Alle weduwen en wezen wettelijk verzekerd Voorstel van SER aan regering: Premie 1 pet - Geen aanpassing Noodvoorziening afgewezen Maandag 18 februari verjaardag van H.K.H. Prinses Marijke AGENDA Hongaren in Holtes Twee voorstellingen van het beroepstoneel. L 7. Jaargang 9. ZATERDAG 16 FEBRUARI 1957. Verschijnt elke zaterdag. Ie abonnementsprijs van dn blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal lüllllfi HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef K 5J,83 - 2SJ, Adv.-prijs115 m.m. (a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 De Sociaal-Economische Raad (SER) van mening, dat er een algemene we- luwen- en wezenverzekering moet ko nen. Deze zal evenals de thans reeds igevoerde algemene ouderdomsverzeke- jng een volksverzekering moeten zijn, aan alle weduwen en wezen een uit ering verzekert, die waardevast is (op u neer gaat met het stijgen en dalen van loonindex). De uitkering bedraagt ver het algemeen 1200 gulden per jaar. )e premie zal ongeveer 1 percent van iet loon bedragen tot aan een bepaalde ;rcns. Iedereen is verplicht deze premie betalen. Zij zal worden geïnd door de «lastingdienst. De SER doet dit voorstel een advies, dat is uitgebracht aan de unister van Sociale Zaken en Volksge- ondheid. Met deze nieuwe volksverzeke ring sal een bedrag gemoeid zijn van 100 ot 125 miljoen gulden per jaar. De ge jachte van een noodregeling (het plan de KVP) heeft de SER afgewezen. De algemene kinderbijslagverzekering zal (olgens de SER moeten wachten tot de teduwen- en wezenverzekering is inge voerd. VAN 26 TOT 50 JAAR: MINSTENS 600 GULDEN. De regeling van de weduwen- en we- lenuitkeringen ziet de SER als volgt: Weduwe zonder kinderen: Wanneer de ïeduwe zonder kinderen op het ogenblik het overlijden van haar man nog geen IQ jaar oud is, zal ze een tijdelijke uit tering van hoogstens 1.200 gulden per iiar ontvangen. Is zij nog geen 26 jaar, aan krijgt ze 600 gulden over een half jaar. Voor elk jaar, dat ze ouder is dan krijgt ze een maand langer uitkering (1Ó0 gulden er by dus). De maximum- uitkeringsduur zou beperkt moeten wor- tot 2 jaar. Daarna mag aangenomen worden dat ze op andere wijze in haar levensonderhoud kan voorzien. Bij her trouwen wordt de aanvankelijk vastge- duur van de verzekering niet ver minderd. VAN 50 TOT 65 JAAR: 1200 GULDEN. Wanneer een weduwe zonder kinderen 50 jaar of ouder is op het ogenblik van het overlijden van haar man, ontvangt ze tot haar 65ste jaar een uitkering van 1200 gulden per jaar. Deze uitkering is blijvend. Na het 65ste jaar vervalt de uit kering en krijgt ze een uitkering krach tens de algemene ouderdomsverzekering. Hertrouwt de weduwe, dan vervalt de uit kering een jaar na het sluiten van het hu welijk. VOOR KINDEREN EXTRA-UITKERING. Weduwe met kinderen: Een weduwe met kinderen krijgt behalve de „normale" uitkering van 1200 gulden nog een ex- •uitkering van 60 gulden per jaar (een soort gezinstoeslag). Bovendien krijgt ze wezenuitkering voor een of twee kin- leren, die overeenkomt met de kinder- jen voor het eerste en tweede kind krachtens de kinderbijslagwet voor loon- trekkenden. Deze uitkering wordt ver minderd met de kinderbijslag, waarop men aanspraak heeft (kinderbijslag en uitkering mogen niet samenvallen). Wordt de weduwe ouder dan 65 jaar, i heeft ze nog kinderen die onder de kin derbijslagwet vallen, dan gaan de wezen uitkeringen normaal door. De weduwen- uitkering (1200 gulden) vervalt dan, maar de extra-uitkering van 600 gulden (gezinstoeslag) blijft doorlopen. Op het ogenblik, dat het recht op een wezenuit kering afloopt, vervalt ook de extra-uit kering (de uitkering wordt dan dus ge bracht van 1800 op 1200 gulden). Een weduwe met kinderen, die recht heeft op een wezenuitkering behoudt bij hertrou wen nog een jaar lang recht op een uit kering van 1800 gulden per jaar (1200 plus 600 gulden). De wezenuitkering bljjft tot de normale aflooptermijn door lopen en wordt eventueel verminderd met kinderbijslag. WEZEN: 400 k 600 GULDEN. Wezen: Volle wezen, die onder de kin derbijslagwet vallen, krijgen 'n uitkering van 400 gulden per jaar tot een leeftijd van 10 jaar en van 600 gulden wanneer ze 10 jaar of ouder zijn. Een samenloop met de kinderbijslag (cummulatie) moet worden vermeden). Er zal voor hoogstens twee halfwezen aanspraak op wezenuitkeririg bestaan. De uitkering is in dit geval gelijk aan de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind krachtens de kinderbijslagwet. Ook hier moet samenloop worden voorkomen. Zolang er nog geen algemene kinderbij slagregeling vanaf het derde kind geldt, moet een uitkering worden verstrekt aan alle halfwezen, die onder de leeftijdsgrens vallen. BODEMVOORZIENING. De Sociaal-Economische Raad ziet zijn voorstel als een „bodemvoorziening". Hierop kunnen dus aanvullende voorzie ningen komen. De bedoeling van het voorstel is alleen om behoeftigheid te voorkomen. (De algemene ouderdoms verzekering is ook zo'n bodemvoorzie ning). De Raad vindt het daarom nood zakelijk, dat de uitkeringen nauw ver band houden met de kosten van het mi nimale levensonderhoud. De weduwen- uitkering ligt ongeveer 30 percent boven de uitkering, die een ongehuwde oude van dagen krachtens de algemene ouder domsverzekering krijgt (846 gulden). De Raad is van oordeel, dat aan we duwen tussen de 50 en 65 jaar een vaste uitkering gegeven moet worden, omdat in het algemeen aangenomen mag wor den, dat deze weduwen niet meer in staat zijn op andere wijze een inkomen te krijgen. Weduwen, die geen recht hebben op een blijvende uitkering, moeten volgens de raad financieel in staat gesteld wor den zich te laten om- of herscholen. Daarom krijgen ze de tijdelijke uitkering. De Raad vindt het niet nodig, dat andere weduwen- en wezenvoorzie ningen (bijvoorbeeld van het particu liere bedrijfsleven) aangepast wor den aan deze bodemvoorziening. Men vertrouwt hier op het bedrijfs leven. De bedrijfspensioenfondsen komen ruimer in 'hun middelen te zit ten door de aanpassingsregeling van de algemene ouderdomswet. Ver wacht wordt, dat hierdoor iets gedaan kan worden voor de weduwen en we zen. Bewezen is, dat een wettelijk aanpassen de zaak alleen maar moei lijker maakt. UITSTEL KINDERBIJSLAG. De SER heeft aan de regering gead viseerd de weduwen- en wezenvoorzie ning in te voeren voor de algemene kin derbijslagverzekering, die reeds enige tijd op stapel staat. De drie voorzieningen algemene ouderdomsvoorziening, we duwen- en wezenverzekering en algeme ne kinderbij slag verzekering vragen namelijk een premie van in totaal onge veer 10 percent van het premieplichtig inkomen (AOW: bijna 7 percent; W en W-voorziening: rond 1 percent, en kin derbijslag: bijna 2 percent). Daarom zal eerst bezien moeten worden hoe 't vraag stuk van de totale premieheffing gere geld moet worden. Vooral voor de kleine zelfstandigen zal de totale premie grote moeilijkheden opleveren. Een kleine minderheid van de SER is van mening, dat de raad over de priori teit voor de kinderbijslagwet geen oor deel mag uitspreken. Dit moeten rege ring en Staten-Generaal doen. Degenen, die weduwe zijn op het mo ment, dat de verzekering in werking treedt, hebben aanspraak op de uitke ring. Volgens de raad moet men er na melijk van uitgaan, dat de weduwe aan spraken zou hebben gehad, wanneer er een wettelijke voorziening zou zijn ge weest op het ogenblik dat haar man overleed. Voor een noodregeling voelt de SER niets. Hij acht dit niet gewenst na de ervaringen, die zijn opgedaan met de af trek van eigen inkomsten bij de nood wet-ouderdomsvoorziening. De raad ver wacht bovendien niet, dat zo'n noodre geling veel eerder zou kunnen worden ingevoerd. Alleen wanneer een noodrege ling minstens een jaar voor de definitieve verzekering zou kunnen werken, zou ze overweging verdienen. KINDERKOOR OPGERICHT. Op initiatief van de dirigent van de Chr. Gem. Zangvereniging „Soli Deo Gloria" de heer W. van Erkelens te En schede en enkele dames, werd een dezer dagen besloten tot oprichting van een Chr. Kinderkoor „De Nachtegaaltjes". Reeds bijna 50 kinderen hebben zich als lid opgegeven. De wekelijkse repetities zullen met in gang van dinsdag 19 febr. van kwart voor vier tot kwart voor vijf worden ge houden in een der zalen van het gebouw Rehoboth aan de Stationsstraat. Tot dirigent van het koor werd be noemd de heer W. van Erkelens. i MF (Foto M. C. Meijboom) Zoals U bekend zal zijn zal van zaterdag 16 februari af het bun galowkamp „Twenhaar" ongeveer 200 Hongaren huisvesten. Deze Hongaren zuilen slechts gedurende een drietal maanden in afwachting van hun vertrek naar hun definitieve bestemming, Ca nada, tot de Holter bevolking be horen. Ik kan mij voorstellen, dat Uw belangstelling naar hen zal uit gaan en dat U gaarne zoudt willen weten en zien hoe zij leven in hun nieuwe omgeving. Ik meen toch goed te doen U dringend te verzoeken deze men sen, na al wat zij de laatste maan den hebben ondervonden, de rust te schenken, die zij zo zeer be hoeven. Niets zou voor hen onaangena mer zijn, dan te moeten bemerken, dat zij voortdurend het voorwerp zijn van een misschien goed be doelde maar voor hen toch wel hinderlijk grote belangstelling. Dit betekent allerminst dat ik [J zou willen verzoeken U van deze beklagenswaardige mensen niets aan te trekken. Het tegendeel is waar, er zal naar worden bestreefd, dat 't ver enigingsleven in Holten zijn deel wil nemen in de ontspanning van de Hongaren. Ik zou U alleen dringend willen vragen het bungalowkamp „Twen- haar" niet als doel van uw zon dagmiddagwandelingen te willen bestemmen en uw belangstelling voor onze Hongaarse gasten niet te doen ontaarden in nieuwsgierig heid. In principe zal de leiding van het kamp dan ook slechts diegenen toelaten, die voorzien zijn van een bewijs van toegang. Ik vertrouw gaarne, dat 'n ieder er van doordrongen zal zijn, dat mijn bovenstaand verzoek is inge geven door het belang van de Hon garen, dat hiermede wordt ge diend. De Burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. De toneelgroep „Studio" uit Amster dam geeft hier op vrijdag en zaterdag een tweetal voorstellingen. De voorstelling van vrijdag, welke plaats vindt in Irene onder auspiciën van de door het Gemeentebestuur inge stelde Commissie voor het jeugdprobleem is geheel uitverkocht en reeds achter de rug als dit blad onder de ogen van het merendeel der lezers komt. Zij geschiedt ohn. met een bijdrage uit het culturele fonds der gemeente. Zaterdagavond wordt op uitnodiging van de Holtense Besluurdersbond opge voerd het toneelspel in 7 taferelen „De Indringster" van de schrijver Edwin Bronner. Voor deze voorstelling is nog een aan tal kaarten verkrijgbaar in hotel Holter- man en eventueel aan de zaal. Met dit optreden van een beroeps- toneelgezelschap wordt door de Bestuur- dersbond een traditie voortgezet om tel ken jare haar leden en andere belang stellenden een cultureel verantwoorde avond te geven. Daarmede worden tal van facetten van het werkelijke leven bericht. De inhoud van het stuk, dat nu zal worden opgevoerd, is als volgt: DE INDRINGSTER. Het 17-jarig meisje Alison, wier moe der bij de geboorte van haar dochter is gestorven, woont-met haar vader, 'n zakenman en haar grootmoeder in een landhuis, aan de rand van een provincie plaats. Zij is zeer sterk aan haar vader gehecht en leeft verder nogal vereen zaamd in een droomwereld, die zij in de loop der jaren heeft opgebouwd. Ro bert Harper, de vader, heeft op een za kenreis een nog jonge vrouw, Catherine, een gewezen onderwijzeres, ontmoet. Hij trouiwt haar en neemt haar mee naar Harper Home. Het meisje Alison, voor wie dit hu welijk als een donderslag bij heldere hemel komt, voelt dit als een soort verraad jegens haar. Zij vat een gren zeloze haat ten opzichte van haar tweede moeder op. Catherine tracht met alle tact die in haar is het meisje voor zich te winnen, doch haar pogingen zijn ver geefs. Alison bestrijdt haar stiefmoe der meteen voor haar leef tij d ontstel lend raffinement. Het is de schrijver gelukt deze strijd op aannemelijke wijze en psychologisch volkomen verantwoord te schilderen. Hij schiep met een vernuftige dosering van spanning, humor en sentiment een boei end geheel. Ongetwijfeld mag „De In dringster" een sterk en intelligent ge schreven - toneelstuk worden genoemd. FINANCIËLE BIJDRAGEN Voor dit stuk wiordt een financiële bijdrage ontvangen van het N.V.V. Aangezien de kosten van deze voor- Vrijdag 15 febr.Toneelvoorstelling voor de jeugd (pl.m. 1526 jaar), door de toneelgroep „Studio" met het blijspel „Romantische liefde". Gebouw Irene, aanvang 7.30 uur. Zaterdag 16 febr.: Toneelvoorstelling door de toneelgroep „Studio" in Ami- citia op uitnodiging van de N.V.V. Be- stuurdersbond. Ook toegankelijk voor niet-leden. Aanvang 7.45 uur (zie adv.). Maandag 18, woensdag 20, donderdag 21, maandag 25 en woensdag 27 februari: Rentebijschrijving en controle spaar bankboekjes Coöp. Boerenleenbank „Holten" (zie adv.). Dinsdag 19 febr.: Lezing van Mevr. H. Perelaer-Parfumier uit Hengelo over „Moeilijkheden met onze oudere kin deren", voor leden van' de afd. Espelo van de Bond van Plattelandsvrouwen en hun echtgenoten. Dinsdag 19 febr., 7.30 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging Dijkerhoek in gebouw „Bethanië". Woensdag 20 febr.Feestelijke ouder avond u.l.o.school in Irene. Donderdag 21 febr. 7 uur: Aanbesteding - blok van 2 woningen in Stationskoffie huis van M. Kalfsterman door Arch.- bureau Van de Bovenkamp. Donderdag 21 febr., 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging. Vrijdag 22 febr., 7.30 uur: Buitengewone ledenvergadering voetbalver. „Holten" in zaal K. ter Horst. Zaterdag 23 febr., 7.30 uur: Jaarlijkse uitvoering B.D.V. en Jong Holten in Amicitia. Opvoering: „Klokken luiden om Annie" (zie adv.). Zaterdag 23 febr., 7.30 uur: Uitvoering Larense Accordeon Vereniging, café „De Wippert" (zie adv.). Zaterdag 23 febr.: Inenting en herinen ting tegen pokken (zie off. publicatie). Dinsdag 26 febr., 7.30 uur: Ledenverga dering afd. der O.L.M., in het café van de heer M. Kalfsterman. Zaterdag 2 maart: Uitvoering Bathmen- se Accordeonvereniging met toneel in Amicitia (zie adv.). Dinsdag 5 maart, 8 uur: Jaarvergadering V.V.V. „Holtens Belang", in café Maats. Woensdag 6 maart, 7.30 uurUitvoering van de muziekver. „H.M.V." voor be gunstigers en donateurs, in Amicitia. Zaterdag 9 maart: Jaarfeest van CJMV „Vriendenschaar" Beuzeberg in Irene. Maandag 11 maart: Ouderavond O.L. Dorpsschool. De heer M. Knoop spreekt over karaktervorming in school en gezin. Donderdag 14 maart: Lezing mej. Hoe- gendijk uit Heemstede over „Donker Amsterdam" voor afd. Plattelands vrouwen en Schoolkring Espelo. Echt genoten welkom. Dinsdagavond 19 maart: Zang- en Mu ziekavond in de Geref. Kerk, met mede. werking van de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", Riek Bolink-Lande- weerd, sopraan, en Feike Asma, orgel. A.R. KIESVERENIGING. Vrijdagavond der vorige week verga derde de A.R. Kiesvereniging „Neder land en Oranje" in een der zalen van gebouw „Rehoboth". De voorzitter, de heer W. Rietberg, opende de vergadering door te laten zingen Ps. 1:1 en ging vervolgens voor in gebed. Na het lezen van Ps. 24 (onbe rijmd) werden de aanwezigen met en kele woorden welkom geheten door de voorzitter. De secretaris, de heer H. Beltman, las de notulen, die zonder kritiek werden goedgekeurd. Hierna kwam het raadslid G. Lande- weerd aan het woord met als onder werp: Flitsen uit de gemeentepolitiek. De heer Landeweerd begon met op te merken dat hij blij was met „flitsen" te kunnen volstaan, omdat het onderwerp te veel omvattend is. Als eerste punt handelde spr. over de woningbouw, een der meest nijpende vraagstukken, ook in de gemeentepolitiek. Vervolgens han delde hij over de verharding van zand wegen en de daarmeegepaard gaande aanlegbelasting, het aantrekken van in dustrie, het bungalowkamp met zwem bad, het G.E.B. en Slachthuisbedrijf en over de Burgerzinlening enz. Bij de zeer geanimeerde bespreking, die volgde, kwamen practisch al deze punten weer aan de orde. Besloten werd in de tweede helft van maart jaarvergadering te houden. Nadat de heer G. Landeweerd was voorgegaan in dankgebed, sloot de voor zitter de vergadering. stellingen ondanks de subsidiëring nog moeilijk op -te .brengen zijn, wordt voor Ibeidevia de stichting Toneelspreiding Oost-Nederland een bijdrage ontvangen van de provincie. Men verzuime niet van de gelegenheid gebruik te maken om eens een goed toneelstuk te zien.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1