v.v.v. 1 Holtense Handelsvereniging gaat zomerfeest organiseren Bij heÉ baden verdronken iO' C4»' ner 56 Huid genezing aafcantiep.ho-q.'iam.m.a wwww* Agrariërs komen handen tekort AGENDA Orgelconcert Feike Asma No. 25. Jaargang 9. ZATERDAG 22 JUNI 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 pkwartaal XJitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Tolef. K 5J>83 - Adv.-prijs115 m.m. (dcantant) f2.Iedere m.m. meer f 0.07 len. ekem word jevolj indigl Duitei Lfondi VTER 39 In de maandagavond in de zaal van hotel Vosman, onder voorzitterschap van de heer G. Wissink gehouden le denvergadering van de Holtense Han delsvereniging is besloten dit jaar geen braderie te houden, maar een twee daags zomerfeest te organiseren voor de ingezetenen en de in het vakantie seizoen alhier vertoevende vreemde lingen. Tijdens deze bijeenkomst deed de se cretaris, de heer H. J. Bouwhuis, de mededeling, dat de vereniging op 31 mei 1958 vijf en twintig jaar zal heb ben bestaan. Hij verbond daaraan de gedachte om daaraan 'n groot herden kingsfeest te organiseren. DE HEER GELTINK HER DACHT. Na een kort welkomstwoord herin nerde de voorzitter aan het overlijden van de heer G. J. Geltink te Dijker- hoek, die, naar hij zeide, 20 jaar één van de trouwste bestuursleden van de vereniging is geweest. De vereniging is zeer dankbaar voor hetgeen de overle dene als vertegenwoordiger van de buurtschap Dijkerhoek in het belang van de middenstand heeft gedaan. De vergadering nam staande enige ogen blikken stilte in acht. AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN Het ligt in de bedoeling, zo deelde de heer Wissink vervolgens mede, om ook dit jaar weer een autotocht voor de be jaarden in onze gemeente te organi seren. De autobezitters zijn hierover nog niet gehoord, maar het is wel ze ker, dat zij gaarne weer hun medewer king zullen willen verlenen. Het financiële gedeelte van deze tocht is altijd door de Handelsvereniging ver zorgd en daarom bracht spr. dit punt thans ter tafel. Het vorige jaar is de heer H. Bosman rond geweest om een financiële bijdrage van de ingezetenen. Dit heeft het gunstig resultaat opgele verd, dat daaruit de gehele tocht kon worden gefinancierd. Besloten werd, dat het bestuur over leg zal plegen met de autobezitters zij worden verwezen naar een adver tentie in dit nummer en dat de heer Bosman te beginnen maandag of dinsdag a.s. weer rond zal gaan met een intekenlijst. VAKANTIEREGELINGEN. Het volgende punt was de vakantie der winkeliers. Uit de bespreking bleek wel, dat deze zaak niet zo gemakkelijk ligt en dat de verschillende groepen nog niet tot overeenstemming zijn ge komen. Besloten werd te adviseren, dat van iedere groep de leden zich met elkaar in verbinding zullen stellen en dat zij, indien er direkt geen akkoord te krij gen is, zich om bemiddeling tot het be stuur of tot het gemeentebestuur zul len wenden. Dit laatste in verband met de bestaande verordening op de ver plichte vakantiesluiting. Enkele afspra ken omtrent deze groepsbijeenkomsten werden tijdens de vergadering reeds gemaakt. ZOMERFEEST. Langdurig werd vervolgens gespro ken over de vraag wat er deze zomer voor de zomergasten en natuurlijk ook voor de ingezetenen moet geschieden tijdens het vreemdelingenseizoen. Aan het slot van de laatste braderie was wel gebleken, zo gaf de voorzitter als zijn mening te kennen, dat voor het hou den van een braderie onvoldoende be langstelling bestaat, zowel van de zijde der deelnemers als van de bezoekers. Het bestuur wil echter wel wat anders organiseren, als de leden hieraan wil len medewerken. Er werden verschillende suggesties gedaan en zo kwam ter sprake het op treden van de motoracrobaten van de militaire politie te Apeldoorn; het hou den van een uitgebreide boerenbruiloft omdat deze vorm van folklore steeds de grote belangstelling van de vreem delingen heeft het houden van rui tersportdemonstraties; etalagewedstrijd en de verkiezing van een koningin. De Ster-winkeliers zullen zeker wat voor de kinderen willen organiseren, terwijl van de plaatselijke toneelver enigingen, de muziekvereniging en de rijvereniging de medewerking zal wor den gevraagd. Besloten werd de organisatie op te dragen aan de voormalige braderie commissie, die reeds op vrijdag 21 juni in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman de eerste vergadering met de afgevaardigden der verschillende verenigingen zal beleggen. Als voorlopige data werden genoemd 7 en 8 jaugustus met op de avond van 6 augustus de uitroeping van de koningin. ZILVEREN JUBILEUM. Nadat de secretaris de reeds genoem de mededeling had gedaan omtrent het zilveren jubileum der vereniging op 31 mei 1958, kwam ter sprake, wat men ter viering hiervan in het komende jaar zou kunnen doen. De gedachten gingen uit naar 'n ten toonstelling in samenwerking met de landbouworganisaties. Met deze zal echter eerst overleg worden gepleegd, voordat de plannen nader besproken worden. GELTINK Jr. BESTUURSLID. Vervolgens had de verkiezing plaats van een bestuurslid in de vacature, ont staan door het overlijden van de heer Geltink te Dijkerhoek.' Het bleek, dat de vergadering in meerderheid het oog had laten vallen op diens zoon, de heer W. Geltink, die de benoeming aan vaardde met de verklaring, dat hij dank baar was de plaats van zijn vader te mogen innemen. Na een zeer korte rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. Huidzuiverheid - Huidgezondheid fris Qoo Voelen Puroi-poeder Zondag 23 juni: Attractieve oriënte- ringsrit van de Motor- en Autoclub „De Holterberg" waarin enkele foto's zijn verwerkt door de prachtige omgeving van Holten, voor automobilisten en mo torrijders. Lengte 50 k.m. Voor bromfietsen en fietsen, afstand 25 k.m. Inschrijving vanaf 13.30 uur aan de startplaats en finish, hotel ,,'t Lösse Hoes" op de Holterberg. Start le deelne mer 14.30 uur. Woensdag 26 juni: Avond-autobus tocht van de V.V.V. over de Holterberg en omgeving, met comfortabele touring car van de O.A.D. met daaraan verbon den een korte wandeling. Opgave voor deelname zo spoedig mo gelijk aan het informatiebureau van de V.V.V. (serre café Maats, Dorpsstraat, tel. 373). Kosten f 1.per persoon. Ver trek 7 uur precies vanaf autobusstation O.A.D. Explicatie door een der bestuurs leden of administrateur. Prachtige ver gezichten. o Het informatiebureau van de V.V.V. verzorgt ook de boeking van de O.A.D.- vacantiereizen in binnen- en buitenland, waarvan prospectus aanwezig is. Zaterdag 29 juni: Mars door het dorp door de muziekvereniging H.M.V., ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard. Ontbinding op de Smidsbelt na een kort programma van marsmuziek. o Zaterdagavond 29 juni: Oranje-avond in Irene, verzorgd door de C.O.C., o.a. met opvoering van het blijspel in 3 be drijven „Dokter Lexo". Aanvang 8 uur, entree f 1.per per soon. —o Woensdag 3 juli: Concert van de mu ziekvereniging „H.M.V.", waarschijnlijk in Kalfstermansweide. Plaats en uur worden nog nader be kend gemaakt. Wekelijkse rondleiding in het natuur historisch museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door- de heer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer veel interessants over de fauna van de Holterberg- en omgeving. HOOIOOGST VALT MEE De hooioogst is weer in volle gang. Nu het prachtig zomerweer is aange broken, komen de landbouwers han den tekort om met de meeste spoed dit belangrijk veevoer binnen te halen. Niettegenstaande de koude en droge mei-maand, valt de opbrengst van het gras bizonder mee. Ook de landbouw gewassen beloven een zeer goede oogst. De rogge staat tot nu toe zeldzaam mooi, terwijl ook de haver en bieten een goede opbrengst doen verwachten. Hoewel verschillende aardappelen in de vorige maand zijn afgevroren, zijn deze thans in de volle groei. Over het algemeen vormen de aardappelvelden één groen kleed. De vroege soorten ontwikkelen reeds de mooie bloem knoppen. Wanneer zich in de weers omstandigheden geen teleurstellingen voordoen, belooft het een goed oogst jaar te worden. ORIëNTERINGSRIT VAN DE M.A.C. „DE HOLTERBERG" Zoals in het VVV-vakan tie-program - ma reeds is vermeld houdt de Motor en Automobielclub „De Holterberg" zon dag een oriënteringsrit door de omge ving van Holten, voor auto's, motoren, bromfietsen en fietsen. Start en finish zijn bij hotel ,,'t Lösse' Hoes". In het programma van deze rit zijn enkele fo to's verwerkt. Er zijn prachtige prijzen te winnen, terwijl men tevens in het be zit komt van een serie foto's. Tevens zal gestreden worden om een, prachtige wisselbeker voor de 3 best geklasseer- den van één club. Ook is voor de best geplaatste rijder van de M.A.C. „De Hol terberg" een wisselbeker beschikbaar. AUTOBUSTOCHT V.V.V. Voor de autobustocht, welke de VVV woensdagmiddag organiseerde onder leiding van haar administrateur, de heer G. I-I. Kers, bestond weer een gro te belangstelling. Behalve de gebruike lijke punten werd nu ook het Kolkje op de Holterberg bezocht. De tocht ge schiedde weer met een comfortabele touringcar van de O.A.D. en de heer Kers gaf van de verschillende beziens waardigheden een explicatie via de ge luidsinstallatie. In verband met de gro te hitte midden op de middag zal de volgende tocht, t.w. woensdag a.s. des avonds worden gehouden. Men zie het VVV-vakantie-programma. KERKELIJKE VERKIEZING GEREF. KERK Bij de zondag na de middagdienst ge houden stemming werden in de vaca tures H. Hulsman en G. J. Stam tot ouderlingen gekozen de heren Joh. Aan stoot en J. Louwerse. De vrouwelijke lidmaten, die voor het eerst aan de stemming mochten deelnemen maakten hiervan een druk gebruik. Maandagavond heeft zich een zeer tragisch verdrinkingsgeval voorgedaan bij het bad van de Bad- en zwemvereni ging „Neptunes" in de Schipbeek, waar bij de 17-jarige Gerrit Oolbekkink uit de Look, timmerman in dienst van de heer B. J. Paalman te Dijkerhoek het leven heeft verloren. Oolbekkink is na afloop van zijn werk nog laat gaan zwemmen, heeft te om streeks kwart voor negen eerst een le- denkaart gehaald bij de penningmeester van „Neptunes" en is toen op z'n brom fiets naar de Wippert gereden. Hij is aan de Larense kant van de beek te water gegaan en naar de over kant gezwommen, heeft daar enige ogen blikken op de wal gezeten en heeft toen een duik genomen, waarbij hij niet meer boven water is gekomen. Zo moet, naar het zeggen van een 10-jarig meisje uit de omgeving, dat daarvan getuige was, de toedracht zijn geweest. Het meende aanvankelijk, dat de zwemmer een hele goede duik genomen had, maar is later ongerust geworden en heeft anderen ge waarschuwd, die toen naar hem gedoken hebben, echter zonder resultaat. Zij heb ben toen onmiddellijk vanuit café „De Wippert" de rijkspolitie opgebeld, die dokter Nagelhout en enkele leden van de E.IT.B.O. waarschuwden, welke zeer spoedig ter plaatse waren. Na enkele mislukte pogingen heeft men de drenke ling met bijstand van enige militairen gevonden en nog geruime tijd kunstma tige ademhaling en hartmassage toege past. Dit heeft niet mogen baten en kon ook geen gunstig resultaat opleveren, omdat naar stellig moet worden aange nomen, de jonge Oolbekkink, die wel zwemmen kon, in het water onwel ge worden is of door een hartverlamming is getroffen. Toen "het bericht in de late avond net dorp bereikte was de verslagenheid en het medeleven met de zwaar getroffen ouders zeer groot. In groepjes stond men de tragische gebeurtenis te bespreken. De burgemeester heeft zich terstond van de toedracht van dit tragische ver drinkingsgeval op de hoogte gesteld. Hoewel hier niemand enig verwijt treft, zouden wij aan dit tragisch geval de waarschuwing willen verbinden, dat niemand te water gaat, wanneer geen mensen, die de zwemkunst behoorlijk meester zijn, in het bad aanwezig zijn en dat de ouders hun kinderen niet zon- Maandag 17 juni t.m. 22 juni: Vakantie schoenwinkel H. J. Oolbekkink, Oran jestraat 80. Maandag 17 juni t.m. zaterdag 22 juni: Firma H. Haan, Oranjestraat, wegens vakantie gesloten. Vrijdag 21 juni: Vergadering van de Zo merfeestcommissie der Holtense Han delsvereniging in café Kalfsterman, 8 uur. Zaterdag 22 juni van 35 uur: Gelegen heid tot bezichtiging van het nieuwe Sint Jozef Ziekenhuis te Deventer. Zondag 23 juni: Attractieve oriënterings rit M.- en A.club „De Holterberg". Start en. finish bij hotel 't Lösse Hoes.. Aanmelding vanaf 13.30 uur, start 14.30 uur. Maandag 24 juni, n.m. 7.30 uur: Inleve ring zegelboekje en vacantiebonnen Bouw- en nevenbedrijven bij P. F. van Doom, H. J. Wansinkstraat (zie adv.). Maandag 24 juni, 8 uur: Vergadering van de autobezitters in Hotel Holterman, ter bespreking van de autotocht voor de bejaarden (zie adv.). Vrijdag 28 juni: Voor-inlevering vakan tie-bonnen ANAB-leden bij de heer H. Soer tussen 78 uur 's avonds (zie bericht) Vrijdag 28 juni: Laatste zitting platte landsbibliotheek voor inlevering boe ken wegens sluiting gedurende zomer seizoen. Zaterdag 29 juni: Rondgang H.M.V. en 8 uur Oranjeavond C.O.C. met opvoe ring blijspel „Dokter Lexo" in Irene (zie adv.). Zoals wij in meer dan één nummer reeds meedeelden, heeft het bestuur van de christelijk gemengde zangvereniging „Soli Deo Gloria" alhier de bekende or ganist Feike Asma vorig jaar uitgeno digd om in 1957 in het kader van het V.V.V.-ontspanningsprogramma 'n twee tal concerten te geven op het orgel van de gereformeerde kerk te Holten. Reeds op 21 september 1956 berichtte de heer Asma, dat hij voor Holten zou reserveren de data 17 juli 1957 en 14 augustus 1957. Helaas kan het concert op 17 juli 1957 geen doorgang vinden, aangezien op de avond van die dag een tentzendingssamenkomst zal worden ge houden, welke wordt voorbereid door de beide plaatselijke kerken. In verband met de Jan Zwart-herden- king, die enkele weken geleden begonnen is, geeft de heer Asma deze zomer een groot aantal concerten, waarvoor uiter aard tijdig afspraken moesten worden gemaakt. Het is hem dan ook niet mo gelijk, op een andere dag naar Holten te komen. Anderzijds kan de heer Asma door onvoorziene omstandigheden z'n afspraak om op 14 augustus a.s. in Holten een orgelconcert te geven, niet nakomen. In- plaats hiervan zal hij nu op 23 augustus 1957 in Holten concerteren. BENOEMD De heer G. Emraens, commies ter ge meente-secretarie alhier, is met ingang van 1 september 1957 benoemd tot com mies le klasse ter secretarie der ge meenten Haastrecht en Vlist (Z.H.), der behoorlijk toezicht van ouderen la ten baden. De bad- en zwemvereniging „Neptu nes" kan geen enkele verantwoordelijk heid aanvaarden voor de veiligheid van de baders, omdat het haar niet moge lijk is voor alle uren van de dag iemand te vinden die capabel is om toezicht uit te oefenen. Zij moet een bijdrage van de baders en kijkers wragen, omdat zij nog met een schuld zit, welke aan de aan leg van de damwand en van de bad hokjes verbonden is. De spoedige aanleg en inrichting van 'n behoorlijk geoutilleerd zwembad kan hier slechts een oplossing brengen. Het echtpaar J. ten Dam en T. Nijenhuis te Espelo hoopt op 26 juni a.s. zijn gouden huwelijksfeest te vieren. De man is 76 en de vrouw 72 jaar oud. Beiden genieten nog een goede gezondheid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1