De Franse crisis bele Toenemende bezorgdheid over Algerije Schoolreis van de School met de Bijhei De nationale Landbouwexpositie te Utrecht „Omgang tussen jongens en meisjes Avond-Autobustocht VVV bek Tentoonstelling Luchtmacht op Vliegbasis „Twenthe" 23- Jaargang 9 (Tweede Blad) ZATERDAG 8 JUNI 1957 Versehijnt elke zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD !.V. Het misdadige optreden der Algerijnse öbellen in Melouza en Wagram (waar mohammedaanse Algerijnen werden gedood) heeft terecht ontzetting ge rekt. De met elkaar concurrerende Al- ;erijnse nationalisten geven elkaar de ohuld van de moordpartij. President !oty heeft de aandacht der wereld ge- ?estigd op de misdaad der rebellen. En eker bewijst zij, dat nog gruwelijker iaden zouden worden gepleegd, indien ie Fransen zouden wegtrekken. Volgens de Monde is de mannelijke levolking van Melouza wreed gedood, imdat zij met de Franse troepen had amengewerkt. Doch dit blad uit niet iechts zijn afschuw over de moord, het onstateert ook dat de 400.000 Franse öldaten niet bij machte zijn de vrien- ien van Frankrijk te beschermen Een groep Algerijnse nationalistische eiders eist een onderzoek door een com missie van de V.N. en zegt zelfs te twij felen aan de toedracht, zoals de Fran sen die hebben geschetst. Het is dus de bedoeling de Algerijnse kwestie te „in ternationaliseren". Verleden week heeft de Monde voor die mogelijkheid gewaarschuwd naar aanleiding van een verklaring van Eisen- ïowers afgezant naar het Naburige Oos- ;en, James Riohards. Deze heeft tot een senaatscommissie gezegd: „Het Franse conflict in Noord-Afrika vormt één der sterkste factoren van onstabiliteit in het Naburige Oosten". Zowel Dulles als Eisenhower heeft er volgens dit blad bij de Franse regering op aangedrongen, spoedig een oplossing ■vinden voor het probleem. Het zou anders moeilijk zijn, wederom met steun der V.S. te voorkomen, dat in het na jaar de Assemblée der V.N. er zich diepgaand mee bezig houdt. KENTERING VERWACHT In Franse politieke kringen schijnt 'n kentering merkbaar met betrekking tot politiek, zoals tot nu gevolgd is. Ge neraal De Gaulle, die nog over een vrij groot prestige beschikt, zou een federa listische regeling wensen. Maar hij acht het huidige „regiem" op basis der be staande grondwet niet in staat tot het nemen van grote beslissingen. Inderdaad maakt het centralisme het moeilijk, aan Algerije een status te ge ven, te vergelijken met bijvoorbeeld die van Suriname en Curagao in het Ko ninkrijk der Nederlanden. Dat echter de mohammedaanse Algerijnen „Fransen" zijn, word't door niemand meer beweerd. Men moge dan twisten over de woor den Algerijnse „nationaliteit" of „per soonlijkheid", het beginsel der assimila tie is prijs gegeven. Een zekere autonomie is aan de Alge rijnen toegezegd. Men weet echter nog steeds niets omtrent de -toekomstige sta tus van het gewest. De Franse regering spreekt van vrije verkiezingen, na een staken van 'het vuren, doch zij zegt niet duidelijk voor welk vertegenwoordigend lichaam. Betreffen die verkiezingen de Algerijnse zetels in het Franse parlement of de Algerijnse gewestelijke assemblée, die met Parijs zou kunnen onderhande len over een nieuwe status? De Tunesische premier Bourguiba heeft tot nu toe willen bemiddelen tussen de leiders der rebellen en de Franse rege ring. Hij heeft daarbij niet aangedron gen op de onmiddellijke verwezenlijking van de onafhankelijkheid van Algerije, wel op een vorm van autonomie, waar door Algerije nauw zou kunnen samen werken met Tunesië en Marokko in een gebied, dat vele banden met Frankrijk zou behouden. Doch het schijnt dat ook Tunesische bemiddeling nu moeilijk is geworden door geschillen tussen Parijs en Tunis. GESCHIL MET TUNESIë Het conflict met Tunesië hangt name lijk samen met de Algerijnse kwestie. De Franse regering heeft een beloofde steun van twee miljard francs aan Tu nesië niet verleend, omdat dit land hulp heeft gegeven aan Algerijnse nationalis ten. De laatste twee jaar- had Frankrijk reeds 24 miljard francs (ongeveer 240 miljoen gulden) aan Tunesië geleend, om dit in staat te Stellen zijn eigen le ger te vormen, de begroting in evenwicht te brengen en de salarissen te betalen der Franse functionarissen. Veel Frans kapitaal is uit Tunesië weggevloeid. Het heeft een aanbod van Riohards tot Ame rikaanse bijstnad in beraad gehouden. Het zou zich ook gaarne tot Westeuro- pese landen wenden, en het denkt daar bij aan West-Duitsland, dat over een enorme deviezen-voorraad beschikt ter wijl Bourguiba tevens Spanje en Italië voor Noordwest-Afrika wil interesseren. Tunesië zal nu twee redenen aanvoe ren, om de V.N. bij de kwestie te be trekken. Het kan de zorg ndet op zich nemen voor de tienduizenden vluchte lingen, die uit Algerije het land binnen komen. En zeven soldaten zijn gedood bij een botsing met Franse troepen, die nog in Tunesië zijn gelegerd. De Tunesisch-Algerijnse grens kan het toneel worden van nog vele botsingen. Het is geen wonder dat steeds meer Franse bladen aandringen op een nieu we benadering van het Algerijnse vraag stuk, omdat dit Noordwest-Afrika steeds meer in beroering brengt en er chaoti sche toestanden dreigen, die de interna tionale verhoudingen raken. De Monde zag allerlei spookbeelden opdoemen: ,,'t verlies van Algerije, mis schien van het zwarte Afrika". Het blad ispreekt van „bedreiging der veiligheid van de NATO-landen" en meent zelfs, dat „de eerbied voor de democratie in Frankrijk niet zo groot is, dat zij alle nederlagen kan overleven". De nieuwe regering zal niet kunnen volstaan met het voortzetten van de po litiek van Mollet, nu deze pessimistische stemming veld wint. PFLIMLIN GING EN BOURGES KWAM De Franse kabinetsformateur Pierre Pflimlin (M.R.P.) heeft woensdagmid dag zijn opdracht aan René Coty terug gegeven en nadat enkele politica de op dracht tot vorming van een nieuwe re gering hadden afgewezen, nam ten slotte Maurice Bourges-Manoury, minister van Defensie in het demissionaire kabinet- Mollet deze taak op zijn schouders. Evenmin als zijn partijgenoot, de ra dicaal Billéres, die eerder op de middag het verzoek van de president afwees, geeft men Bourges-Manoury weinig kans om tot vorming van een regering te komen. De formatiegeschiedenis tot nu toe in aanmerking nemend neemt men nl. aan, dat de demissionaire minister niet in staat zal zijn, socialisten, gematigden, radicalen, M.R.P. en onafhankelijken of groepen hiervan in een kabinet te verenigen. En een regering, die niet op deze basis is gevormd, schijnt bij voor baat tot mislukken gedoemd. Pflimlin besloot zijn opdracht aan de president terug te geven, toen de socia listen hem woensdagmorgen na uren lange vergaderingen meedeelden, dat zij weigerden aan een door hem te vormen regering deel te nemen. President Coty zocht daarop achtereenvolgens de af tredende premier Guy Mollet en de ra dicaal Billéres voor de formatie aan. Beiden weigerden. Men vraagt zich in Parijs langzamer hand af, hoe de politieke gezindheid van de man zal zijn, die uiteindelijk in staat is een nieuwe regering te vor men. Was het bij het begin van de crisis reeds moeilijk aan te geven, hoe uiit de 'grote verwarring een coalitie tot stand zou komen, woensdag, toen de crisis haar derde week inging, was de situatie nog veel gecompliceerder. Veertien dagen geleden vormden de socialisten en de katholieke M.R.P. nog een eenheid. Nu 'staan zij, door de wed- gerirug van de socialisten aan Pflimlin, tegenover elkaar. Veertien dagen geleden 'leek het, als of de ex-Gaullisten nog wel wilden pra ten over een minimum-programma voor een volgende regering. Thans voelen zij niiet meer voor deelneming aan de re gering. Dinsdag j.l. was het de „grote dag" in het schoolleven van de leerlingen der 4e en 5e klas van de School met de Bijbel, want dan zouden ze met de dames en heren van het personeel op reis gaan naar Den Haag en Scheveningen. Met spanning was maandagavond, na de on weersbui, naar de weerberichten geluis terd. Ze klonken hoopvol en het zag er dinsdagmorgen, toen de kinderen zich op het plein voor de „oude school" ver zamelden, naar uit dat we een mooie dag tegemoet zouden reizen: Helaas zijn de voorspellingen niet in vervulling ge gaan en werd de reis onder een donker wolkendek gemaakt, terwijl er een groot deel van de dag een .lichte regen viel. Het weer heeft echter allerminst de goede stemming kunnen beinvloeden. Om half negen vertrokken we met een lange trein vol Twentse scholieren naar het Haagje, waar we half elf aan het sta tion S.S. werden afgehaald door ruime bussen van de N.Z.H.T.M., die het ge zelschap naar de in de Scheveningse bosjes gelegen speeltuin „De Bataaf" brachten. Daar wachtte een consumptie en daarna kon de jeugd zich naar har telust vermaken met al de geneugten, die een speeltuin biedt. Nadat de mondvoorraad flink was aan gesproken maakten we per bus een rond rit door de stad. Die voerde ons door de prachtige buitenwijken naar het Plein. Daar stapten we uit en maakten een korte wandeling door de binnenstad. Het Mauritshuis, het Binnenhof met de Ridderzaal, dat belangrijke centrum van ons landsbestuur trok zeer de aandacht. We zagen ook een grote rij mensen staan voor de deur die toegang gaf tot de tribune van de Tweede I£amer der Sta ten Generaal, allen belangstellend naar het debat over de huurverhoging! Langs de Vijverberg werd naar het Korte Voorhout gewandeld. Daar werd weer in de bussen plaats genomen en de tocht voerde ons langs het monu mentale stadhuis, het Vredespaleis en het gemeente-museum naar de Scheve ningse havens, waar de bedrijvigheid bij de haringvangst ons boeide. Via de Boulevard werd naar Maduro- dam gereden. Deze miniatuurstad had wel sterk de interesse der jeugd: rijden de elektrische treinen, een vliegveld met diverse auto's, oceaanstomers, te veel om op te noemen. Daarna werd een be zoek aan het strand gebracht. De frisse wind en de grijze lucht lokten weinig baders. De Holter jeugd liet deze unieke gelegenheid, om eens in het zilte nat rond te spartelen echter niet voorbij gaan, binnen énkele ogenblikken was de badkleding aangetrokken en storm den ze de branding tegemoet. Natuur lijk wettigden de weersomstandigheden geen lang verblijf in zee, maar op het strand is zo veel te beleven dat het uur van vertrek steeds te vroeg komt. Om vijf uur werd verzamelen gebla zen en brachten trams ons naar het station. Daar stond de trein al weer op ons te wachten. Omstreeks half negen zong men de wachtende familieleden toe, dat het „drommels mooi" geweest was. De Nationale Landbouwexpositie, wel ke jaarlijks gehouden wordt op het jaar beursterrein aan de Croeselaan te Utrecht en dit jaar plaats vindt van maandag 24 juni t.m. zaterdag 29 juni a.s., zal zowel een tentoonstelings- als een beurskarakter dragen. Op deze expositie, waarvoor naar wij onlangs bemerkten, cok van de zijde van de Holtense landbouwers belangstelling bestaat, wordt een belangrijke plaats in geruimd voor 'n internationaal aanbod van machines, werktuigen, apparaten en andere benodigdheden, bestemd voor landbouw, veeteelt en tuinbouw. De 218 deelnemers, die voor deze land bouwexpositie hebben ingeschreven, ver tegenwoordigen tezamen 406 onderne mingen, waarvan 242 Nederlandse. De buitenlandse inzendingen zijn afkomstig uit: West-Duitsland (82), Groot-Brittan- nië (31), Ver. Staten (15) en vervolgens Vrijdag van de vorige week kwam de JDG voor de laatste keer in het sei zoen 1956-'57 bijeen. Nadat de voorzitter, de heer J. Ka ter, de avond geopend had, droeg hy de leiding over aan mevr. Perelaar uit Hengelo, die werkzaam is aan het Me disch Opvoedkundig Bureau aldaar. Het onderwerp van deze avond luid de: „Omgang tussen jongens en meis jes". Naar aanleiding van vragen, door de leden gesteld, ontstond een zeer geani meerd gesprek over: de jeugd in 't al gemeen, de jeugd in het verenigingsle ven en de verhouding jeugd-ouders. Over het laatste werden verschillen de meningen geuit, maar men zag toch wel in, dat het geslenter op straat 's zaterdags- en 's zondagsavonds totaal uit den boze is. Waarom laten de ouders hun dochter of zoon niet thuis komen met hun vrienden of vriendinnen? Waar om toch de gedachte, die heel dikwijls heerst: De voordeur in? De achterdeur uit! Is het niet zo, dat heel vaak de ouders zelf de „Markt" tot bloei bren gen? Is het niet erg, dat de straat verlichting gekooid moet worden om vernieling tegen te gaan? Het in huis halen van de jeugd hoeft heus geen chapperoneren te zijn. Maal laat een jongen en een meisje naar elkaar toe groeien onder één dak met de ouders. Laat ze inleven in eikaars omgeving, zodat ze later, mocht 't meer worden dan vriendschap, elkaar aan vullen. Waarom dat gesjouw op straat? Waarom het verkeerde vertrouwen van de ouders in de jeugd? Ze is heus niet „slechter" dan die van vroeger. Over de clubgeest in ons land vroeg men zich af, waarop de schuchterheid berustte tot het aanvaarden van be stuursfuncties. Volgens spreekster lag hier iets voor het onderwijs te wachten op uitvoe ring. Daar moet men al vroeg beginnen de kinderen iets te laten vertellen voor de klas, waarbij het de taak van de on derwijzeres) is alleen maar aanwijzin gen te geven na afloop van de beurt. Nog een factor, die het bestaan van een club tegenwerkt, noemde zij de strijd tussen kerkeljjken en niet-ker- kelijken. Waarom moet er naast - een neutrale vereniging ook nog vaak een kerkelyke vereniging bestaan, die het zelfde doel nastreeft? Zou het niet be ter zijn door samenvoeging één grote bloeiende vereniging te vormen? Na nog enige mededelingen te heb ben gedaan, sloot de voorzitter, onder dankzegging aan de spreekster, deze laatste vergadering van dit seizoen. PLATTELANDSVROUWEN VAN DIJKERHOEK EN ESPELO MAAKTEN GEZELLIG REISJE Dinsdag werd door Espelose en Dy- kerhoekse Plattelandsvrouwen het jaar lijks reisje gemaakt. Veertig dames na men hieraan deel, n.l. 15 uit Espelo en 25 uit Dijkerhoek. Het was ruim kwart over acht in de morgen toen de reis werd aanvaard. Zij ging over Apel doorn en Utrecht naar Leerdam, waar het glasmuseum was bezichtigd. Er was aangevraagd om de glasfabriek te be zoeken, die echter jammer genoeg over bezet was om te bezichtigen. Vandaar ging de reis naar Gorinchem, waar eerst de inwendige mens werd ver sterkt. Vervolgens werd per boot een tocht gemaakt naar slot Loevestcin, het slot vanwaar vroeger Hugo de Groot in een boekenkist ontsnapte. Na dit slot bezichtigd te hebben, wachtte ons de boot weer voor de terugreis naar de bus. Het plan bestond om na deze boot tocht in Zaltbommel een voorlichtings boerderij te gaan bekijken, doch maan dag werd een telegram ontvangen, dat de vrouw des huizes ziek was en het bezoek moest worden afgezegd. Er werd toen een mooie rondrit gemaakt, waarna het gezelschap om half tien in Dijkerhoek terugkeerde, voldaan over de reis, die werd gemaakt. Wat het weer betrof, had men wel een beetje re gen gehad, maar er geen hinder van ondervonden. Een vrolijk lied van alle deelneemsters zorgde voor een prettige sfeer in de bus. uiit België, Luxemburg, Frankrijk, Oos tenrijk, Tsjechoslowakije, Zwitserland, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Ca nada. Wat de levende have op de komende Landbouwexpositie betreft kan thans worden medegedeeld, dat elke dag de monstraties worden gegeven met onge veer 170 koeien, waarvan vier groepen van het zwartbont, twee a drie groepen van het M.R.Y.-veeslag (roodbont) en één groep van het G.veeslag (zwart met witte kop), aangevuld met ongeveer 50 paarden, o.a. Shetlanders, warm- en koudbloedpaarden. Vermelde dieren zul len worden ondergebracht in hal Q. Ten aanzien van de permanent aan wezige levende have, die zoveel mogelijk in de veestallen op het Veemarktterrein wordt gehuisvest, zij vermeld, dat deze omvat ongeveer 50 paarden, ingezonden door de verschillende Paardenstamboe ken en ca. 90 runderen, ingezonden door het Nederlandse Rundveestamboek en 't Friesch Rundveestamboek. Voorts zal de bezoeker aantreffen 10 schapen, n.l. vier ooien, twee oudere scha. pen en vier rammen, van het Centraal Bureau voor de Schapenfokkerij, 18 var kens, waarvan vier Groot Yorkshire en vier N.L. zeugen met biggen (van het Centraal Bureau voor de Varkensfokke rij) en 10 geiten van de Nederlandse Or ganisatie voor de Geitenfokkerij. Het definitief programma van veekeu ringen, demonstraties en concours-hippi- ques tijdens de landbouwexpositie 1957 luidt als volgt: Dinsdag 25 juni: 9.00 uur: Rundvee-keuringen, groepen afstammelingen van K.I.-stieren; 14.00 uur: défilé levende have, défilé afstammelingen K.I.-stieren, demonstra tie Landelijke Ruiters, demonstratie dres suur ruiters, demonstratie tuigpaarden, springconcours M.A. Woensdag 26 juni: 9.00 uur: keuringen van trekpaarden; 14.00 uur: défilé levende have, demon straties trekpaarden, o.a. vierspannen en Hongaarse Post, demonstratie Landelijke Ruiters, demonstratie tuigpaarden, jeugdspringconcours, demonstratie pon- ny-club. Donderdag 27 juni: 9.00 uur: keuringen van handelsvee, gebruiksvee, vetvee, dravers en Shetland, ponny's 14.00 uur: défilé levende have, défilé dravers en Shetland-ponny's, demonstra tie Landelijke Ruiters (Jeugdclubs), de monstratie tuigpaarden, demonstratie volbloeden cn halfbloeden, tuigpaarden bereden door dames, dravers bereden door dames, show „Van schapenwol tot dameskleding", springconcours. Vrijdag 28 juni: 9.00 uur: keuringen van warmbloed- paarden 13.30 uur: défilé levende have, demon stratie warmbloedpaarden, demonstratie Landelijke Ruiters, demonstratie land- bouwrijpaarden, interprovinciaal spring concours, jachtspringconcours. Zaterdag 29 juni 13.30 uur: nationaal concours-hippi- que, demonstratie Landelijke Ruiters, di— vese nummers tuigpaarden, springcon cours M.B. Dr. B. KROMMENDIJK. Vrijdag 31 mei promoveerde aan de Sorbonne in. Parijs cum laude tot doctor in de sociaal-economische wetenschappen de heer B. Krommendijk, geboren te Nij- verdal, thans wonende te Amsterdam. Het proefschrift van de heer Krommen dijk handelde over het belgische kanalen- stelsel in verband met de activiteiten van de Europese Kolen- en Staalgemeen schap. Het was in het frans geschreven en droeg tot titel: Le Canal de Postel et quelques aspects de 1' aménagement de voies navigables dans ie Bassin Industriel Nord-Ouest de la Communauté Euro- péenne du Charbon et de 1' Acier. SAMENSTELLING NEDERLANDS ELFTAL. De Olympische Dag 1957 belooft iets bizonders te worden op sportgebied. De Nederlandse Sportwereld zal zelf het nationale voetbalelftal samenstellen, dat op deze dag, 30 juni, zal uitkomen tegen het bekende zeer sterke Schalke '04 in 'het Olympisch Stadion te Amster dam. Indien U ook tot de samenstellers wilt behoren, kunt U bij onze redactie Hol- terberg 13 en waarschijnlijk bij de voetbalvereniging „Holten" een brief kaart krijgen om dit elftal op te geven. Het kost u aan porto 7 ct. plus 50 ct. extra en u hebt kans indien U tot de samenstellers van het meest gekozen elftal behoort om een van de 3 super televisie-ontvangers te winnen. In Nederland uitkomende buitenlandse spelers en ook de in het buitenland ver blijvende Nederlandse voetballers kunnen voor dit elftal niet in aanmerking ko men. De termijn van inzending sluit op 15 juni om 24 uur. Van 10 tot 17 augustus a.s. zal op de vliegbasis Twenthe van de Koninklijke Luchtmacht een door de Luchtmacht ge organiseerde tentoonstelling worden ge houden, die een overzicht zal geven van de jongste ontwikkelingen bij dit onder deel van onze strijdkrachten. Op de dag van de opening zal het pu bliek tevens gelegenheid krijgen, demon straties in kunst- en stuntvliegen door vliegers van de Koninklijke Luchtmacht te aanschouwen. Deze demonstraties vin den plaats in het kader van het jaarlijkse stunt-kampioenschap van Nederland. Ook zullen helicopters voorgevlogen worden. Op de tentoonstelling zulen o.m. de vliegtuigtypen, in gebruik bij de Konink lijke Luchtmacht, te zien zijn, terwijl voorts o.m. stands zullen worden inge richt die betrekking hebben op de vlieg- dienst, de bewapeningsdienst, de electro- nica en de vliegverkeersleiding. Op de grond zullen demonstraties wor den gehouden met brandblusmiddelen van de Koninklijke Luchtmacht. Ook zal men bewakingshonden in actie kunnen zien. o In verband met het feit, dat in de; week na Pinksteren de, hotels, pensions en zomerhuisjes nog door vakantie gangers bezet zijn, is de VVV bereid op woensdagavond 12 juni een autobustocht te organiseren door de mooiste delen van de Holterberg en omgeving, zoals in de afgelopen zomer vele ma len is geschied. De, kosten zullen bij voldoende deel name pl.m. f 1,- per persoon bedragen. De start vindt plaats om 19 uur bij het autobusstation van de OAD aan de Burgemeester v. d. Borchstraat. Door een bestuurslid van de VVV zal per ge luidsinstallatie een explicatie worden gegeven, terwijl enkele kleine wande lingen met prachtige panorama's worden gemaakt. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij het informatiebureau van de VVV aan de Larenseweg van 9-12 en van 2-5 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1