Holtenaren maakten Ruilverkavelingsexcursie Schoolverkeersexamen 1957 Overijsselrit zonder de bekendste senioren toch een goed moÉorsportevenement II Waarschuwing AGENDA Uadthdag PREDIKBEURTEN jVo. 21. Jaargang 9. RST N, NKE STJE ler ZATERDAG 25 MEI 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. 'kwartaal Uitgave van de Stichting Holtena Nieuwsblad" te Holten. Teïef. H USS - SSI, Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meer 0.07 Veertig leden van de afdeling Holten van de O.L.M. en de C.B.T.B. hebben de voriige week 'vrijdag 'met een tourwa gen van de Havi, onder leiding van de heer G. W. Paikkert, opzichter der Ned. Heide Mij. alhier, een excursie gemaakt naar verschillende riuilverkavelings-ob- jféctén. Om 9 uur arriveerde het gezelschap te Neede, waar de Heide Mij. de koffie aanbood in café 't Haantje en waar d'e. heer Bijker, opzichter van de maatschap pij, zich bij de bezoekers aansloot. Hij gaf tijdens 'de tocht door het mooie Gel derse landschap een explicatie van de reeds uitgevoerde of nog in uitvoering zijnde werken in zijn ambtsgebied. Het eerste bezoek gold de buurtschap pen Neederberg en Noordijk onder de gemeente Needte. Hier 'zag men een net van nieuw 'aangelegde harde wegen in een geheel nieuw landschap, een land bouwgebied, dat door de aangebrachte cultuur-technisdhe werken heel wat eco nomischer te bewerken valt. Men zag -geen slootwallen of heggen meer of z.g. wilde gronden, maar allemaal rechthoe kige kavels, met kavelsloten er door en waar het landschap dit toeliet om de 600 meter een harde weg. In Noondijk woont nu iedere boer aan een verharde weg, terwijl ook d'e mees te zandwegen, waaraan landbouwgron den liggen, verhard zijn. Ongelijke per celen zijn geëgaliseerd en lage percelen gedraineerd. Hoige bouwkampen heeft men afgegraven tot grasland, daar er in deze streek meer behoefte was aan gras- d'an aan bouwland. Men zag bulldozers en 'draglines als stoere werkers in het nieuwe gebied aan de arbeid. Er werd gelegenheid gegeven om zo wel met voor- als tegenstanders van de ruilverkaveling van gedachten te wisse len. De 'grootste tegenstander in dit ge bied verklaarde nu spijt te hebben van zijn tegenstemmen. Hij had zich dit niet voor kunnen- stellen. Het gezelschap bezocht ook enkele boerderijen, die verplaatst waren. De be woners waren vol lof over de uitvoering dezer ruilverkaveling. De perceelssprei- dimigl was aanmerkelijk kleiner geworden. Van 10 percelen was men gekomen op 2 of 3 onet een behoorlijk huisperceel. In Gelselaar bezocht men een ruilver- kavelin-gsgebied van 800 ha, 250 ha hier van viel buiten de verkaveling, daar hier geen veranderingen plaats vonden. Er moest alleen een kleine bijdrage op gebracht worden voor een harde weg. Hier moesten de zwaarst 'belaste perce len, waaronder te verstaan een betere verkaveling, drainering, egalisering har de wegen, enz. enz. per ha ongeveer 400 gulden betalen, te voldoen in 30 jaren. Met een aanloop van drie vrij gestelde jaren wordt dit pl.rn. 20. per ha inclusief rente en aflossing. Voor de wegenverharding betaalt 't Rijk daar 75 en de Gemeente 12y2 plus nog bijdragen van andere instanties. Er komt dan een bijdrage van 7 a 8 ten laste van de ruilverkavelingscommissie. Naast ontsluiting van de boerderijen op zich zelf, heelt .aansluiting plaats aan het electrisch net, waterleiding, telefoon enz. Men zag o.a. uitbreidingen en verbete ringen van boerderijen, schuren, var- aan de Jeugd De Burgemeester van Holten vestigt er de aandacht op, dat klachten bij hern zijn binnenge komen, dat van de in aanbouw zijnde fabriek van de firma Ter Horst en Co. aan de Industrie straat reeds verschillende grote dakruiten ten gevolge van bal dadigheid vernield zijn. Hij verzoekt ouders en verzor gers er aan mede te willen, wer ken, dat dergelijke vernielingen worden voorkomen. De vestiging van industrie in onze gemeente is een voorrecht, waarvoor dankbaarheid op zijn plaats is en geen baldadigheid, als boven gesignaleerd. De burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. RUITERSPORT. De liefhebbers van ruitersport en dat zijn er in Holten en omgeving zeer velen komen Hemelvaartsdag a.s. weer ruim aan hun trek, want door de Land. Rijv. „Bergruiters" zal in de weide bij café Kalfsterman een grote demon stratie worden gegeven. De jongens en meisjes van de Bergrui- ters-ponyclub die enkele weken gele den op een groot concours-hippique in Duitsland een geweldig succes oogstten zullen donderdag voor het eerst in het openbaar voor de Holtenaren optreden. Voor nadere bijzonderheden verwyzen We naar de advertentie in dit nummer. kensstaHen enz. tot stand gekomen met ruilverkavelingssubsidde. In Beltrum werd een treffend beeld verkregen van de geweldige verandering die er plaats vindt. Aan de ene zijde was het werk daar 'klaar, terwijl de an dere zijde op uitvoering wachtte. Zo doende kon men zich een goed inzicht verschaffen hoe het oude landschap in ieen veel doelmatiger en economischer, en daardoor welvarender, gebied- wordt ingericht. Aan het einde van de excursie heeft de secretaris van de O.L.M.-afdeling, de heer J. H. Veneklaas Slots, de heren Bij ker en Pakkert, namens het gezelschap dank gebracht voor de z.eer leerzame rondleiding en de deelnemers voor hun 'belangstelling. Uit de op de terugreis gevoerde ge sprekken, viel duidelijk af te leiden, dat deze landbouwers het zeer zouden toe juichen, dat ook in Holten met de ruil verkaveling spoedig een aanvang zou kunnen worden gemaakt. Het is te ver wachten, dait nog wel meerdere excur sies naar deze objecten zullen volgen. Op woensdag 22 mei '57 werd er des morgens van acht uur af practisch ver- keersexamen gedaan door de leerlingen der zesde klassen van de vier scholen voor gewoon lager onderwijs in het dorp en in de buurtschappen Dijkerhoek en Espelo. Ook de kinderen die het vorig jaar niet slaagden," mochten nog eens proberen het diploma te behalen. Een en ander was geregeld door een commissie onder leiding van de burge meester, Mr. W. H. Enklaar, waarin zit ting hadden de gemeente-secretaris, de heer G. Langenbarg; de adjudant van politie, de heer R. Petter; de heer W. ten Berge en de betrokken hoofden van scholen, t.w. de heren B. H. Brouwer, J. ACCOUNTANTSKANTOOR g POUW - Enterstr. 33 - Rijssen voorj§ BELASTINGZAKEN Zitting in Hotel Holterman |j elke maandagmiddag. Zaterdag werd door de bosrijke en ge accidenteerde terreinen van Sailand en Twente de door de afdeling Overijssel van de K.N.M.V. georganiseerde Overijsselrit 1957 verreden. Een open betrouwbaar- heidsrit voor motoren, die onder de mo torsportliefhebbers in ons land een zeer goede reputatie geniet. In tegenstelling tot vorige jaren werd de rit nu verreden in twee dezelfde man ches van 115 km. De start vond plaats 's morgens omstreeks 8.30 uur bij hotel ,,'t Lösse Hoes" op de Holterberg, waar een verplichte rust plaats vond en 's mid dags startten de deelnemers daar op nieuw voor het afleggen van hetzelfde parcours. De organisatie was in handen van een regelingscommissie onder voorzitterschap van de afdelingsvoorzitter, de heer J. F. A. Wing Easten te Zwolle, die alles keu rig had voorbereid met medewerking van de leden der motorclubs in de plaatsen, welke in de route van deze wedstrijd Van de zijde van de K.N.M.V. waren o.a. tegenwoordig de heer J. Huiskes, re gionaal sportcommissaris voor ons ge west, en de chef van de sportafdeling, de heer C. Duymaer van Twist te 's-Graven- hage. De Overijsselrit is dit jaar een sport evenement geworden voor de juniores, waarvan er 34 aan de start verschenen. Zoals reeds verwacht werd hebben de se nioren het in verband met het tussen de importeurs c.q. groothandelaren en de K.N.M.V. gerezen conflict af laten we ten. Deze zakelijk geïnteresseerden, die een belangrijk aandeel hebben in de pres taties van de rijders door de beschikbaar stelling van de geperfectionneerde fa- brieksmachines, willen een dikke vinger in de pap hebben en daar is de K.N.M.V. tot nu toe nog niet voor te vinden. Zo doende verschenen er zaterdagmorgen slechts een tiental seniorrijders aan de start, die met hun eigen machines aan deze betrouwbaarheidsritten deelnemen. De grote cracks, die voorgaande jaren een zekere sfeer aan dit sportgebeuren gaven, lieten allemaal verstek gaan. J. M. Haaker uit Badhoevedorp en Dick Muller, die nog wel hadden ingeschreven,, trok ken zich op het laatste moment terug. Zij verklaarden zich hiermede mis schien wel noodgedwongen solidair met de bazen, waarvoor zij uitkwamen. Voor de mannen, die steeds met hun eigen materiaal voor de dag komen en vooral voor de junioren kreeg deze rit daardoor een veel sportiever karakter. Parcours niet zwaar. Door de bijzonder gunstige weersom standigheden van de voorgaande dagen, was het parcours,, dat over het territoir van de gemeenten Holten, Hellendoorn, Wierden, Rijssen en Markelo liep, via zandwegen, grintkuilen, kleigaten en smalle binnenweggetjes, niet bijzonder zwaar te noemen. Maar een tocht van 230 km. met een kleine rustpauze vergt toch nog heel wat van het uithoudings vermogen van de rijders. Zij hebben niet temin een zeer goede strijd geleverd, die vooral op de Holterberg in het Niemen dal en bij de 15 meter diepe grintkuilen op de oostelijke helling, maar ook bij de glibberige kuilen bij de Pieuw in Mar kelo een grote belangstelling trok. Bij de senioren moest Scheurink uit Weerselo, wiens 500 cc Matehles defecte kleppen kreeg, al spoedig opgeven. Aal- tink uit Enschede verloor de uitlaat van zijn Maico,- maar kon de strijd geheel uit rijden. Hij en T. Bakker uit Hilversum waren de enigen die zonder straf punten eindigden. Ook Vrolijk uit Bovenkerk (N.H.) zag zich door een defecte ver snelling van zijn Puch een goede kans op de overwinning de neus voorbij gaan. Brouwer uit Wilnis verloor zijn con- trolekaart en liep daardoor 50 strafpun- ten op. Bij de junioren moest C. B. Kamper uit Deventer de strijd reeds vroegtijdig sta ken. Het bleek, ddt zijn 250 cc Maico niet voor dit zware terreinwerk geschikt was. Hij had trouwens ook geen terrein- banden gemonteerd. Overigens hebben de lichtste tot de zwaarste machines zich uitstekend gedragen. Toen voor de twee de maal gestart werd, bleef alleen W. C. Mijnders uit Amsterdam op honk. In de tweede ronde vielen echter de slacht offers. B. Naberman uit Kampen had zo veel tijd verdaan met repareren, dat hij de laatste controles maar had overgesla gen en te vroeg aan de finish verscheen. Bij de senioren kreeg G. A. Brinkman uit Hengelo een paar kilometers voor de finish een defecte condensator, zodat hij zijn 150 cc Jawa moest schuiven. Hij be reikte de finish na sluitingstijd en zag dus overigens met een blanco strafre gister zijn kansen verloren gaan. Het zelfde lot trof J. H. Krale uit Ouderkerk aan de Amstel, die een verkeerde weg in sloeg en dus bijna tevergeefs uit de Randstad Holland naar Overijssel was ge komen om hier zijn geluk te beproeven. Hij kreeg 50 strafpunten. Het publiek had een goede neus, waar de meeste sensatie te beleven vil. In de reeds genoemde grintkuilen werden de hoogste eisen aan de rijders en materiaal gesteld. Het mooiste werd hier de steile en moeilijke helling genomen door T. W. H, van Putten uit Deventer op zijn 197 cc James, een machine, die voor dit werk wel buitengewoon geschikt bleek. Was- sink uit Arnhem op BSA 350cc, Brouwer uit Wilnis op een 500 cc BSA en P. H. Baeide uit Naarden ook op een 500 cc BSA, waren hem in bijna even goede stijl voorgegaan. W. van Ommeren uit Amby (L.) op een 250 cc Puch volgde later. Ten slotte mag nog worden opgemerkt, dat ale deelnemers vol lof waren over de uitstekende organisatie van deze ge slaagde Overijsselrit. De offieieuse uitslagen werden na af loop door voorzitter Wing Easton in ho tel ,,'t Lösse Hoes" bekend gemaakt. Zij luidden, als volgt: Junioren: Klasse A-l en A-2 (t.m. 150 cc): P. J. Hutgens, Velp (Jawa); H. K. van Olst. Heino (Jawa) en H. van Zelm, Vlaardingen (C.Z.) 0 strafpunten; B. H. v. d. Heuvel, Apeldoorn (C.Z.) 4- str.p.; J. A. Brands, Dordrecht (Maico) 6 str.p. M. H. J. Edelhausen, Maastricht (Jawa) 52 str.p. P. W. Otte, Leiden (Push) 71 str.p.; A. S. Martens, Scheveningen (C.Z.) 83 str.p. Klasse B-l (t.m. 200 cc)T. W. H. v. Putten, Deventer (James) en A. Th. Wertz, Gratham (L.) (TWN) 0 str.p.; W. Verbeek, Hoogland (DKW) 3 str.p.; K. Kassels, Rotterdam (Maico) en J. Vro lijk, Bovenkerk (N.H.) (Puch) 4 str.p.; C. Michaëlis, Gouda (Maico) 7 str.p.; J. H. Wertz, Grathem (L.) (Zundapp) 10 str.p.; P. Heimans, Gouda (DKW) 11 str.p. (18 jaar oud)J. W. Kok, Lochem (Jawa) 21 str.p.; B. J. Tammens, Almelo (Maico) 41 str.p.; H. H. Vergouw, Uit hoorn (Zundapp) 43 str.p.; J. H. Krale, Ouderkerk aan de Amstel (Maico), 56 str.p.; W. C. te Hasselo, Lochem Kroon, J. W. Witmer en H. Wierda. Dank zij de medewerking van velen kon het practisch examen vlot verlopen. Er namen 18 leerlingen deel aan het schriftelijk examen en 112 aan 't prac tisch examen. Aan 78 werd des namid dags een diploma uitgereikt door de burgemeester, die daartoe persoonlijk de scholen binnenstapte, vergezeld van twee commissieleden. 40 moesten he laas worden teleurgesteld. De burgemeester wees op het grote nut van verkeersond.erwijs en vooral op de goede toepassing hiervan. 25 Leerlin gen hadden zelfs foutloos het practische gedeelte gereden. In ons land neemt het gevaar op de weg toe. Verkeersregels en onderwijs daarin zijn noodzakelijk ge worden. Allen die deelgenomen hadden aan 't examen ontvingen een reep chocolade, terwijl er nog een nummer van het Jeugdblad voor Veilig Verkeer werd uit gereikt. De volgende leerlingen ontvingen het diploma: Johan Struik, Herman Paal man, Gerda Stegink, Jan Plartenberg, Gerdina Rensen, Willem Rensen, Gerdi- na Wegstapel, Maria Zweers, Jan Aan stoot, Gerrie Beldman, Gerhard Beid- man (Beuseberg), Gerhard Beldman (H. J. Wansinkstraat), Jan Dijkink, Dieaerik Kruimelaar, Willy Kruimeiaar, Gerd.ien Kolkman, Dinie Klein Teeselink, Lena Huis, Henk Landeweerd, Jan Markvoort, Willy Manenschijn, Marinus Rietberg, Anneke Rietberg, Mientje Pekkeriet, Henk Sluiter, Ineke Schuppert, Dinie Smit, Gerrit Schooien, Gerard Stam, Minie Schooien, Jan Westerik, Bernhard Wansink, Maggie ten Bos, Gerrit Soer, Jan Tuitert, Henk Kevelham, Peter Corbet, Henk van der Pluym, Ankie Bo- link, Dinie Paalman, Bertus ten Veen, Jannie ten Dam, Dikie Veneklaas, Sijtse Meinsma, Mineke Paalman, Janna Pas op, Henk ten Dam, Dinie Heijenk, Appie Leef tink, Annie Schuiterd, Annet Fuit, Willie Koopman, Dikkie Lodeweges," Mieke ten Velde, Jan Albert Oolbek- kink, Wim van der Maat, Gradus Rou- wenhorst, Gerrit Vincent, Rinie den ITeijer, Johan ter Maat, Bennie Oolbek- kink, Wim Nijenhuis, Appie Nijland, Herman Maats, Pi eter van den Boven- kamp, Jan W. Vasters, Mansje Wan sink, Leen Littel, Gerrie Markvoort, Jan A. Stegeman, Gerrie Kers, Gerrit Paal man, Herman Vincent, Alle Klein Vel- derman, Willie Leusink, Johan Stukker, Hennie ten Veen en Henk Schöppers. De volgende 25 leerlingen reden fout loos de route: Gerhard Beldman, Willy Manenschijn, Gerdien Kolkman, Dinie Smit, Mientje Pekkeriet, Ineke Schup pert, Bennie Oolbekkink, Johan ter Maat, Jan W- Vasters, Jan A. Stegeman, Ger rie Kers, Gerrit Paalman, Herman Vin cent, Gerrie Markvoort, Bertus ten Veen, Dikie Veneklaas, Sijtse Meinsma, Appie Leeftink, Annet Fuit, Willie Koopman, Bert Konijnenberg, Dikkie Lodeweges, Mieke ten Velde, Wim van de Maat en Zaterdag 25 mei, 1.305 uur: Grote lom peninzameling t.b.v. „H.M.V." in de buurtschappen Neerdorp, Espelo, Beu seberg, Holterbroek, Look en Borkeld. Maandag 27 mei, 1.305 uur: Inzame ling in de buurtschappen Waterhoek en Dijkerhoek. Dinsdag 28 mei: Zitting van de Fa. Ter Horst terr huize van de voorzitter der industriecommissie, de heer H. J. Belt man (zie adv.). Dinsdag 28 mei: Plattelandsvrouwen kunnen kennismaken met afdeling Scherpenzeel, nam. 3 uur hotel ,,'t Lösse Hoes". Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), 2 uur: Grote demonstratie Land. Rijv. „Bergruiters" en de Bergruiters-pon- nyclub, in Kalfstermansweide. Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag), 7.30 uur: Gezellig bal in hotel Müller (zie adv.). Vrijdag 31 mei: Winkel fa. Klein .Vel- derman de gehele dag gesloten (zie adv.). Vrijdag 31 mei, n.m. 8 uur: Bijzondere vergadering Herv. Vrouwenver. Dijker hoek in Bethanië. Spr. Ds. J. H. Israël over: „De zieken en wij". Maandag 3 juni t.m. zaterdag 8 juni: Huis-aan-huis-collecte ten bate van het Volkssanatorium te Hellendoorn. Maandag 10 juni (Pinkstermaandag) Victoria Sterrit naar Soestdijk (zie adv.). Maandag 10 juni (Pinkstermaandag) Groot concours-hippique L.R.V. „Bath- men" te Bathmen. Maandag 10 t.m. vrijdag 14 juni: Kapper Drent wegens vakantie gesloten. 16 JUNI De beste krant om Uw cliëntèle op de mogelijkheden van Vaderdag te wijzen is het nummer van 9 juni a.s. Wij doen een vriendelijk beroep op onze adverteerders, hun advertentie-opdrach ten zo tijdig mogelijk in te zenden. Gradus Rouwenhorst. De buurtschapsscholen hadden te kam" pen met grote moeilijkheden. Bij het schriftelijk examen was er niemand af gewezen, maar daar de te rijden route niet van te voren mag worden bekend gemaakt, doch alleen 's morgens voor de start, hadden de jongens en meisjes uit Espelo en Dijkerhoek moeilijkheden met de route. Bij kruispunten moesten ze op de straten letten en tegelijk op het ver keer acht geven. Door bestaande klasse combinaties is het moeilijker om in klas- severband Holten te verkennen. Het zou voor die leerlingen goed zijn, wanneer ze boodschappen in het dorp doen, eens een ommetje te maken en de straten te onthouden. (Eysink) 68 str.p. Klasse B-2 (t.m. 250 cc)W. C. Wou- terse, Eindhoven (Express) 12 str.p.; Th. van Beek, Sprang-Capelle (NSU), 66 str.p.L. A. Cove, Spang-Capelle, (DKW) 75 str.p. Klasse C (boven 250 cc)G. J. Wis- sink, Arnhem (BSA) 0 str.p.; P. H. Baelde, Naarden (BSA) 5 str.p.; J. H. Muis, Capelle (N.B.) (Jawa) 66 str.p.; H. Reimerink, Enschede (Matehles) 108 str.p. Senioren: Klasse D-2 (t.m. 150 cc): G. Aaltink, Enschede (Maico) 0 str.p. Klasse E-l (t.m. 200 cc)T. Bakker, Hilversum (Puch) 0 str.p. Klasse E-2 (t.m. 250 cc)W. van Om meren, Amby (L.) (Puch) 25 str.p.; J. van Dobben, Zwammerdam (Jawa) 59 str.p.; M. F. Dijksterhuis, Mensingeweer (Gr.) (Jawa) 150 str.p. Klasse F (boven 250 cc)G. Brouwer, Ned. Herv. Kerk. Holten. 8-30 uur Ds Addink en 10.30 uur Ds Addink (Bed. H. Doop). Collecte voor het Kerkkoor. Hemelvaartsdag 10 uur Ds Addink. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte voor het Kerkkoor. Hemelvaartsdag geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be= stemd voor de Theol. Faculteit aan de Vrije Universiteit. Hemelvaartsdag 10 uur Ds Hoogkamp. Wilnis (BSA) 50 str.p. De prijzen 0 strafpunten gouden me daille, 1-25 str.p. zilver, 25-50 str.p. brons en 50 en hoger diploma zullen zo spoe dig mogelijk worden uitgereikt. Een der rijders trekt door de diepe zandkuil op de Holterberg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1