Kou I Schooltandverzorging PLAATSELIJK NIEUWS I I F SP S J H f 4> UadeAdag Bergruiters gaven aardige ruitersport demonstratie AGENDA Adverteert in het Pinksternummer De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal vo< affei Vo. 22. Jaargang 9. ZATERDAG 1 JUNI 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 51,83 - 231, Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meer 0.07 BINNENKORT OOK IN HOLTEN TE VERWACHTEN. Belangrijke voorzorg voor 't gebit. Indien de gemeenteraden van Bath- men, Diepenveen, Heino, Holten, Olst, en Wijhe daaraan hun goedkeu- ring hechten zal in deze gemeenten bin- jen afzienbare tijd de schooltandverzor- W ring haar intrede doen. V In een vrijdag van de vorige week in het Wapen van Raalte" te Raalte ge- iouden vergadering werd, na een gede- en voorbereiding, een Stichting voor ie Schooltandverzorging opgericht. Het nitiatief hiertoe is uitgegaan van de urgemeesters van de genoemde ge- neenten, die daarvoor de medewerking lebben ingeroepen van de afd- Over- jssel van de Ned. Maatschappij tot be- jordering van de Tandheelkunde, van Ie besturen van de ziekenfondsen, die a deze gemeenten hun werkingssfeer litoefenen, van de schoolbesturen der lijzondere scholen en de oudercommis- ies van de openbare scholen en van de iroene- en Wit-Gele Kruis-afdelingen de resp. gemeenten. De gemeente Heino heeft al een chooltandverzorgingsdienst maar over weegt om zich uit practische over wegingen bij deze Stichting aan te luiten. In deze bijeenkomst, welke onder lei- [iing stond van de burgemeester van kaalte, de heer A. J. Ganzeboom, heeft laalte's burgervader een korte uiteen- etting gegeven van de voorbereidin- [en, welke aan deze oprichtingsverga- iering vooraf gingen. De tandartsen in het rayon waarin de stichting zal werken hebben in prin- ipe hun medewerking aan deze schóól- and verzorgingsdienst toegezegd. Het intern beraad zal zeker zover [evorderd zijn, dat de gemeenteraden ;q Gedeputeerde Staten der provincie laaraan hun goedkeuring zullen verle- Op verzoek van de voorzitter hield e heer J. W. Feitsma, Inspecteur van et Staatstoezicht op de Volksgezond- ieid in Algemene Dienst en tevens andheelkundig adviseur van de Zie kenfondsraad, een korte inleiding, toe- ;elicht met lantaarnplaatjes en enkele lilmpjes, waarin de aanwezigen op de jrote noodzaak van de schooltandver- rorging werd gewezen. TANDBEDERF. De heer Feitsma zeide, vooral, als landarts wel een zeer somber geluid te loeten laten horen. Ongeveer 90 pet. wan het Nederlandse volk is tandheel kundig ziek. Als de kinderen pp school tomen, is vaak het melkgebit een ruïne. Feitelijk zouden kinderen op 2-jarige eeftijd al naar de tandarts moeten, naar dat is organisatorisch niet moge- ijk. De schooltandverzorging kan van een ijrote preventieve betekenis zijn voor Ie ontwikkeling van het toekomstig ge- bit. De ervaring leert namelijk, dat in plaatsen waar tijdig de nodige maat regelen worden genomen, ruim 90 pet. der kinderen de lagere school verlaat met een gezond gebit, doordat elk op tredend tandbederf bijtijds door het aanbrengen van vullingen is gestuit. Voor de uitoefening van de school tandverzorging zullen de plaatselijke tandartsen worden ingeschakeld, welke de beschikking zullen krijgen over een z.g. dental-car, een rijdende tandheel kundige kliniek, die vooral voor de be handeling van de kinderen op buurt- schapsscholen van zeer groot belang ge acht moet worden. BESTUUR. De-stichting zal een algemeen bestuur hebben, bestaande uit 21 stemgerech tigde leden, aangewezen door de afd. Overijssel van de Ned. Mij. voor Tand heelkunde, de ziekenfondsen, de gem.- besturen, de gemeenschappelijke Herv. Chr. Schoolverenigingen, de Geref. Schoolverenigingen, de Röoms-Katho- lieke Schoolverenigingen, de centrale ouderraad, c-q. de gezamenlijke ouder commissies der Openbare lagere scho len in de deelnemende gemeenten, de Groene Kruis- en de Wit-Gele Kruis af delingen in de deelnemende gemeenten. Nadat over deze samenstelling ver schillende opmerkingen waren gemaakt besloot de vergadering haar medewer king aan de oprichting van de stichting te verlenen en werden reeds bestuurs leden van de verschillende groepen aan gewezen. De stichting zal haar taak zo spoedig mogelijk aanvangen, maar voordat alles zijn beslag gekregen heeft, zal er nog v/el een hele tijd overheen gaan. De Holtense schooljeugd zal dus bin nen afzienbare tijd onder tandheelkun dige controle komen te staan, hetgeen van groot belang moet worden geacht. Reeds in de herfst van 1949 werden door de Districtsschoolartsendienst Rijs- sen voorbereidingen getroffen voor de stichting van een schooltandverzorging- dienst, waartoe dan ook op 21 augustus 1950 in een vergadering in het Parkge bouw aldaar werd besloten. In april 1951 werd echter besloten hiertoe niet over te gaan, omdat een commissie van onderzoek niet voldoen de mogelijkheden zag. In de zomer van 1955 volgde het ini tiatief voor een plaatselijke dienst met medewerking van het ziekenfonds en onze plaatselijke tandarts, de heer H. F. Steunenberg, die ook nu zijn diensten heeft toegezegd, welke reeds in een ver gevorderd stadium was gekomen. De oprichting van de thans gevorm de stichting biedt vooral voor de buurt- schapsscholen veel betere mogelijkhe den, zodat dit initiatief van ganser harte moet worden toegejuicht. Gezien de geschetste tandheelkundige toestand bij de jeugd is het te wensen, dat zij haar taak spoedig zal kunnen aanvatten. ORGELCONCERT FEIKE ASMA Zoals wij in een vorig nummer van ons blad reeds meldden, hoopt de be kende organist Feike Asma op 17 juli en 14 augustus a.s. in het kader van 't VW-vakantieprogramma een concert te geven op het orgel van de Gerefor meerde kerk alhier. De heer Asma heeft zich bereid ver klaard voor deze avonden een verzoek programma samen te stellen. Belang hebbenden wordt verzocht hun opga ven vóór 9 juni a.s. schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van de Chr. ge- nengde zangvereniging „Soli Deo Glo ria", de heer Jan Wiggers, Kolweg 17, alhier. De heer Asma zal uit de ingekomen opgaven een keus maken, waarbij hij o.m. rekening zal moeten houden met de dispositie van het orgel. STAMBOEKKEURING WARMBLOED FOKMERRIES Bij de woensdag te Dijikerhoek bij 't Bonte Paard gehouden stamboekkeuring van warmbloedfokmerries van de afde ling Overijssel deir V.L.N. werden die volgende merries van het Gronings type in het stamboek ingeschreven: Merries van de eigenaren: E. Aal- tink, G. W. Baltus en H. W. Meilink te Holten en. G. J. Flierman, D. W. Mark voort, B. J. Reilink (Schoolt), A. Roeter- dinik en D. J. H. Schoineveld te Bath- men. Keurmeesters wairen de heren G. R. Nieuihoff te Vriezenveen, H. Pool ie Vroomshoop en H. Klein Wiecherink te ■Boekelo. Hun algemene indruk was, dat (hier een in idloorsnee zeer goede col lectie aanwezig was met enkele uitblin kers voor 'hoiger predicaat, waarbij het zeer jammer was, dat, de merrie van, de keer A. Roeterdink te Batbmen van on- kekend'e afstamming is en daardoor niet aan die premiekeuring mag deelnemen voor' hoger predicant Zij zou anders zeer zeker voor stermerrie in aanmerking zijn gekomen. LOMPENACTIE H.M.V. Verschillende ingezetenen (uit 't dorp en de buurtschappen) zullen zich heb ben afgevraagd: „Waar blijven de HMV- ers?" We hebben lompen en oud-papier (gebundeld) klaar liggen en er komt nie mand om de spullen af te halen. Nog even geduld s.v.p. De inzame lingsactie is op zaterdag 25 mei niet ge heel volgens plan verlopen. Een gedeelte van Beuseberg, Dijkerhoek en Espelo kon niet 'worden afgewerkt, omdat de „bezetting" van de „lompentanks" (door plaatselijke zakenmensen grdtis beschik baar gestelde vrachtauto's) onvoldoen de was. In een groot slot-offensief, dat zater dag 8 juni zal worden ingezet, kunnen de bewoners van bovengenoemde buurt schappen de inzamelingsploeg verwach ten en tevens zal op zaterdag 8 juni een na-inzameling in het dorp worden ge hóuden. Bij de inzameling op 13 april waren vele huisvrouwen nog niet klaar met de schoonmaak. Ze beloofden toen de lompen voor een tweede inzameling te reserveren. QUIEVRAIN—HOLTEN Zaterdag 25 mei werden de duiven van de Holtense postduivenhouders om 11.15 uur in de Belgische stad Quievrain gelost. De afstand bedroeg 282 km. Met een sterke N.O. wind werd de eerste duif om 16.50-51 uur geconstateerd. De uitslag is als volgt: 1 en 5 L. Ga- zan; 2, 4, 7, 12, 13 en 14 H. J. Aaftink; 3, 6 en 10 G. Veldhuis; 8 en 11 Jan Schuppert; 9 C. W. Reeves. Een rollade, die door modelslagerij Dolman beschikbaar was gesteld, werd gewonnen door de heer L. Gazan. De le en 2e „Scheerweg" waren resp. voor de heren L. Gazan en H. J. Aaf tink. Mijnhardt's Hoofdpijnpocders. Doos 50 c BRUIDSKOE „GESTOLEN" De „noabers" T. B. en J. N., die j.l. dinsdagmorgen naar 't erve „Aanstoot" in de Look waren gekomen om te zor gen voor het transport van de bruids koe van mej. J. Aanstoot H.d., heb ben enkele benauwde ogenblikken mee gemaakt, of liever gezegd: hebben zich door eigen schuld voor een kort tijds bestek in grote zorgen gewerkt. Toen de verkoop van de bruidskoe met 't nodige „ceremonieel" had plaats gehad en de bruiloftsgasten naar het gemeentehuis waren vertrokken voor de voltrekking van het huwelijk, gin gen bovengenoemde „noabers" na dat ze de bruidskoe aan de achterdeur hadden vastgezet op een voorspoe dig afkalven, flinke melkgift en hoog vet, bij de „dienstdoende" buurvrouwen een kopje koffie en een borreltje drin ken. De bruidskoe lieten ze buiten hun ge zichtsveld onbewaakt achter. De zoon van buurman S. was dit niet ontgaan en hij was er als de kippen bij om de bruidskoe weg te halen en te verstoppen op het bedrijf van z'n va der. En toen maar afwachten. Na pl.m. een half uur kwamen B. en N. aan de achterdeur om de bruidskoe los te knopen en er mee weg tewande- len naar het huis van de bruidegom, de heer Gerhard Stam op „Rijlaarsdam". Wat een ontgoocheling! De bruidskoe was weg. Er werd gezocht in de landerijen en de bosjes in de omgeving, doch't kost bare dier bleef onvindbaar. Hebt U misschien een roodbonte koe zien lopen, vroeg men aan mevr. S. de moeder van de zoon, die de „dief stal" pleegde. Mevrouw S. wist er meer van en haar lachen betekende opluchting voor de beide „noabers", die hierna niemand meer de kans gaven zich van de bruidskoe meester te ma ken. Wel smeedden zij het plan om het rijtuig, waarmee het bruidspaar naaf loop van het huwelijksfeest in „Ami- citia" huistoe zou worden gereden, weg te halen, maar de manegers van deze rijtoer hadden voor een strenge bewa king van het rijtuig gezorgd. 16 JUNI De beste krant om Uw cliëntèle op de mogelijkheden van Vaderdag te wijzen is het nummer van 8 juni a.s. Wij doen een vriendelijk beroep op onze adverteerders, hun advertentie-op drachten zo tijdig mogelijk in te zenden. GROOT CONCOURS-HIPPIQUE TE BATHMEN De Landelijke Rij vereniging .Bathmen' organiseert op de 2e Pinksterdag voor de 10e keer een groot concours-hippique op de weide van de 'heer G. J. Klein Klou- wenberg, aan de westzijde van het dorp, waarvoor ireeds een groot aantal deelne mers heeft ingeschreven. Men verwacht er het optreden van meer dan 100 rui ters, terwijl voorts ingeschreven is voor één- en tweespan koud- en warmbloed tuiigpaardeaa. De éénspannen zullen o.m. voorgereden worden door dames. Stamboekklassen en tweespannen worden (gereden voor lucht bandenwagens. Bij het springconcours heeft behalve het individuele springen ook équipe- springen plaats, terwijl daarbij nog an dere attracties op het programma staan. Een bijzondere attractie vormt wel de deelname van de Bergruitersponeyclub, waarvan de medewerking is toegezegd en die o.a. zal optreden met een carrous- selnummer, vrijheidsdressuur, slapende poney's en een vissen-race. Men leze 't verslag van het optreden der Bergrui ters op Hemelvaartsdag en de annonce in dit nummer. DRUK BEZOEK AAN DE HOLTERBERG Hoewel het „dauwtrappen" niet de zelfde drukte bracht als voorgaande ja ren, hebben toch vele honderden op deze Hemelvaarstdaig weer een bezoek ge bracht aan de Holterberg en zijn omge ving. Vooral het aantal fietsende bezoe kers was niet zo (groot als andere jaren, doch daartegenover stond een drukker verkeer met auto's en motoren. De weersomstandigheden waren door de koude noord-wester wellicht wat min der aanlokkelijk om er per fiets op uit te gaan. In de bossen was het toen het zonnetje er wat door kwam toch wel een prettig toeven. Overal in de Holtehberg werden d'an ook de bezoekers aangetroffen, en velen hebben er een echt prettige en vrije dag van gemaakt. De hotels in de Holterberg hadden het daai ook zeer druk, terwijl ook velen 'n zitje kozen in het dorp. Velen hébben een bezoek gebracht aan de Canadese begraafplaats op de de Holterberg, waar momenteel de vele ro dodendrons in al hun volheid bloeien en die weer een buitengewoon verzorgde indruk maakt. Leuk optreden van de poneyclub. De landelijke rijvereniging „De Berg ruiters" gaf op de middag van Hemel vaartsdag in Kalf stermans weide een bij zonder aardige hippische demonstratie, waaraan ook de poneyclub deelnam. Het optreden van de poney-ruiters vormde, zoals de voorzitter-instructeur, de heer H. Beldman in zijn welkomstwoord voor de microfoon zeide, de première voor Holten. Dit jeugdig groepje is onlangs reeds in Uelsen (D.) in het publiek op getreden, maar de eigen plaatsgenoten hadden de kleine ruiters en amazones met hun kleine paardje nog niet in groeps verband gezien. Nu, hun optreden gaf fleur aan deze middag en het talrijke pu bliek er stonden groot en klein pl.m. duizend bezoekers om het terrein heeft ze dan ook telkens met een zeer harte lijk applaus beloond. Op de muziek van de Posthoorngalop maakten 13 ruiters en de 9 poneyruiters hun entreé met een keurige openings parade, waarin het publiek nog eens weer de prachtige rossinanten kon bewonde ren, die op het ogenblik het bezit vor men van de Bergruiters. Keurig paarden- materiaal, dat daags het gewone boe renwerk doet, maar waarmee men voor de hippische sport uitstekend voor de dag kan komen. Op commando van in structeur Beldman gingen de ruiters in tweeën, vieren en achten om zich onder de tonen van het Wilhelmus aan het pu bliek te presenteren. De kleinere ruiters gaven na hun pa rade direct een kleine springdemonstra- tie. Het was maar een proeve van sprin gen, maar zij verwekten daarmede grote vrolijkheid onder de toeschouwers. Ook met bun proeve van vrijheidsdressuur de poney's werden te slapen gelegd oogstten ze veel bijval. Bij het springconcours gelukssprin- gen van de grote ruiters, dat hierna volgde, was het vooral de heer T. Beld man Sr. op „Amigo", die de bijzondere prestatie leverde door foutloos 35 maal een hindernis te nemen. Hij verwierf dan ook de eerste prijs. Als 2e plaatste zich H. J. Bosschers op „Parel" met 16 hin dernissen en als 3e H. Vruwink op „Klein Duimpje" met 9 hindernissen. De andere ruiters' hadden doordat het terrein, we gens het malse gras, nog al glad was, pech en werden bij de 2e of 3e hindernis reeds uitgeschakeld. De overige uitsla gen waren: E. Aaltink op „Dollarprins" 6 hindernissen; Jhr. F. W. W. H. van Coeverden op „Lord" 2 hind.; G. Beld man op „Bianca" 2 h.L. B. Bronsvoort op „Honduroe", W. Aaltink op „Supke", T. Beldman Jr. op „Yvonne". J. Jansen op „Moraal" en T. Beldman Jr. op „Do mino" allen slechts 1 hindernis. De 59-jarige heer T. Beldman kreeg voor zijn prestaties een speciaal applausje van het publiek. Hij verliet na 35 hinder nissen vrijwillig de ring. Hierna volgde weer het optreden van de poney-club. De jeugdige ruiters en amazones in hun keurige witte shirt, rij broek en witte pet, kwamen nu met hun paardjes over de brug en daarna ging het gehele troepje naast hun dieren sla pen. Joh.a Hofman zong daarbij voor de microfoon 't bekende wiegeliedje „Slaap, kindje, slaap". Het was .een koddig ge zicht 'hoe aardig de kinderen met hun dieren om konden gaan. Na de pauze volgde het zware spring concours der Bergruiters, waarbij drie ruiters het parcours foutloos spongen. Zij moesten in een tijdrace kampen. De uit slag werd: 1 T. Beldman Sr., 0 straf- punten, 2 L. B. Bronsvoort, 4 strafpun- ten en 3 T. Beldman Jr., 9 str.p. Hierna volgde het optreden van de 9-jarige Jan Muller met z'n poney als Graaf Sanjlor, die op zijn kleine rijdier alerlei capriolen wist te maken, tot grote volijkheid vooral van het jeugdige pu bliek, en de vissenrace, waarvoor alle po. ney-ruiters aan de start kwamen, t.w. Dinant Pieffers met „Jopie", Janna Vru wink met „Pietje", Manda Hofman met „Roxy". Hetty Krekel met „Katja". Her man ten Dam met „Nelly", Jan W. Vas- ters met „Pucky", Jan Müller met „Hansje", Appie Leeftink met „Tarzan" en Henk Stam met „Jannes". Deze races, waarbij na. een snelle ren een houtje mel de mond uit een emmer gevist moest wor. den, werd gewonnen door Dinant Pief fers, 2e werd Wim Vasters. De finale kwam vervolgens met een pa rade van alle deelnemende ruiters, waar na de heer H. Beldman allen dankte voor deze geslaagde middag, waarbij de ge luidsinstallatie van de fa. H. J. Bouwhuis weer onmisbare diensten bewees. en pijnweg* wrijven met DAE>9I>0 Maandag 3 juni, 7.30 uur: Spoedeisende raadsvergadering. Maandag 3 juni t.m. zaterdag 8 juni: Huis-aan-huis-collecte ten bate van het Volkssanatorium te Hellendoom. Maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 juni: J. A. v. d. Bos gesloten (zie adv.). Dinsdag 4 juni: Ledenvergadering afd. A.B.V.A. in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman, 7.45 uur. Dinsdag 4 juni: Spreekuur dr. Tromp Visser ten huize van de heer Soer van 4.305 uur nam. (vooruit bespreken). Dinsdag 4 juni, 7.45 uur: Ledenvergade ring voetbalvereniging „Holten" in café Vruggink. Donderdag 6 juni: Zitting kraamcentrum Deventer ten huize van de heer Soèr van 23 uur nam. Donderdag 6 juni, 9 uur: Heropening winkel J. A. v. d. Bos, Smidsbelt (zie adv.). Vrijdag 7 juni, 8 uur: Buitengewone le denvergadering afd. O.L.M. in het Sta tionskoffiehuis van de heer M. Kalf sterman. Oprichting ziektekostenverze kering. Zaterdag 8 juni: Lompeninzameling ten bate van H.M.V. (zie adv. en bericht onder Lompenactie H.M.V.) Maandag 10 juni (Pinkstermaandag) Victoria Sterrit naar Soestdijk (zie adv.). Maandag 10 juni (Pinkstermaandag) Groot concours-hippique L.R.V. „Bath- men" te Bathmen. Maandag 10 t.m. vrijdag 14 juni: Kapper Drent wegens vakantie gesloten. Donderdag 13 juni, 8 uur: Bindingsavond van de B.B. in Amicitia. Uitreiking vaardigheidsdiploma's blokploegen en prachtig filmprogramma. Zaterdag 8 juni a.s. VWWWVVVWWVVWWVWVWVV BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerritdina Bernarda, dv. J. Stam en J. Snellink, Look 52. Gerrlt Dinant Evert, zv. H. G. Tuitert en W. H. Marsman, Sparrenweg 12 (geboren te Deventer). Ondertrouwd: G. Nijenhuis, 29 jaar, te Holten, en J. Kolkman, 27. jaar, te Hellendoorn. J. A. Paalman, 22 jaar, en J. Haverslag, 24 jaar, beiden te Hol ten. Gehuwd: F. T. Paulus, 67 jaar, te Su- rabaja (Indonesië) en J. G. Dibbets, 42 jaar, te Holten. G. Stam, 26 jaar, en J. H. Aanstoot, 27 jaar, beiden te Hol ten. A. Schuppert, 23 jaar, en I. KL Velderman, 22 jaar, beiden te Holten. Overleden: J. Veneklaas, 83 jaar, wn. van M. Rensen, Dijkerhoek 79. BEVOLKING. Ingekomen: J. G. Jeurlink, van Raal te naar Espelo 44. A. M. Kleinheren- brink, van Raalte naar Espelo 13- Vertrokken: J. Veldhuis, van Molenbel- terweg 19 naar Apeldoorn. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Verdonk van Okkenbroek. Collecte Herv. Emigratiecommissie. 19.30 uur Ds Postma van Nijverdal (Jeugddienst) Einde van het Winterwerk. Collecte voor de Jeugddiensten. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collecte Herv. Emigratiecommissie. 19.30 uur zie Holten. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Oegema van Zutphen. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Theol. Hogeschool te Kampen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Paar motorhandschoenen; wieldop van Volkswagen; zijden sjaal; wieldop van auto; regenjas. Verloren: Regenjas; aamesportemon- naie met inhoud; fotobelichtingsmet.er. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau Rijkspolitie te Holten,. Tel. 352,. MELKERSDIPLOMA BEHAALD Bij het gehouden melkersexamen op de boerderij van de heer Hondebrink te Raalte, slaagden de volgende leer lingen van de melkerscursus, georgani seerd door de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" alhier. Met uitmuntende uitslag: H. J. Kolk- man, mej. G. A. Meilink en mej. J. M. Vruggink; met zeer goede uitslag: mej. D. J. Temmink; met goede uitslag:mej. H. Boode, mej. F. H. Krikkink en mej. J. W. Boode en de heren J. ten Dam, J. A. Smale en G. J. Luggenhorst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1