Uit het plaatselijk parlement rijf lie 35 ill ZGNUWRUST AGENDA No. 19- Jaargang 9. ZATERDAG 11 MEI 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Roltens Nieuwsblad" te Bolten. Telef. K SU8S - 8.14 Adv.-pr ijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meer 0.07 \GM ;es ing) VERKOOP EN AANKOOP VAN GROND. GAARDEN BIJNA IN BEZIT VAN GEMEENTE. DOCETJRTJE VOOR H.M.V. ADVIES VAN MmTCOMMISSIE DOOR- B. EN W. NIET OPGEVOLGD. 63 In. de vrijdagavond 3 mei onder voor zitterschap van burgemeester Mr. W. H. Bnklaar gehouden raadsvergadering deed secretaris mededeling van de volgen de ingekomen stukken, alle voorzien ran het bewijs van goedkeuring door Gedeputeerde Staten: a. het raadsbesluit tot verkoop van ;en perceel grond aan de heer H. Klein helderman; b. het raadsbesluit tot ruiling van ;rond met de heer Joh. Haan; c. het raadsbesluit tot wijziging van Ie oppervlakte der aan te kopen grond tan de Doorlopende Dijk van J. A. Weg- itapel J.Wzn.; d. het raadsbesluit tot aankoop van jen perceel grond in de Gaarden van W. Steunenberg e. schrijven van Gedeputeerde Staten, raarbij wordt bericht, dat in beginsel jeen bezwaar bestaat tegen het aanko pen van een zandlader. f. rapporten van het verificatiebureau ier Vereniging van Nederlandse gemeen- en betreffende controle diverse kassen, idministratie woningbedrijf en keurings-, raag- en slachthuisbedrijf over het le iwartaal 1957. Mededelingen. Een voorstel van B. en W. om f 250. beschikbaar te stellen voor de Holtense Muziekvereniging „H.M.V." ten behoeve van het instrumentenfonds ten laste van le op de 'begroting 1957 geraamde post ad f 800 voor culturele doeleinden werd zonder discussie en hoofdelijke stem ming aangenomen. Ook ging de raad accoord met een voorstel van B. en W. om de ambtena ren F. J. Schooien en B. W. Schöppers rekenen met ingang van 1 juli 1955 Ie bevorderen tot „vakman gemeente-' rerken" in vaste dienst op een inge volge de voornoemde salarisverordening jan de functie verbonden bezoldiging an f65.28 per week. -Reeds geruime tijd verrichten Schooien en Schöppers arbeid, waarbij enige vak bekwaamheid, als metselen, straatma ken, timmeren en dergelijke wordt ver langd. Zij genieten een persoonlijke toe van f 3.per week, doch deze toe lage staat ai geruime tijd niet meer in verhouding tot de werkzaamheden, wel ke in dit opzicht van hen worden ver langd. Op een vraag van de heer Brands deelde de Voorzitter mede, dat aan Schooien en Schöppers in 1955 moest worden uitgekeerd resp. f 288.41 en f283.94- of .onderscheidenlijk f5.55 en f5.46 per week. De toelage, welke bij salarisverhoging telkens herzien moet worden, komt thans tot uitdruk king in de bezoldiging, welke aan de functie „vakman gemeentewerken" is verbonden. Met deze bevordering wordt niets meer beoogd dan bevordering en in de organi satie van de werkzaamheden wordt geen enkele wijziging aangebracht, zo deelde de Voorzitter de heer Veneklaas Slots mede, die B. en W. de vraag stelde, wat met deze bevordering wordt beoogd. 'De «heer Landeweerd merkte op, dat ook de chauffeurs van tractor en vracht wagens specialistische arbeid verrichten en hij meent te moeten waarschuwen voor scheve verhoudingen. Hiervoor behoeft, zo verklaarde de Voorzitter, niet te worden gevreesd, want de chauffeurs zijn om hun speciale ar beid opgenomen in dezelfde groep als de vakman gemeentewerken". Op een desbetreffende vraag van de beer Klein Velderman antwoordde de Voorzitter, dat een mogelijkheid tot pro- Itaotie vooi; de heren Schooien en Schop- liers aanwezig is, wanneer een nieuwe zoorman zou moeten worden benoemd. Voorstel tot aankoop van een perceel grond in de Holterenk van de heer Gerh. Joh. Aaftink. De Voorzitter deelt mede, dat de heer Gerh. Joh. Aaftink Gzn., wonende H. J. Wansinkstraat, zich bereid verklaarde, het hem in eigendom toebehorende per ceel bouwland in de Holterenk, ter groot te van pl.m. 870 m2, aan de gemeente over te dragen, indien hij hiervoor dezelf de prijs ontvangt als de eigenaren wier gronden in dit complex zijn onteigend. Voor bedoelde gronden is een prijs be taald van f 1.25 per m2, in welke prijs alle met de aankoop verband houdende schadevergoedingen zijn begrepen. B. en W. achten het redelijk, wanneer aan de heer Aaftink eenzelfde prijs wordt betaald, aangezien deze reeds had laten blijken, dat hij bereid was tot verkoop van de grond. De heer Aaftink is in ver band met zijn bereidheid tot overdracht niet gedagvaard, zulks in tegenstelling met de andere grondeigenaren in de Hol terenk, die inmiddels zijn gedagvaard. Op de vragen van de heren Soer en Landeweerd, antwoordde de Voorzitter, voor de gronden die onteigend wor den een prijs van f 1.25 per m2 wordt betaald, in welke prijs alle schadevergoe dingen zijn begrepen. Voor de gemeente is dit altijd voorde liger en de eigenaren hebben hier zelf op aangestuurd. Alleen de heer G. W. Goorman heeft een hogere prijs ontvangen. Zonder hoofdelijke stemming besloot de raad hierna overeenkomstig het voor stel van B. en W. Eveneens ging de raad accoord met een -voorstel van B. en W. om aan de heren H. Heijenk, Dorpsstraat, en H. Huisman, Kolweg, een perceel grond, ge legen aan de Noordzijde van de Kolweg, te verkopen, teneinde daarop eeri wo ning te bouwen. De prijs van deze grond is bij raadsbesluit van 29 december 1955 vastgesteld op f 6.60 per m2. Heijenk en Huisman willen resp. aankopen 303 m2 (f 1999.80) en 377 m2 (f2488.20). Wijziging der gemeentebegrotingen voor 1956 en 1957. In zijn vergadering van 26 september 1956 stelde de raad een crediet van f 30.000.beschikbaar voor de aankoop van een nieuwe vrachtauto voor gemeen tewerken. Het is gebleken, dat het be schikbaar gestelde crediet niet geheel no dig zal zijn. Het „meevallertje" van pl.m. f 1500.kunnen we echter goed gebrui ken, zo deelde de Voorzitter mede, want de werkelijke kosten van de zandlader gaan de raming f 900.te boven. Aan het technisch adviesbureau der vereniging van Nederlandse gemeenten is opdracht gegeven na te gaan welke wijzi gingen in he:t bestaande rioleringspian nodig zijn tengevolge van de geprojec teerde uitbreiding ten Oosten van de be bouwde kom en welke riolering in deze nieuwe uitbreiding moet worden aange legd. De kosten verbonden aan deze op dracht worden geraamd op f 1200. Bij de 10e wijziging van de begroting voor 1957 is een bedrag van f 1250. geraamd voor te treffen voorzieningen aan het dak boven de raadszaal. Het dakbeschot onder de mastiekbedekking is vergaan en laat öp verschillende plaat sen water door. Op een vraag van de heer Jansen deel de de Voorzitter mede, dat het thans bestaande rioleringsplan dateert van '49. Het gaat echter niet om het maken van een nieuw plan, doch het verloop der rio len in enkele straten moet gewijzigd worden en het tegenwoordige plan be hoeft aanvulling in verband met gepro jecteerde uitbreiding van het dorp in de Holterenk. De heer Klein Velderman is van me ning, dat de afvoer het best kan worden geleid langs de Rijssenseweg, om bij de woning van de heer Rouwenhorst de dorpsleiding te kunnen bereiken. De gronden, gelegen in de driehoek Kolweg- Rjjssenseweg-Oranjestraat zullen spoedig deel uitmaken van het uitbreidingsplan in onderdelen voor het dorp. De heer Jansen vraagt of het mogelijk is het rioolwater af te voeren door de leiding langs de zuivelfabriek. De afvoer van water is het grootst bij de zuivelfabriek. Van de bedrijven en de woningen aan de Industriestraat moet niet veel waterafvoer verwacht worden. De aangesloten putten voor de woningen veroorzaken nu reeds een vreselijke stank. De heer Soer is van oordeel, dat de enige manier om stank te vermijden is de afvoer geheel rond te leiden. Nadat de Voorzitter nog had mede gedeeld, dat door het technisch advies bureau der V.N.G. zo spoedig mogelijk een onderzoek zal worden ingesteld, werd zonder hoofdelijke stemming overeen komstig het voorstel van B. en W. be sloten tot wijziging der begrotingen '56 en '57. Crediet in rekening-courant en geldlening. Teneinde op de juist mogelijke wijze in de kasbehoeften van de gemeente te kunnen voorzien, stellen B. en W. voor in principe te besluiten het rekening courant crediet met de n.v. bank voor Nederlandse gemeenten tot 25 juli a.s. te bepalen op maximaal ƒ400.000.en tot het aangaan van kasgeldleningen met nog nader te noemen geldgeefster tot 'n bedrag van 250.000. De heer Dikkers is van mening dat een aanbod voor kasgeldlening met beide handen moet worden aangegrepen, aan gezien de uitvoering van verschillende werken anders moet stagneren. Op een vraag van de heer Brands, deelde de Voorzitter mede, dat de Hel huizerweg nog dit jaar zal worden ver hard. De Cultuurtechnische dienst zal de subsidie-toezegging gestand doen, zo deelde de voorzitter op een vraag van de heer Wansink mede en goedkeuring van de ter inzage gelegen hebbende geld- leningsbesluiten mag verwacht worden. De heer Landeweerd verklaarde blij te zyn met de leningen, doch de vraag kwam bij hem op, brengt aanvaarding van de aanbiedingen geen verplichtingen voor de gemeente, omdat de kasgeldle ning bestemd moet worden voor de fi nanciering van de werkzaamheden aan de Helhuizerweg. Volgens de Voorzitter heeft de Ned. Heidemij. de gemeente een aanbod voor een geldlening gedaan, omdat zij tegen over de gemeente haar goede wil heeft willen tonen na de gerezen' moeilijkhe den omtrent de uitvoering der werk zaamheden aan de Doorlopende Dijk. De gemeente is niet gebonden aan de Ned. Heidemaatschappij, wanneer zij in de toe komst een geldlening wil aangaan. De raad besluit hierna z.h.st. over eenkomstig het voorstel van B. en W. 1 Partiële wijziging van het uitbrei dingsplan in hoofdzaak. Nadat de Voorzitter een korte toelich ting had 'gegeven op het schriftelijk voor stel van B. en W., merkte de heer Jan sen op dat de ontwerper van het plan destijds had moeten zien, dat het onder havige perceel grond als cultuurgrond in gebruik was. De Voorzitter deelde hierop mede dat het plan ontworpen is door de Provin ciale planologische dienst van Overijssel. De fout kwam aan het licht toen B. en W. onlangs een beslissing moesten ne men op een verzoek om bouwvergunning. De heer Rietberg zou nog verder wil len gaan dan B. en W. voorstellen en hij zou nog meer gronden willen bestemmen tot „bos en cultuurgrond". Het is niet praktisch dat de raad tel- 'kens het uitbreidingsplan moet wijzigen als iemanji wil bouwen. De Voorzitter wijst er op, dat B. en W. slechts zelden voorstellen het uitbrei dingsplan te wijzigen om belanghebben den in de gelegenheid te stellen te kun nen bouwen. Bij de beoordeling van de bouwaanvrage is het college tot de con clusie gekomen, dat eèn wijziging van het uitbreidingsplan geboden is, omdat het plan niet met de werkelijkheid in overeenstemming is. Het vervullen van de wens van de heer Rietberg zou betekenen „snijden in eigen vlees". De landbouwers zien* niet in welk een grote schade zij zich zelf berokkenen door het pleit te voeren voor de bouw van boerderijen, die later blijken geen boerderijen te zijn. Vraagt u, zo richtte de Voorzitter zich vat de heer Rietberg, niet meer dan thans kan worden ver kregen. De heer Soer sprak van een mooi be gin, dat volgens de Voorzitter tevens wel eens een mooie einde zou kunnen zijn. De heer Wansink zou uitbreiding wil len geven aan het terrein voor villabouw, want in de Holterberg is ongeveer alles volgebouwd. Er zijn volgens hem zo hier en daar nog wel geschikte terreinen te vinden. De heer Dikkers, die overigens geen bezwaar heeft tegen het bouwen van villa's in de Holterberg, betreurt 't, dat er met de villa's ook steeds meer prik keldraadversperringen" worden aan gebracht. De heer Stuldreher heeft rond zijn terrein in de Holterberg ook al een afrastering geplaatst. Op een vraag van de heer Jansen deelde de Voorzitter mede, dat afraste ring niet kan worden tegengegaan, doch naar de kant van de openbare weg mag geen prikkeldraad worden aangebracht. De heer Jansen deelde mede, dat langs de. Kolweg een afrastering is aange bracht, welke naar de wegzijde glad is, doch naar de binnenkant scherp is. De raad besloot hierna z.h.st. tot vast stelling van de partiële wijziging van het. uitbreidingsplan in hoofdzaak. Een voorstel tot vaststelling van de voorschotten, als bedoeld in artikel 73 der kleuteronderwijswet voor het jaar 1957 voor de bijzondere kleuterscholen werd eveneens z.h.st. aangenomen. De voorschotten zijn berekend op f 1589 voor de Christelijke Kleuterschool en op f 862.03 voor de Protestantse Kleu terschool. De Protestantse Kleuterschool wordt met ingang van 1 augustus 1957 een openbare kleuterschool en het voorschot is in verband hiermede berekend voor de tijd van 7 maanden, zo deelde de Voorzitter de heer Klein Velderman op een desbetreffende vraag mede. Benoeming van een leidster aan de te stichten openbare kleuterschool. De Voorzitter deelde mede, dat nog geen voordracht kon worden aangebod- den, aangezien het onderzoek der solli citanten nog niet beëindigd is. Indien de raad er prijs op stelt reeds thans een hoofdleidster te benoemen, be staat daartegen geen bezwaar, hoewel naar de mening van de Voorzitter beter kan worden gewacht, totdat ook hierom trent advies is ontvangen van de inspec- trice van het kleuteronderwijs. Voor de betrekking van hoofdleidster komt me juffrouw N. Arfman, die een zeer goede proefles heeft gegeven, in aanmerking. De raad gaat er mede accoord beide benoemingen gelijktijdig te doen. Rondvraag. Afgezien van de tijd die de vroedschap nodig had voor het in besloten zitting- behandelde van punt 11 van de agenda, duurde de „Rondvraag" langer dan alle andere punten samen. De heer Veneklaas Slots opende de rij met de mededeling dat hij met verbazing had kennis genomen van het feit, dat B. en W. atweken van het advies der Lichtcommissie inzake het te betalen bedrag voor aansluiting van het perceel van de heer G. Nijenhuis in de buurt schap Heihuizen. De Voorzitter wees er op, dat B. en W. in de praktijk in het algemeen de adviezen der commissie wel opvolgen. Het staat hen echter vrij in andere zin te beslissen. Wat het onderhavige geval betreft zij opgemerkt, dat Nijenhuis „willens en wetens" zijn boerderij heeft gebouwd uitgerekend in de buurtschap Heihuizen. Hij heeft om aansluiting op het elec- trisch net gevraagd en de lichtcommis sie adviseerde een bijdrage te vragen van f 350. In de vergadering van de lichtcom missie verschilde spreker reeds van me ning met de andere leden. De aanslui- tingskosten bedragen in het geheel f 700.Tegen een reductie op de to tale kosten bestaat geen bezwaar, doch het is beslist niet juist dat de gemeente de helft van de kosten betaald. Wan neer iemand bouwt in een uithoek van de gemeente moet hij daarvan ook de consequenties dragen. Nijenhuis heeft bij de bouw overal rekening mee gehouden, echter niet met de vraag welke bijdrage de gemeente van hem zou vragen voor de lichtaansluiting. Door Ged. Staten wordt er steeds op gewezen de bebou wing zoveel mogelijk bij de woonkernen te houden, omdat de water- en licht voorziening alsdan het minst kostbaar is. De bouw op verre afstand van een be bouwde kom kost de gemeenschap altijd geld. Volgens de heer Veneklaas Slots werd in het verleden steeds de helft der aan- sluitingskosten voor rekening der ge meente genomen. De Voorzitter: De, gevalen waarop u het oog hebt verschillen met de onder havige aansluiting. U doelt op een onren dabele groep, waarvan een nieuwe aan sluiting zou deel uitmaken. U huldigt een onjuist standpunt. Nij enhuis wilde bouwen in Heihuizen, om dat de grond daar erg goedkoop was. Het zou dwaas zijn, wanneer de gemeen te f 350.voor haar rekening zou ne men voor de aansluiting op het electri- citeitsnet. Ook de heer Soer verklaarde'met ver ontwaardiging te hebben kennis geno men van de mededeling, dat de voorge stelde bijdrage door B. en W. is verhoogd. Hij vindt het jammer, dat B. en W. het advies van de Lichtcommissie niet heb ben opgevolgd. Tot nog toe is hij er niet van overtuigd, dat het standpunt der commisise fout is geweest. Het heeft heel lang geduurd voordat tot de bouw van een boerderij kon worden overge gaan en allerlei „vertragingen" heeft Nijenhuis veel geld gekost. De Voorzitter verklaarde, dat B. en W., zelfs tegen hun zin, veel in het be lang, van Nijenhuis hebben gedaan. Wethouder Teeseünk merkte op, dat, indien de bijdrage van Nijenhuis te hoog is, in het verleden onrechtvaardig is ge handeld. Hem is iemand bekend, die zijn perceel nog niet wil doen aansluiten, omdat hij een normale bijdrage nog te hoog vindt. Spr. wil geen naam noemen, omdat het oordeel over 's mans finan ciële positie toch verschillend zal lui den. Er is alles gedaan voor Nijenhuis wat maar mogelijk was. In verhouding tot laatstgenoemde bijdrage is de van Nijenhuis gevraagde bijdrage niet onre delijk te noemen. De heer Rietberg mérkte op, dat voor de aansluiting een lagere bijdrage zou zijn gevraagd, wanneer aansluiting 'van enkele percelen tegelijk zou plaats vin den. Dé bouw in de Heihuizen is wel wil lens en wetens geschiedt, doch door een arbeider. Spr. acht de gevraagde bijdrage juist, wanneer zij zou worden gevraagd van een goed gesitueerde landbouwer. Wethouder Teeselink wil het geval- Nijenhuis op dezelfde wijze beoordelen, als de aangelegenheid waarop hij even tevoren doelde. Verschillende leden ver zoeken hem om terwille van de duidelijk heid een naam te noemen, doch hij wenst hierop niet in te gaan. De heer Veneklaas Slots zegt wel een „kwalificatie" te hebben voor het stand punt van B. en W., doch hij acht het beter het zwijgen er toe te doen. De heer Landeweerd heeft geen be zwaar tegen afwijking van het advies der Lichtcommissie, doch de draagkracht der belanghebbenden mag niet uit het oog worden verloren. Het is hem bekend, dat B. en W. Nijen huis er op gewezen hebben niet op de door hem gewenste plaats te bouwen. De heer Dikkers zou willen spreken van een straf, hoewel deze straf dan ook weer niet al te zwaar is, want het gaat slecht som een bedrag van f150.De lichtcommissie adviseert om f 350.bij te dragen, welk bedrag B. en W. willen stellen op f 200. De Voorzitter wijst de gedachte aan Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door MIINHARDÏ'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en. stemmen U weer moedig en rustig. Vrijdag 10 mei, 8 uur, in „Irene": Ge- comb. vergadering C.J.M.V. en C.J.F.V. Zaterdag 11 mei: vergadering van de jeugdgemeenteraad des avonds 7.30 uur ten gemeentehuize. Maandag 13 mei: Algemene Ledenverga dering van de Coöp. Boerenleenbank „Holten" in hotel Holterman, 8 uur (zie adv.). Dinsdag 14 mei: Repetitie Herv. Kerk koor (zie adv.). Donderdag 16 mei: Zomeruitstapje afd. Holten der Plattelandsvrouwen naar Rot terdam. Vertrek 's morgens 7 uur van af O.A.D. Opgave deelname voor 11 mei a.s. Vrijdag 17 mei: Excursie O.L.M. en C.B. T.B. naar ruiverkaveling Nederberg, Gelselaar, enz. Vertrek 8 uur v.m. van af de Smidsbelt (zie ber.). Vrijdag 17 mei: Vergadering V.V.V.-be- stuur met de plaatselijke verenigingen over het V.V.V.-vakantieprogramma, 8 uur, in hotel Holterman. Zaterdag 18 mei: Laatste dag inlevering briefjes brandhout Dijkerhoek bij ge meente-architect (zie off. publ.). Maandag 20 mei, 7.30 uur, in Rehoboth: Jaarvergadering A.R. Jong. Studieclub. Maandag 20 mei, 8 uur: Vergadering van de Jonge Kerk'in Irene. Onder werp van bespreking: „Waar gaan we met ons kind naar toe?" Inleiders de heren Jansma en Tempert te Nijver- dal. en pijn weg* wrijven met DAMPO een strafoplegging van de hand. Het betreft hier het aanvaarden van de con sequenties. Nijenhüis wilde een woning bouwen zonder schuur. Daarvoor hebben B. en W. een bouwvergunning afgege ven, doch aangezien Ged. Staten niet bereid waren bepaalde ontheffingen te verlenen kon de bouw niet doorgaan. Wanneer een schuur werd bijgebouwd kon Nijenhuis een bouwvergunning wor den verleend. De. kosten van de schuur wogen blijkbaar niet zo zwaar, want thans wordt een woning met schuur ge bouwd. Nu B. en W. de bijdrage voor aansluiting op het electriciteitsnet op f 500.hebben bepaald wordt bezwaar gemaakt. Nadat de heer Wansink nog had opge merkt dat Nijenhuis niet verplicht wordt zijn woning aan te sluiten, welk bedrag hem overigens slechts een luttel bedrag wegens renteverlies kost, werd de dis cussie over deze kwestie gesloten. De heer Soer zou de hoek van.de Bosch kampstraat bij de woning van de familie Pakkert opgeknapt willen zien, zo als dit ook is geschied op de hoek van de Schoolstraat-Rietmolenst-raat bij dé wo ning van de heer B. Tukkers. De Voorzitter zegt het met de heer Soer eens te zijn dat hier met niet al te veel kosten veel kan worden verbeterd, maar het wachten is op goedkeuring van de betreffende begrotingspost. Ook stelde de heer Soer de vraag of het een gemeente-ambtenaar is toege staan buiten de gemeente Holten te wo nen. Men zegt dat de tractorchauffeur D. J. Nijhuis van plan is om naar Mar- kelo te verhuizen, wat spr. jammer zou vinden. Een ambtenaar, aldus de Voorzitter, woont in het algemeen in de gemeente, waar hij werkt. Om te voorkomen, dat Nijhuis in de gemeente Markelo gaat wo nen, zou hem een woning in Holten moeten worden toegewezen. Zijn zwa ger, bij wie hij thans inwoont, verhuist binnenkort naar de woning, die thans bewoond wordt door de familie Wolters. Het is Tuitert niet mogelijk Nijhuis op nieuw woonruimte aan te bieden. De Voorzitter zal deze aangelegenheid nader onder ogen zien. Ook zou de heer Soer graag zien, dat aandacht werd geschonken aan de gaten in de Helhuizerweg, ongeveer bij de oprit naar berghotel „De Dieken". De melk boeren hebben hierover klachten geuit. De heer Rietberg deelde mede, dat het inmiddels een maand geleden is, dat de wegencommisie vergaderde. Óp zijn vraag of de wegenschaaf dagelijks op de wegen wordt gebruikt, antwoordde wet houder Wegstapel, voorzitter van de we gencommissie, bevestigend. De heer Veneklaas Slots heeft de laat ste tijd niemand van de gemeente waar genomen op de langs zijn bedrijf lopende zandweg. Volgens de Voorzitter bracht onlangs het gehele college van B. en W. per auto een bezoek aan Espelo, in de hoop dat zij door oud-wethouder Veneklaas Slots (oud-voorzitter van de wegeneommissie) zou worden opg^nerkt, doch dit heeft helaas, zoals thans blijkt, niet zo mogen zijn. De heer Wansink constateerde, dat langs de Espelodijk 'n vracht zand voor een niet onbelangrijk deel op de weg is gedeponeerd. Ter voorkoming van ongelukken zou spr. dit zand verwij derd willen zien. (Doorlezen op pag. 2).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1