. KERK In de plaats van de heer J. Louwerse, die tot ouderling werd gekozen, is uit het dubbeltal J. W. Beldman Hzn. en Beltman eerstgenoemde tot diaken ge kozen MUZIKALE RONDGANG H.M.V. Geslaagd debuut van drumband. Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard maakten de Holtense muziekvereniging HMV en de drumband zaterdagavond een rondgang door het dorp. RouteDorpsstraat (van af Uloschool), plein OAD, Dorpsstraat, Larenseweg, Schoolstraat, Rietmolenstr., Oranjestraat v.v., Kolweg v.v., Dorps straat, Smidsbelt. De drumband - donkerblauwe broek, wit shirt met blauwe das die deze avond voor het eerst in' het openbaar optrad, deed dit voortreffelijk'en kan terugzien op een zeer geslaagd debuut. Op Smidsbelt blies HMV nog enkele marsen, waarna besloten werd met het Wilhelmus.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1