V Bekijk Uw krant goed Bezoekt Hemelvaartsdag de grote ruiterdemonstratie J0 i Wal U ook zoekt..., vaa de Land. Rijv. „BERGRUITERS" en de BERGRUITERS PONYCLUB gesloten Drogisterij „De Vijzel' van de magazijnmeester Milc©p stencilmachine Dames-, Heren- en Kinderkleding *l»lt pf99^ff99ffgff9fgV9^9Ve©P Terrein: Kalfstermansweide Aanvang 2 uur BERT SCHUPPERT en IEBELTJE LEIN VELDERMAN U, mede namens èrzijdse ouders, ken- van hun voorgenomen telijk, waarvan de vol ding D.V. zal plaats iben op vrijdag 31 mei des voorm. 11.00 uur gemeentehuize te Hol len, mei 1957 ranjestraat 30 olweg 76 komstig adres: istriestr. 30, Holten. »ptie van 3.30-5 uur in feestzaal Vosman. RIETMAN-KLEIN NAGELVOORT J jers zette in de voor nog onbekende lekomst. zegende hen rijk j iet hun viertal. Ook zijn dankbaar oor alles wat ze voor is gedaan hebben, pare God hen nog 1 ng voor elkaar en j oor ons. HENK en Verloofde &LI fenny 1ERRY [olten, mei 1957 Look. lelegenheid tot felici- iren op dinsdag 4 juni j avonds na 7 uur in zaal „Vosman". icsocsa o»o oèo osö DIT MOET U BESLIST ZIEN SPRINGCONCOURS, VRIJHEIDSDRESSUUR, GRAAF SANDORS WONDERLIJKE RITTEN, SLAPENDE PONY'S, VISSEN PER PONY, enz. Entree f 1.Kinderen 50 cent iCSOOSQCSOOiQCSO 2 juni a.s. is het g jaar geleden dat x huwelijksbootje onze geliefde iiders G. W. RIETMAN «O OsO OEO OiO CSO p zondag 2 juni ho- - g en mijn lieve ouders q G. J. v. d. BOS F. v. d. BOS- KLUMPERS 25-jarige echt- lereniging te her- lenken. TONY en HENK „;n [olten, inei 1957 q Larenseweg 43 Q ielegenheid tot feli- x iteren maandag 3 's avonds na 7 x mr in café Jansen. loioosocgaojocao losoooaooocso 2 juni D.V. open onze geliefde luders J. W. BOODE BOODE-JANSEN dag te herdenken, /aarop zij 25 jaar eleden in het huwe- I ik zijn getreden. Dat zij nog lang ge- (paard mogen blijven de wens van hun lankbare kinderen HENK JOHANNA 1 FREEK ïolten, mei 1957 Espelo 40 Üeceptie op maandag juni van 2.30-4.30 n zaal „Amicitia". 'amiliefeest 's av. 2 na 7 uur in zaal O Amicitia" te Holten. Q joaooeoosoosoo-o CS0080C80CS0CS00K5 g Op zondag 2 juni ho rt pen onze lieve ouders 0 JOH. SCHUPPERT en W. SCHUPPERT- KLEIN VELDERMAN hun 25-jarige echt- vereniging te her denken. Dat zij nog lang ge spaard mogen blijven is de wens van hun dankbare kinderen en verloofden: n Mine en Dick w Albert en Iebeltje Q Dina en Katrinus Janny Q Gerrit Q Holten, mei 1957 q Oranjestraat 30 w Receptie maandag 3 i juni van 3.30-5.30 u. in feestzaal Vosman. O Gelegenheid tot feli- citeren maandag 3 juni 's av. na 7 uur in feestzaal Vosman. CSQGSOOSOQSO030CK> Heden overleed te Vlaardingën onze zorg zame vader en behuwd- vader, de heer K. H. VAN DE RIDDER weduwnaar van E. van der Arend, in de ouderdom van 80 jaar. E. VAN DE RIDDER C. E. STUKKER VAN DE RIDDER H. STUKKER Holten, 22 mei 1957 Molenbelterweg 19 Oranjestraat 20 Heden overleed tot on ze diepe droefheid onze lieve Dochter. Zuster en Kleindochter MARTHA ALEIDA DE GRAAFF in de leeftijd van 21 jaar. Enschede: E. J. de Graaff Velp: J. Eisma Vlissingen: W. G. de Graaff 's-Hertogenbosch: M. Rademaker- Abbink J. Rademaker Velp (G-), 22 mei 1957 Schonenbergsingel 22 De teraardebestelling zal plaats vinden op de begraafpl. „Heiderust" te Worth-Rheden za terdag 25 mei a.s. 14.30 uur. Vertrek van huis 14 uur. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, buren, vrienden en kennissen voor de vele blijken van belangstel ling, bloemen en cadeaux, die wij ter gelegenheid van ons huwelijk mochten ontvangen. H. BALTES J. BALTES-KRIKKINK Holten, mei 1957 Espelo 68 Wegens familie-omstandigheden MAANDAG 27 MEI a.s. De O.A.D. N.V. te Holten vraagt voor spoedige indiensttreding @©ra assistent Jongens met een behoorlijke technische en administratieve aanleg genieten de voorkeur. Gratis vervoer op de lijndiensten. Schriftelijke sollicitaties aan de directie. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan familie, buren, vrienden, bekenden en in 't bijzon der aan de Weled. Zeer- Gel. Heer Dokter Westra en Zuster Groeneveld voor de vele blijken van be langstelling, deelneming en de liefdevolle behande ling, ondervonden tijdens de langdurige ziekte en bij het overlijden van on ze lieve Moeder, Groot- en Overgrootmoeder W. BOUWHUIS Wed. van H. Markvoort. Fam. MARKVOORT Holten, mei 1957 Dijker^ioek 39. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan buren, familie, vrienden en kennissen voor de vele blijken van belangstelling bij ons 25-jarig huwelijks feest. E- AALTINK J. AALTINK-STEVENS Holten, mei 1957 Holterbroek 64 Ideaal voor alle zaken, scholen, verenigingen en bedrijven Zonder stencils, zonder inkt. 7 Kleuren in één drukgang. 1000 afdrukken van één moederblad. Prijs compleet 135. Vraagt demonstratie van dit stencilwonder aan: INT. IMPORT CENTRAL Selterskampweg 14, Bennekom. Wegens familie-omstan digheden is onze winkel gesloten op VRIJDAG 31 MEI Voor bestellingen van gas enz. geen telefoon verbinding. Klein Velderman KOLWEG 76 Gevraagd voor 1 of 15 juni EEN MEISJE voor lichte werkzaamh. In- of extern. Hoog loon. Hotel „Hoog Holten" Telef. 306. VRIJSTAAND HUIS(JE) of kleine boerderij te koop gevr. voor zelfbewoning. Geen nieuwbouw. Br. m. prijs, ligging enz. ond. no. 213 aan bureau van dit blad. TE KOOP Z.g.a.n. GRIJS HERENCOSTUUM maat 49. G. J. Huisman, p.a. L. Bolink, Beuseberg 20. WONINGRUIL Holten-Almelo-Emmen Te Almelo beschikbaar nieuwbQuw-woning, bev. gr. kamer, 3 sl.k., badcel, keuken, hal en kelder. Te bevr.: C. DIJKSTRA, Keurmeester, Waagweg 2, alhier. HOLTERBERG 49 W.A. BROMFIETS Dekking 100.000 Jaarpremie ƒ7. TE KOOP Roodbont VAARSKALF bij J. WILLEMS, HBK 14. TE KOOP 2 TOOM BIGGEN H. J. ARFMAN Holterbroek 47, Holten. TE KOOP 2 TOOM BIGGEN bij F. GROTEBOER Beuseberg 84, Holten. Bij ons vindt U een onovertroffen kollektie Afd. DAMES: VLOTTE ZOMERJAPONNEN (o.a. Dolly Day) MODERNE POPLIN BLOUSES TOPPERS ROKKEN ZOMERMANTELS en in 't bijzonder vragen wij Uw aandacht voor onze bijzondere sortering MANTELKOSTUUMS GABARDINE-, POPLIN- en OTTOMAN MANTELS In onze HEREN-afdeling vindt U een grote kollektie KOSTUUMS SPORTCOLBERTS PANTALONS FIELDJACKETS WEEKEND SHIRTS OVERHEMDEN enz. Men voelt zich preltig als men overtuigd is tip-lop gekleed te zijn. Bij ons heeft U keuze uil een kerncollectie Costuums van prima snit en uiterst ver zorgde afwerking. Verder brengen wij in kinderkleding: Voor JONGENS: SPORTIEVE SPORTCOLBERTS met bijpassende pantalons FIELDJACKETS SPIJKERBROEKEN enz. Voor MEISJES: LEUKE JURKJES TOPPERTJES enz. HOLTEN Onze grote sortering geeft ook U gelegenheid Uw keuze gemakkelijk te bepalen l_A_. Laat de adverterende zaken man af en toe eens merken dat U zijn activiteit op prijs stelt. wat anen een „coach" wil noemen, istamdig omtrent de samenstelling van i elftal beslissingen ma,g nemen, weet niét. In mijn (hart geloof ik (dat het iv/el onbestaanbaar is van één figuur i grote verantwoordelijkheid te eisen, herhaalde tegenslag zullen de critiek ie openbare mening zo'n manager van Nederlands elftal spoedig te gronde liten. Ook in andere landen blijft men tarnden aiam 'n Keuze-Commissie, die vanzelfsprekend geadviseerd moet rden door iemand, die dn de voorbe ding van ihet elftal en de opvoering a het spelpeil in het algemeen een l-job heeft. ttmaix moét echter zijn een Keuze- tranissie waarvan de leden niet zo zeer nept zijn met persoonlijke eerzucht als ibereid zijn een verantwoordelijkheid ie schouders te nemen ten bate van 'Nederlandse sport in het algemeen en «het Nederlands voeitbal in het bij ster. Dit betekent dienen toit en met de nationale spont-zaak, >dit betekent 5 geloof hebben in eigen beslissingen, fi Keuze-Commissie moet zich ervan bewust zijn dat het Nederlands elftal en alles wat daar omheen behoort, als höt ware allereerst gedragen moet wor den door een nationale gedachte. Natuur lijk houdt zulks fin, dat getracht moet worden een wedstrijd te winnen, maar het mag een K.C. nooit onverschillig blij ven hoe een overwinning wordt behaald. Het is beter eervol tegen een sterkere tegenstander onder te gaan, dan in de strijd daartegen ongepaste en onbehoor lijke middelen aan te wenden. In Neder land hebben steeds sportieve opvattingen het respect van de tegenstanders weten af te dwingen. Uit de publieke veroor deling van aan het licht gekomen „ge dachten" is zonneklaar gebleken, dat ook dn eigen land aan sportiviteit gelukkig nog igrote waarde wordt toegekend. Al met al is het er voor het Nederlands elftal niet gemakkelijker op geworden nu het zondag moet aantreden tegen Oosten rijk. Nederland, Luxemburg en Oosten rijk spelen tezamen in een pool om uit te maken, Wie zal behoren tot de directe deelnemers in de strijd om het wereld kampioenschap in Stockholm. De vaststelling van de datum van de wedstrijd tegen Oostenrijk heeft nogal wat voeten in de aarde gehad, maar nu zal het er toch eindelijk van komen. Door de technische crisis, waarin de K.N.V.B. zich vooralsnog bevindt, is de samenstel ling van het' Nederlands elftal stellig min der gefundeerd dan wij enkele maanden geleden gehoopt hadden. Gelukkig kon er onder de naam van „De Zwlaliuwen" nog een mouw aan worden gepast. De heren, die nu tijdelijk belast zijn geweest met de samenstelling van het elftal, hebben wijselijk de kans aiangegrepen 'om een formatie in 't veld te brengen, die tegen „Leeds" in Amster dam vorige week tot een redelijk goede repetitie kwam. Dat dit elftal nu vrijwel ongewijzigd zou blijven, lag in de lijn der verwachtingen. De voorhoede is een mengsel van snelle doortastendheid en gedegen techniek. De vraag is echter of deze voorhoede hard genoeg zal zijn om door te drukken, wanneer onze midden- linie de aanval naar de andere kant weet te verplaatsen. Overigens weten we van dit elftal, dat er toch wat in zit. Het zou niet de eerste keer zijn dat een ploeg, die gehandicapt is door interne moeilijkheden te voren, juist geïnspireerd werd om alles op alles te zetten. Wanneer deze Nederlandse ploeg gelegenheid krijgt 'haar capaciteiten ten volle te ontplooien en daarnaast speelt met geestdrift en ijver, zoals we dat zo igraag zien, dan moet zelfs de tegenstander van zondag van goeden hui ze zijn om zulle een fris Nederlands spel te kunnen weerstaan. Ik ben me ervan bewust, dat inderdaad Oostenrijk 'n ruimer arsenaal van goede en| beltere spelers heeft dan wij. Maar een wedstrijd wordt gespeeld door een elftal tegen, een elftal en daarin geven niet altijd de technische kwaliteiten de doorslag. Overigens hebben wij in de geschiede nis van de K.N.VB. weinig aanraking met 'het Oostenrijkse voetbal gehad. Op 30 juni 1912 wonnen we in Stockholm met 31, op 10 december 1933 ontmoet ten wij opnieuw de Oostenrijkers, toen in het Amsterdamse stadion. Dat was het z.g. wunder-team van Hugo Meisll. Dit had in Engeland met 43 van 't Engelse elftal verloren en op de terugweg zou het in Nederland ons Oranje-elftal voetbal leren. Dat meende althans de heer Meisll tevoren moeten rondbazuinen en hij voegde er zo terloops maar aan toe, dat hij rekende op 'n 80 overwinning voor Oostenrijk. Ons elftal kreeg, waarschijn lijk ook daardoor, voldoende inspiratie om zich van de faam van dit wunder- team niets aan te trekken. Met rast mochten de Oostenrijkers blij zijn, dat de Stand 00 was; in de tweede 'helft kre gen ze de leiding haast cadeau door een gebrek iaan attentie van onze achterhoe de.. Een heftig Nederlands offensief kon helaas die ongelukkige achterstand niet inlopen, maar 't scheelde maar heel wei nig. Oostenrijk won dus maar met 10. Neen, inderdaad, ik heb er voor zondag nog wel enige hoop op. Veel verschil zal er (tussen beide elftallen niet bestaan. De televisie en de radio mogen ons a.s. zondagmiddag verrassen met 'n ver diend en sportie verkregen Nederlands succes. H. W. H. Herberts.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 3