I Uit het plaatselijk parlement Wat doet de middenstand en wat doet de boerenstand? Vernieuwing Drie generaties Melk per 1 juli 6 cent duurder El AGENDA BURGERLIJKE STAND 23. Jaargang 9. ZATERDAG 8 JUNI 1957. Verschijnt elke zaterdag. e abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K F,J,SS - 2*i Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 AA/W AAT en zij werden allen vervuld van de Heilige Geest. Hand 2 4a. Wanneer je in de dagen voor Pink- (eren even een kijkje neemt in de di- erse winkels, dan valt het op, dat de ooplust groter is dan normaal. Met ame wat de kleding betreft. Dit is uk wel te begrijpen: twee dagen vrij! kerk doet er nog een schepje bo en. op, door de mensen op te roepen »t blijdschap, tot feestvreugde en dan jt het voor de hand, dat je er als lens iets bizonders van wilt maken, issen twee haakjes: Alsof wij het zijn, ie het Pinksterfeest maken! Onbewust zit er echter misschien in it kopen van wat nieuws toch ook iets in de vernieuwing, die Pinksteren met jich meebrengt. Het kan en het mag 11. met Pinksteren niet bij het oude Jij ven. En we kunnen onmogelijk vol- taan met alleen maar een nieuwe jas, apon of pak aan te trekken. Het heer- jjke van Pinksteren is, dat het waar- eid blijkt, wat in de Bijebl staat: Zie, i God maak alle dingen nieuw. Zelfs dat keiharde hart! Zeker op het eerste gezicht ge ien, verandert er niet veel daar in Je ruzalem. Alles blijft bij het oude. De aristocratie van de heilige stad; de be delaars; de vreemdelingen; het gewone [edoe in de gezinnen, zoals eten en irinken en ruzietjes enz. Zo gezien verandert er dus inderdaad niet veel. En er is ook tot nu toe niet zoveel veranderdToen de discipe- en daar samenkwamen, was het een 1 rg groepje ontredderde, teleurgestelde *CSl mensen. Hun grote toekomstplannen varen mislukt en hun hoop was de bo dem ingeslagen. Doch nu het wonder lijke: toch zijn deze discipelen ver anderd. Alles verandert, indien Gods Geest ontvangen wordt. Want dan komt PF God zelf immers in ons wonen. En dèt is het. Indien het aan ons lag ja, vat dan? Dan zeggen wij: wapenen; geld; roem en macht. Dan zeggen wij: ^^jik alles God heb ik niet nodig. Op ^[pinksteren worden mensen „gegrepen"! fen. dat is doorgegaan, de eeuwen door in alle landen, onder alle volkeren. Want overal konden mensen gaan zeg gen: Niet meer ik, maar Christus leeft in mij! En dat is vernieuwing! 9 De discipelen werden vervuld met de Heilige Geest Wjj gaan ook weer feest vieren. Feest vieren in een wereld, die er goed be schouwd, nu niet bepaald rooskleurig uitziet. En wat de kerk betreft ach j- wat zouden we er niet veel voor over hebben, indien we zeggen kon den, dat de kerk de kracht bezit en dat wat de wereld mist, in de kérk is te vinden. Maar we kunnen en mogen het niet zeggen, want het is veelal niet waar. Je ziet immers soms zo weinig van de vernieuwing. En toch toch staat daar een man als Petrus: degene die zijn Meester eens tot driemaal toe verloochend heeft; uit bangheid. Maar nu spreekt hij,- vrij uit! Hij is niet meer bang. Hij durft! Enis blij! Dat is het werk van Gods Geest. Door deze Geest gaat een mens pas echt leven. Want dan is er contact met de levende Heer! Door Pinksteren gaat een mens ervaren, hoe lief God de we reld heeft! Door Pinksteren krijgt ons leven zin! Hoe gaan wij feest vieren? Is daar al leen blijdschap om wat wij gaan doen? Of om wat God gedaan heeft, in en door Jezus Christus? Leven wij misschien nog steeds ons oude leventje? Dan lopen we vast! Muurvast! Of zullen wij bidden: Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde re gen, dropp'len vallen op mij neer! Is dit laatste het geval, dan zullen wij gezegende Pinksterdagen hebben, waar op we ervaren de blijdschap van het geloof. Een blijdschap, die zich uit in woord en daad! In een leven van die nende liefde jegens God en elkaar. Ds. J. H. ISRAËL. IV. llen GROND IN DE GAARDEN KOST BIJNA 11 GULDEN PER M2. AANKOOP EN BOUWRIJP MAKEN 383.000.—. PLAATS VOOR 120 WONINGEN. GELDLENING VAN 183.700.—. BENOEMINGEN BIJ OPENBAAR KLEUTERONDERWIJS. In de maandagavond onder voorzitter schap van burgemeester Mr. W. H. Enk laar gehouden spoedeisende vergadering ging de raad accoord met het voorstel van B. en W. tot vaststelling van de grondprijs in het complex „Gaarden" voor een bedrag van f 10.90 per vier kante meter. Een prijs, zo zeide de Voor zitter, die beangstigend hoog ligt, doch hij verklaarde tevens er van overtuigt te zijn dat men een dergelijke prys per m2 over tien jaar spotgoedkoop zal vin den. We zijn door onze bouwgrond heen en er rest ons niets anders dan over te schakelen naar de Gaarden. De aankoop van de 35.168 m2 grond en het bouwrijp maken vragen 'n bedrag van f 382.081.29. Op dit totaal bedrag zou wel een wei nig „beknibbeld" kunnen worden door de Gaardenstraat b.v. 50 cm. smaller te ma ken, doch we zouden heel gauw spijt heb ben van het „drukken" van de eerste uitgaaf, aldus de Voorzitter. Om ver keerstechnische redenen (eventuele om leiding van het verkeer en ontlasting van het dorpsverkeer) kan voor de Gaarden straat met niet minder dan 5 meter wor den volstaan. Wanneer zou worden vol staan met een breedte van 4.50 meter, zou dit een bezuiniging van f 20.759.29 betekenen. Het maken van een transportleiding naar de waterzuiveringsinstallatie vraagt f 180.017.18, meerkosten Gaar denstraat f 20.759.26, uitvoeringskosten f 5375.Totaal ten laste van de al gemene dienst komt een bedrag van f 206.151.47. Op een vraag van de heer Rietberg deelde de gemeente-architect, de heer Louwerse, mede, dat er overeenkomstig het uitbreidingsplan 120 woningen zul len worden gebouwd en er is te vens plaats gereserveerd voor het Groene Kruisgebouw. Het plan „Gaar den" is op 6 jaar berekend, doch wan neer in de komende jaren in hetzelfde tempo kan worden gebouwd als de laatste paar jaar dan zal zeker binnen 6 jaar het plan gerealiseerd zijn. GELDLENING. Een voorstel van B. en W. om met de N.V. Bank voor Ned. Gemeenten een geldlening aan te gaan tot een bedrag van f 182.700.werd door de raad z.h.st. aangenomen. Het bedrag zal in de loop van 1957 en 1958 in termijnen uitgekeerd worden en wel op: 17 juni 1957 f34.250.2 sept. 1957 f 17.125, 2 dec. 1957 f 17.125, 1 maart 1958 f 28.550, 2 juni 1958 f 28.550,1 sept. 1958 f 28.550, 1 dec. 1958 f 28.550. Over de in 1957 opgenomen bedragen is 'n bereidstellingprovisie verschuldigd van 2 en over de in 1958 opgenomen bedragen 2y2 De rente wordt bere kend naar 4y4 per jaar, terwijl de le ning in 30 jaar moet worden afgelost. De helft van de lening is bestemd voor financiering van kosten voor in uitvoe ring zijnde woningbouw en voor consoli datie van vlottende schuld voor woning bouw aangegaan. Indien de gelden voor dit doel niet nodig zijn, kunnen zij die nen voor in 1957 aan te vangen bouw van woningwetwoningen. Voor dit laatste doel is ook de andere helft der lening bestemd. Eveneens ging de raad gaarne accoord met de plannen van Ged. Staten om de wethouderssalarissen te verhogen van f 1000 op f 1145 per jaar. Tot hoofdleidster en leidster aan de per 1 augustus a.s. te stichten openbare kleuterschool werden benoemd resp. Mej. N. Arfman te Holten en Mej. H. Kamp man te Hellendoorn. RONDVRAAG. De heer Wansink die geruime tijd geleden ook reeds de aandacht hierop vestigde achtte het noodzakelijk dat op de begraafplaats aan de Oude Deven- terweg een aula wordt gebouwd. Ook de heer Veneklaas Slots zou de bouw van een aula zeer toejuichen. B. en W. zullen een en ander nader onder ogen zien en t.z.t. met een plan ter tafel komen. Volgens de heer Wansink valt er aan de banken in de Holterberg nog wel het een en ander op te knappen. De toestand waar in sommige van de banken verke ren is bepaald geen reclame voor Holten als recreatieoord. De mededeling van de heer Wansink verbaasde de Voorzitter ten zeerste, want opzichter Holterman rapporteerde juist een dezer dagen dat alles in orde was gemaakt. De heer Soer stelde de vraag: Is het eigenlijk wel nodig dat aan niet-ingezete- nen een vergunning wordt verleend om met vis te venten. In andere gemeenten zo werd hem door een plaatselijke visboer medegedeeld worden deze ver gunningen prompt geweigerd. Onze plaat selijke visboeren betalen belasting en we hebben aan twee visboeren ruim vol doende. De Voorzitter: Dat men in andere ge meenten een ventvergunning weigert, moet voor ons geen reden zijn om het ook te doen. Laten de plaatselijke men sen ook gaan venten. Wanneer ze de beste kwaliteit brengen tegen concurrerende prijs dan zullen ze aan elke Holtense huisvrouw hun vis kwijt kunnen. B. en W. kunnen een vergunning weigeren wan. neer landloperij of bedelarij in het ge ding zijn. Wethouder Teeselink: Naar ik meen venten de plaatselijke visboeren niet. Ook de heer Klein Velderman verklaar de zich tegen het weigeren van een vent vergunning. De plaatselijke visboeren kunnen de venters van buiten gemakke lijk wegwerken als ze maar met prima „spullen" komen. Van Duren heeft nog nooit gevent en zal ook nooit venten. ACCOUNTANTSKANTOOR 1 POUW - Enterstr. 33 - Rijssen H Zitting in Hotel Holterman g M elke maandagmiddag. g Op een vraag van de heer Wansink deelde de Voorzitter mede, dat de ver harding van de Helhuizerweg enkel nog wacht op de ryksvergunning. De „wilde" geruchten, die de ronde doen omtrent het zwembad in „Twen- haarsveld" zijn van elke grond ontbloot. Deze bouw gaat zeker door, doch ook in dit gevoal is het wachten op de rijks goedkeuring, zo deelde de Voorzitter de heer Jansen mede. Op een vraag van de heer Soer of er nog nieuwe mensen in ondergebracht zul len worden, antwoordde de Voorzitter: „Ik hoop dat het kamp aan zijn bestem ming (vacantieoord) zal beantwoorden". De heer Veneklaas Slots dankte B. en W. voor de verbetering van de Wevers- weg. Hij zou graag zien dat de Oude Die- penveenseweg, de Tromopsteeg en de Sehapendijk onder handen werden geno men. Dit kan, zo deelde de Voorzitter mede, hopelijk binnen niet al te lange tijd ge beuren, want de gemeente-arbeiders heb ben sinds enkele dagen weer assistentie van de ploeg uit Deventer. De heer Rietberg constateerde dat men bij het verbeteren van de verschillende objecten eerst de fietspaden onderhanden nam om daarna de wegschaaf in te zet ten, iets wat volgens hem volkomen fout is. Eerst de schaaf op de wegen en dan de fietspaden in orde maken. De heer Landeweerd vestigde de aan dacht op de toestand, die bij flinke re genval ontstaat in de bocht van de Beu- sebergerweg ter hoogte van Aanstoot. B. en W. zijn hiermee volkomen op de hoogte, aldus de Voorzitter, doch het is tot nog toe niet mogelijk gebleken om een bevredigende oplossing te vinden. De heer Brands zou graag zien dat men ter secretarie de nodige voorzichtigheid betrachtte bij het inschrijven van per sonen van elders. In één van de zomer huisjes van de heer Van Lindenberg woont reeds geruime tijd een vrouw met een kind. Nu 't huisje moet worden vrij gemaakt voor vacantiegangers, klopt deze vrouw bij de gemeente om woon ruimte aan. De heren Klein Velderman en Jansen brachten een dezer dagen een bezoek aan de vuilnisbelt in de Holterberg. Ze waren gewapend met een windbuks, zo vertelde de heer Klein Velderman, doch ze kre gen geen kans om een rat dood te schie ten, om de eenvoudige reden dat (helaas) geen enkel exemplaar werd gesignaleerd. Met het storten van het vuil zoals dit Zaterdag 8 juni: Lompeninzameling ten bate van H.M.V. (zie adv. en bericht onder Lompenactie H.M.V. Maandag 10 juni (Pinkstermaandag) Victoria Sterrit naar Soestdijk (zie adv.). Maandag 10 juni (Pinkstermaandag) Groot concours-hippique L.R.V. „Bath- men" te Bathmen. Maandag 10 t.m. vrijdag 14 juniKapper Drent wegens vakantie gesloten. Dinsdag 11 juni: Zitting Dr. Tromp Vis ser ten huize van de heer H. Soer, van 4.305 uur (vooruit bespreken). Dinsdag 11 juni: Bestuursvergadering V.V.V., 8 uur, hotel Holterman. Woensdag 12 juni: Bustocht V.V.V., 7 uur vanaf O.A.D. busstation. Donderdag 13 juni, 8 uur: Bindingsavond van de B.B. in Amicitia. Uitreiking vaardigheidsdiploma's blokploegen en prachtig filmprogramma. Maandag 17 juni t.m. 22 juni: Vakantie schoenwinkel H. J. Oolbekkink, Oran jestraat 80. Maandag 17 juni t.m. zaterdag 22 juni: Firma H. Haan, Oranjestraat, wegens vakantie gesloten (zie adv.). Geboren: Jantje, dv R. Heeres en D. W. Algra, Oranjestraat 66. Douwe, zv W. v. Diepen en H. Jonker, Schoolstr. 7. Overleden: J. Manenschijn, 83 j., w.v. J. Pot, Dorpsstraat 14 (overleden te De venter) BEVOLKING. IngekomenJ. W. T. Nijland, van Bath men naar Beuseberg 88. Vertrokken: F. Klein Teeselink, van Oranjestraat 7 naar Bathmen. thans gebeurt, kan men beslist niet door gaan. De belt (zeker 4 meter hoog) ont siert de hele omgeving, om nog maar te zwijgen van de kwade luchtjes. De com binatie natuurschoon-vuilnisbelt is een zeer ongelukkige en kan niet langer ge tolereerd worden dan hoogst noodzake lijk is. B. en W., aldus de Voorzitter, zijn met de toestand zeer wel op de hoogte en blij ven uitzien naar een stortplaats in één van de grote grintkuilen. Nadat de heer Wansink namens de Jeugdgemeenteraad een woord van dank had gesproken voor het beschikbaar stellen van de raadzaal en de belangstel ling, die door de raadsleden (seniores) werd betoond, volgde sluiting der verga dering. De melkprijsverhoging met 6 ct. per liter zal „onder alle omstandigheden" per 1 juli worden doorgevoerd. Dit verklaarde minister Mansholt (Land bouw) dinsdagmiddag in de Eerste Ka mer tijdens de behandeling van zijn be groting. De verhoging van de melkprijs per 1 juli is „onvermijdelijk" aldus de minister. De prijs van de drinkmelk in Nederland steekt ook na de verho ging nog gunstig af bij de melkprijzen in het buitenland. De regeringssubsidie op de melk bedraagt straks 4 cent per kilo (vetgehalte: 3,7 percent). Drie generaties achter de toonbank in de nieuwe moderne winkel van de heer Jan Albert van den Bos, welke donderdag on der grote publieke be langstelling geopend is. De kalender wijst 6 juni aan en nog is er geen enkel teken, dat er op wijst, dat de Holtense middenstand, verenigd in haar „handelsvereniging" voornemens is in de komende maanden iets te or ganiseren, dat een attractie vormt voor de vreemdelingen, die Holten weer in grote getale zullen bezoeken, voor de eigen ingezetenen en voor de bewoners aan de peripherie van Holten. Twee geslaagde braderie's hebben blijk baar het vuur gedoofd, dat nodig is om zich te zetten voor het organiseren van een evenement, dat de naam van onze plaats weer op veler lippen brengt en dat de zomergasten een kijkje zal gun nen op de activiteit van haar nijvere burgers. Want dat hier de nodige ondernemings geest heerst is niet aan twijfel onder hevig. Het valt telkens weer op hoe Holten, als het door anderen beoordeeld moet worden, steeds een vooraanstaande plaats inneemt in de rij van de Salland- se en Twentse dorpen. Men heeft dat kunnen constateren met de toewijzing van het aandeel in de geldlening, dat de institutionele beleggers voor de woning bouw beschikbaar stelden, het blijkt bij de aanleg van harde wegen en ook waar het gaat om de aantrekking van de in dustrie. Holten staat niet achteraan. Toch is het blijkbaar voor de midden stand anoeilijk om iets te doen dat onze woonplaats attractief maakt. De braderie 1956 is er wel gekomen, maar het ging schoorvoetend en zonder de echte be reidheid van de gehele middenstand om zich voor dit specifiek middenstands- evenement geheel te geven. Wat moet er voor 1957 uit de bus komen? Als er geen spoed betracht wordt is er weinig kans om nog iets behoorlijks te organiseren. Middenstanders steekt de hoofden bij elkaar. Laat het een paar cent kosten. Wij zijn het aan de naam van ons dorp verplicht, dat er ook in dit opzicht iets van ons uitgaat. Wij schreven in ons opschrift „en wat doet de boerenstand". Is het niet mogelijk dat ook de boeren stand wordt ingeschakeld en dat men, ondanks de drukke werkzaamheden in het zomerseizoen, toch iets doet, om een paar aardige dagen te krijgen, waar ieder aan mee kan doen. Markelo heeft achter in augustus haar „gouden aren", Rijssen komt in de fa- brieksvakantie natuurlijk weer met een „rijlito", kan Holten in de eex-ste helft van augustus niet iets in elkaar zetten, dat een indruk geeft van de onderne mingsgeest van boer en middenstander? Alle middenstanders en alle boerenor- ganisaties steken op korte termijn de hoofden bij elkaar en wij voorspellen U, dat er op het [gebied van landbouw, handel en ambacht een paar dagen te voorschijn komen, waarover nog vaak gesproken zal worden. Denkt er eens rustig over na en komt dan tot daden. DRUK BEZOEK MET DE PINKSTERDAGEN Het staat nu al vast, dat onze plaats zich met de Pinksterdagen in een druk bezoek van vreemdelingen mag verheu gen. Alle hotels, pensions, zomerhuisjes zijn -voor een belangrijk deel dank zij de bemiddeling van de V.V.V. vol geboekt, zodat de aanvragen, die nu nog binnenkomen slechts met de groot ste moeite zullen kunnen worden geho noreerd. De N.R.V. organiseert onder leiding van de heer J. de Graaf uit Amster dam een pinksterreis naar Holten, met een gezelschap dat zal worden onderge bracht in hotel Holterman en zijn de pendances. Aangezien tal van vakantiegangers na de Pinksterdagen hier nog zullen blijven vertoeven, organiseert de V.V.V. woens dag 12 juni een avond-bustocht naar de mooiste plekjes op de Holterberg en omgeving met een touringcar van de O.A.D., waar om 7 uur gestart zal wor den. Eén van de bestuursleden geeft 'n explicatie gedurende deze tocht, waarbij ook enkele kleine wandelingen zullen worden gemaakt. EEN JAAR VRIJGESTELD Aan de dienstplichtige der lichting '57 A. Paalman, Espelo 5, is één jaar vrijstel ling van de dienstplicht verleend we gens persoonlijke onmisbaarheid.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1