m De boerenstand heeft de rekening gepresenteerd Wie is Harold MacMillan? P^Ssél a M 4 V Jaarvergadering Chr. Gem. Zangvereniging rijbewijs Ir. J. Baas op f eestvergadering O.L.M. 19 januari: verjaardag prinses Margriet GRIEP? AGENDA Goede belangstelling voor Obligatielening 1957 Denk «san Uw Pracht handen No. 3. Jaargang 9. ZATERDAG 19 JANUARI 1957 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBU De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,Jiolten8 Nieutosbiad" te Holten. Telet K 5bhft - Adv.-prijs: 115 m.m. (a contant) f2.Iedere m.m. meer f 0.07 ■GD DBIJI agd E mode shoï »unt. ito hi ke i Adc d, weg AAN HONORERING VALT NIET TE ONTKOMEN. In de druk bezochte feestelijke jaar vergadering- van de afdeling Holten van de O.L.M., welke Woensdagavond in Ami- citfia gehouden werd, heeft de voorzitter van het hoofdbestuur Ir. J. Baas, een rede gehouden over de huidige land- bouwprobelemen en over de organisatie van de boeren. Hij heeft daarbij ernstige kritiek geoefend op een artikel van de oud-minister van financiën, de heer J. van der Kieft, dat deze op 3 januari ge schreven heeft in Het Vrije Volk over de structuur van de landbouw. Voordat de heer Baas aan het woord kwam, heeft de voorzitter, de heer J. H. Sprokkereef, gewezen op de activiteit van de afdeling door het houden van 4 praatavonden, welke alle goed bezocht waren. Spreker verheugde zich er over, dat zoyelen deze avond aanwezig waren om hierdoor de kracht van de organisa tie te tonen en de onderlinge band te versterken. Ir. Baas begon zijn betoog met op te merken, dat nu de problemen zich om het boerenbedrijf opstapelen, door de ge organiseerde landbouw de vraag mag worden gesteldWaar gaan wij heen, wat zal er van het platteland worden? Spreker wees daarbij op Frankrijk, waar het platteland ontvolkt wordt, om dat men betere bestaansvoorwaarden zoekt in de steden. Men kan Nederland echter niet met Frankrijk vergelijken, omdat gezegd kan worden, dat wij als boerenstand niet ach terlijk zijn en in de wereld wel kunnen meekomen. Wij betreuren dan ook wel zeer, aldus Ir. Baas, het artikel, dat de heer Van der Kieft geschreven heeft in een van de dagbladen, waarin gezegd wordt, dat het platteland achterlijk is en dat sommige bedrijven maar moeten worden opge doekt. Velen zijn over dit geschrijf zeer ver ontwaardigd, zo betoogde spreker, want de Nederlandse landbouw is er in ge slaagd de hoogste graad van ontwikke ling te bereiken en zij kan er op bogen aan de spits te gaan van alle agrarische landen in de wereld. De heer Baas wilde niet ontkennen, dat wij ons moeten gaan beraden over de gerezen economische toestand van ons land, want deze is nu wel zeer moei lijk. De regering staat daarbij voor een zeer moeilijke taak. De huidige minister van financiën heeft gezegd, dat wij bo ven onze stand leven en de regering staat dus voor de taak om daarin even wicht te brengen. Nu komt ook de land bouw met de rekening, want, zo schetste spr. in een uitvoerig betoog, de boeren stand is te vergelijken met de huiseige naren. Er is nog nooit een aanpassing van de huur geweest en de uitkomsten van de bedrijven hebben in vele gevallen niet toegelaten de bedrijfsgebouwen te onderhouden cn te moderniseren. Als deze politiek was doorgevoerd geworden, dan waren onze bedrijfsgebouwen na 10 a 15 jaar in een zeer deplorabele toe stand geraakt. Deze zaken zijn blijven rusten, omdat de regering geen weg heeft kunnen wijzen om uit de impasse te geraken. Het gaat hier om 360 miljoen gulden en 't Nederlandse volk zal op de hoogte gebracht moeten worden van de toestand in de landbouw en van de wensen der georganiseerde landbouw. Er is niet te hoog gemikt en de wensen die geuit wer den, zijn redelijk. Er zijn geruchten^ aldus Ir. Baas, dat de regering niet vérder wil gaan dan 200 miljoen gulden, maar de minister van financiën heeft verklaard, dat deze uit de lucht gegrepen zijn. Spr. betoogde, dat de weg zal zijn, dat de Ned. consument de melk, aardap pelen en granen zal betalen tegen een voor de landbouw lonende prijs. WIE ZAL DAT BETALEN? De regering heeft de Stichting van de Arbeid advies gevraagd, want het gaat er om of de consumenten deze las ten zullen dragen, dan wel, of dit ge schieden zal door het bedrijfsleven, door middel van een verhoging van de ven nootschapsbelasting. Als de boerenstand eensgezind achter deze verlangens staat, dan zal haar zeker recht gedaan worden. Wij zijn het land, dat het goedkoopst produceert, aldus spr., en wat zou .er van dat land geworden zijn, indien er geen goed platteland geweest was, dat in staat en bereid was ons volk te voeden in de oorlogsjaren. Wij zullen echter thans niet meer met de pet onder de arm komen, maar onze verlangens op een krachtige wijze naar voren brengen. Na te hebben betoogd, dat de boeren stand niet blind moet zijn voor de ver anderingen, die door de gewijzigde eco nomische omstandigheden worden ge- eist, bond Ir. Baas zijn toehoorders op het hart, geen afwachtende houding aan te nemen, maar de ontwikkeling der maatschappij met open oog te volgen. Ook de O.L.M. staat een zware strijd te wachten, waiit de maatschappij wordt thans opgedeeld in grote groepen, waar van de arbeiders, de werkgevers, de boe renstand en nog anderen deel uitmaken. Spreker wees in dit verband op de zoals hij het noemde ontstellende dis cipline van de arbeiders, die als het no dig is een offer weten te brengen. Het komt er thans op aan de organi satie sterk te maken en spreker geloof de, dat hoewel de belangen dikwijls te gengesteld zijn, dat ondanks deze gesple tenheid, zij het enige middel is om het doel te bereiken. Als de individuele boer denkt het in deze harde strijd zelf wel te kunnen rooien, dan is hij e^ naast. Ir. Baas riep de aanwezigen op zich achter hun leiding te scharen en schou der aan schouder te strijden voor het boerenbelang, dat ook het algemeen be lang is. In dit uur heeft de boerenstand gesproken en iets te zeggen tot de rest van het Ned. volk, aldus besloot hij zijn met grote aandacht gevolgde rede. De voorzitter bracht Ir. Baas dank voor zijn helder betoog. MET GEDOOFDE LICHTEN. Dit was de titel van het toneelspel in vijf taferelen, geschreven door Tom Dek ker, dat de toneelgroep uit de afdelingen Raalte van de B.O.O. en de B.D.V. op deze feestelijke jaarvergadering keurig ten tonele heeft gevoerd. De inhoud van het stuk is van weinig culturele waarde. Het gaat om een te Styf, geestig en politiek filosoof. Harold MacMillan., de nieuwe Britse premier, is 62 jaar. Hij volgde in de cember 1955 Butler op als minister van financiën. MacMillan is met een korte onderbreking lid van het Lager huis sinds 1924. Hij kreeg voor het eerst een regeringsfunctie in de oorlogsja ren onder de door Churchill gevormde coalitie. Hij bekleedde 'n ondergeschik te functie op 't ministerie van bevoor rading voordat hij werd benoemd tot minister met standplaats in het Middel landse Zeegebied. MacMillan, die in de eerste wereld oorlog driemaal werd gewond, was van 1931 tot 1935 het middelpunt van een kleine groep conservatieven in het La gerhuis, die de houding van de conser vatieve party t.o.v. sociale en economi sche vraagstukken wilde herzien. Hy was 'n tegenstander van de com promissenpolitiek in de jaren vooraf gaand aan te tweede wereldoorlog. Toen de Britse regering in 1936 haar sanctie maatregelen tegen Italië introk, trad MacMillan af als „whip" van de conser vatieve party. De functie van minister met stand plaats Middellandse Zeegebied vervulde hy van 1942 tot 1945. Hij zou veel heb ben gedaan om aan de nayver tussen de Franse leiders een einde te maken en goede betrekkingen te vestigen met de Amerikaanse strydkrachten. Iiy werk te met Eisenhower samen, toen deze 't bevel voerde over de geallieerde stryd krachten in Noord-Afrika. Nadat de conservatieve party in 1951 aan de macht was gekomen, kreeg hy verschei dene functies. In april 1955 werd hy minister van buitenlandse zaken en in december van dat jaar minister van fi nanciën. De conservatieve party was het meest met hem ingenomen toen hy van 1951 tot 1954 minister van huis vesting was en het regeringsprogram ma, dat de bouw van 300.000 huizen per jaar inhield, er doorkreeg. MacMillan is een nogal styve figuur, die echter in de conversatie geestig uit de hoek kan komen. Hy is een politieke filosoof, die boe ken over zijn theorieën heeft geschre ven. MacMillan is directeur van een uitgevery, die zyn naam draagt. i (Foto M. C. Meyboom) vondeling gelegd zigeunerkind, dat door de landbouwer Klaas Bosschers in huis is genomen en waaraan hij zich zo over dreven hecht, dat daaruit talrijke familie verwikkelingen voortvloeien. Als zijn geestelijk gestoorde broer Job, die door het verdrinken van een meisje waar hij kennis aan had, uit het evenwicht is geraakt, hem op een ge geven moment neerschiet, neemt het le ven van alle in dit spel betrokkenen een andere loop. Alles komt dan heel goed terecht als de tot een flinke vrouw ont wikkelde vondelinge, Haartje, ten slotte na enkele minnaars afgewezen te hebben, met neef Harm in het huwelijk treedt en de boerderij van Klaas Bosschers zal erven. Het stuk, dat in het dialect gespeeld werd, heeft tal van tragische, maar ook enkele komische momenten, die de lach plotseling in de zaal doet opklateren. De spelers wisten de hun toebedeelde rol over het algemeen goed uit te beelden. Van de heer M. Nijkamp zagen wij een goede vertolking van de rol van Klaas Bosschers. Ook de rol vande beide broers Minus en Job werden door de he ren H. Rechterschot en G. Morrenhof uitstekend gespeeld, terwijl ook het spel van de dames D. Strookappe en M. Klein Velderman als Maartje en de huishoud ster Hanna Verdonk goed was. Verder mag het keurig spel genoemd worden van de heer G. ten Brummeler als Harm de neef, en ook van de heer J. de Beuze als de veearts Frits Waterman. Het spel van de heer H. Speelman ais de hoofd onderwijzer was aanvankelijk wat te stijf jes, maar kwam later beter tot z'n recht. Lasja Wandoy, de oude grootmoeder van Maartje Mej. A. Rechterschot had wat ouder type kunnen zijn, terwijl de rol van Wachtmeester Verkaay de heer J. Strookappe minder geslaagd was. Ten slotte speelde nog mee de heer P. Brinkhuis als Niek dé Graaf en Mej. R. Rechterschot als het dienstmeisje Hilda, die hun kleine rollen vlot speel den. De grimering was bij de heer H. v. d. Weegh in uitstekende handen. De heer Sprokkereef heeft de spelers bedankt. De leden van de Chr. Gem. Zangver eniging „Soli Deo Gloria" kwamen vrij dagavond der vorige week in het gebouw „Rehoboth" in jaarvergadering bijeen. De voorzitter, de heer J. Wiggers, liet bij de aanvang zingen Psalm 75 1 en ging hierna voor in gebed, waarna een kort welkomstwoord werd gesproken. Een hartelijk woord van dank sprak de heer Wiggers tot de dirigent de heer W. van Erkelens te Enschede, die in het afgelopen jaar weer zijn beste krachten aan „Soli" gaf en tot mevr. R. Bolink- Landeweerd, die op zo schitterende wij ze medewerkte aan de uitvoering van 't Kerstoratorium „Christus' geboorte". Verder dankte de voorzitter de kerk voogdij der Ned. Herv. Gemeente voor het beschikbaar stellen van het kerkge bouw, terwijl de kerkeraad der Geref. Kerk dank werd gebracht voor het be schikbaar stellen van het gebouw „Re hoboth" voor het houden van de weke lijkse repetities. Dankbaar werd gewag gemaakt van de financiële steun, die 't koor in 1956 weer van de donateurs mocht ontvangen. Door de secretaris, de heer G. Em- mens, werd hierna een uitvoerig jaarver slag gelezen, waaruit o.m. bleek, dat het ledental is gestegen tot 52. Uit het door de penningmeesteresse, mevr. G. H. Wegstapel-van Lindenberg, uitgebrachte financiële verslag over '56 bleek, dat dit jaar kon worden afgeslo ten met een batig saldo. De commissie voor kascontrole, die bestond uit de heren G. Emmens en J. Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 50 ct. Schuppert, had boeken en bescheiden in orde bevonden, weshalve werd de pen ningmeesteresse décharge verleend. Tot leden van de kascontrole-commis-. sie 1957 werden benoemd de heren L. Schuppert en J. de Vries. Inplaats van de heer J. v. d. Meulen die wegens studieredenen badankte werd als bestuurslid gekozen de heer H. Landeweerd Hzn. Na de pauze waarin getrakteerd werd op koffie met een koekje werd het „werkprogramma 1957" op voor stel van het bestuur als volgt vastge steld 28 januari zal medewerking worden verleend aan een Leger des Heilsavond in „Irene". 19 Maart: Zangavond in de Geref. Kerk met medewerking van de bekende organist Feike Asma en mevrouw Bo- link-Landeweerd, sopraan. Op deze zangavond zal de samenzang worden begeleid door Feike,Asma, die tevens de koorzang zal begeleiden. In het kader van het V.V.V.-Vacan- tie-programma zal Feike Asma op uit nodiging van „Soli" half juli en half augustus een orgelconcert geven. Ook werd besloten tot het geven van een Kerstoratorium-uitvoering. De komende weken zullen enkele klei nere werken worden ingestudeerd voor uitvoering op de Leger des Heils-avond en de zangavond. Na een kort slotwoord sloot dé heer Wiggers deze prettige jaarvergadering met dankgebed, nadat gezongen was het bekende ,,'k Wil U, o God, mijn dank be talen". Zaterdag 19 jan. 7.30 uur: Opvoering door Holtens Toneel van „Een schip vaart uit" in Amicitia. Maandag 21 jan. 7.30 uur: Bijeenkomst „Jonge Kerk" in consistorie. Mej. A. Manenschijn zal een inleiding houden over „De Zondag". Maandag 21 jan.: Filmvoorstellingen van de Rekkense Inrichtingen in Irene. (Zie adv.) Dinsdag 22 jan. 7.30 uur: Vergadering Hervormde Vrouwenver. Dijkerhoek. Dinsdag 22 jan.: Feest voor de huis moeders bij Gebr. Schuppert (zie adv.) Donderdag 24 jan. 8 uur: Vergadering van de brandweer-in 't Bonte Paard. Vrijdag 25 jan.: Bijeenkomst Platte landsvrouwen afd. Holten in hotel Hol- terman. Mevr. H. Perelaer-Parfumier spreekt over: „Moeilijkheden met oudere kinderen", 8 uur. Zaterdag 26 jan. 7.30 uur, geb. Irene: Uitvoering Chr. Ontspanningsclub (zie adv.). Maandag 28 jan.: Filmvoorstellingen van het Leger des Heils in Irene. Om 3.45 uur kindervoorstelling. De avond voorstelling begint om 7.30 uur. Dinsdag 29 jan.: Opruiming Dames- en Herenconfectie bij Gebr. Schuppert (zie adv.). Maandag 4 febr. 7.30 uur: Zendingsfilm avond in Irene, waar vertoond zullen worden de films „Verloren Grenzen" en „Ga uit in de wereld". Dinsdag 5 febr. 7.30 uur: Zendingsfilm avond in de school te Espelo. Pro gramma als op maandag 4 febr. Woensdag 6 febr. '7.30 uur: Zendings filmavond in Bethanië te Dijkerhoek. Programma als maandag 4 febr. Vrijdag 8 febr. Uitvoering „De tijd staat niet stil", gezelschap Tetman en Ja- rich de Vries voor de A.N.A.B. in „Amicitia". Naar wij vernemen is de belangstel ling voor de geldlening, welke door de gemeente Holten in stukken van f 500 zal worden uitgegeven en waarover de burgemeester schreef in ons blad van 5 januari j.l., zeer bevredigend. Het ge wenste bedrag is echter nog niet geheel bereikt Met het oog op de te treffen maat regelen is het van groot belang, dat zij die de gemeente Holten aan kapitaal willen helpen, dit zo spoedig mogelijk via de burgemeester of de gemeente ontvanger kenbaar maken. Veel houders van een rijbewijs moe ten momenteel dit rijbewijs laten ver nieuwen, omdat de geldigheid na vijf jaar is afgelopen. Zij kunnen daarvoor naar de gemeen te-secretarie gaan, maar zij kunnen ook gebruik maken van bemiddelingsorga nen, welke zich dikwijls van te voren schriftelijk aandienen. De laatste methode nu is duurder, meestal veel omslachtiger en vrijwaart de aanvragers zoals uit de praktijk is gebleken niet altijd voor teleurstel lingen, doordat de bemiddeling te lang duurt en het nieuwe rijbewijs zodoende niet vóór of op de vervaldatum van 't oude rijbewijs aanwezig is. Eenvoudiger is de gang naar het ge meentehuis, waar eerst een zogenaam de „eigen (geneeskundige) verklaring" en een uittreksel uit het bevolkings register kan worden aangevraagd en waar men een aantal dagen later na ontvangst van de geneeskundige verkla ring uit Den Haag met het terugge zonden uittreksel het nieuwe rijbewijs, onder overlegging van twee pasfoto's, kan aanvragen. Indien men dit pl.m. drie weken van te voren doet en precies naar de ge geven aanwijzingen handelt, heeft men op het juiste tijdstip het nieuwe rijbe wijs in z'n bezit. Uen nimmer ruw of schra Het is de Hamamelis die het 'm doet

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1