Nieuwe turnhal officieel in gebruik genomen K Er komt een groot Paasvuur I -1 :K PREDIKBEURTEN AGENDA [0l 14. Jaargang 9. ZATERDAG 6 APRIL 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,^Eoltena NiewAsblad" te Holten. Telef. K 5J83 -S3J, Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meer 0.07 Met een eenvoudige plechtigheid is vrij- igavond van de vorige week het nieuwe nnnastieklokaal aan de Tuinstraat in ebruik genomen, dat bestemd is voor lichamelijke opvoeding van de leer- Dgen der vijf lagere scholen in onze ge- leente en waarvan ook de gymnastiekaf. ïling van de Sportvereniging „Bato" ihet vervolg gebruik mag maken. Behalve het dagelijks bestuur der ge- ieente en de leden van de raad, waren deze plechtigheid tegenwoordig de ispecteur van het lager onderwijs in de ispectie Deventer, de heer A. L. Bubel zijn echtgenote, de rijksconsulent voor - s lichamelijke opvoeding, de heer E. J. m Koningsveld, de gemeente-architect, heef Louwerse met zijn echtgenote zijn medewerkers, vele leden van het nderwijzend personeel, tal van aanne- ners en verdere genodigden. De dames- en jongensafdeling van Bato" en de volleybal-club leverden ter pluistefing van deze avond een spor- ieve bijdrage. Door de voortdurende goede zorgen in het gemeentebestuur voor het on er wijs en door zijn voortvarendheid bij e ontwikkeling dezer bouwplannen, is lolten een turnhal rijker geworden, die a grote behoefte zal voorzien, maar die standkoming van deze prachtige turn hal, dan misschien niet de volle instem ming hebben gevonden en deze mensen hebben daarbij wellicht gedacht aan de aanleg van wegen, elektrisch licht en waterleiding. Maar een gymnastieklo kaal is iets, dat indachtig zijnde aan de wijsheid der oude Grieken „Mens sana in corporé sano" (een gezonde ziel in een gezond lichaam), noodzakelijk is voor de lichamelijke opvoeding van de jeugd. De kansen zijn op het juiste mo ment benut en men heeft met deze bouw dan ook een gelukkige greep gedaan. Hiervoor is veel dank verschuldigd aan de inspecteur van het lager onderwijs en de rijksconsulent voor de lichamelijke opvoeding, de heer E. J. van Konings veld te Deventer, jegens wie de burge meester dan ook gaarne deze dank wil de uitspreken. Hij bracht hulde aan de gemeente-ar chitect, de heer J. Louwerse, die het plan ontwierp en het in samenwerking met de heren D. J. Bulsink en A. J. Stokreef deed uitvoeren. Ook de aannemers bracht hij dank voor de goede zorgen, die zij aan dit mooie gebouw hebben besteed. U zult ons hier niet aan de rekstok zien, zei de burgemeester, maar ik draag het gebouw gaarne over aan de leerkrachten van de l.o. en u.l.o.-scholen en aan de gymnastiekvereniging „Bato", die 't te gen betaling van een vergoeding mag ge bruiken. De heer Dubel wees op de grote door tastendheid, die vooral de burgemeester het onderwijzend personeel. De raad, al dus de heer Brouwer, heeft het onder wijs een grote dienst bewezen, zonder de u.l.o.-school zou het lokaal reeds van maandag tot en met vrijdag volledig zijn bezet. Maar men gaat ook nog wel naar het Sportdal. Deze uitgave is ten volle verantwoord, omdat zij volledig tot haar recht zal komen aan het on derwijs, dat hoge eisen stelt. De gemeente-architect, de heer Lou werse, bracht de burgemeester dank voor zijn vriendelijke woorden, en sprak zijn erkentelijkheid uit voor de adviezen van de heer Van Koningsveld. Over 't werk van de aannemers, de heren Achterkamp en Dollekamp en hun onder-aannemers was hij zeer tevreden. Van de zijde van gemeentewerken heeft men met veel vreugde aan dit gebouw gewerkt. Bij de tumdemonstraties, welke ver volgens door de dames- en jongensafde lingen van „Bato" met de nieuwe toe stellen werd gegeven, bood de voorzit ter, de heer D. J. Bulsink, het gemeente bestuur namens de 300 leden de natio nale driekleur aan. Bij de keuze der werktuigen heeft uien van de nieuwste snufjes en toestellen gebruik gemaakt. Dit bleek wel bij de demonstratie, die plaats vond onder leiding van de heer W. Knapen van Nijverdal. Nadat voor genodigden nog het vol leybalspel was gedemonstreerd, heeft de burgemeester in een slotwoord bedankt voor de vlag, de bloemen en de gespro ken woorden. In hotel Holterman had daarna nog een ontvangst plaats. Het keurig ingerichte gebouw bevat een zaal van 10 bij 20 meter, met een vloer van kurklinoleum, een plafond van accoustische boardtegels en ramen van veiligheidsglas, twee kleedlokalen, twee waslokalen en een toestellenberging. Het heeft een centrale hete luchtverwarming en bezit nog een oefenterrein van 10 bij 20 meter. zeker niet zou zijn verrezen, wanneer zij - in deze tyd van bestedingsbeperking - nu nog zou moeten worden gebouwd. Dit laatste zei de burgemeester in zijn toespraak bij de officiële ingebruikne ming en zijn woorden werden later door de inspecteur onderschreven. Voorlopig zullen er zeker geen gymnastieklokalen worden gebouwd, verklaarde de heer Du- bel. De beslissing is voor de gemeenteraad niet gemakkelijk geweest, aldus de bur gemeester. Want de kosten bedroegen anderhalve ton en hoewel goed onderwijs zeer belangrijk is, er zijn nog zoveel din- meer die de moeite waard zijn om tot stand gebracht te worden. Bij een deel van de boerenbevolking zal de tot bij de ontwikkeling der plannen heeft betoond. Formeel staat het gebouw ten dienste van het onderwijs, maar het zou onverstandig zijn om het niet door de gymnastiekvereniging, die hier al jaren bestaat, te doen gebruiken. Gezien het bestaande lokaal, kon hij zich best voor stellen dat men halsreikend heeft uit gezien naar deze turnhal. Holten's raad en gemeentebestuur hebben de laatste jaren het onderwijs op uitnemende wijze gediend, zelfs zo, dat zij vele kleine, maar ook grote gemeenten ver vooruit zijn. De inspecteur sprak dan ook gaarne zijn gelukwensen uit met deze ingebruik neming. Het hoofd van de dorpsschool, de heer B. H. Brouwer, sprak de dank uit van Het staat nu wel vast: er komt een groot Paasvuur. De vergadering van dinsdagavond in hotel Holterman was wel niet zo druk bezocht, maar degenen, die er waren hebben spontaan hun me dewerking toegezegd. De Noordenbergers waren daar nog wel niet bij zij had den nog niet vergaderd maar het is wel haast zeker, dat zij, nu het gaat om het algemeen belang te dienen, hun medewerking niet zullen onthouden. Het gemeentebestuur stelt de grote weide bij de gemeentelijke waag beschik baar, voorheen in gebruik bij de heer A. Pagrach, die van alle kanten te berei ken is, en bij eventueel minder droog weer, voldoende gelegenheid biedt om 't Paasvuur van alle kanten droogvoets te benaderen. De fa. Gebr. Wansink heeft haar vrachtauto's beschikbaar gesteld om vol- dende hout bij elkaar te brengen en op meerdere vrachtautobezitters en zaken mensen in ons dorp zal een beroep ge daan worden om ook hun vrachtwagens ter beschikking te stellen. Wie niet over een auto beschikt kan een kleine finan ciële bijdrage offeren om de helpers aan paasvuur een kleine lafenis te bie den. Zij, die zich (door materiaal of per soonlijk) beschikbaar willen stellen om te helpen om zodoende op de Eerste Paasdag een evenement te scheppen voor de ingezetenen en de vreemdelingen, welke hier dan vertoeven, worden ver zocht zich op te geven bij de heren D. J. Wansink, H. J. Bouwhuis, G. H. Kers (bureau V.V.V.), H. Holterman en W. Beijers. Aan deze adressen kan men ook brandbaar materiaal opgeven. Alle jon gens uit het dorp kunnen meedoen. Er is reeds veel hout beschikbaar, het gaat nu om de mankracht. Dus: helpers voor!- SCHOUW WATERLEIDINGEN De voorjaarssehouw van de waterlei dingen zal dit jaar heel wat vroeger plaats vinden dan voorgaande jaren, n.l. op 23 en 24 april a.s. Anders geschiedde dit meesttal eind mei en ook wel begin juni. Het gemeentebestuur heeft deze maatregel waarschijnlijk getroffen om zich er van te overtuigen, dat bij een eventueel nat zomer, de waterleidingen niet 'de oorzaak kunnen zijn, dat de lan derijen onder water komen te staan. In een aankondiging in dit blad zijn de te schouwen waterleidingen vermeld. lak!dS Baby-verzorging met BabycSenm-preparafien Huidje van alle smetten vrij, hoofdje rein met gezonde haargroei HET CONFLICT MET DE TANDARTSEN Bij het conflict, dat ontstaan is tussen de tandartsen en de ziekenfondsen, zijn ook de Holtense ziekenfondsverzeker den betrokken. De plaatselijke tandarts, de heer H. F. Steunenberg, heeft te ken nen gegeven, dat hij overeenkomstig het standpunt van zijn organisatie, wegens beëindiging van de overeenkomsten met de ziekenfondsen, aan de ziekenfonds verzekerden slechts medewerking zal verlenen tegen contante betaling. Dit conflict van de tandartsen, dat in wezen een loonconflict is, dateert niet van vandaag of gisteren. Reeds geruime tijd onderhandelen de Ned. Maatschap pij ter bevordering van de Tandheelkun de en de Ziekenfondsorganisaties over een nieuwe overeenkomst en men was elkaar daarbij reeds dicht genaderd. Over het netto-honorarium en de praktijk- kosten was reeds overeenstemming be reikt. Men strande tenslotte op de ver goeding per stoelminuut. Wij willen op de merites dezer zaak hier niet verder ingaan. Het is het goed recht van de tandartsen voor hun belan gen op te komen. Wat wij betreuren is het feit, dat de tandartsenorganisatie niet de mogelijkheid heeft willen aanvaarden van bemiddeling door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Wat nu geschiedt komt in feite neer op een staking jegens een deel van de bevolking. Is een dergelijke strijdmetho- de in bijna de meeste gevallen reeds ver werpelijk, wanneer het gaat om het ver- leenen van medische hulp en dat kan het ook bij de tandartsen in vele gevallen zijn dan mag zij zeker niet worden toegepast en had men in het onderhavige geval eerst alle middelen moeten beproe ven om tot overeenstemming te gera ken, voordat men de hulp op de bestaan de basis aan de ziekenfondsverzekerden weigerde. Groot financieel nadeel had hieruit voor de tandartsen niet behoeven voort te vloeien, want de nieuwe rege ling had met terugwerkende kracht in werking kunnen treden. Het is begrijpelijk, dat de ziekenfond sen, wier middelen niet op de thans in getreden toestand zijn ingesteld, hard terugslaan, hoezeer zij dat overigens we gens de moeilijkheden voor hun verze kerden zullen betreuren. Ook het Algemeen Ziekenfonds „D.O.Z. van 1860" te Deventer maakt in dit num mer aan zijn Holtense verzekerden be kend, dat door het conflict geen tand heelkundige hulp voor rekening van de ziekenfondsen meer kan worden verleend en geen terugbetaling van voor deze hulp gemaakte kosten zal plaats vinden. Wij kunnen hen slechts adviseren voorlopig geen hulp in te roepen in de hoop, dat dit conflict spoedig bijgelegd zal worden. Blijkens de jongste berichten heeft de Maatschappij voor Tandheelkunde de Mi nister verzocht te willen bevorderen, dat de door de verzekerden betaalde kosten door de ziekenfondsen worden terugbe taald. De Minister heeft hierop afwijzend geantwoord. Het zou wel eens kunnen blijken, dat vele tandartsen bezig zijn door dit con flict in eigen vlees te snijden. Zondag 7 april (6e Lijdenszondag) Ned. Herv. Kerk. Hollen. 9 uur Ds Is raël, 10.30 uur Ds Israël (bevestiging ouderlingen), 7 uur Ds Addink (zang- dienst). Extra collecte voor de Inw. Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Extra collecte voor de Inw. Zending. Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur (Openbare Geloofsbelijdenis) Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte bestemd voor het Bouw fonds. ONVERANTWOORDELIJKE BALDADIGHEID Zondagavond hebben onverantwoorde lijke lieden op de Helhuizerweg beton nen rijwielipadpaaltjes uitgetrokken en op het fietspad gedeponeerd, zodat hier ernstige ongelukken hadden kunnen ge beuren. Gelukkig heeft een voorbijganger dit optreden bijtijds ontdekt en daarvan de politie kennis gegeven, die thans 'n onderzoek instelt, om herhaling te voor komen. Het wordt tijd, dat tegen dergelijke baldadigheden streng wordt opgetreden en eventueel fikse straffen worden uit gedeeld. De gevolgen zijn niet te over zien wanneer men in -het donker met fiets of brommer op zulke obstakels rij dt. Vrijdag 5 april: Feestavond van de af deling Zuivel van de A.N.A.B. in café Maats, 's avonds 8 uur. Vrijdag 5 april: Filmvoorstelling van het Ned. Roode Kruis in Amicitia. Aan vang 4 uur en 8 uur. Maandag 8 april: Aanvang verkoop lo ten 535e Staatsloterij (zie adv.). Maandag 8-15 april: Inlevering formu lieren deelname varkensfokdag te Goor (zie adv.). Dinsdag 9 april: Lezing voor de afd. Espelo van de Bond van Plattelands vrouwen door de heer H. F. Steunen berg over tandverzorging. Aanvang 7.45 uur. Dinsdag 9 april, 8 uur: Bijeenkomst afd. Holten Ned. Bond van Plattelands vrouwen in hotel Holterman. Boekbe spreking door de heer Kolk. Echtge noten zijn welkom. Dinsdag 9 april: Jaarvergadering Alg. Ned. Bouwbedrijfsbond, 8 uur, in de zaal van de heer J. Maats. Dinsdag 9 april: Zitting Dr. Tromp Vis ser ten huize van de heer H. Soer (vooruit bespreken), 4.305 uur n.m. Donderdag 11 april, 8 uur: Vergadering van de Geref. Vrouwenver. „Priscilla" in gebouw „Rehoboth". Zaterdagmiddag 13 april: Lompeninza meling in dorp en naaste omgeving ten bate van „H.M.V." Zaterdag 13 april, 8 uur: Jaarvergade ring buurtvereniging Schoolkring Dij kerhoek in 't Bonte Paard. Maandag 15 april, 8 uur: Ledenverga dering afdeling O.L.M. bij M. Kalf- sterman. O.a. bespreking Ziekteverze kering. Maandag 22 april (Paasmaandag)Bal in Hotel Müller. Aanvang 3 uur. Dinsdag 23 en woensdag 24 april: Schouw waterleidingen (zie off. publ.). AUTOMOBIELTENTOONSTELLING TE DEVENTER Een automobieltentoonstelling behoort niet tot de dagelijkse evenementen, zelfs niet in een stad als Deventer. De Garage - Ceintuurbaan aldaar, voor on ze omgeving geen onbekend bedrijf, gaat zo'n tentoonstelling de komende week houden in de Buitensociëteit op de Worp. Een belangrijk deel van deze exposi tie zal gewijd zijn aan de produkten van de bekende Nederlandse automo biel-industrie, de DAF te Eindhoven, waarvan vrachtwagens, trailers, aan hangwagens en landbouwwagens in di verse uitvoeringen te bezichtigen zul len zijn. Dit door van origine eenvoudige, maar zeer ondernemende mannen in de Lichtstad uit de grond gestampte be drijf, dat zo langzamerhand 'n wereld reputatie heeft verworven, heeft alle ondernemers, die met expeditie wat te maken hebben, iets te zeggen. Wat dat is, kan men het best aan de weet ko men door de geëxposeerde voertuigen zelf te gaan bekijken. Op deze uitgebreide show, die van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 april gehouden wordt, zijn ook verschillende andere merken en voertuigen te zien, die tesamen een zeer aantrekkelijk ge heel vormen. Het zijn merken, die Ga rage Ceintuurbaan voert, n.l. Fiat, Lam- bretta en Heinkel en men is in de ge legenheid een juist beeld van al deze produkten te krijgen. Als bizondere attractie worden op dinsdag en donderdag filmprogramma's van de DAF-produkten vertoond en heeft woensdagavond een DAF-chauf- feurscursus plaats met film en toelich ting. De show wordt besloten met een speciale Lambretta-avond. De expositie is dagelijks doorlopend geopend van 10 tot 22 uur. Nadere bi- zonderheden vindt men in een uitge breide aankondiging in dit nummer. Nevenstaande foto werd gemaakt van de deelne mers der op iintiatief van de firma's Gebr. Dikkers en Gebr. Wansink door de heer G. A. M. Claassen gegeven cursus in veevoe ding. Zij toont duidelijk welk een grote belangstel ling hiervoor bestond. In het midden de cursusleider met de beide firmanten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1