i Hongaren hartelijk ontvangen in baitencentrum Twenhaarsveld'} De Hervormde Kerk en haar toren omstreeks 1820 Jeugddienst „Werken en werken is twee" AGENDA Onjuiste adressen jfo. 8. Jaargang 9. ZATERDAG 23 FEBRUARI 1957. Verschijnt elke zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Bolxena Nieuwsblad'' te nolten. Telef. K 5M3 - 23J, Adv.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.rn. meer f 0.07 plo- w De Hongaarse vluchtelingen naar wier fcomst al enige tijd werd uitgezien, zijn jan vrijdagmiddag van de vorige week ia het buitencentrum „Twenhaarsveld" langekomen en door de plaatselijke auto riteiten, commissieleden en onze muziek vereniging „H.M.V." op hartelijke wijze mtvangen. Ter begroeting waren o.m. lanwezig de burgemeester Mr. W. H. Enklaar en de overige leden van het da- olijks bestuur der gemeente. Ds. J. H. Israël, pastoor J. A. van den Anker van Nieuw-Heeten, dokter J. P. Nagelhout en mevr. W. Wansink-Müller, uit hoofde van je gezondheidsdienst, de directeur van Buka, de heer Paalman, leden van de inzamelingscommissie, maatschappelijke werksters en verschillende andere per sonen. Aan de masten op het terras van het ecreatiegebouw hingen de Hongaars na- ionale vlag, de Canadese vlag en onze nationale driekleur. De zon had ze nog net even met haar warme stralen over goten, maar toen de vier grote bussen arriveerden, waarin de eerste bewoners van het kamp gezeten waren, liet ze het afweten en maakten donkere voorjaars wolken plaats voor het zonlicht. Toen de groep van ruim 150 personen, hoofdzakelijk bestaande uit nog vrij jon- gezinnen met tal van kleine kinde ren, waren uitgestapt, speelde H.M.V. in de neergutsende regen, vermengt met ha gel, het Hongaarse volkslied en vervol gens twee coupletten van onze nationa le hymne het Wilhelmus. Men kon toen gauw een onderdak zoe ken in de' ruime recreatiezaal, waar door de zorg van de heer Ketting, de beheer der van het kamp, en zijn echtgenote wat warms te drinken klaar stond, dat door enkele leden van het Rijssense Roo- de Kruis en de aanwezige dames met wat snoep voor de dames en kinderen sigaretten voor de heren, werd rond gediend. TOESPRAKEN. Hier sprak de burgemeester de aange- komenen als volgt toe en zijn woorden werden door een vrouwelijke tolk ver taald: Mijn waarde Hongaarse vrienden, Met ontroering mag ik u als burge meester van deze goede gemeente, waarin gij de eerstvolgende maanden één der onzen zult zijn, een hartelijk welkom toeroepen. In Uw eigen taal gezegd Isten hazoth bene tekst Holtenban. Gaarne nemen wij U in ons midden op, omdat wij U zo gaarne willen tonen, hoe zeer wij begaan zijn met het dappere volk der Magyaren. Wij zijn verontwaardigd geweest, toen Uw dappere strijd voor vrijheid, recht en menswaardigheid door bruut geweld in bloed werd gesmoord. Wij hebben Uw volk bewonderd, toen bleek dat het bereid was alles op het spel te zetten en alles te offeren voor deze hoogste dingen, die het leven waarde schenken. Wij hebben ons ook beschaamd ge voeld, dat v/ij niet konden helpen. Toen ons volk in vroeger eeuwen zucht te onder spaanse dwinglandij, werd ons volkslied gedicht, dat aan deze tijden her innert. Ik moge U herinneren aan enkele vers gels daaruit, die ook U in de omstan digheden, waarin gij verkeert, misschien iets te zeggen hebben: Zo het de wil des Heren op dien tijd had geweest had ik geern willen keren van U dit zwaar tempeest. Maar de Heer van hierboven, die alle ding regeert, die men altijd moet loven, en heeft het niet begeerd. Oorlof mijn arme schapen, die zijt in grote nood, Uw herder zal niet slapen, al zijt gij nu verstrooid. Gij gaat van hier een nieuwe toekomst tegemoet, naar Canada, waarmede ook ons volk met zoveel hechte banden van vriendschap is verbonden. Aan Canada is voor ons Nederlanders steeds het begrip vrijheid verbonden, om zijn soldaten ons in 1945 bevrijdden van de wrede Duitse overheersing. Gij gaat derhalve naar een goed land, waar gij een nieuwe toekomst zult kun nen opbouwen. De tijd, welke gij hier in ons midden zult verkeren, zult gij het beste doen te besteden voor de voorbereiding van uw nieuwe bestaan in Canada. Daartoe zal U hier in Holten ruim schoots de gelegenheid worden gegeven. U wacht een toekomst, waarvoor het de moeite waard is U in te spannen. U moogt daarbij weten, dat de gehele vrije wereld u met sympathie en wel willendheid tegemoet zal treden, dat een ieder U gaarne behulpzaam wil zijn en be reid is U te helpen en te steunen. Men zal dit doen in Canada, men wil dit evenzeer doen hier in Nederland en met name in Holten. Wij doen dit niet in de eerste plaats uit medelijden, maar bovenal omdat wij menen dit verschuldigd te zijn aan uw1 dappere volk, wie de vrijheid zo zeer in het hart staat geschreven. Isten aldasa kisérje önöket es hozza tarte zeikat. God zegene U en de Uwen. Zijn woorden werden door de Honga ren telkens met een hartelijk applaus begroet. Ds. Iraël sprak de Hongaren vervol gens in enkele hartelijke woorden namens de protestantse en katholieke kerken toe. Hij herinnerde er aan hoe zij veel hebben meegemaakt en grote zorgen en verdriet hebben ondervonden. Gedurende de tijd, dat gij onder ons vertoeven zult willen wij met u bidden en u Gods zegen toe wensen. Wij hopen, dat gij in uw nieu we vaderland, Canada, een nieuwe en blij de toekomst tegemoet moogt gaan met de Here Jezus Christus. Hongaars dankwoord. Een van de Hongaarse mannen dankte uit naam van allen voor de vriendelijke ontvangst. Onze toekomst is nog onze ker, zo zeide hij, maar, wij voelen ons nu al thuis en zijn daarom niet bang voor de toekomst. Wij kunnen geen woorden genoeg vinden om U te bedanken en zijn zeer getroffen door het spelen van het Hongaarse volkslied, dat ons in gedach ten weer teruggevoerd heeft naar ons eigen land. Daar kan men zich de liefde, die wij reeds hebben mogen ondervin den, niet indenken. Wij hopen, dat wij het in de korte tijd, welke wij hier zullen vertoeven, prettig met elkaar zullen kun nen vinden. Het waren ontroerende momenten, deze ontvangst in de geheel gevulde zaal. Maar de laatste indrukken werden op een wat komische wijze doorbroken, toen de bur gemeester den Hongaren adjudant Petter van de Rijkspolitie voorstelde met de woorden: „Hier staat Uw vriend de po litie, hij is Uw beschermer". Er steeg toen een bevrijdende lach op uit deze mensen, die van de politie zo iets heel anders gewend zijn dan bescherming. Naar de verblijven. Na deze officiële ontvangst konden de pas aangekomenen warm eten in ont vangst nemen uit de centrale keuken van het hoofdgebouw en werden zij on dergebracht in de in dit prachtige bun galowkamp verspreid staande, keurig in gerichte, zomerhuisjes. Leden van de plaatselijke vrouwenver enigingen hadden daags te voren en waar nodig nog weer dezelfde dag de kachels in deze huisjes aangemaakt om de kil heid te verdrijven, opdat de mensen na een vermoeiende dag, een zo behagelijk mogelijk tehuis zouden vinden. De andere morgen zijn velen reeds op verkenning uitgegaan om te zien waar zij terecht gekomen zijn en dagelijks kan men de Hongaren thans in onze straten tegenkomen. Zij zullen arbeid en wat afleiding moe ten hebben, willen ze niet aan verveling komen bloot te staan. ZONDAGAVOND half 8. Onderwerp: Voorganger: Ds. BIESHAAR van Vriezenveen. AANBESTEDING DUBBEL WOONHUIS. Voor rekening van de heren H. J. Schuppert en G. H. Ebrecht te Holten werd donderdag in het koffiehuis van de heer M. Kalfsterman door het architec tenbureau L. C. van der Bovenkamp en M. van Guilik aanbesteed het bouwen van 'n blok van 2 woningen met schuur tjes aan de Larenseweg. Ingeschreven werd als volgt: Perceel I: Timmer-, smids-, loodgie ters- en electriciteitswerk. Fa. Achterkamp en Dollekamp f 13412 Fa. G. J. v. d. Bos 13658 Fa. H. Koopman en Zn. 13675 Fa. B. J. Vukkink 13696 Begroting f 14234. Perceel II: Metsel- en betonwerk. Fa. H. G. Jansen en H. Kleinvelderman 21633 Fa. Gebr. Meerman 22330 Begroting f21394. Perceel III: Schilderwerk. Fa. A. Schipper 2650 Begroting f 2550. Het moment tijdens de ontvangst der Hongaren, dat een hunner een dankwoord spreekt. In Holtens Nieuwsblad van 18 augus tus 1951 schreef ik een artikel over de hervormde kerk en haar toren. Daarin deelde ik mee, dat de kerk en ten dele haar toren bij de grote brand van 1829 een prooi der vlammen zijn geworden. Voor de herbouw van het bedebuis was geen geld. Tal van ingezetenen waren immers van alles beroofd en moesten vele jaren in de armoedigste omstan digheden doorbrengen. Een geschikte ge legenheid voor de gemeentelijke samen komsten ontbrak nu ten enenmale. De godsdienstoefeningen werden daarom zo goed en zo kwaad als dat ging gehouden eerst in boerenwoningen, toen in de bouwvallige pastorie en tenslotte in de inmiddels herbouwde school. De herbouw van de kerk on de bouw van een nieuwe pastorie werden, na dat het rijk en de marke van Holten een subsidie van respectievelijk 12.000 en 1500 hadden toegezegd, opgedragen aan II. W. Neuteboom te Bathmen, on derscheidenlijk voor 16.450.en 3600. Voor een bedrag van 8050.— moesten dekkingsmiddelen worden gezocht. Van provinciewege werd later ook nog in de herbouwkosten der kerk bijgedragen. Niettemin was er toch nog een tekort van ƒ2031.75. De markegenoten heb ben tenslotte nog gezorgd, dat ook dit bedrag er kwam. De kerk werd 26 fe bruari 1832 weer in gebruik genomen. Naar alle waarschijnlijkheid was de kerk enkele jaren vóór de brand nog aanmerkelijk vergroot. De plannen daar toe bestonden reeds in 1819. De schout van Holten en Bathmen, de heer Jan Pakkert, schreef op 16 maart 1819 aan een excellentie, waarschijnlijk de goe- verneur der provincie, over „staat en toestand der kerk en pastorie in de ge meente Holten". Aan dit schrijven ont leen ik ihet volgende: „De kerk en pas torie bevinden zig nog al in een reede- lijken staat, schoon daar wel aanmerke lijke gewone reparatiën aan nodig zijn. Maar het is mij uit goede onderrigtin- gen gebleken, dat de kerk aldaar te klein is, en de zitplaatsen in dezelven maar bedragen 460 en berekend wordt, dat er wel 900 mensen ter kerk gaan. Ik ben onderrigt, dat de Kommissiën der kerk al voorlang meer dan eens in ge- dagten zijn geweest om aan Zijne Majes teit den Koning een bijslag tot vergroo ting der kerk te vragen en reeds met het vervaardigen van een request waren werkzaam geweest. Deze vergrooting der kerk zoude nog te meer noodzake lijk zijn, omdat het kerkgebouw niet groot genoeg is om de gemeente te kunnen bevatten, en somtijds door den als malkanderen dringende menigte het zoo benauwd is in de kerk, dat veel tijds (vooral in de zomer) verscheiden menschen de kerk moeten ontruimen en gansch onpasselijk worden. En van zo danig gevolg is, dat den predikant niet goet kan gehoord worden, tenzij hij zich met meer dan gewone uitspraak aan de gemeente doet hooren." De kosten voor de uitbreiding dei- kerk werden geraamd op 7.000.De kerk had destijds enkele landerijen in eigendom, welke zesjaarlijks werden ver pacht. Uit de pachtsommen werden de Vrijdag 22 febr., 7.30 uur: Buitengewone ledenvergadering voetbalver. „Holten" in zaal K. ter Horst. Zaterdag 23 febr., 7.30 uur: Jaarlijkse uitvoering B.D.V. en Jong Holten in Amicitia. Opvoering: „Klokken luiden om Annie". Zaterdag 23 febr., 7.30 uur: Uitvoering Larense Accordeon Vereniging, café „De Wippert". Zaterdag 23 febr.: Inenting en herinen ting tegen pokken (zie off. publicatie). Maandag 25 en woensdag 27 februari: Rentebijschrijving en controle spaar bankboekjes Coöp. Boerenleenbank „Holten". Maandag 25 febr.: Bestuursvergadering Groene Kruis, Hotel Holterman, 8 uur. Dinsdag 26 febr., 7.30 uur: Ledenverga dering afd. der O.L.M., in het café van de heer M. Kalfsterman. Dinsdag 26 febr.Ledenvergadering Partij van de Arbeid bij K. ter Horst, 8 uur. Woensdag 27 febr., 7.30 uur: Vergade ring Fokvereniging „Holten en Om streken" in 't café Kalfsterman. Donderdag 28 febr.Ouderavond* o.l. school te Dijkerhoek, 7.30 uur. Vrijdag 1 maart: Ouderavond openbare lagere school te Espelo. Zaterdag 2 maart: Uitvoering Bathmen- se Accordeonvereniging met toneel in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 5 maart, 8 uur: Jaarvergadering V.V.V. „Holtens Belang", in café Maats. Woensdag 6 maart, 7.30 uur: Uitvoering van de muziekver. „H.M.V." voor be gunstigers en donateurs, in Amicitia. Vrijdag 8 maart: Wereld-vrouwengebeds dag in „Rehoboth". Aanvang 8 uur. Zaterdag 9 maart: Lezing buurtvereni ging Schoolkring Dijkerheek, in ,,'t Bonte Paard", door de heer Kraan van Almelo. Aanvang 7.30 uur. Zaterdag 9 maart: Jaarfeest van CJMV „Vriendenschaar" Beuzeberg in Irene. Maandag 11 maart: Ouderavond O.L. Dorpsschool. De heer M. Knoop spreekt over karaktervorming in school en gezin. Dinsdag 12 en woensdag 13 maart: Jaar feest C.J.M.V. (dorp), opvoering „Hil- de" in „Irene". Aanvang 7 uur. Donderdag 14 maart: Lezing door mej. A. M. Hoekendijk over „Donker Am sterdam", voor Vereen. Schoolkring Espelo en Ned. Bond van Plattelands vrouwen afd. Espelo. Ook voor echt genoten. Vrijdag 15 maart: Jaarvergadering afd. Holten Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Dinsdagavond 19 maart: Zang- en Mu ziekavond in de Geref. Kerk, met mede werking van de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", Riek Bolink-Lande- I weerd, sopraan, en Feike Asma, orgel. - ACCOUNTANTSKANTOOR gj 1 POUW - Enterstr. 33 - Rijssen voorBELASTINGZAKEN j Zitting in Hotel Holterman E- elke maandagmiddag. M ■kosten bestreden der gewone reparaties van kerk en pastorie. Zonder steun van de overheid was de uitbreiding der kerk naar de mening van schout Pakkert niet mogelijk. De gemeente bestond groten deels uit 'behoeftige en minvermogende leden, zodat het opleggen van een hoof delijke omslag niet wenselijk werd ge acht. De vrijwillige bijdragen zouden bij de heffing van de hoofdelijke omslag sterk teruglopen. Om deze redenen ver zocht de schout aan genoemde excellen tie het verlenen van een rijkssubsidie te -bevorderen. De kerkvoogden der hervormde ge meente richtten in 1822 een verzoek tot zijne majesteit de koning om toestem ming tot verkoop van onroerende goe deren, teneinde de gemaakte schulden te kunnen aflossen. Dit verzoek werd om advies toegezonden aan „Het Provinciaal Kollegie van Toezigt op de Kerkelijke Administratie der Hervormden in Over ijssel", dat op zijn beurt weer de me ning vroeg van schout Pakkert. In zijn brief van 12 augustus 1822 berichtte de schout, dat er geen redenen waren om de gevraagde toestemming te weigeren. De kerkvoogden waren voornemens het erve Wevers en de Kerken Mate in de buurtschap Dijkerhoek te verkopen. De toren is krachtens de staatsrege ling van 1798 -gedegradeerd tot een bouwsel in dienst van de overheid ter plaatse. Artikel VO der „Additionele ar tikelen tot de Acte van Staatsregeling des Bataafschen volks" luidt: „De torens aan de kerkgebouwen gehegt, benevens de Klokken met derselver behuysingen. worden verklaard eigendommen te zijn en te blijven der burgerlijke gemeenten, staande ten alle tijde onder derselver beheering en onderhoud." In een brief van 7 december 1820 verzocht de schout aan de gouverneur om toestemming tot het. -besteden van een bedrag ad „800 franken voor de reparatie van de Kerk Toorn, daar denzelven in zoodanigen ver- In verband met de aanmaak van nieuwe adresplaatjes bestaat de mogelijkheid, dat er in de adressen der postabonnée's onjuistheden zijn geslopen. Vriendelijk verzoeken wij be trokkenen eventuele opmerkingen daaromtrent so spoedig mogelijk aan de administratie te willen door geven. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Damesporternonnaie m. in houd; paar leren dameshandschoenen; gebreide want; armband; ceintuur van japon; hoofddoek; boodschappentas; theedoek; muntbiljet; kinderportemon- naie met inhoud. Verloren: schaal van weegschaal; tas; herenregenjas; paar leren handschoe nen; gebreide kinderwant (grijs); regen broek; gebreide handschoen. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Telef. 352. vallen staat is. dat er veele zwaarigheid gemaakt wordt om met die 800 fr. en de verzogte /80.op de begrooting van 1821 de- hoog nodige reparatiën te -kun nen doen." Deze „franken" bevonden zich in 1820 nog in de gemeentekas, waarschijnlijk daarin terecht gekomen in de Franse tijd. W. O. iet

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1