K m Eindles Lagere Landbouwschool Jaarvergadering „Schoolkring Dijkerhoek Uit het jaarverslag Centrale Plattelands- bibliotheek blijkt en Al is de leugen nog zo snel AGENDA Vo. 16. Jaargang ZATERDAG 20 APRIL 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD pe abonnementsprijs van dit blad bedraagt j 1.35 p. kwartaal üxtgave van ^stwhnng^.^itennm^Mad" Adv.-prijs: 1—15 m.m. a contant) f 2.—.Iedere m.m. meer f 0.01 A.A ibbec rolen. deun e kei keii [NG mi EN ZIJ GAVEN DEN SOLDATEN VEEL GELD. (Matth. 28 12.) Wat is toch de oorzaak, dat die leden van de joodse raad toch zo verbitterd waren op Jezus? Dat komt omdat zij menen beste mensen te zijn en de zalig heid te verdienen terwijl Jezus tot hen gezegd heeft dat zij ook zondaars zijn en alleen door Zijn genade kunnen zalig worden. Daarom hebben zij Jezus laten kruisigen en kopen zij ook soldaten om, opdat die zullen vertellen dat het lichaam van Jezus des nachts gestolen is. Is er wel één mens die horen wil dat hij een zondaar is en verloren gaat als hij niet zalig wordt door de genade van Jezus Christus? Niemand wil dit graag horen en daarom geloven zovele mensen, ook in Nederland, dat Jezus Christus niet uit de doden is opgestaan. Het is uit met Hem en daarom komt er ook geen oordeelsr dag en is de verdoemenis een belachelijk dreigement van de kerk. De leugen over Jezus wordt grif geloofd, omdat wij die graag willen geloven. Een fatsoenlijk mens komt natuurlijk in de hemel, en daar heb je Jezus Christus niet bij nodig. Is dat nu werkelijk waar? De bijbel zegt het anders en de bijbel krijgt wel gelijk, want zij'is de waarheid En al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Jezus Christus is toch opgestaan en eens komt Hij als de Rechter der wereld. Geloven wij de waarheid nu? Zo niet, bidt dan om te mogen geloven dat Hij voor onze zonden aan het kruis is geweest, en opgewekt is uit de doden tot onze rechtvaardigmaking. Het is heel erg om te laat tot de ontdekking te komen dat we de leugen geloofd en de waarheid niet geloofd hebben. Het is in ons leven de tijd om genade te ontvangen. Wij kunnen nu nog bidden om genade te mogen ontvangen, als we gestorven zijn kan het niet meer. Is de opgestane Heiland ook onze Zaligmaker Dan hebben we voor het oordeel niet te vrezen, want dan zijn onze zonden door Jezus aan het kruis verzoend. Jezus Christus is opgestaan uit de doden. Dat is de waarheid. Die waarheid te geloven geeft een gezegend Paasfeest. Pasen 1957 R. A. H. Vorige week woensdag had in het ihoolgebouw de eindles plaats van de «rlingen der vierde klas van de la- ere landbouwschool. Bij deze eindles waren o.m. aanwezig e heer Ir. W. J. van der Wal, belast iet het Rijkstoezicht op het landbouw- nderwys in Oost-Overijssel, 't plaat- dijk schoolbestuur onder voorzitter- :hap van Mr. W. H. Enklaar, de le en van het dagelijks bestuur der ge- :eente en de vertegenwoordiger van 't Jofdbestuur van de OLM, de heer J. I„i J. Muilerman te Bathmen. Ook ver- u hillende ouders hadden aan de gezon- n uitnodiging gehoor gegeven. Nadat aan de kandidaten voor het nddiploma door het hoofd der school, heer A. J. Snijders, en de vakleer- 'acht landbouwwerktuigen, de heerH. -nid te Hardenberg, verschillende vra- to waren gesteld, werden door Mr. nklaar met een toepasselijk woord de iploma's uitgereikt, waarbij hij de ge- iaagden op het hart bond het geleer- in de praktijk te gaan toepassen. Ir. Van dei- Wal feliciteerde de jon- ïns en ook de ouders met het behaal- leui 5 resultaat, dat een onderling overleg oor de toepassing van het geleerde mon^higt. Hij gaf een overzicht van de lekomstige ontwikkeling van het land- auwonderwijs en spoorde de geslaag- to aan tot verdere studie op de land- lerdf°uwwinterschool of door middel van ^schillende cursussen. Wegens het behalen van het hoogst total punten reikte de heer Muiler- Beig1311 aan J. J. Rensink een boek uit. Namens zijn klasgenoten sprak B. J. arvelink woorden van dank en waar- ering aan het adres van de leerkrach- to en bood daarbij een presentje aan. Het hoofd der school sloot de bijeen- omst, mét de leerlingen er op te wij- to, dat verdere ontwikkeling nodig is, todat de eisen, die de tegenwoordige maatschappij ook aan de boeren stelt, steeds zwaarder worden. Aan de volgende leerlingen werd het diploma uitgereikt: H. J. Aaltink, N 85; B. J. Barvelink, N 64; G. J. Brinks, D 14; E. Haverslag, D 21; H. Koetsier, E 42; E. M. van Schooten, N 34; G. J. Tem pelman, L .11; H. Vincent, Hbk. 17; H. J. Volkerink, N 95; G. D. Haverslag, Hem. ik 19, Raalte en J. J. Rensink, Hem. M 23, Raalte. DIJKERHOEKSE PLATTELANDS. VROUWEN SLOTEN SEIZOEN AF. De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield don derdag van de vorige week haar laatste vergadering in dit seizoen, in het Bonte Paard te Dijkerhoek, welke avond door de dames zelf werd gevuld. Presidente was mevr. Witmer-Huber. Allereerst moest voor mevr. G. van de Brink-Kloosterboer 'n ander bestuurs lid worden gekozen, omdat zij haar be noeming niet had aangenomen. De meeste stemmen verwierf mevr. Hartenberg-Grootendorst, die haar be noeming accepteerde. Hierna werd het jaarlijks reisje be sproken, dat deze keer zal gaan naar het Land van Maas en Waal. In Leerdam zal de bekende glasfabriek worden be zichtigd. De datum werd gesteld op 21 mei of 4 juni. Nadat een kopje koffie was rondge diend, werden een paar films vertoond over de bewerking van het vlas en een, getiteld: „Van koren tot brood". Het wa ren een paar leerzame rolprenten, die zeer in de smaak vielen. Aan liet slot sprak de presidente je gens het nieuw gekozen bestuurslid de hoop uit op een prettige samenwerking en sloot zij de vergadering. Maandag 22 april (Paasmaandag)Bal in Hotel Müller. Aanvang 3 uur. Maandag 22 april (2e Paasdag)Bal in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 23 en woensdag 24 april Schouw waterleidingen. Woensdag 24 april: Ledenvergadering Jong Holten en B.D.V. in hotel Holter- man, 7.30 uur. Woeensdag 24 april: Vanaf 7.30 uur n.m. verzilvering „Paas- en Konninginedag" Bouw- en nevenbedrijven bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstraat 25. Donderdag 25 april 8. uur: Herv. Vrou wenver. Spreekster: Mevr. Hetebrij uit Vollenhove, in „Irene". Donderdag 25 april: Meimarkt (zie adv.) Bal bij M. Kalf sterman en in Amici tia (zie adv.). Maandag 29 april8 uur Alg. verg. Coöp. Boerenleenbank (Holten) in hotel Hol- terman (zie annonce). Maandag 29 april t.m.Wegens vakantie gesloten drogisterij „De Vijzel" (zie adv.). Dinsdag 30 april: Feestavond van de Holtense Oranjevereniging en afd. Holten Volksonderwijs in Amicitia (zie adv.). Donderdag 3 mei 8 uur: Opvoering van het toneelstuk „De Rebel" in gebouw „Bethanië" te Dijkerhoek door de C.J.M.V. Maandag 6 mei: Afleggen vaardigheids- proeven B.B. ACCOUNTANTSKANTOOR POUW - Enterstr, 33 - Rijssen BELASTINGZAKEN Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag. De buurtvereniging „Schoolkring Dij kerhoek" hield zaterdagavond van de vo rige week haar jaarvergadering in „het Bonte Paard" aldaar, welke onder leiding stond van de voorzitter, de heer J. W. Witmer. Na diens welkomstwoordbracht de secretaris, de heer H. Kers, het jaarver slag uit, waaraan wij ontlenen, dat de vereniging 70 leden telt en dat er in het afgelopen jaar o.m. 2 culturele en één gezellige avond werden georganiseerd, die allen zeer in de smaak vielen. Uit het verslag van de penningmees ter, de heer H. Kloosterboer, bleek, dat de inkomsten f 452.50 en de uitgaven f454.89 bedroegen, zodat er een klein nadelig saldo was van f 2.39. Bij de bespreking van het jaarlijkse uit stapje werd de wens geuit om niet zo'n grote tocht te maken maar wat dichter bij huis te blijven. Besloten werd dit jaar de omgeving van Nijmegen te bezoeken en om ongeveer 12 uur te starten. Bij de terugkeer zal voor het avondprogramma Berg en Bos te Apeldoorn worden aan gedaan. Waarschijnlijk zal het reisje in de eerste helft van juni plaats vinden. Langdurig werd gesproken over het in een vorige vergadering reeds aan de orde gestelde onderwerp of het niet beter is ingeval van een overlijden in plaats van een persoonlijk aanzeggen deze kennis geving per rouwbrief te doen. Gezien de tijd die het aanzeggen vraagt en de moei lijkheden, die daardoor voor velen ont staan, waren de aanwezigen over het al gemeen wel van oordeel, dat schriftelijke kennisgeving de voorkeur verdient. Men zal dit voorlopig echter nog wel aan de mensen zelf moeten overlaten. Aan de orde kwam ook de behoefte van een aula op de algemene begraafplaats. Besloten werd hierover in samenwerking met- de buurtschap te Espelo een verzoek aan het gemeentebestur te richten. Voorts werd nog besloten zich tot de gemeente Bathmen te richten om in de Pierigsmars en omgeving enkele brand- kolken of putten te doen maken, aange zien hier in de zomer onvoldoende water is voor brandbeveiliging. Na de pauze werden door onze plaats genoot. de heer H. C. van Leeuwen, ver schillende delen van zijn in aanmaak zijnde film „Hoe Holten leeft en werkt" vertoond, die door de aanwezigen zeer werden gewaardeerd. Met een dankwoord aan de heer Van Leeuwen sloot de voorzitter de bijeen komst. VOLGENDE WEEK MEIMARKT De volgende week donderdag wordt de traditionele Meimarkt gehouden. De ze markt geeft altijd een zeer leven dig beeld. In de eerste plaats door het groot aantal biggen, dat dan wordt aan gevoerd, maar ook door de kramen- markt, waarbij vooral bloemen en plan ten een belangrijk aandeel vormen. Er is door kermisexploitanten voor verschillende vermakelijkheden inge schreven, zodat het geheel een fleurige aanblik kan bieden. Hoewel de kleine markten hun betekenis voor de handel zo goed als verloren hebben, zouden wij de boeren toch willen adviseren het vee, dat zij te verkopen hebben, aan de markt te zetten. De Holtense kooplie den komen zeker een kijkje nemen en getracht zal worden vreemde kooplui aan te trekken. 's Avonds zal er voor de jongelui ge legenheid zijn een dansje te maken, blijkens een advertentie in dit nummer. MET DE LEKTUURVOORZIE- NING IN HOLTEN IE HET ON VOLDOENDE GESTELD. Het jaarverslag over 1956 van de Cen trale Plattelandsbibliotheek voor Over ijssel geeft een uitvoerig overzicht van de veelzijdige activiteiten van deze boe- kencentrale in ons gewtest over het afge lopen jaar. Het geeft behalve een inzicht in de financiële toestand der bibliotheek een uitvoerig overzicht van het aantal boe ken dat in bezit was van en het aantal uitleningen, dat plaats vond door de 9 uitleenbibliotheken van de afzonderlijke stichtingen waaruit de centrale bestaat (Dedems vaart, Hardenberg, Nijverdal, Ommen, Raalte, Rijssen, Vriezenveen, Vroomshoop en Wierden) met een vier tal filialen, door de 95 dorps- en buurt schapbibliotheken en 18 schoolbliotheken, alsmede een in enkele regels gestelde toe komst-analyse. Het 'boekenbezit van de C.P.B.O. steeg van 36552 banden in 1955 tot 47960 ban den in 1956. Aangekocht werden 11558, ten geschenke ontvangen 154 en verwij derd 304 banden, aldus het verslag, zo dat een netto toename van 11408 boe ken genoteerd kon worden, waarna dan een specificatie naar de aard en inhoud der boeken volgt. Hieruit blijkt, dat de bibliotheek lang niet allemaal romanne tjes bevat, maar dat zij naast een groot aantal studieboeken een hoeveelheid lec tuur bevat van een zeer gedifferenciëerde inhoud, zodat in deze bibliotheek beslist voor „elck wat wils" aanwezig is. Ondanks de aanmerkelijke toena me van 'het aantal boeken, zo zegt het verslag verder, namen de moeilijkheden om in de behoefte der lezers te voor zien, aanmerkelijk toe, niet het minst door het nog steeds ontbreken van een wissel-reserve in de centrale. Tijdige ver vanging van de boeken, welke gerepa reerd of overgebonden moesten worden was niet mogelijk, zodat de collecties la ter klaar kwamen dan het vorige jaar en in de loop van het winterseizoen ge middeld 10 nagezonden moest worden, een vertraging die lastig voor de beheer ders was en onnodige uitgebreide admi nistratie in de centrale bibliotheek ver oorzaakte. TOEKOMSTBEELD. Een berekening van het totaal aantal boeken, dat nodig zou zijn wanneer het platteland van Overijssel eenzelfde en dus redelijk voorzieningspeil zou berei ken als de steden, anders gezegd, de achterstand van een halve eeuw op de steden zou inhalen, gaf als resultaat een totaal van 17.000 boeken, hetgeen neer komt op 1 boek per 2 inwoners. De CPBO zal dus in de komende jaren nog 120.000 boeken moeten „groeien", waarvoor een investering nodig zal zijn van ongeveer 800.000.—. Blijkens de balans werd aan boeken ge ïnvesteerd 128.242,68 en tot en met '56 afgeschreven 69.246,24, zodat de boek waarde der banden momenteel 58.996,44 bedraagt. De exploitatierekening sloot met een nadelig saldo van 2483,21, waardoor de totale nadelige saldi stegen tot ƒ21.981,45 Het nadelig saldo 1956 kon slechts bin nen de perken blijven door de afschrij vingstermijn op de boeken te verlengen van 4 tot 6 jaar, waardoor op afschrij vingen ruim 8.000.- „bespaard" werd, door het personeel niet te doen'delen in de 3 uitkering 1955 en de 6 verho ging 1956 te laten ingaan op 1 januari 1957. IN HOLTEN Het jaarverslag is naar het ons voor komt wat in „mineur" gesteld, maar liet bevat ten opzichte van onze gemeente de nauwelijks verholen klacht, dat het met de lectuurvoorziening in Holten niet ai te best gesteld is. Gezegd wordt: „De bibliotheken in de buurtschappen van de gemeente Holten, n.l. Dijkerhoek en Espelo, leenden meer uit dan vorige jaren, terwijl de biblio theek in het dorp een kleine verminde ring te zien gaf. De oorzaak hiervan is gelegen in het te klein aantal boeken (gevolg van een te lage subsidié van de gemeente), alsmede in de zeer bekrom pen uitleenruimte. Hopelijk kan in deze situatie binnen niet te lange tijd verbe tering gebracht worden, wellicht door combinatie met de gemeente Markelo, waar de uitleenruimte wel geschikt is." Bekijken we de statistiek van de bi bliotheken, dan zien we voor Holten aant. boekenledenuitl. Dijkerhoek 100 24 719 Espelo 100 39 615 Holten 545 134- 6869 Totaal 745 197 8203 Het is wel duidelijk, dat voor een ge meente van bijna 1200 gezinnen 'n aan tal leden (lezers) van 197 te gering is. Feitelijk mag in geen enkel gezin de mo gelijkheid om een goed boek te lezen ont breken, al weten wij wel, dat velen daar zeer tot hun eigen ongerief niet meer aan toekomen. Wat de juiste oor zaak is, dat de plattelandsbibliotheek, die toch ook een cultureel zeef belangrijk doel nastreeft, bij de ingezetenen nog niet voldoende aantrekkingskracht be zit, weten wij niet. lVel is ons bekend dat het aantal boeken waaronder nog een groot aantal jeugdboeken niet vol doende is en dat de mooie boeken ge regeld uitgeleend zijn, zodat de lezers te dikwijls teleurgesteld worden. De gemeente Holten betaalt aan de C.P.B.O. een subsidie van ƒ540.per jaar. Wij weten niet op welke basis bier voor aan de plaatselijke bibliotheken boe ken verstrekt worden, maar indien dit bedrag niet voldoende mocht zijn om een groter en meer gedifferenciëerd boeken bezit te verkrijgen, dan dient toch ern stig overwogen of niet een hoger bedrag kan worden uitgetrokken of op andere wijze in een financiële bijdrage kan wor den voorzien. Ligt hier niet een dankba re taak voor de drie coöperaties en de grote zakenlieden in onze gemeente Hoe men zich een oplossing in combinatie met Markelo voorstelt is ons niet duidelijk. Hierin kan weinig aantrekkelijks schui len en zij zou ook in strijd zijn met onze „plaatselijk trots". Het is niet alleen een kwestie van ont spanning, maar bovenal ook van de ont wikkeling onzer bevolking, dat hier een betere voorziening moet worden getrof fen. Wat ideer propaganda voor het goe de boek zal de belangstelling zeker doen toenemen. Ons blad wil hier gaarne het zijne toe bijdragen. Ook ten aanzien van de uitleenruimte, die beslist onvoldoende is, zullen maatre gelen moeten worden getroffen. Wij hebben bewondering voor de da mes W. E. Wolters, R. Bal-Keiler, M. Bal en M. Schuppert, die zich jaar in jaar uit geheel belangeloos inspannen om onze ingezetenen van lectuur te voor zien. Zij mogen hiervoor wel eens in het zonnetje worden gezet. Tenslotte zij nog vermeld Ds. K. van Drimmelen, leidster van het Ned. Herv. Vormingscentrum „Den Alerdinck" te Heino en Ds. G. Lugtigheid, tot voor kort Geref. predikant te Zwolle, als adviseurs medewerkten aan de selectie van het boe kenbezit, speciaal ten behoeve van de protestant christelijke'lezers. Ds. Lug tigheid heeft hiervan wegens zijn vertrek naar Maarn af moeten zien. Men vond Ds. O. Jager te Almelo bereid zijn func tie over te nemen. TONEELUITVOERING OP KONINGINNEDAG Zoals uit een advertentie in dit blad blijkt, organiseren de Holtense Oranje vereniging en de afd. van Volksonder wijs op 30 april a.s. (verjaardag van H.M. de Koningin) een feestavond in Amicitia. Voor deze verenigingen treedt de Hol tense Toneelvereniging op met het blij spel: De dochter van de baas. Leden van de gemelde verenigingen en belangstellenden wordt in eigen be lang en om teleurstellingen te voorko men ten sterkste aangeraden van#' de betreffende advertentie kennis te nemen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1