N' Sociale verzekering voor huispersoneel (I) 1 PLAATSELIJK NIEUWS AGENDA PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND willen rzocht aat laarna vaarin igeven prich- n een RING No. 15. Jaargang 9. ZATERDAG 13 APRIL 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,yHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 51,8.1 - £,14 Adv.-prijs115 m.rn. (dcontant) f 2.Iedere m.m. meer ƒ0.07 De invoering van de algemene ouder domsvoorziening heeft in het bedrijfs leven tot heel wat rekensommen aan leiding gegeven. Echter niet alleen het bedrijfsleven, ook menig huisvrouw heeft met deze wet te maken, als ze n.1. voor korter of langer tijd een hulp ia de huishouding of een werkster in dienst heeft. Omdat niet alleen de voorschriften van de nieuwe wet, maar ook de spel regels van de andere sociale verzeke ringswetten voor de huisvrouw vaak onbekend zijn, willen we trachten in dit artikel dit alles duidelijk te maken. Over welk huispersoneel gaat het? In dit artikel hebben wij alleen dat huispersoneel op het oog, dat alleen in de huishouding van een particulier werkt. Dus de hulp in de huishouding van een leraar, van een ambtenaar, van een boekhouder e.d., in het algemeen dus iemand, die niet zelf een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent. Dienstmeisjes en werksters, die behal ve in de huishouding, ook in 't bedrijf of beroep werken (schoonmaken van winkel of kantoor bijv.) laten wij bui ten beschouwing. Voor welke wetten verzekerd? Het huispersoneel, dat uitsluitend in de huishouding werkt, is alleen verze kerd voor de ziektewet, het zieken- fondsbesluit, de invaliditeitswet en de algemene ouderdomswet. Voor de in validiteitswet is men altijd verzekerd, ook al werkt men maar één dag per week. Voor de algemene ouderdoms wet is de werknemer alleen verzekerd [als zij op meer dan twee dagen in de zelfde betrekking werkt. Van 'n werk ster, die twee halve dagen komt, be hoeft dus geen premie te worden inge houden. Voor de ziektewet en' het zie- kenfondsenbesluit is het huispersoneel lechts verzekerd als het inwonend is, >f als ten minste vijf dagen per week lij dezelfde werkgever wordt gewerkt. Voorbeelden. 1. Een werkster komt alleen vrijdags morgens. Zij is alleen verzekerd krach tens de invaliditeitswet. Mevrouw moet op haar rentekaart dus elke week een dagzegel plakken. Op 't loon mag geen premie worden ingehouden. 2. Een morgenmeisje werkt op vier ochtenden per week. Zij is verzekerd voor de invaliditeitswet en voor de al gemene ouderdomswet. Op de rente- kaart moeten per week 4 dagzegèls wonden geplakt. Daar een weekzegel iets goedkoper is dan 4 dagzegels, is het in zo'n geval eenvoudiger om een weekzegel te plakken. De premie voor de algemene ouderdomsvoorziening moet op het loon worden ingehouden en eens per halfjaar aan de Ontvanger der Belastingen worden afgedragen. Daar in de praktijk meestal een netto loon wordt afgesproken, komt het hier op neer, dat Mevrouw bovendien de premie Apw betaalt, zodat het wer kelijke loon hoger is dan het uitbe taalde bedrag. Eigenlijk zou de premie dus ook over een hoger bedrag moeten v/orden berekend. Volgens een aante kening op de tabel is dit echter niet nodig. De premie wordt dus betaald op grond van het netto-loon. 3. Tenslotte geven wij nog een voor beeld van een dienstbode, die gehele dagen werkt en bovendien kost ,en in woning geniet. Dit meisje is verzekerd voor de invaliditeitswet, voor de ziek tewet, voor het ziekenfondsbesluit en voor de algemene ouderdomswet. Wetten, die niet van toepassing zijn. Huispersoneel is niet verzekerd voor de werkloosheidswet, de kinderbijslag wet en de ongevallenwet. In te houden premie. Nu wij hebben vastgesteld welke wet ten in bepaalde gevallen van toepas sing zijn, komt de vraag aan de orde of op he't loon ook premie moet worden ingehouden en zo ja, ,hoeveel. Voor de invaliditeitswet mag geen premie wor den ingehouden. De verschillende ren tezegels komen dus geheel voor reke ning van Mevrouw. De premie, die volgens de algemene ouderdomswet is verschuldigd, kan zeer eenvoudig worden afgelezen uit een tabel. Deze tabel, waarin ook de even tueel te betalen loonbelasting is ver meld, bestaat uit twee delen, n.l. één voor inwonend personeel en één voor uitwonend personeel. De verschuldigde premie wordt vastgesteld op grond van het loon in geld dat wordt uitbetaald. Met z.g. verstrekkingen in natura, zo als een koffiemaaltijd of een warme maaltijd, behoeft dus geen rekening te worden gehouden. Het bepalen van de premie AOW is daardoor wel zeer eenvoudig. Hetzelf de geldt van de loonbelasting. Van de premie voor de ziektewet moet 1 pet. van het loon worden ingehouden, ter wijl 't werknemersaandeel van de pre mie voor het ziekenfondsbesluit 2,1 pet. bedraagtv In een volgend artikel zullen wij en kele voorbeelden van loonberekenin- gen geven. Tevens zullen wij dan be handelen hoe de verschuldigde premie moet worden betaald of afgedragen. ORANJEFEEST IN HET SPORTDAL Zoals reeds eerder gemeld is, hadden besturen van de beide plaatselijke Oranjeverenigingen in principe beslo ten op de middag van 30 april (verjaar- van 'H.M. Koningin Juliana) een gezamenlijk buitenfeest te organiseren. Op de vergadering van dinsdag 2 april hebben deze plannen vaste vorm ge kregen. Wijzigingen voorbehouden, zal het volgende programma worden afge werkt: 1.30 uur: Rondgang van HMV door 't dorp. 2.— uur: Opening Oranjefeest in het Sportdal door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar. Voetbalwedstrijd. Volleybalwedstrijd. Flessenrace. Stoelendans. De voetbalwedstrijd zal worden ge speeld door een Ulo-elftal en een elftal samen te stellen uit leerlingen van an dere middelbare scholen. De scholieren, die in aanmerking wen sen te komen voor een plaatsje in het laatst bedoeld elftal, kunnen zich opge ven bij A. Westerik of J. Kalf sterman (slagery). De deelname aan de verschillende spelletjes is opengesteld voor ieder, die geen leerling meer is van een der la gere scholen. Voor de volleybalwedstrijd zijn on derhandelingen gaande tussen de plaat selijke vereniging en een ploeg uit de Hongaren uit „Twenhaarsveld". De besturen van de beide Oranjever enigingen hebben weer een poging ge waagd om gezamenlijk 'n Oranjefeest te organiseren. Deze poging kan alleen slagen als alle Holtenaren meewerken. Toon uw belangstelling en doe spon taan mee aan de verschillende spelle tjes. Blijkens een advertentie in dit num ber zal er op het terrein snoep, vis, s enz. verkrijgbaar zijn. VERGEET VOORAL OOK NIET OP 30 APRIL DE VLAG UIT TE STEKEN! CHR. PLATTELANDSVROUWEN VERGADERDEN Donderdagavond 4 april kwamen de leden van de afdeling Holten van de Chr. Bond van Plattelandsvrouwen in gebouw „Rehoboth" in vergadering bij een. De presidente, mevr. J. Rietberg-van Lindenberg, opende de vergadering en liet zingen Psalm 25 vers 4, waarna zij voorging in gebed. Daarna werd gele zen Jesaja 53. De notulen werden deze keer op leuke wijze gememoreerd door de dames A. en J. Stam. Na 'n kort woord van wel kom door de presidente, mevr. Riet berg, kreeg het forum, bestaande uit mevr. Otten-Stam, mevr. Veldhuis- Maag, mej. H. Veldhuis en mej. H. Bos- schers, gelegenheid om de vragen, die waren binnengekomen, te beantwoor den. Verschillende praktische vragen werden tof tevredenheid beantwoord. Na de pauze had bestuursverkiezing plaats. Als tweede presidente werd ge kozen mevr. Heeres-Algra en tot pen- ningmeesteresse mevr. Otten-Stam. Met vrijwel algemene instemming werd besloten tot het maken van een uitstapje. Het bestuur zal de vele mo gelijkheden onder ogen zien. Gedacht wordt aan Keukenhof, bloemencorso of NCRV-studio te Hilversum. Na het gezamenlijk zingen van het bekende Beveel gerust uw wegen'sloot mevr. Wiggers-Aanstoot deze leerzame vergadering met dankgebed. HOOIBERG BRANDDE AF Zaterdagavond werd de Holtense brandweeer gealarmeerd voor een brand in het Holterbroek. Het bleek, dat een hooiberg van de heer J. W. Kevelam in de brand stond aan de Dorperdijk, inhoudendende nog ongeveer 4 voer hooi. Aangezien er in deze omgeving geen belendingen zijn, die gevaar,liepen en de berg met hooi toch niet meer te redden was, is de brandweer, die wel in de ga rage was opgekomen, niet uitgerukt. Men heeft 'het vuur deze keer zijn prooi ge laten. Omtrent de oorzaak van de brand is niets bekend. Het vuurtjes stoken voor Pasen zal er echter wel niet vreemd aan zijn. TANDARTS STEUNENBERG SPRAK VOOR DE ESPELOSE PLATTELANDSVROUWEN De afdeling Espelo van de Plattelands vrouwen had dinsdag 9 april haar laat ste bijeenkomst van dit seizoen, waarbij de heer H. F. Steunenberg een onder houdende causerie hield over tandver- zorging. Na een inleiding over de functie van 't gebit, die bij dieren weer heel anders gericht kan zijn, afhankelijk van hun leefwijze, liet de heer Steunenberg met behulp van twee filmstrips, de aanwezi gen zien, hoe belangrijk tandverzorging is. De eerste filmstrip ging hoofdzakelijk over het schoonhouden van de tanden. Onder het melkgebit zitten reeds de kie men van de blijvende tanden en kiezen. Wordt het melkgebit verwaarloosd, dan wreekt zich dat op het blijvende gebit, zodat het tandenpoetsen al in de kleu terperiode beginnen moet. De beelden lieten duidelijk zien, hoe dit gebeuren moet. Na de eerste strip werd pauze gehou den, waarna het tweede filmpje gedraaid werd, dat hoofdzakelijk ging over de ver richtingen door de tandarts. Hierbij wees de heer Steunenberg er op, hoe goed het is, als kinderen al vroeg met het regel matig bezoek aan de tandarts vertrouwd raken, waarbij de ouders een goede in vloed kunnen uitoefenen. Zijn er klach ten, en dit geldt voor iedereen, van maar de geringste pijn, dan is het noodzake lijk, de tandarts spoedig te raadplegen, want bij vroeg ingrijpen door deze kan veel gered worden, wat anders verloren zou gaan. Ook kunnen ontstekingen aan tandwortels ziekten veroorzaken, die ogenschijnlijk met het gebit niets te ma ken hebben. De voorzitster, mevr. J. R. Wierda- Postma, bedankte de heer Steunenberg heel hartelijk voor zijn leerzame lezing. Na enkele besprekingen, o.a. over 'n reisje, werd deze goed bezochte verga dering gesloten. METAALBEWERKERS HIELDEN FAMILIE-AVOND De afdeling Holten van de A.lgem. Ned. Bedrijfsbond voor de Metaalnijverheid en de Electrotechn;sche industrie hield woensdagavond in zaal Maats een goed bezochte jaarvergadering en familie- contactavond onder leiding van de voor zitter, de heer A. Nijhof. Na het openingswoord van de voor zitter werd overgegaan tot bespreking van het schriftelijk aan de leden toege zonden jaarverslag van de afdeling. Met dank voor de goede verzorging van dit verslag aan de secretaris en de penning meester, de heren G. Wierbos en G. J. Kastenberg werd het met algemene stem. men goedgekeurd. De afdeling boekte een batig saldo van 48.20. In de plaats van het aftredende lid der kas-commissie, de heer M. Pasop, werd aangewezen de heer B. J. Paalman. De districtsbestuurder, de heer C. J. van Amsterdam gaf hierna een korte uit eenzetting van de wet op het ontslag recht van 1945, de bestedingsbeperking en van de wijze waarop de contributie der leden besteed wordt. Hij constateerde met grote voldoening, dat de jonge af deling met op 1 januari 1956 27 leden tellend, thans is opgeklommen tot 36 leden. Hij sprak daarbij de hoop uit, dat elke georganiseerde de weg tot de bond moge vinden om nog sterker te staan bij de belangenbehartiging der le den De avond werd verder op gezellige wij ze doorgebracht, waarna de voorzitter aan het slot het gezelschap dank bracht voor de genoten ontspanning en de dis trictsbestuurder voor zijn causerie. TWEE EERSTE PRIJZEN Op de woensdag te Raalte gehouden Paasveetentoonstelling werden door sla ger Dolman twee eerste prijzen behaald. Op de te Rijssen gehouden tentoon stelling zag de heer Dolman zijn inzen dingen bekroond met 2 eerste en twee ereprijzen. ZUIVELBEWERKERS VIERDEN 10-JARIG BESTAAN De afdeling Zuivel van de plaatselijke A.N.A.B.-afdeling herdacht vrijdag van de vorige week met de dames van de leden haar tweede lustrum in de zaal van café Maats. Om 8 uur opende de voorzitter, de heer H. Soer, deze feestelijke bijeenkomst en heette daarbij in het bijzonder wel kom de heer Js. Mossink, die deze avond met zijn muziek kwam opluisteren. Er werd „hersengymnastiek" en „wie doet het uit de doeken" gedaan, terwijl ondertussen op ruime schaal werd ge- tracteerd. Het laatste deel van het programma werd gevormd door het optreden van 'n forum, dat heel wat vragen te beant woorden kreeg. Het is niet doenlijk deze vragen alle op te sommen maar als één der belangrijkste mag genoemd worden „Kan een goed christen lid zijn van het N.V.V.?" Het antwoord van alle forum leden luidde „Ja" Nadat men enige tijd gezellig bijeen was gebleven sloot de voorzitter om pl. m. 12 uur deze feestavond met een wel thuis. PROPAGANDA ROODE KRUIS De propaganda-afdeling van het Ned. Roode Kruis gaf vrijdag in Amicitia in samenwerking met de plaatselijke afde ling een film-avond, waarvoor een flinke belangstelling bestond. Men had dan ook een actueel program ma samengesteld met als hoofdfilm „De laatste brug" met Maria Schell in de hoofdrol. Deze film handelt over de strijd van de Joegoslavische partisanen tegen de Duitse bezetting in de tweede we reldoorlog. Verder werd de Roode Kruisfilm over de lectuurvoorziening, waarin één van de vele taken van het Roode Kruis wordt belicht, vertoond en kwamen Abboth en Costello op het witte doek als de ko mische noot in dit programma. Deze avond werd geopend door de penningmeester van de plaatselijke Roo de Kruis-afdeling, de heer J. A. Broek huizen, die een overzicht gaf van de vele taken, welke het Roode Kruis ver vult, ook in vredestijd, en er vooral op wees, dat daarvoor zeer veel geld nodig is. Een kleine verloting bracht ruim zestig gulden op. Voor ruim 140 kinderen werd 's mid dags een kindervoorstelling gegeven. Be halve een filmpje met de beide genoem de komieken, werd de kinderen de rol prent 'over de lectuurvoorziening „Klei ne moeite, grote vreugde" vertoond en kregen zij enkele tekenfilmpjes en de wa tersnoodramp te zien, waarin het Roo de Kruiswerk eveneens naar voren treedt. Het was een geslaagde propaganda- dag, die weer enig geld in het laadje bracht. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: 1 leerboek; 1 padvinders- riem; 1 paar kinderwantjes; 1 pet; 1 zwarte bouvier; 1 armband. Verloren: 1 achterbumper van auto; 1 hond boxer en 1 armband. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Holten, tel. 352. WIJZIGING ZITTINGEN PLATTELANDSBIBLIOTHEEK Men verzoekt ons te melden, dat de, plattelandsbibliotheek in plaats van op vrijdag a.s. (Goede Vrijdag) geopend zal zijn op donderdag daaraan voorafgaan de, wegens vakantie, daarna de eerstvol gende uitlening zal zijn op vrijdag 3 mei. HELLENDOORN Fraaie D.K. W.-show in „De Kroon" Op maandag 15, dinsdag 16 en woens dag 17 april a.s. wordt in „De Kroon" te Hellendoorn een autoshow gehouden door het bekende automobielbedrijf Dolf v. d. Broeke te Wierden. (Zie adv. in dit nummer). De niet minder bekende DKW en BMW automobielen worden er in ver schillende typen tentoongesteld. Tevens is er op deze show alle gele genheid rustig en deskundig voorlich ting te ontvangen omtrent alle proble men, die zich voordoen voor het per soonlijk gebruik van een auto, als wel voor besteldiensten en dergelijke. DKW en BMW hebben een reputatie verkregen en vooral de laatste tijd zijn de vorderingen, die deze merken heb ben gemaakt, bizonder opvallend. Het is vooral de vraag naar economisch ver antwoord gebruik van personen- en be stelauto's, die de belangstelling gaande houdt. Hier worden zowel personenwagens als bestelauto's getoond. De tentoonstelling zal voor het groot ste deel bestaan uit 'n inzending DKW's in de nieuwste, bizonder fraaie uitvoe ring. De DKW '57 is een hoogst aantrekke lijke, gerieflijke en sierlijke wagen met een verhoogde capaciteit en een keur van moderne snufjes. Het motorvermo gen is opgevoerd van 30 tot 40 pk; de kruissnelheid van 120 tot 125 km per urn*. De wagen is leverbaar in vele; kleuren en kleurencombinaties; mede daardoor is de expositie zo bizonder attractief geworden. Een aantrekkelijk en decoratief ele ment temidden van alle DKW's wordt gevormd door de forse 6-cylinder BMW (72 pk, kruissnelheid 145 km per uur). Verder vindt men op de show dan nog de BMW-Isetta, het vlotte, vierwielige wagentje, dat voor vele liefhebbers een uitkomst kan bieden. Kleur en fleur geven aan deze show- Van den Broeke een fris en levendig aanzien. Het geeft de bezoekers een verrassend beeld van een der jongste ontwikkelingen op de Duitse automo- bielmarkt. Automobielbedrijf v. d. Broeke ver wacht, dat velen van de gelegenheid ge bruik zullen maken om zich van de voortreffelijke eigenschappen en het economisch gebruik vain de DKW en de BMW automobielen te overtuigen. Er is drie dagen show, zodat ieder wel gelegenheid kan vinden even een kijkje te nemen. Maandag 8-15 aprilInlevering formulie ren deelname varkensfokdag te Goor. Zaterdagmiddag 13 april: Lompeninza meling in dorp en naaste omgeving ten bate van „H.M.V." Zaterdag 13 april, 8 uur: Jaarvergade ring buurtvereniging Schoolkring Dij- kerhoek in 't Bonte Paard. Maandag 15 april, 8 uur: Ledenverga dering afdeling O.L.M. bij M. Kalf- sterman. O.a. bespreking Ziekteverze kering.,, Maandag 15 april: 8 uur Voorjaarsverga dering afd. Holten Chr. Nat. Vakver bond in gebouw „Irene" (zie adv.). Maandag 15 april: 8 uur vergadering Jonge Kerk in „Irene". Maandag 22 april (Paasmaandag)Bal in Hotel Müller. Aanvang 3 uur. Dinsdag 23 en woensdag 24 april Schouw waterleidingen. Maandag 29 april8 uur Alg. verg. Coöp. Boerenleenbank (Holten) in hotel Hol- terman (zie annonce). Maandag 6 mei: Afleggen vaardigheids- proeven B.B. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds. Ad- dink (bevestiging nieuwe lidmaten) en 3 uur Ds. Israël (bevestiging nieuwe di lidmaten). In beide diensten extra collecte voor opleiding predikanten. Goede Vrijdag. 10 uur Ds. Addink (Vie ring H. Avondmaal en Dankzegging) en 7 uur Ds. Israël (viering H. Avond maal en Dankzegging) Dijkerhoek. Zondag 14 april geen dienst. Goede Vrijdag. 10 uur Ds. Israël (vie ring H. Avondmaal en Dankzegging. Geref. Kerk. 9.30 en 3 uur Ds. Hoog kamp (Bed. H. Avondmaal en Dank zegging) Goede Vrijdag. 10 uur Ds. Hoogkamp. Geboren: Gerritdina, d.v. H. W. Ver veda en F. Stam, Look 50. Frederika, d.v. J. Kraaijeveld en P. A. van der Beek, Stationsstraat 5. Harmina, d.v. A. A. Vincent en D. Bronsvoort, La- renseweg 41. Maria, d.v. G. J. Rensen en H. H. Rietberg, Espelo 79. Ondertrouwd: G. M. Traanman, 27 jr., en: M. W. Hoogvliet, 24 jr., beiden wo nende te Holten. D. J. van Ark, 26 jr., wonende te Hengelo (Ov.), en: H. J. Koopman, 24 jr., jyonende te Holten'. Gehuwd: C. Sprokkereef, 27 jr., en: H. J. Slotman, 23 jr., beiden wonende te Holten. Overleden: A. Overmeen, 68 jaar, Beu- seberg 167. VERPLEGIN GS ARTIKELEN GROENE KRUIS. Door een -misverstand is in de aan kondiging van de vereniging „Het Groene Kruis" in ons vorige nummer 'n onjuiste mededeling gedaan omtrent het afhalen en inleveren van verplegingsar- tikelen en magazijngoederen. In de adver tentiekolommen van dit nummer is een rectificatie opgenomen. LEDENVERGADERING A.N.B. De afdeling Holten van de Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond hield dinsdag 9 april j.l. haar jaarvergadering in de zaal van de heer J. Maats. De vergadering werd geopend door de voorzitter, de heer A. Paalman, die alle aanwezigen hartelijk welkom heet te en verder mededeelde, dat 't bonds raadslid, de heer Homan uit Almelo, verhinderd was deze avond bij te wo nen en dat ook de districtsbestuurder, de heer Timmer uit Deventer, voor deze avond reeds bezet was. De notulen werden zonder opmerking goedgekeurd en enkele ingekomen stuk ken behandeld. Uit 't financieel verslag van de pen ningmeester, de heer G. H. Oplaat, bleek, dat het afgelopen boekjaar 'n batig saldo had opgeleverd. Nadat door de kascommissie rapport was uitgebracht betreffende het finan cieel verslag, dat gunstig luidde, werd de penningmeester onder dankzegging voor zijn gunstig beheer gedechargeerd en werden ook de controleurs bedankt voor hun arbeid. In de plaats van de heer J. Aaftink werd als zodanig be noemd de heer G. J. Aaftink. Besloten werd in de komende winter maanden iemand van het hoofdbestuur te laten komen voor een causerie en de huishoudelijke jaarvergadering 'n fees telijk tintje te geven, waarbij ook de vrouwen en verloofden uitgenodigd, zullen worden. Dit voorstel van de heer Oplaat werd met algemene stemmen aangenomen. Na een korte rondvraag, waarbij en kele bondsaangelegenheden werden be sproken, werd de bode, de heer Schöp- pers lof toegezwaaid voor het werk, dat hij voor de afdeling doet. Hierna volg de sluiting van deze zeer geanimeerde vergadering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1