v.v.v. Fotopuzzlerit Motorclub Z.K.H. Prins Bernhard Voor de zomergasten Voor de adverteerders School-tandver zorging .AD wer iur Zaterdag 29 juni verjaardag van AGENDA No. 26. Jaargang 9. ZATERDAG 29 JUNI 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLA De abonnementsprijs van die blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal XJitgave van de Stichting „Eoltena Nieuwsblad" te Eolten. Telef. K 5J,83 - SSJj Adv.-prijs1—15 m.m. (a contant)f2.—. Iedere m.m. meer f 0.07 steec pegen chade en. it blij. :nlani esteli en) le 1NDS 53-221 n ga ngen bou aan richti (Foto M. C. Meyboom) rRAi ekom ipei De motor- en autoclub „De Holter- berg" organiseerde zondagmiddag een foto-puzzlerit, waarvoor grote belangstel ling bestond. Niet minder dan 83 deel nemers meldden zich bij de start, die plaats vond bij hotel ,,'t Lösse Hoes", op de Holterberg, dat ook als finish dienst deed. 16 automobilisten, 26 motor, rijders, 22 bromfietsers en 19 fietsers hebben op deze zonnige middag hun ge luk beproefd, maar er was niemand, die de tocht zonder strafpunten wist te vol brengen. Feitelijk waren het twee toch ten, want de fietsers en bromfietsers de den niet mee aan de foto-rit en hadden een andere route af te leggen dan de auto's en de motoren. De eersten over een lengte van 23.5 km., de laatsten re den ruim 46 km. Men had een lage ge middelde snelheid aangehouden en dat was ook wel nodig, want onder het rijden moesten ruim vijftig vragen ingevuld worden, welke betrekking hadden op de acht foto's en de route voor de automo bilisten en motorrijders. Via de Holter berg liep het parcours door de Rijssense berg naar de buurtschap Eisen onder Markelo en vandaar over Verwolde langs Laren naar de Holterberg terug. Vooral het laatste deel van de tocht werd zwaar toen in Verwolde de namen van de boer derijen moesten worden opgeschreven en nauwlettend aandacht moest worden geschonken aan de nummers van de fo to's, welke op de vragenlijst moesten worden ingevuld. Zelfs de schooi in Ver wolde kreeg veel bekijks, omdat men de naam moest invullen van een van de eerste steen-leggers dier school. Daarbij kwam ook een voor Holten bekende naam naar voren, n.l. van de vader van onze vorige burgemeester, wijlen de heer A. P. R. C. Baron van der Borch van Verwolde. Er zaten tal van trucjes in de vragen lijst. Zo werd o.m. de vraag gesteld on der hoeveel hoogspanningskabels gaat U door. Het antwoord moest 6 zijn, doch er hingen 9 draden aan de grote masten, waarvan er echter drie geen stroomdra den waren. Het is echter wel de vraag of alle deelnemers over voldoende tech nisch inzicht beschikten om deze vraag goed te kunnen beantwoorden. Kan hier overigens wel gesproken worden van ka bels? Wij geloven van niet. Het was overigens een bizonder aar dige tocht, waarover alle deelnemers vol lof waren. Nadat de organisatoren zelf Nu het vreemdelingenseizoen weer vol ledig is aangebroken, zenden wij de traditie getrouw aan ale hotels, pen sions, zomerhuisjes, kampeerboerderijen en kampeerterreinen, elke week een aan tal exemplaren van onze krant, voor de aldaar vertoevende vreemdelingen. Vriendelijk verzoeken wij de eigenaren of beheerders dezer vakantieverblijven de ontvangen exemplaren aan hun gas ten door te willen geven. Mocht men te weinig of nog geen exem plaren ontvangen dan gelieve men zich te wenden tot de Administrateur van de V.V.V., serre café Maats, Dorpsstraat (zie V.V.V.-vlag)die voor toezending zorgt. Wij vestigen de aandacht van de zomer gasten op de publikatie van het V.V.V.- vakantieprogramraa in ons blad. Gaarne vestigen wij de aandacht van onze adverteerders op het bovenstaan de. De krant komt onder de ogen van de vreemdelingen, die hief vertoeven en da gelijks hun inkopen doen. Een met zorg opgemaakte advertentie zal hun een leidsvrouwe zijn bij de keuze van de winkelier. Adverteert dus vooral ook gedurende de zomermaanden. GASTRANSPORTLEIDING DOOR DIJKERHOEK. Wanneer daarvoor de vereiste vergun ningen zijn verleend zal vanwege het Staats Gasbedrijf voor de gasvoorziening van Zutphen met aardgas een transport leiding worden gelegd vanaf de. grens der gemeente Hellendoorn naar Zutphen. De leiding zal in onze gemeente o.m. langs de secundaire weg (Espelodijk) door de buurtschap Dijkerhoek lopen. Zij loopt verder langs de Zegendijk in de gemeente Bathmen. Het aardgas komt nu zo dicht bij de dorpskom (5 km.), dat stichting van een gasbedrijf te overwegen zou zijn. In de portefeuille van de raad ligt een belangrijk voorstel van B. en W. betref fende de schooltandverzorging, dat vrij dagavond in behandeling is gekomen. Het college stelt n.l. voor om de gemeente Holten te doen toetreden tot de Stich ting in het district Raalte, die de school tandverzorging zal bevorderen. Na gewézen te hebben op het grote be lang van de zorg voor het kindergebit, die het beste in groepsverband kan plaats vinden, zeggen b. en w. in een uitvoe rige toelichting op hun voorstel, dat na een mislukte poging tot oprichting van een dergelijke stichting in het district Rijssen, nader is bezien in hoeverre het mogelijk zou zijn een schooltandverzor- gingsdienst uitsluitend voor de eigen ge meente in het leven te roepen. Hoewel de oprichting mogelijk bleek is daartoe niet direct overgegaan, omdat hieraan verschillende bezwaren kleven. Een be vredigend resultaat kan alleen worden bereikt door samenwerking met meerdere gemeenten. Daarom werd contact opge nomen met de burgemeesters der ge meenten Bathmen, Diepenveen, Heino, Olst, Raalte en Wijhe, hetgeen er toe ge leid heeft, dat van de raden dier gemeen ten een besluit zal worden uitgelokt tot deelneming aan meergenoemde stichting, waarbij ook de toetreding door Heino en Markelo wordt overwogen. Omdat althans de eerste jaren deze schooltandverzorging door de plaatselijke tandartsen gezamenlijk zal moeten wor den verzorgd, hebben de burgemeesters ,zich verstaan met de tandartsen, welke werkzaam zijn in het werkgebied van de stichting, die hpn medewerking in prin cipe hebben toegezegd. In een op 24 mei te Raalte gehouden vergadering is gebleken, dat gerekend mag worden op de medewerking van de ziekenfondsen, schoolbesturen, ouder commissies, schoolhoofden en op de pro pagandistische medewerking van de kruisverenigingen en wijkzusters alsmede op de stimulans van de inspecteurs van de volksgezondheid en het lager onder wijs en die van de schoolarts. Omdat het werkgebied van de te for meren stichting nogal uitgebreid is ach ten de initiatiefnemers het van het groot ste belang, dat een zg. Dentalcar wordt beschikbaar gesteld, waarin het gehele instrumentarium van de tandarts is on dergebracht en welke auto door een help ster bestuurd zal worden. De plaats van vestiging'van de stichting zal Raalte zijn, welke gemeente de financiële, administra tie zal verzorgen. Volgens de richtlijnen voor de organi satie en uitvoering van de schooltandver zorging van de centrale raad voor de so ciale tandheelkunde dient een dienst te worden opgericht alleen voor kinderen van de scholen voor gewoon lager on derwijs. Het is volgens de raad dringend gewenst, dat de dienst zal starten met uitsluitend de kinderen van de eerste klas der scholen voor g.l.o. en zoveel mogelijk b.l.o. Elk jaar wordt een nieuwe klas aan het programma van deze dienst toe gevoegd, totdat alle klassen van deze scholen worden verzorgd. De vaste activa van de stichting be staan voornamelijk uit de Dentalcar met het instrumentarium. De daarvoor nodige financieringsmiddelen zullen door de ge meente Bathmen die inmiddels niet tot de dienst is toegetreden beschikbaar worden gesteld. De bijdrage van de gemeente Holten in het exploitatietekort van de stichting ramen b. en w. op f700.(98 x f7.14), welk bedrag eerst in 1958 verschuldigd zal zijn. Het aandeel in het stichtingska pitaal zal voor Holten f 15.bedragen. In het prae-advies wordt o.m. nog ge zegd, dat de ervaring heeft geleerd, dat ook de gebitsbehandeling op school moet plaats vinden. Het is n.l. overduidelijk ge. bleken, zo lezen wij, dat aan een verwij zing van een kind vóór de behandeling naar de eigen tandarts door slechts één derde gedeelte wordt gevolg gegeven; de rest doet dat niet. De oorzaak hiervan moet worden toegeschreven aan het on verstand, de onwetendheid en de onver schilligheid der ouders. Wanneer daaren tegen ook de behandeling op school plaats vindt en de ouders zijn van te voren in de gelegenheid gesteld, volko men vrijwilig op te geven, dat hun kind mag deelnemen aan de schooltandverzor ging, dan zal blijken, dat slechts een zeer gering percentage niet kan worden be reikt. KANDIDAAT TANDHEELKUNDE. Onze plaatsgenoot, de heer J. F. P. Dijkman, slaagde aan de Rijksuniversi teit te Groningen voor het kandidaats examen tandheelkunde. KERKELIJKE VERKIEZING Door de kerkeraad der Geref. kerk zijn. ter voorziening in de vacature J. Louwerse voor de verkiezing van één diaken kandidaat gesteld de heren J. W. Beldman Hszn. en H. Beltman Hzn. De stemming zal plaats hebben op zon dag 30 juni na de middagdienst. heel wat te puzzlen hadden met het vast stellen van de uitslagen, reikte de voor zitter, de heer Joh. van Geenhuizen, in 't Lösse Hoes met een toepasselijk woord de prijzen uit. Het bleek, dat de Rou- wenhorst-wisselbeker in het bezit geko men was van de motorclub „Laren (G.)" en dat de Aaftink-wisselbeker definitief was gewonnen door de beste Holtenaar, de heer W. Muller. De uitslagen waren als volgt: Auto's: 1 G. Gerritsma, Holten, 22 st.p.; 2 J. Kalfsterman, Holten, 22 st.p. 3 A. Eggink, Laren (G.), 27 st.p. en A. Jansen, Holten, 30 st.p. Motoren: 1 H. van Geenhuizen, Laren (G.), 17 st.p.2 W. Muller, Holten, 17 st.p.; 3 G. D. Muller, Holten, 17 st.p.; 4 R. van Nijen, Holten, 17 st.p.5. M. Rou- wenhorst, Holten, 21 st.p.6 H. Kappert, Laren (G.), 21 st.p. Bromfietsen: 1 M. Hendriksen, 4 st.p.; 2 G. H. Kers, Holten, 7 st.p.3 J. Slig- man, Markelo, 8 st.p.4 H. Ulfman, Hol ten, 9 st.p.5. T. Deijk, Holten, 9 st.p. Fietsen: 1 Mevr. Meinsma, 22 st.p.; 2 S. Meinsma, 23 st.p.3 L. Meinsma, 23 st.p.4 Dini Tulier, 28 st.p.5 P. Brands, 29 st.p. De prijzen bestonden uit aardige sier en kunstvoorwerpen. VERHARDING HELHUIZERWEG Op 4 juli zal ten gemeentehuize worden aanbesteed de verbetering en verharding van de Helhuizerweg ter lengte van vijf en een halve kilometer. De uitmonding van de harde weg op de Raalterweg zal op een andere plaats komen dan thans het geval is, n.l. over de bouwkamp on geveer midden tussen de ter weerszijden daarvan staande huizen door. Deze op lossing is gekozen ter bevordering van de verkeersveiligheid. In verband hiermede hebben burge meester en wethouders bekend gemaakt, dat zij voornemens zijn de gemeenteraad een voorstel te doen om het gedeelte van de Motieweg tussen de Raalterweg en de Helhuizerweg en een gedeelte van de Hel huizerweg ter lengte van ongeveer 165 meter vanaf de Raalterweg, aan 't open baar verkeer te onttrekken. Binnen 14 dagen kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaren inbrengen. GOUDEN PAAR TE ESPELO. Woensdag herdacht he techtpaar J. ten Dam en T. Nijenhuis te Espelo zijn gouden huwelijksfeest. Het mocht van vele zijden grote belangstelling onder vinden. Ds. Addink kwam de echtgeno ten, die nog zeer kras zijn, namens de Herv. kerkeraad gelukwensen. De burge meester, Mr. W. H. Enklaar, bracht hen namens het gemeentebestuur een bezoek, terwijl de muziekvereniging „H.M.V." 't gouden paar een serenade bracht. Vrijdag 28 juni: Vooi'-inlevering vakan tie-bonnen ANAB-leden bij de heer H. Soer tussen 78 uur 's avonds (zie bericht) Vrijdag 28 juni: Laatste zitting platte landsbibliotheek voor inlevering boe ken wegens sluiting gedurende zomer seizoen. Zaterdag 29 juni: Rondgang H.M.V. en 8 uur Oranjeavond C.O.C. met opvoe ring blijspel „Dokter Lexo" in Irene (zie adv.). Maandag 1 juli: Uitstapje personeel Confectiebedrijf „Holten" (zie adv.). Dinsdag 2 juliSpreekuur dr. Tromp Vis ser, alg. ziekenfonds D.O.Z. van 1860, ten huize van de heer Soer, 4.305 uur (vooruit bespreken). Woensdag 3 juli: Concert H.M.V. plein o.l. Dorpsschool, 8 uur (zie V.V.V.- vakantieprogramma) Woensdag 3 juli: Laatste dag opgave deelname autotocht ouden van dagen (zie adv.). Woensdag 3 juli: Uitstapje klanten en personeel fa. C. C. Müller en Zoon (zie adv.). Donderdag 4 juli: Zitting kraamcentrum Deventer ten huize van de heer Soer van 23 uur nam. Vrijdag 5 juli, 8 uur: Gec. vergadering C.J.V.F. en C.J.M.V. in Irene. Woensdag 10 juli: Excursie afd. Holten O.L.M. naar N.O. Polder over afsluit dijk, Marken, Volendam. Maandag 8 juli: Autotocht ouden van dagen. Opstellen 10.30 u. in de School straat. Vertrek 11 uur. Terugkomst pl.m. 9 uur (zie adv.). Maandag 8 juli: Voleybaltournooi Sport - ver. „Bato" in het Sportdal van 7 tot pl.m. 9 uur (zie V.V.V.-vakantiepro- gramma) Donderdag 11 juli: Uitstapje buurtver eniging Dijkerhoek, vertrek 12 uur vanaf 't Bonte Paard. DE BUIT WAS NIET GROOT. Een aantal leden van de Holtense hen gelaarsvereniging „De Rietvoorn" nam zondagmorgen deel aan de hengelwed- strijd, welke was uitgeschreven bij de Hexelsebrug in het Twente-Rijnkanaal. Er werd van 5 tot 8 uur vol spanning naar de dobbers gekeken, maar het re sultaat was niet bijster groot. De uitslag was H. J. Oolbekking 42Vz cm., Joh. van Geenhuizen 38 Vz cm. en Frits Haan, La ren (G.) 18y2 cm. De prijswinnaars zullen pas worden aangewezen, nadat bekend is wie de meeste vis heeft buitgemaakt in drie wedstrijden, waarvan die op zondag 21 juli in de Schipbeek en zondag 15 sept. in Vilsteren nog op 't programma staan. Zaterdag 29 juni: Mars door het dorp door dc muziekvereniging H.M.V., ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernliard. Ontbinding op de Smidsbelt na een kort programma van marsmuziek. o Zaterdagavond 29 juni: Oranje-avond in Irene, verzorgd door de C.O.C., o.a. met opvoering van het blijspel in 3 be drijven „Dokter Lexo". Aanvang 8 uur, entree f 1.per per- Woensdag, 3 juli, concert van de mu ziekvereniging „H.M.V." vaandalafde- ling fanfare op het schoolplein der o.l. Dorpsschool, Tuinstraat. Aanvang 8 uur. Onder leiding van haar dirigent, de heer S. J. Landheer, zal door H.M.V. het volgende programma worden uitgevoerd (wijzigingen voorbehouden) Arendsnest, mars van Bisselink Ciaconna Antiqua G. Boedijn Scherzo M. Boekei Kaizer walzer Joh. Strauss Tarsisius, Prelude Filette Orpheus in de onderwereld, ouverture van Offenbach In het land van de Indra Paul Linke Finale. Kinderen hebben geen toegang. In verband met dit concert vindt de wekelijkse autobustocht niet plaats. Maandag, 8 juli, Volleybaltournooi in het Sportdal, van de Sportvereniging „Bato". Aanvang 7 uur. Deelname door: Damesafdeling: Sportlust, Rivo. OKK 3, Bato, VBOW 2, De Zweef, OKK 1, Hel lendoorn, OKK 2 en VBOW 1. Herenafdeling: Hellendoorn 2, Bato 1, VBOW, Visnet, Rivo, Bato 3, Nij verdal, De Zweef, OKK 2, Ter Horst, Bato 2, Sportlust, OKK 1, Hellendoorn 1. Entree 25 ct., kinderen 10 ct. Services van het V.V.V.-bureau. Het informatiebureau van de V.V.V. verzorgt de boeking van de O.A.D.- vacantiereizen in binnen- en buitenland, waarvan prospectus aanwezig is. Gelegenheid voor opgave tot deelname aan autobustochten door Twente en naar Giethoorn. o Wekelijkse rondleiding in het natuur historisch museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de heer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer veel interessants over de fauna van de Holterberg en omgeving.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1