>51 )e heer H. Hartsuiker nam afscheid als kerkelijk ontvanger os Informatiebureau VVV reeds geopend Landbouw]ongeren brachten goed toneelspel 35i Mooi en Gesond! Onjuiste adressen JAARVERSLAG 1956 Wereld vrouwen- gebedsdag AGENDA Jaargang 9. ZATERDAG 2 MAART 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,J2oiten8 Nieutceblad" te Eolten. Teïef. K 5488 - 284 Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 HOL] rn ervac aaide :e zei ijk Hij werd op hartelijke wijze ge huldigd. Nadat hem onlangs op de meest eer- Hoon Ue wijze ontslag werd verleend, heeft heer H. Hartsuiker donderdagmiddag de consistoriekamer der Herv. Kerk scheid genomen als kerkclijk-ontvan- r der Herv. gemeente. Zjjn opvolger, de heer G. J. Langen- rg, werd deze middag in zijn nieuwe nctie geïnstalleerd en een welkom toe- iroepen. Van beide functionarissen waren ook echtgenoten aanwezig. Na bijna 19 jaar zijn functie met gro- toewijding te hebben vervuld, was het x>r de heer Hartsuiker wel een zeer atToerend ogenblik van velschillende jden te worden toegesproken, door de ibtsdragers, met wie hij vele jaren aeft samengewerkt. Behalve de kerkvoogden, notabelen en beide predikanten waren deze mid- j nog aanwezig de accountant, de eer J. Nijen Twilhaar uit Vriezenveen, oud-president-kerkvoogd, de heer J. P. Muller en verschillende andere isoneii. De president-kerkvoogd, de heer H. J. iesterik, heeft de scheidende ontvanger jegesproken en hem bedankt voor al- wat hij in zijn functie in het belang an de Herv. gemeente heeft gedaan, lij herinnerde er daarbij aan, dat dit erkewerk ruim 60 jaar ten huize van de amilie Hartsuiker werd vervuld, want oor deze heeft zijn vader en daarna zijn deze functie bekleed. De vroegere colleges van kerkvoogden eten het werk grotendeels aan hen r, zodat zij een onbeperkt vertrou- i genoten. Bij de totstandkoming van nieuwe kerkorde in 1951 werd de •ak van de kerkvoogdij uitgebreid en ad de ontvanger iets terug, zodat hij de ambtenaar werd. Hij heeft zijn ak met veel ijver, liefde en trouw ver- ild en daar is de kerkvoogdij hem zeer ankbaar voor. Ook roemde spr. de gulle ntvangst, die iedereen te beurt viel, die huize van de familie Hartsuiker we en moest. Hij overhandigde de heer Hartsuiker en enveloppe met inhoud met de op- racht daarvoor beslist een blijvend andenken te kopen. Nadat de oud-president-kerkvoogd, de leer Muller, en de oud-koster, de heer 1 onze raaie gsteh H. Meerman, hem nog hadden toegespro ken, bedankte de heer Hartsuiker,, ont roerd door de hartelijke wijze waarop hij werd gehuldigd, voor de prettige sa menwerking, welke hij steeds in zijn ambt heeft mogen ondervinden. Zijn leeftijd en gezondheidsredenen de heer Hartsuiker is al in de zeventig hadden hem genoopt zijn werk neer te leggen. De heer Westerik heeft zich vervol gens met een welkomstwoord tot de heer Langenbarg gericht, die het ontvanger schap met ingang van 1 maart zal over nemen. Hij sprak er zijn vreugde over uit, dat deze het werk, behoudens een vergoeding van onkosten, „pro Deo" wil doen en bedankte ook mevr. Langen barg, omdat zij in haar woning nog veel aange'loop zal hebben te verwachten. De voorzitter van de kerkeraad, Ds. C. C. Addink, heeft de scheidende func tionaris namens de gemeente dank ge bracht voor de dienende taak, in haar belang verricht, en zijn opvolger met 'n toepasselijk woord welkom geheten. De overdracht van boeken en kas zal de volgende week plaats vinden. AANRIJDING DIE NOG GOED AFLIEP De Oranjestraat was dinsdagmorgen het terrein van een autobotsing, die wel lelijk had kunnen aflopen. Omstreeks half tien moest de bestuurder van een vrachtauto met aanhanger, W. van W. uit Utrecht, afremmen voor tegenover liggend verkeer om ter hoogte van de Kolweg achter een melkwagen te blij ven. Door de gladheid van de wee slipte zijn aanhanger, die daardoor in botsing kwam met een bestelauto, bestuurd door A. W. uit Wierden, en door de klap lelijk beschadigd werd. W. heeft waar schijnlijk nog getracht de botsing te ont wijken, maar kwam zodoende op de Kol weg, waar het bestelwagentje een paneel uit de dubbele deur van café Jansen drukte. Gelukkig kwam er op dat mo ment geen verkeer uit de Kolweg, zodat deze botsingen tot materiële schade be perkt bleven. De rijksverkeerspolitie uit Almelo heeft de situatie opgenomen en proces-verbaal opgemaakt. GECOMBINEERDE B.B.-OEFENING De leden van de beide blokploegen van de B.B. in Holten zullen de blok- ploeg Dijkerhoek hulp gaan verlenen bij de eerstkomende oefening. Deze zal plaats vinden op vrijdag, 8 maart a.s., in de omgeving van de brandweerkazerne in Dijkerhoek. De V.V.V. „Holtens Belang" heeft tij delijk onderdak gevonden in het voor malig kantoor van het Algemeen Zieken fonds, Larenseweg 3. De administrateur, de heer G. H. Kers, is daar reeds dage lijks aanwezig, voor het geven van in lichtingen. Er komen reeds geregeld be zoekers om informaties in te winnen naar huisvestingsmogelijkheden tijdens de vakantie en dit was voor de secre taris, de heer A. J. Snijders, dermate lastig dat het bestuur besloot thans reeds in de huisvesting van het infor matiebureau te voorzien, waarin het ten huize van de familie Soer keurig is ge slaagd. Het bureau zal daar tot 1 juni ge vestigd blijven, op welk tijdstip de serre van café Maats weer zal worden betrok ken, welke wat meer ruimte biedt, het geen van belang is voor het etaleren van folders enz. Tot 1 juni a.s. is de V.V.V. te berei ken onder telefoonnumer 224, daarna wordt het nummer 373. Het aantal schriftelijke aanvragen neemt reeds elke week toe. JAARVERGADERING. De jaarvergadering van de V.V.V. wordt dinsdagavond a.s. gehouden in de zaal van café Maats. Nadere bijzonder- 397. iwerij iw w De Plattelands Jongeren Organisaties Jong Holten", afd. van de B.O.O. en de actujM^AL' afdeling van de B.v.O.L.O., gaven aterdagavond in Amicitia haar jaarlijk- ontspanningsavond, die zeer druk be- loclit was. De avond werd geopend door de voor- otter van „Jong Holten", de heer Joh. ■ubbersen, die mede namens de platte- indsmeisjes de aanwezigen welkom heet- en zich in het bijzonder richtte tot de afgevaardigden van de zusterverenigin gen „Jong Bathmen" en Markelo en van ie plaatselijke afdelingen der O.L.M. en Bond van Plattelandsvrouwen. De doua- Cslfi teurs bracht hij dank voor him financiële bijdragen, die het beide organisaties mo- ?elijk maakt hun werk voort te zetten. Hij riep tenslotte de clementie der aan wezigen in voor het spel, dat de jonge ren zouden opvoeren, die, zoals hij zeide, io van de boerderij kwamen. 631 w Dat blek echter helemaal niet zo nodig, »ant het stuk, dat de toneelclub uit beide verenigingen voor het voetlicht bracht, ■Klokken luiden voor Annie", een dra matisch spel, in drie bedrijven, door E. J. Weitering, werd door de jonge dilettan- op zeer verdienstelijke wijze opge voerd. Het waren geen doodsklokken, die voor Annie luidden, zoals men bij de aanvang van het stuk zou kunnen vermoeden, maar klokken, die haar geluk verbreid en al was het dan ook, nadat zij een zware beproeving had moeten doorstaan. Annie was n.l. de verloofde van de jonge timmerman Jan de Raad, die na 6 jaar verkering zijn meisje en zijn beide ouders, °P hun keuterbedrijfje, in de steek liet, omdat Truus, een niet onbemiddelde we duwe, hem een opleiding tot bouwkundige ia het vooruitzicht stelde. Het bleek Truus, juffertje van lichte zeden, ech ter meer om Jan, dan om zijn toekomst 'e doen te zijn, en dat had tot gevolg, dat het al spoedig tussen beide niet zo best meer boterde. Berouw komt na de zonde en zo was het ook met Jan, die aan zijn goede ouders en zijn Annie dacht, van wie zijn vriend Dirk kwam vertellen, dat zij inmiddels een kind gekregen had. In het laatste bedrijf zien we hoe Jan bij Annie terug komt, nadat deze eerst Dirks aan zoek afgewezen heeft. Het is op oude jaarsavond en het gaat aanvankelijk niet van harte, maar de liefde overwint en als beiden bij de wieg van hun kind tot elkaar komen, luiden de klokken het midder nachtelijk uur, zij luiden voor Annie, de karaktervolle wees, die haar liefderijke zorgen uitstrekte over de beide oudjes. Het was vooral het spel van Mej. J. Stegink als Truus en van Mej. D. Lub- bersen als Annie, dat opviel. Ook de lang niet gemakkelijke rol van Jan de Raad Jr. werd door Joh. Nikkels niet onver dienstelijk gespeeld. Minder opvallend was het spel van Mej. J. Lubbersen, als vrouw de Raad en van J. A. Schooien als haar man, maar zij hadden ook niet zo'n actieve rol. De kleinere rollen werden vertolkt door H. Schutte als Dirk, de buurman, Mej. J. Boode als vrouw Rij ken, een buurvrouw. F. Veltkamp was als Theo, een vriend van Truus, toch wel een vlot type. Het onbeduidend rolletje van Lien, het dienstmeisje van Truus, was toebedeeld aan Mej. D. Barvelink. De heer A. J. Snijders, die de regie voerde, mocht het genoegen smaken, dat het stuk, dat een dramatisch en wat sen timenteel karakter droeg, maar toch ook wel komische momenten had, aardig werd gespeeld. Hij werd dan ook aan het slot, zowel van de zijde der verenigingen, als door de spelers, onder aanbieding van een presentje gehuldigd, in welke hulde ook zijn echtgenote betrokken werd. De woorden van dank aan de spelers, die ook een klein geschenk werd aangeboden door voorzitter Lubbersen, werden door het publiek met applaus onderstreept. De heer Nikkels sprak nog namens de spe lers. De grimering en de verlichting waren bij de heren Joh. van Geenhuizen en J. van Bruggen weer in goedé handen. Met een verloting en een gezellig bal werd deze geslaagde avond van de jonge agrariërs besloten. heden omtrent de te behandelen onder werpen vindt men in een advertentie in dit nummer. Het lijkt ons van belang, dat alle leden, vooral ook de hótel- en pensionhouders, houders van kampeer- huisjes enz., deze vergadering bezoe ken. H AMEA-Geleimoois, gave Handen. 95 ct HAMEA-Crème: fris gexonde huid. 95 ct Het is de Hamamelis die het 'm doet In verband met de aanmaak van nieuwe adresplaatjes bestaat de mogelijkheid, dat er in de adressen der postabonnée's onjuistheden zijn geslopen. Vriendelijk verzoeken wij be trokkenen eventuele opmerkingen daaromtrent zo spoedig mogelijk aan de administratie te willen door geven. VOETBALVERENIGING STELDE STATUTEN VAST De voetbalvereniging „Holten" heeft in haar vrijdagavond van de vorige week in café „De Waag" gehouden le denvergadering op aandrang van de af deling Twente van de K.N.V.B. beslo ten tot de vaststelling van nieuwe sta tuten en een huishoudelijk reglement. Hierop zal, teneinde rechtspersoonlijk heid te bezitten, de koninklijke goedkeu ring worden gevraagd. De inhoud van de statuten .werd door de voorzitter, de heer H. W. ten Velde nader toegelicht en daarna werden zij zonder hoofdelijke stemming vastge steld. Op zijn aandrang werd besloten zo veel mogelijk deel te nemen aan de K.N.V.B.-voetbalpool, indien deze voort gezet zal worden, teneinde de van daar uit voor de vereniging voortvloeiende baten een trainer te kunnen aanstellen. Door verschillende leden werd aange drongen op de aanleg van waterleiding in de kleedkamers, terwijl gewezen werd op de vernielingen, welke door de jeugd worden aangericht. Het blijkt dat in het Sportdal niets veilig is voor enkele boos doeners. van de directie van de volkshuis vesting en de bouwnijverheid in de provincie Overijssel. Het vorig jaar heeft zich, naar blijkt uit het jaarverslag van de Directie van de VoUcshuisvesting en de Bouwnijver heid in Overijssel, gekenmerkt door 'n grote bouwactiviteit in deze provincie, met name in de sector van de woning bouw. Dit moet vooral worden toege schreven aan de grotere mogelijkheden die het op 1 maart 1956 ingegane nieu we goedkeurings- en subsidiebeleid heeft geopend. Het aantal in uitvoering zijnde woningen steeg van 5172 op eind 1955 tot 5273 op eind 1956. Het aantal voltooide woningen bereikte het voor deze provincie ongekende aantal van 4718 tegen 3690 in het daaraan vooraf gegane jaar. Ook het topjaar 1952 (4660 woningen) werd dus overtroffen- Huisvesting bejaarden. De bemoeiingen van de directie Over ijssel met de huisvesting van bejaarden namen in 1956 sterk toe. Gebleken is, is, dat de achterstand op dit gebied in deze provincie groot is. In 1958 kwa men 94 woningen voor bejaarden ge reed. Aan het einde van het jaar wa ren 64 van dergelijke woningen in uit voering, evenals een bejaardentehuis in Oldenzaal en de uitbreiding van de Gast- en Proveniershuizen te Kampen. In voorbereiding zijn de bejaardente huizen te Hengelo, Heino, Enschede, Deventer, Vriezenveen, Kampen en te Zwolle. In 1956 werden in Overijssel 318 wo ningen onbewoonbaar verklaard. In 14 gevallen kwamen de eigenaren bij Ge deputeerde Staten in beroep. Deze be roepen werden echter alle ongegrond verklaard. Systeembouw. Systeembouw vond in het afgelopen jaar toepassing in Hengelo, waar een complex van 300 woningen in uitvoe ring is. In Enschede maakte men een begin met de bouw van een klein aan tal houtrijke woningen. In het afgelopen jaar werd subsidie toegezegd voor 416 woningverbeterin gen, 51 woningsplitsingen en 880 ver vangingen van privaattonnen door wa ter- of droge closets. De toegezegde subsidiebedragen belopen biervoor resp. f 404.058,63, f 71.380,— en f 87.163,57. In Overijssel kwamen in ruilverkave- lingsgebieden 24 met rijkssubsidie ge bouwde boerderijen gereed, terwijl aan de bouw van 24 andere werd begon nen. Herbouw nagenoeg voltooid. De herbouw op grond van oorlogs schade kwam in 1956 nagenoeg ge reed. Wat het herstel van de oorlogs schade aan boerderijen betreft, kan ge meld worden, dat in 1956 slechts drie aanbestedingen plaats hadden voor her stel of herbouw tot een totaal bedrag van f 108.198,- tegen 22 aanbestedingen in 1955 voor een totaal bedrag van f 598.338,81. Eind 1956 waren in deze provincie in totaal 445 boerderijen her bouwd of hersteld en 5 in aanbouw. Van vijf andere waren de plannen in voorbereiding. TONEELSTUK IN STUDIE Holtens Toneel heeft in studie geno men het blijspel in 3 bedrijven van Hans van de Nebig „De dochter van de baas", dat op 30 april zal worden opgevoerd voor de leden van de afdeling Holten van Volksonderwijs. Men hoopt het stuk ook te kunnen opvoeren op de bevrijdings» dag, zondag 5 mei a.s. Het Comité Wereld-Vrouwen gebedsdag roept alle vrouwen op om deel te nemen aan de WERELD VROUWENGEBEDSDAG op vrijdag 8 maart a.s., des avonds om 8 uur in Rehoboth. Ook op de jonge vrouwen en meisjes wordt een dringend beroep gedaan aan deze avond deel te ne men. Zoals U wellicht weet heeft deze avond altijd plaats op de eerste vrijdag in de lijdensweken. Het onderwerp zal ditmaal een vraag uit de Romeinenbrief zijn, n.l.: „Wie zal ons scheiden?" Degenen, die de liturgie samen gesteld hebben zijn ditmaal een groep vrouwen, welke thans in Amerika wonen en die huis en land hebben moeten verlaten. Vrouwen, die veel en zwaar leed hebben gekend. Wjj hopen, dat het een goede en goed bezochte avond zal mogen zijn. Het Comité. Vrijdag 1 maart: Ouderavond openbare lagere school te Espelo. Zaterdag 2 maart: Uitvoering Bathmen- se Accordeonvereniging met toneel in Amicitia, 7.30 uur precies. Dinsdag 5 maart: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging Dijkerhoek bij J. H. Bosschers. Dinsdag 5 maart, 7.30 uur: Jaarverga- dering „School met de Bijbel" in de hal van de school. Spreker Dr. H. J. Langman, Ned. Herv. pred. te Am sterdam, over het onderwerp: „De Christelijke School als geschenk en als roeping". Dinsdag 5 maart, 8 uur: Jaarvergadering V.V.V. „Holtens Belang", in café Maats, 8 uur. Woensdag 6 maart, 7.30 uur: Uitvoering van de muziekver. „H.M.V." voor be gunstigers en donateurs, in Amicitia. Donderdag 7 maart: Ledenvergadering Bedrijfsvereniging Dijkerhoek in 't Bonte Paard, 7.30 uur. Donderdag 7 Maart, 7.30 uur: Verga dering Chr. Plattelandsvrouwen in geboüw „Rehoboth". Vrijdag 8 maart: Wereld-vrouwengebeds- dag in „Rehoboth". Aanvang 8 uur. Vrijdag 8 maart: B.B. oefening te Dij kerhoek in samenwerking met Hol- tense blokploegen. Zaterdag 9 maart: Lezing buurtvereni ging Schoolkring Dijkerhoek, in ,,'t Bonte Paard", door de heer Kraan van Almelo. Aanvang 7.30 uur. Zaterdag 9 maart: Jaarfeest van CJMV „Vriendenschaar" Beuzeberg in Irene (zie adv.). Maandag 11 maart: Ouderavond O.L. Dorpsschool. De heer M. Knoop spreekt over karaktervorming in school en gezin. Dinsdag 12 maart: Zitting Dr. Tromp Visser ten huize fam. Soer, van 4.30 5 uur nam. (vooruit bespreken). Dinsdag 12 en woensdag 13 maart: Jaar feest C.J.M.V. (dorp), opvoering „Hil- de" in „Irene". Aanvang 7 uur. Woensdag 13 maart (Biddag)Gezellig Slotbal in hotel G. Müller (zie adv.). Donderdag 14 maart: Lezing door mej. A. M. Hoekendijk over „Donker Am sterdam", voor Vereen. Schoolkring Espelo en Ned. Bond van Plattelands vrouwen afd. Espelo. Ook voor echt genoten. Donderdag 14 maart: Mevr. Ledeboer- Tiedema, vrouwenarts te Wierden, spreekt te Dijkerhoek voor de afd. Plattelandsvrouwen over: „Bevalling en voor die tijd". Ook voor niet-leden. Vrijdag 15 maart: Jaarvergadering afd. Holten Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Dinsdagavond 19 maart: Zang- en Mu ziekavond in de GerefKerk, met mede. werking van de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", Riek Bolink-Lande- weerd, sopraan, en Feike Asma, orgel. Maandag 25 maart: Modeshow Fa. E. Wonnink in Amicitia. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, Tel. K 5483—352. Gevonden: 1 portemonnaie met inh. 1 jongenspet; 1 lange damespantalon; 1 grolse want; 1 vulpen; 1 oorbel; 1 kinderschop; 1 paar schoenen; 1 kin- derbril. Verloren: 1 damesportemonnaie met inh.; 1 jongenspet; 1 paar leren dames handschoenen; 1 paar kinderhandsehoe- nen; 1 paar wanten. UITVOERING H.M.V Onze plaatselijke muziekvereniging HMV geeft woensdagavond 6 maart a.s. haar jaarlijkse uitvoering in zaal Ami citia. Het programma, dat 8 nummers telt, is met zorg gekozen en aan de uitvoe ring er van zullen de bezoekers zeker genoegen beleven. Naast een 3-tal marsen zal een 5-tal grote werken worden uitgevoerd, n.l.: In het land van de Indra Paul Lincke Prelude de Tarsicius H. Villette Scherzo Meindert Boekei Naher mein Gott, zu Dir E. Ruh Orpheus in de onderwereld Offenbach Na de pauze zal door de toneelver eniging uit Markelo worden opgevoerd het boeiende toneelspel „Wij weten niet alles", een spel in drie bedrijven door Koos Beswino. De Markelose vereni ging heeft onlangs in eigen plaats dit stuk opgevoerd en hiermede enorm succes geoogst. Voor nadere bizonderheden betref fende de uitvoering van HMV verwij zen we naar de in dit nummer voorko mende advertentie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1