I Jaarvergadering' van de School met de Bijbel De VVV „Holtens Belang1' heeft meer geld nodig ctie AGENDA So. 10. Jaargang 9. ZATERDAG 9 MAART 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD Ie abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5J/83 - 231/ Adv.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 H ARRÏ L! 00 gr. 00 gr. 00 gr 00 gr. 00 gr. >3 ct. -J De vereniging tot stichting en instand- ouding ener School met de Bijbel kwam ünsdagavond in de hall van de schóól au de Schoolstraat in jaarvergadering Voor deze bijeenkomst bestond en flinke belangstelling. De voorzitter der vereniging, de heer Teeselink, opende de vergadering en erzocht de aanwezigen te zingen Psalm 1:1. Hierna las hij voor Psalm 78 ,m. 8 en ging hij voor in gebed. De heer Teeselink sprak vervolgens en kort welkomstwoord, waarin hij zich het bijzonder richtte tot de spreker roor deze avond, de bekende Amster- iamse hervormde predikant dr. H. J. angman, die met het oog op zijn be- jbikbare tijd terstond het woord ver- treeg. Dr. Langman sprak over: „De chris- ïlijke school als geschenk en als roe- ing". Spreker begon met de vraag te tellen, welke school het eerst in Neder- ind heeft bestaan, de school met of de chool zonder de bijbel. Velen zijn ge ëgd te antwoorden, dat laatstgenoemde icliool het eerstgeboorterecht heeft. Dit echter bepaald onjuist. Het is niet dat er eerst een neutrale school was ai na jarenlange strijd een christelijke chool gekomen is. In vroeger eeuwen ras er een nauwe band tussen staat en ;erk. De overheid was christelijk ge oriënteerd en de van haaruitgaande in stellingen, ook de scholen, stelden zich dc grondslag van het christelijk ge loof. Onder invloed van de beginselen ier Franse revolutie werd de band tus sen staat en kerk doorgesneden. Het be- der neutraliteit begon veld te win- sen. De schoolwet van 1806 was welis- raar gematigd, doch het neutraliteits- principe kwam daarin tot uitdrukking. De christelijke overheidsschool werd ver rangen door de neutrale staatsschool, let kamerlid Dam van Isselt was van ardeel, dat men niet moest kunnen mer- >n. welke godsdienstige instelling de |lKasse-onderwijzers hadden. Hun onder- Jpijs mocht niet leerstellig zijn, omdat 't leerstellige door de verschillende kerkge nootschappen verschillend werd begre pen. Wel mochten de schooltijden worden aangevangen en gesloten met een ge bed, terwijl een toepasselijk lied mocht worden gezongen. Langzamerhand is de school met de bijbel verdrongen door de neutrale school. De rooms-katholieken hebben er feel toe bijgedragen, dat de bijbel van de school verdween. Zij waren in staat en school vaak als stiefkinderen behan deld. Hun kinderen waren verplicht het godsdienstonderwijs op de scholèn te vol. gen, indien zij althans niet in het bezit waren van een krachtens de wet ver leende vrijstelling. Daarom waren de rooms-katholieken verheugd over het ge mengde karakter van de school. Pastoor Terwindt van Zelhem meende, dat het een hachelijke zaak was, wanneer het godsdienstonderwijs niet door de pries- der rooms-kathclieke kerk zou wor den gegeven. Het rationalisme bracht een grote geestelijke inzinking onder ons volk te weeg. Deze wijsgerige richting heeft vele onderwijzers aangegrepen. Multatuli (Eduard Douwes Dekker) was één der toonaangevende figuren. De gouverneur van Zuid-Holland kwam tot de uit spraak, dat de bijbel en de godsdienst op de school in strijd moeten worden geacht met de geest van ons volk. Dr. Langman wees hierbij op het Schrift woord: „Wie niet voor mij is, die is tegen mij". Velen heeft het verdriet gegeven voor velen was het een ergernis, dat aj hun doopbelofte niet konden nako men. De overheid stelde zich achter de godsdienstloze school. Er was geen mo gelijkheid om christelijk onderwijs te geven of te doen geven. Werd hier en daar nog een poging gewaagd dan was de overheid er al gauw bij om er een eind aan te maken. De voorstanders van christelijk onderwijs zagen zich voor een ijzeren muur geplaatst. God heeft het echter zo geleid, dat deze denkbeeldige oiuur doorbroken is. Middelijkerwijs is dit te danken geweest aan het optreden van mr. G. Groen van Prinsterer en mr. I J. L. van der Brugghen, twee bekende mannen van het Réveil. Zij waren aan gegrepen door een geest van vernieu- vhng, waardoor zij zich niet langer af zijdig konden houden. Groen heeft vol standig gekozen voor het evangelie. Van der Brugghen was diep getroffen door godsdienstloosheid op de scholen. Zoals gezegd zag men geen mogelijk heid om christelijk onderwijs te geven °f te doen geven. De schoolwet van 1806 bevatte een bepaling, krachtens welke het mogelijk was enkele bestaande chris telijke scholen, zoals die der maatschap- Pij tot nut van het algemeen, in stand te houden. De wet van 1806 was gro tendeels het werk van d's. Adriaan van der Ende. Deze heeft echter nimmer de bedoeling gehad om naderhand de op richting van nieuwe christelijke scholen mogelijk te maken. Bij de toepassing der wet werd evenwel niet gerekend met.de bedoeling van de wetgever, doch werd uitgegaan van een ander interpretatie principe De gedeputeerde staten van Gelderland weigerden aanvankelijk de toestemming tot oprichting van een bij zondere school, doch na aandrang van de heer Mackay kwam eindelijk een gun stige beslissing. De stichting van een christelijke school in Nijmegen werd in 1844 toegestaan. Hoewel er in die tijd grote armoede heerste, waren ouders en personeel be reid zich grote offers te getroosten. Het personeel der bijzondere scholen genoot in het algemeen een veel lager tracte- ment dan op de openbare scholen. Het heeft deze mensen aan geloof niet ont broken. Voor de christelijke school kwam er pvenwel een dreiging bij het optreden van minister mr. J. Kapteyné v. d. Cop- pelio. Reeds toen hij nog kamerlid was had hij gezegd, dat de minderheid ten aanzien van de schoolkwestie desnoods maar verdrukt moest worden. Kappeyne heeft geijverd voor de verbetering van het onderwijs. In 1878 diende hij een nieuwe onderwijswet in, die belangrijke verbeteringen bracht voor het openbaar onderwijs. Voor het bijzonder onderwijs gaf het ontwerp niets. Hiertegen kwam een algemeen protest door het gehele land .Onder leiding van dr. A. Kuyper, Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman en baron de Geer van Jutfaas werd 'n volks petitionnement opgesteld, dat de koning werd aangeboden door Jhr. mr. P. J. Elout van Soeterwoude De voorstan ders van het christelijk onderwijs hadden goede verwachtingen van de koning, doch na advies van minister Kappeyne heeft de koning de wet toch bekrachtigd. Hier na heeft het christelijk onderwijs een vlucht genomen als nooit te voren. De latente krachten onder het volk werden als het ware gemobiliseerd. De comité's ter verzameling van de handtekeningen voor het petitionnement, die alleen voor dat doel waren opgericht, werden ge handhaafd. Deze comité's vormden in 1879 de Unie, een school met de Bijbel. De financiële gelijkstelling volgde in 1920. Is nu de christelijke school een gave van God, dan moet worden bedacht, dat elke gave verantwoordelijkheid mee brengt. Tegenover God hebben wij een dure roeping. In onze tijd mag de vraag gesteld worden of onze christelijke school is wat zij wezen moet. Voldoet ze aan haar roeping of draagt ze alleen een etiket? Bewaart de school de kinderen voor de kerk en brengt zij de afgedwaal- den tot die kerk' terug? De taak voor het onderwijzend personeel is mooi, doch tegelijkertijd zwaar om te volbrengen. De onderwijzer of onderwijzeres moet uit vaste geloofsovertuiging staan achter het chritselijk onderwijs. De wereld ont kerstent meer en meer. Op het platte land is de christelijke traditie nog sterk, doch wanneer de leerlingen der christe lijke school later in de stad terecht ko men zullen de machten van het onge loof op hen, komen aanstormen. Dan komt het er op aan of men van huis en school heeft meegekregen wat men in de strijd tegen deze machten nodig heeft. Wat thans in de steden wordt geconsta teerd kan na korter of langer tijd ook in de dorpen komen. De industrialisatie brengt immers ook geestelijke gevaren met zich mede. Er moet een band zijn tussen de gezinnen en de school. Het personeel dient de huiselijke omstandig heden te kennen. Dan eerst kan het de kinderen het onderwijs geven, dat ze no dig hebben. Het bestuur moet met het personeel een eenheid vormen. De chris telijke school is niet denkbaar zonder een samenkomst als deze jaarvergadering. Het christelijk onderwijs moet een zaak blijven van liefde, offer en gebed. Het onderwijs zal dan niet ongezegend zijn, zo besloot dr. Langman zijn met grote aandacht aangehoorde rede. Nadat de voorzitter dr. Langman har telijk dank had gezegd voor zijn refe raat, werd een pauze gehouden, tijdens welke de aanwezigen op koffie en koek werden onthaald. De vergadering werd voortgezet met de voorlezing der notulen van de vorige jaarvergadering. Deze werden onveran derd vastgesteld. Vervolgens kreeg de secretaris, de heer J. Aaltink, gelegen heid voor het uitbrengen van zijn jaar verslag. Daaruit memoreren wij, dat in 1956 de nieuwe school werd geopend, ter wijl de vereniging mocht herdenken, dat vijftig jaar geleden de eerste school in gebruik werd genomen. De jubileum- avonden zijn bezocht door circa 1850 per sonen. De heer Aaltink had van de sa menkomsten in verband met de jubileum viering een speciaal verslag gemaakt. Hierna was het woord aan de heer'D. J. Schuppert, die het financiële jaarver slag uitbracht. Hoewel de vereniging gro te uitgaven heeft moeten doen in ver band met het jubileum, kan toch ge zegd worden, dat de financiële toestand gezond is, aldus de heer Schuppert. De afrekening inzake de schoolbouw kan spoedig plaats vinden, zo deelde hij mede. De kascommissie, bestaande uit de heren H. Hulsman en G. J. Langenbarg, bracht bij monde van eerstgenoemde ver slag uit. Op hun voorstel werd de pen ningmeester décharge verleend. Tot leden der nieuwe kascommissie werden be noemde de heren G. J. Langenbarg en R. Reinink. Vervolgens kwam de bestuursverkie zing aan de orde. Aftredend waren de heren J. Aaltink en D. J. Schuppert. Eerstgenoemde stelde zich niet herkies baar. Ter voorziening in de vacature- Aaltink stelde het bestuur candidaat de heren J. Meerman, A. Muller en G. Steu nenberg. Niettemin was de stemming vrij. In totaal werden 117 stemmen uit gebracht. Hervan verkreeg de heer Meerman 70 stemmen, zodat deze dus is benoemd. De heer Schuppert werd met bijna algemene stemmen herkozen. De voorzitter bracht de scheidende secretaris hartelijk dank voor het vele werk, dat hij voor de vereniging heeft gedaan. Bij de rondvraag stelde de heer G. Landeweerd een vraag dmtrent de bouw van een woning bij de school. Het be stuur antwoordde, dat na ampele over weging van de bouw van een woning is afgezien om financiële redenen. De heer H. Schuppert drong er op aan de band tussen de gezinnen en de school te verstevigen in het belang van het on derwijs. Tevens verzocht hij het aantal vrije middagen in verband met verjaar dagen der leden van het Koninklijk Huis te beperken. Ook de heer D. J. Schup pert stelde de vraag of er wel voldoende contact is tussen personeel en gezinnen. De voorzitter zegde toe al het moge lijke te zulen doen om aan ae geuite wen sen tegemoet te komen. De heer Brands vroeg of het moge lijk was de'jeugdverkeersbrigade dienst te laten doen bij de kruising Kolweg/ Kerkstraat met de rijksweg. Het hoofd der school, de heer Kroon, deelde mede, dat de kinderen van de Kolweg en om geving is aangeraden over te steken bij garage Schuppert, omdat de rijkspolitie daar het verkeer regelt bij aan- en uit gaan dér school. De heer Joh. Aanstoot merkte op, dat hij zeer verheugd is over de goede uit slag van het verkeersexamen. Hij zou gaarne zien, dat de jeugd het onderwijs ook in praktijk zou brengen. Regelmatig ziet men, dat de jeugd zich weinig ge legen laat liggen aan de verkeersregels, aldus de heer Aanstoot. De he^r Kroon deelde mede, dat het personeel er bij de kinderen regelmatig op aandringt om toch voorzichtig te zijn op weg van en naar de school. Spreker gaf de ouders in overweging de fietsen van hun kinderen geregeld te contro leren, aangezien de politie zich bij gehou den inspecties enkele malen genoodzaakt zag fietsen van sommige leerlingen voor gebruik af te keuren. Nadat nog een filmstrip was vertoond verkreeg ds. J. H. Israël, hervormd pre dikant, gelegenheid tot het spreken van een slotwoord. Hiertoe was Ds. Hoog kamp uitgenodigd, doch deze was ver hinderd wegens ziekte. Ds. Israël las voor Matth. 19 13 t.m. 22. Naar aanleiding hiervan waarschuwde hij er voor om niet in enthousiasme aan de kery der zaak voorbij te gaan, want zodoende zou men wel het goede zoeken, doch niet de Goede, n.l. Jezus Christus. Telkens moeten wij worden opgeroepen tot bekering. Wij moeten steeds vragen :„Here, wat wilt Gij, dat wij doen zullen", zo besloot ds. Israël. Hierna ging hij voor in dankge bed en liet tenslotte zingen Psalm 86 6. Aantal informaties in 1956 aan zienlijk gestegen- Belangstelling voor Holten neemt steeds toe. De Vereniging voor Vreemdelingen verkeer „Holtens Belang" hield dinsdag avond haar jaarvergadering in het café van de heer J. Maats, onder voorzitter schap van Mr. W. H. Enklaar. In deze vergadering werd door de jaarverslagen een terugblik geworpen op het afgelopen seizoen en heeft men zich beraden over de maatregelen, welke ter bevordering van het vreemdelingen verkeer in het jaar 1957 genomen moe ten worden. Daarbij bleek, dat de belangstelling voor Holten als toeristenplaats nog steeds toeneemt, maar dat de financiële positie van de V-V.V. nauwelijks vol doende is om aan de stijgende kosten 't hoofd te kunnen bieden. Er zal een be roep gedaan moeten worden op de leden en belanghebbenden om wat meer con tributie op te brengen om daarmede de noodzakelijke propaganda te kunnen financieren- In zijn openingswoord heeft de voor zitter dank gebracht aan al diegenen, die het V.V.V.-wezen in het afgelopen jaar hebben willen dienen. Hij bracht daarbij in het bijzonder dank aan de administrateur, de heer G. H. Kers, die zich op een buitengewone manier ver dienstelijk heeft gemaakt voor de be hartiging van de toeristische belangen en getoond heeft de rechte man op de rechte plaats te zijn. Ook de heer J. Maats, die zijn serre beschikbaar stelde voor het bureau van de V.V.V., bracht de voorzitter dank voor zijn grote mede werking in deze- Met de begroting der vereniging is 't niet zo rooskleurig gesteld, aldus Mr. Enklaar. Met veel moeite is zij sluitend gekregen. Dat is voor een keer niet zo erg, maar dat betekent, dat de inkom sten verhoogd moeten worden of de te ring naar de nering gezet moet worden. Zal het niet gaan ten koste van de pro paganda, dan zal het eerste het geval moeten zijn. Eigen gebouwtje. Spr. wilde nog aanstippen, dat een eigen gebouwtje node gemist kan wor den. Momenteel wordt nog onderdak ge vonden in .het kantoortje van het Zie kenfonds en gedurende het seizoen in de serre van café Maats, maar wij zullen moeten blijven streven naar een eigen kiosk, die op een doelmatige plaats op gesteld moet worden. Wat de verstrooiing voor de vreem delingen betreft bracht spr- dank aan de plaatselijke verenigingen, die zich hier voor weder hebben ingespannen. Naar zijn oordeel zal men het niet moeten zoeken in het streven naar het amuse ment van de grote stad, maar heeft de praktijk duidelijk uitgewezen, dat de zomergasten belangstelling hebben voor het streekeigene, in welk verband hij o-a. noemde,de landelijke ruitersport en de boerendansers. Jaarverslagen. De VVV houdt zich tenslotte aanbe volen voor - opbouwende kritiek. Nadat een aantal ingekomen stukken was behandeld, bracht de secretaris, de heer A. J. Snijders, het jaarverslag uit, waaraan wij ontlenen, dat het aantal aanvragen om inlichtingen 5037 bedroeg (vorig jaar 3904). Het waren 516 tele fonische, 2629 mondelinge en 1992 schrif telijke verzoeken. Door het informatie bureau werd een groot aantal wandel- kaarten verkocht, maar ook nog 78 dienstregelingen van de OAD en 14 reis gidsen van de Ned. Spoorwegen. De door de Vijfhoek uitgezette fietstoch ten, alsmede de wandelroutes voorza gen in een behoefte. Er werd een be scheiden begin gemaakt met avondbus tochten, waarbij telkens één van de be stuursleden de nodige explicaties gaf. Men hoopt dit initiatief op uitgebrei der schaal voort te zetten. Een effectieve propaganda werd ver kregen met een advertentie-campagne in de dagbladen. Bovendien werden 10.000 folders en 8000 adreslijsten uit gegeven, waarbij in het bizonder Am sterdam en Groningen werden bewerkt. Het jaarverslag gaf geen aanleiding tot discussies. De secretaris werd dank gebracht voor zijn arbeid in deze. De financiën. Uit het financieel verslag, dat door de penningmeester, de heer W. ten Berge, werd uitgebracht bleek, dat over 1956 een nadelig saldo geboekt werd van f 411,47. De inkomsten, waarvan f 1990,50 aan contributie en f 1000,— aan gemeentelijke subsidie, bedroegen in totaal f 3879,05. De uitgaven beliepen echter f4290,52. Voor een eigen ge bouwtje is gereserveerd een bedrag van f319,dat door de zakenmensen werd aangeboden bij het 40-jarig jubileum. De kascontrole-commissie had bij monde van de heer E. Dikkers Hzn. veel lof voor het werk van de penning meester, die onder dankzegging voor zijn beleid werd gedechargeerd. Tot le den van de nieuwe kascommissie wer den aangewezen de heren E. Dikkers en G. Mensink. Bestuursverkiezing. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden, de heren W. Beyers, A. Nekkers, J. Sinnema en A. J. Snijders met bijna algemene stem men herkozen. In de plaats van dokter J. P. Nagel hout, die zich niet herkiesbaar stelde, werd als zomerhuisjeshouder gekozen de heer J. Wiggers. Zijn tegenkandi daat was de heer H. B. Bos. De voorzitter bracht de heer Nagel hout dank voor zyn arbeid, in het be lang van 't vreemdelingenverkeer ver richt, feliciteerde de herkozen bestuurs leden en bracht een bizonder woord van dank aan de heer Snijders, die als Vrijdag 8 maart: Wereld-vrouwengebeds dag in „Rehoboth". Aanvang 8 uur. Vrijdag 8 maart: B.B. oefening te Dij- kerhoek in samenwerking met Hol- tense blokploegen. Zaterdag 9 maart: Lezing buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek, in ,,'t Bonte Paard", door de héér Kraan van Almelo. Aanvang 7.30 uur. Zaterdag 9 maart: Jaarfeest van CJMV „Vriendenschaar", Beuzeberg in Irene. Maandag 11 maart: Ouderavond O.L. Dorpsschool. De heer M. Knoop spreekt over karaktervorming in school en gezin. Dinsdag 12 maart: Zitting Dr. Tromp Visser ten huize fam. Soer, van 4.30 5 uur nam. (vooruit bespreken). Dinsdag 12 en woensdag 13 maart: Jaar feest C.J.M.V. (dorp), opvoering „Hil- de" in „Irene". Aanvang 7 uur. Dinsdag 12 maart: Stierenkeuring MRIJ- veeslag om 3 uur bij de K.I.stal. Woensdag 13 maart: Bal in Amicitia (zie adv.). Woensdag 13 maart (Biddag)Gezellig Slotbal in hotel G. Müller (zie adv.). Woensdag 13 maart (Biddag)van 104 uur grote verkoping van een schitte rende partij Amerikaanse legergoede- ren bij manufacturenhandel A. Mulder zie adv.). Donderdag 14 maart: Lezing door mej. A. M. Hoekendijk over „Donker Am sterdam", voor Vereen. Schoolkring Espelo en Ned. Bond van Plattelands vrouwen afd. Espelo. Ook voor echt genoten. Donderdag 14 maart: Mevr. Ledeboer- Tiedema, vrouwenarts te Wierden, spreekt te Dijkerhoek voor de afd. Plattelandsvrouwen over„Bevalling en voor die tijd". Ook voor niet-leden. Donderdag 14 maart, 7.30 uur, gebouw Rehoboth: Vergadering Geref. Vrou wenvereniging „Priscilla". Vrijdag 15 maart: Jaarvergadering afd. Holten Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Vrijdag 15 maart: Zitdag Iduna-corset- tièr.e Mej. Pieterson bij de fa. Gebr. Schyppert (zie adv.). Maandag 18 maart: Ouderavond van de u.l.o.-school in Amicitia. Dinsdagavond 19 maart: Zang- en Mu ziekavond in de Geref. Kerk, met mede. werking van de - Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", Riek Bolink-Lande- weerd, sopraan, en Feike Asma, orgel. Zaterdag 23 maart: Gezellige avond Hol- tense Bestuurdersbond, met toneeluit voering door V.O.P. in zaal Maats. Maandag 25 maart: Modeshow Fa. E. Wonnink in Amicitia. Maandag 25 Maart: Stierenkeuring Zwartbonte veeslag, 's middags om 4 uur bij de K.I.stal. secretaris een belangrijk aandeel in 't werk van de VW had. Besloten werd aan de heer Nekkers, die momenteel in het ziekenhuis ver toeft, een blijk van medeleven te zen den met de beste wensen voor een spoedig herstel. Begroting 1957. Bij de behandeling van de begroting voor 1957 heeft de penningmeester er nog eens op gewezen, dat de contribu tie ten minste f 500,meer zal moeten opbrengen, wil de vereniging haar werk naar behoren blijven vervullen. Zij sluit in ontvangst en uitgaven met f3625,—, maar daarbij zijn onvoldoende midde len beschikbaar om de noodzakelijk 10.000 folders te kunnen financieren. Uitvoerig werden de middelen bespro ken om tot een verhoogde afdracht van leden en belanghebbenden te ko men, waarbij de bestuursleden en be stuursleden van de Holtense Handels vereniging de leden persoonlijk zullen bezoeken. Nieuwe wandelkaart. Er worden thans reeds voorbereidin gen getroffen om in 1958 een nieuwe wandelkaart uit te geven, die altijd zeer aan de behoefte heeft voldaan. Om eventuele commissies te voorkomen, zal het schetsplan op het informatiebureau ter visie worden gelegd. Bij de rondvraag werd de wenselijk heid naar voren gebracht om één groot paasvuur te organiseren, door middel van de VW. Dit stuitte bij het bestuur op bezwa ren, zodat besloten werd te trachten dit op andere wijze voor elkaar te krij gen. In een volgend nummer van ons blad hopen we hierop nader terug te komen. Nadat nog gesproken was over de noodzaak van een goed onderhoud der rijwielpaden en een onmiddellijk her stel na het schaven van zandwegen, sloot Mr. Enklaar de niet druk bezoch te vergadering met een herinnerings woord ter nagedachtenis aan wijlen de heer A. J. Goldstein, die bij zijn leven zeer veel heeft gedaan voor de bevor dering van het vreemdelingenverkeer en oprichter was van de VW „Holtens Belang".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1