i W a a rderende woorden voor ziekenfondsbestuur Afscheid voorzitter C.J.M.V. Dijkerhoek Kindje BUITEN LANDS OVERZICHT H.K.H. Kroonprinses Beatrix 19 jaar Bij afscheid AGENDA ♦♦♦41 fCT. No. 5. Jaargang 9. ZATERDAG 2 FEBRUARI 1957. Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.35 p. kwartaal Uitgave van de Stichting >yHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. Z 5433 - 234 Adv.-f rijs1—15 m.m.(a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 Op het kasteeltje Hertoginnedal bij Brussel zijn. het afgelopen weekeinde de ministers van buitenlandse zaken van de zes landen van het z.g. klein Europa bijeen geweest om te spreken over de gemeenschappelijke markt en Eurotom. Het kleine Europa wordt ge vormd door Frankrijk, Duitsland, Ita lië, België, Nederland en Luxemburg, de landen, die ook deelnemen aan de Europese gemeenschap voor kolen en staal. De oorspronkelijke opzet van de gemeenschappelijke markt was door afschaffing van onderlinge douanetarieven en beperkende invoer- maatregelen een grote markt te creë ren van een goede 150 miljoen afne mers, die door haar omvang beter en voordeliger zou kunnen werken. Het voorbeeld van de zeer doeltreffende en goedkope Amerikaanse industrie stond de initiatiefnemers voor de geest. In eerste opzet had men daarvoor een supra-nationaal orgaan in de gedach te^ te vergelijken met de Hoge Auto riteit van de Kolen- en Staalgemeen schap, maar de supra-nationale gedach te, waarbij dus elk deelnemend land een gedeelte van zijn souvereiniteit of zeggenschap over eigen gebied zou moeten opgeven ten bate van het gro te geheel, staat niet erg in aanzien en zou het voor 't Franse parlement zeker moeilijk maken zijn goedkeuring aan 't plan te geven. Van Nederlandse zijde is er vooral op aangedrongen de stemmingsregels zo te maken, dat Benelux niet door de grote drie van de gemeenschap voort durend overstemd kan worden. Over eenstemming is nog niet bereikt, maar vermoedelijk zal Nederland wel moe ten inbinden, omdat vooral Spaak, de Belgische minister van buitenlandse za ken, er erg op gebrand is de zaak in kannen en kruiken te hebben, voor hij "als secretaris-generaal naar de NAVO gaat. Dat is een van de redenen, dat hij veel begrip toont voor in het bizon der de Franse eisen. De dagelijkse leiding is toevertrouwd aan een Europese commissie van negen leden (voor Euratom vijf), terwijl een „parlement" van 225 leden verantwoor ding van het beleid zal vragen. Men was al enige tijd geleden tot overeenstemming over de hoofdpunten gekomen. De markt zal volledig vrij zijn na een periode van 12 tot 15 jaar, onderverdeeld in enkele periodes van vier jaar, die elk weer verlengd kun nen worden. Geleidelijke aanpassing is logisch, maar toen kwam als moei lijkste punt op welk niveau men dan wil aanlanden. Frankrijk b.v. beschermt op het ogenblik zijn industrie en land bouw tegen de corruptie van het bui tenland met zeer hoge tarieven en al lerlei subsidies bij de uitvoer, omdat het Franse prijspeil te hoog is voor de wereldmarkt. Dan is er de kwestie van de landbouw. Frankrijk zou het liefst de landbouw buiten de markt houden, zoals Engeland deze buiten de door de Engelse regering naast de markt voorgestelde vrijhandels- zóne wil houden, maar dat zou Neder- HISTORISCHE FILM VAN SCHOKKEND EPOS Zoals de inhoud van een advertentie, elders in dit blad opgenomen, weer geeft, zal op zaterdag 9 februari a.s. in „Amicitia" het unieke historische filmwerk „Tot vijf over twaalf" wor den vertoond. Deze boeiende documen taire werd gecomponeerd uit films en opnamen, welke jarenlang in geheime archieven verborgen werden gehouden. Wij leven snel en de bittere realiteit van die verschrikkelijke oorlogsjai'en ligt alweer in het verre verleden. Toch zullen velen deze gelegenheid aangrij pen om Hitier en zijn trawanten van dichtbij op het filmdoek te zien en de huiveringwekkende aanval der Japanse vliegende sluipmoordenaars willen mee beleven van de overval op de Ameri kaanse vloot bij Pearl Harbour. Ook zullen zij de laatste woorden van ver dediging willen horen der oorlogsmis dadigers, die voor het forum van de gehele wereld tot de doodstraf door ophanging werden veroordeeld. Een film-epos dus van een zodani ge historische waarde, dat de film werd goedgekeurd, doch om haar realiteit uitsluitend toegankelijk voor personen boven de 18 jaar. lands positie natuurlijk onmogelijk ma ken. Frankrijk wil nu wel zijn overtol lige landbouwprodukten (graan) op de markt afzetten, maar zou ook het liefst zien, dat aan zijn prijspeil niet zou wor den getornd. Evenmin als bij het buiten tarief heeft men, ondanks optimistische woorden van minister Spaak, nog geen oplossing gevonden. Een derde punt is de kwestie van de overzeese gebiedsdelen, waarvan behalve België (Congo) alleen Franki'ijk er heeft. Frankrijk wil deze gebieden openzetten voor de partners, mits dezen bijdragen in de investeringskosten, die voor de ontwikkeling van deze landen nodig zijn, zoals de bouw van scholen, ziekenhuizen, wegen, e.d. Er is overeenstemming be- reikt over het investeiingsfonds van een miljard dollar, waaraan Nederland 7.1 pet. zal bijdragen. Vooral van Duit se zijde wenst men toch enige zeggen schap over de besteding van die bedra gen, zodat Duitsland toekenning per pro ject wenst. Vooral wil men de schijn ver mijden, dat de partners door de bevol king over een kam worden geschoren met de toch niet van kolonialisme vrij te pleiten Fransen. Dit zou de positie van het Westen in de rest van de vrije we reld danig bederven. Bovendien zijn de partners het lang niet in alle opzichten eens met de door Frankrijk in zijn over zeese gebiedsdelen gevoerde politiek. Men denke aan Algerije. Men is al met al door vele concessies een heel eind in de goede richting ge raakt, al hoort men vooral van Neder landse zijde bezwaren, dat men steeds verder van het oorspronkelijke plan is afgeraakt, doordat er een te grote dosis Frans protectionisme in is toegelaten. Diverse problemen zullen maandag op een nieuwe ministersconferentie behan deld worden, terwijl voor midden februari een nieuwe conferentie is voorzien. FOTO M. C. MEYBOOM In verband met de per 1 januari j.l. plaats gevonden fusie van het Holtense ziekenfonds met het Algemeen Zieken fonds „D.O.Z. van 1860" te Deventer, had dinsdagavond in hotel Holterman een bijeenkomst plaats van de besturen van beide fondsen, waarin ook tegen woordig waren de secretaris van de CBOZ, de heer H. J. van Gelder, de controlerend geneesheer Dr. M. Tromp Visser en de plaatselijke huisartsen en tandarts, de heren J. P. Nagelhout, G. H. Rietdijk en H. F. Steunenberg. In zijn welkomstwoord heeft de voor zitter van het Holtense fonds, de heer W. Beijers, een historisch overzicht ge geven van de werkzaamheden van de nu gefuseerde vereniging, sedert de da tum van oprichting, 30 juni 1925. Hfj bracht daarbij dank aan het Deventer fondsbestuur voor de wijze waarop men de Holtense verzekerden is tegemoet getreden, aan de artsen voor de goede samenwerking, aan de Centrale Bond voor de verleende bemiddeling en aan zyn mede-bestuursleden voor hun ar beid, in het belang van de verzekerden verricht. De voorzitter van „DOZ van 1860", Dr. H. Couvert, kon zich de gemoeds stemming indenken van de bestuurders, die op deze avond afscheid namen en die „zich steeds beijverd hebben voor het behoud van de zelfstandigheid van him fonds. Concentratie biedt in vele gevallen voordelen en zeker als dat door samenwerking geschiedt. In De venter zal men alles doen om de leden in Holten zo goed mogelijk te bedie nen. In de laatst gehouden bestuursver gadering te Deventer, zo deelde hij me de, werd besloten de oud-voorzitter Bo- link te erkennen en hem het ere-lid- maatschap van DOZ aan te bieden. Hij bood deze in dit verband een foto aan en liet voor een rustige beschouwing daarvan de aanbieding vergezeld gaan van een kistje sigaren. Dr. Couvert sprak de wens uit, dat het devies in de bestuurskamer te De venter leidraad zal zijn voor de samen- king: „Salus aegroti suprema lex (Het heil der zieke is de hoogste wet). Namens zijn collegae en dokter Ger- ritsma, welke verhinderd was aanwezig te zijn, sprak dokter Nagelhout zijn waardering uit jegens het scheidende fondsbestuur. Het heeft belangeloos veel bijgedragen tot heil van de lijden de plaatsgenoten, waarvoor allen veel bewondering hebben. Hij bood de se cretaris-penningmeester, de heer H. Boer, een schilderij aan van de uit Mar- kelo stammende bekende bloemen schilder Willy Fleur en bracht dank aan de directeur van het Deventer fonds, de heer J. C. Steutel, voor de wijze waarop hij de medewerkers en leden van het fonds te Holten is tege moet getreden. De heer H. J. van Gelder heeft in deze bijeenkomst namens de CBOZ de voldoening uitgesproken over de wij ze, waarop de fusie tot stand kwam. Dë scheidende functionarissen laten welis waar een stuk zelfwerkzaamheid ach ter, maar de innerlijke kracht van de beide fondsen is vergroot door deze fu sie, waarvan hij de goedkeuringsbewij- zen aan Dr. Couvert overhandigde. Ook de heer Steutel heeft in deze vergadering nog het woord gevoerd en een eresaluut gebracht aan de Holtense bestuursleden, welke hij respectabele verliezers noemde. Gelukkig kan een behoorlijke schadeloosstelling gegeven worden aan hen, die door deze fusie in hun betrekking gedupeerd worden. Het streven zal er op gelicht zijn, de Holtense verzekerden zich thuis te doen gevoelen in het nieuwe verband. Tenslotte heeft Dr. Tromp Visser nog verklaard, dat er, wat het instituut controlerend geneesheer betreft, wei nig zal veranderen. Hij zal op de ge bruikelijke wijze zitting blijven houden, hetgeen, naar hij hoopte, zal bijdragen tot een goede gang van zaken voor de belanghebbenden. In een speciaal daartoe belegde club avond nam de CJMV „Immanuël" te Dijkerhoek vorige week vrijdagavond afscheid van haar voorzitter, die, na ï'uim elf jaar, sedert de oprichting der vereniging, de voorzittershamer te heb ben gehanteerd, de vereniging ging ver laten. De leiding van het eerste gedeelte van deze avond berustte bij de tweede voorzitter, de heer H. Rietberg. Na 't gezamenlijk zingen van het lied „Lof zij den Heer" ging deze voor in gebed. Hij las vervolgens Psalm 98, waarna de heer J. Krikkink in aansluiting op dit Bijbelgedeelte het gedicht „Psalm" van Michel van der Plas declameerde. Na een korte pauze, waarin koffie ge schonken werd, werd het programma vervolgd met de uitvoering van een re vue van zangnummers en gedichten onder leiding van de heer G. D. Vene klaas, die deze revue speciaal voor de ze afscheidsavond had vervaardigd. In deze korte revue, waaraan alle leden hun medewerking verleenden, kwam in ernst en luim het verleden, het he den en de verwachtingen van de toe komst tot uiting. Hierop nam de schei dende voorzitter het woord en hield zijn afscheidstoespraak. In treffende woorden vertelde spr. hoe hij ruim 20 jaar geleden lid werd van de afdeling Holten en over de ervaringen, die hij daar mocht opdoen. Vervolgens schets te hij hoe de voorzitter van deze af deling, de heer A. Wester ik, in okto ber 1945 de stoot had gegeven tot de oprichting van een nieuwe afdeling in Dijkerhoek en spr. hier tot voorzitter werd benoemd. Hij toonde zich zeer dankbaar voor de steun, die hij in de afgelopen jaren steeds van bestuur en leden mocht ondervinden. De heerUlf- man meende, nu huiselijke omstandig heden hem daartoe noodzaakten, in vertrouwen de leiding aan anderen te kunnen overgeven en spoorde tevens de leden aan om de clubavonden trouw te bezoeken en alle krachten in te spannen om het nieuwe bestuur tot steun te zijn. Wijzend op het embleem der CJMV, de rode driehoek, waarvan de drie zijden de facetten van het CJ MV-werk, n.l. geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke vorming aangeven, zeide hij, dat het geestelijke aspect het fundament moet zijn, waarop alle an dere activiteiten behoren te rusten. Dan alleen, meende hij, kan de vereniging de naam „Immanuël" (God met ons!) met ere dragen. Na deze woorden werd de leiding overgenomen door de nieuwe voorzit ter, de heer J. Krikkink, die op geesti ge wijze de heer Ulfman dankte voor de gesproken woorden en voor 't vele, dat hij de vereniging onder zijn leiding had geschonken. Als stoffelijk blijk van aandenken overhandigde hij de schei-» de.ide voorzitter een prachtig schilderij, terwijl zijn echtgenote werd verrast met een bloemstuk. Vervolgens werd de heer Ulfman tot ere-voorzitter der vereniging benoemd. In de hierop volgende pauze kregen de leden gelegenheid om een kleine tentoonstelling van periodieken, foto's, Zaterdag 2 febr., 8 uurDansen in hotel G. Müller (zie adv.). Zaterdag 2 febr.: Toneeluitvoering van O.C.H. in Amicitia met „De beste jaren van ons leven" (zie adv.). Maandag 4 febr., 7.30 uur: Zendingsfilm avond in Irene, waar vertoond zullen worden de films „Verloren Grenzen" en „Ga uit in de wereld". Dit zijn ge luidsfilms. Dinsdag 5 febr., 7.30 uur: Zendingsfilm avond in de school te Espelo. Pro gramma als op maandag 4 febr. Dinsdag 5 febr.: Spreekuur Dr. Tromp Visser kantoor Al gem. Ziekenfonds van 4.305 uur (vooruit afspreken). Woensdag 6 febr., 7.30 uur: Zendings filmavond in Bethanië te Dijkerhoek. Programma als maandag 4 febr. Woensdag 6 febr.: Jaarvergadering Chr. Boeren- en Tuindersbond in Rehoboth. Aanvang 7.30 uur. Woensdag 6 febr., 7.45 uur: Cursus avond van de N.V.V. Bestuurdersbond in zaal Maats. Spreker de heer W. Snij der uit Arnhem over: De arbeid in de wereld van morgen (zie adv.). Woensdag 6 febr., 7.30 uur: Filmavond Land. Rijv. „Bergruiters" in feestzaal Vosman. Toegankelijk voor leden, do nateurs en genodigden. Donderdag 7 febr.: Zitting kraamcen- trum Deventer kantoor Algem. Zie kenfonds van 23 uur n.m. Donderdag 7 febr.. 8 uur, gebouw Ami citia. Vertoning van de prachtige ci nemascope kleurenfilm „Morgen zie ik je weer" (zie bericht en advertentie). Donderdag 7 febr., 7.30 uur: Vergade ring Hervormde Vrouwenvereniging. Vrijdag 8 febr.: Uitvoering „De tijd staat niet stil", gezelschap Tetman en Ja- rich de Vries voor de A.N.A.B. in „Amicitia". Vrijdag 8 en zaterdag 9 febr., half acht: Opvoering toneelstuk „Een spel met een droom" in café „Het bonte Paard" te Dijkerhoek. Zaal open 7 uur. Zaterdag 9 febr.Filmvoorstelling in Amicitia met de spannende film „Tot vijf over twaalf", 7.15 en 9.15 uur (zie adv.). Maandag 11 febr.Bijeenkomst afd. Plattelandsvrouwen in hotel Holter man. Voorlichtingsavond met licht beelden door weverij „De Ploeg". Aan vang 7.30 uur. Maandag 11 febr.: Laatste dag inleve ring sollicitaties schoonmaker nieuwe gymnastieklokaal (zie off. publicatie). Woensdag 13 febr., 8 uur, gebouw Re hoboth. Gecomb. vergadering Chr. Plattelandsvrouwen en Chr. Jonge Boe ren Org. Spreker: Burgemeester Mr. W. H. Enklaar. Donderdag 15 febr.: Streekontwikke- lingsdag B.O.O. en B.v.O.L.O. in ho tel Holterman. Aanvang 2.30 uur Le zing Ir F. H. Hidding. Film: „The quiet One". Vrijdag 15 febr.Toneelvoorstelling voor de jeugd (pl.m. 1526 jaar), door de toneelgroep „Studio" met het blijspel „Romantische liefde". Gebouw Irene, aanvang 7.30 uur. Zaterdag 16 febr.Toneelvoorstelling door de toneelgroep „Studio" in Ami citia op uitnodiging van de N.V.V. Be stuurdersbond. Ook toegankelijk voor niet-leden. Aanvang 7.45 uur (zie adv.). Vxijdag 22 febr.: Ledenvergadering van de afd. der O.L.M. in het Stationskof fiehuis van de heer M. Kalfsterman, met enkele mooie films van de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst. Aanvang 7.30 uur. Zaterdag 23 febr., 7.30 uur: Jaarlijkse uitvoering „Jong Holten" in zaal Ami citia. OLttijd gaaf huidje BABYDERM Poeder - Zalf - Olie - Zeep STIER AANGEKOCHT. Door de aankoopcommissie Fries- Hollands veeslag alhier werd donderdag 31 januari een nieuwe stier aangekocht voor de K.I.-vèreniging. Deze stier heeft als vader de bekende Friese Anna's Adema. Fokker is de heer Visser te Warga. ONDERWIJZER BENOEMD. Tot onderwijzer aan de School met de Bijbel alhier is benoemd met ingang van 1 mei a.s., in de plaats van de heer W. Groenendijk, de heer E. de Jong, thans werkzaam aan de Prinses Julianaschool te Utrecht. toneelstukken enz., herinneringen aan voorbije jaren, te bezichtigen. Hierna werden in de trant van het verleden de penningen geïnd en de notulen voor gelezen. De avond werd verder ge vuld met, het opvoeren van verschil lende komische schetsjes. Tenslotte hield de heer J. Krikkink een korte dagsluiting, waarna de erë-voorzitter deze geslaagde afscheidsavond met dankgebed sloot.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1