iVÖEÖL Winkelweek ïerste Kamer begroet kabinet- Drees niet onhartelijk en ■Ill Over de gehele wereld verspreid 1:1 lie farad een brillant r VAN HET BINNENHOF he Gezellige feestavonden van de jubilerende „School met de Bijbel' AGENDA ;iVo. 2. Jaargang 9. ZATERDAG 12 JANUARI 1957 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting >yBoitena Nieuwsblad" te Bolteti. Telef. S 5ift3 - ZSJ, Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 PJES, ER De algemene politieke beschouwin gen, die deze week in de Eerst Kamer zijn gehouden, zyn voor het nieuwe ka binet-Drees niet ongunstig verlopen. De bedaagdheid van de senatoren ver- ichilt bij dit jaarlijkse debat altijd wel heel sterk van de onstuimigheid van de Tweede Kamerleden. En dat was voor al nu het geval. De Tweede Kamer aaakte kennis met het kabinet-Drees, toen zij nauwelijks bekomen was van een kabinetscrisis van 118 dagen. De Eerste Kamer is al weer veel oud zeer vergeten. En bovendien bevindt zij zich in een ge heel andere politieke situatie. Het ge beuren in Hongarije en Suez is voor ce binnenlandse politiek niet zonder rolgen gebleven. Ondanks de binnen landse politieke tegenstellingen is voor al door Hongarije toch een zekere sfeer van saamhorigheid ontstaan. Dat was in de Eerste Kamer heel duidelijk te merken, al was het jammer, dat over deze nieuwe situatie weinig werd ge sproken. De fractievoorzitter van de KVP, de teer Kropman, wees er op, dat we in het meest abnormale jaar van na de tweede wereldoorlog leven. Eenheid is noodzakelijker dan ooit. Deze stelling leidde hem tot de conclusie, dat de ab normale situatie een kabinet vraagt op breed mogelijke basis. Hij betreurde het daarom, dat de VVD nog steeds iet in het kabinet vertegenwoordigd Natuurlijk werd uitvoerig gesproken over de oorzaken van de lange kabi netscrisis. De bijna 85-jarige doch al tijd vitale AR-fractievoorzitter, Prof. .inema, was van mening, dat de verschuivingen bij de verkiezingen verhoudingsgewijs altijd zo gering zijn, dat het moeilijk is om op basis van die verschuivingen een wijziging in de grondslag van het kabinet te propageren. Het was opval lend, dat de nestor van de senaat een zeer gematigde rede hield. Gematigder althans dan zijn collega aan de over- van 't Binnenhof, de heer Bruins Slot, die op felle wijze de socialisten heeft bestreden. De heer Anema stel de, dat de twee grote partijen altijd wel in het kabinet vertegenwoordigd moeten zijn. Maar juist daarom is het jnoodzakelijk, dat de verkiezingsstrijd waardig wordt gestreden. Een eerlijke partijstrijd wekt altijd waardering, al dus de heer Anema. Hij waarschuwde voor 't gevaar, dat de Kamerleden zich ie veel met de formatie gaan bemoei en. Daardoor worden de ministers in een soortgelijke positie gedrongen als de leden van Gedeputeerde Staten en van het college van Burgemeester en Wethouders. Ministers en Kamerleden moeten vrij en onafhankelijk tegenover blijven staan. Dan worden de j| verantwoordelijkheden goed vastgesteld. Dat was waarlijk de liberale opposi tieleider, Prof. Molenaar, uit het hart gegrepen. Naar zijn mening wordt het parlementaire stelsel door de lange crisis aangetast. De twee grote partijen vechten om het hevigst, maar gaan toch samen in een kabinet zitten. Daardoor wordt een gevoel van onbehagen gewekt. En het gevolg is, dat het kabinet gedwongen wordt een zielloze compromis-politiek te voeren. Tussen de twee grote partijen werd nog op de beschaafde wijze van de Eerste Kamer een robbertje gevoch ten. De heer Kropman vond het on juist, dat de Partij van de Arbeid zo „behoudzuchtig" is, dat zij persé die de partementen wil behouden, die zij reeds in haar bezit heeft. Er zijn geen KVP- of PvdA-departementen, zo was zijn oordeel. De socialistische fractievoor zitter, de heer In 't Veld, kwam daar tegen op: Tweemaal heeft de PvdA nu een verkiezingsoverwinning behaald. Is het nu zo gek dat de socialistische par tij haar invloed niet wil prijsgeven? De KVP en de AR hebben dat geprobeerd, maar het is mislukt door de duidelijke houding van de CH. Inderdaad heeft de CH deze brede basis altijd van de eer ste dag der formatie af begeerd. En ook nu toonde de heer Kolff (CH) zich daar over niet ontevreden. Het oude kabi net-Drees moge dan zijn teruggekeerd, de CH-fractievoorzitter vond dat geen bezwaar. De antieke meubelen doen het vaak gezien de degelijke con structie nog goed. En daarom had hij goede verwachtingen van het nieuwe kabinet. De CH steunde het kabinet- Drees dus het meest. De andere frac- Het initiatief van de Bergruiters heeft succes gehad. Hier ziet men een aantal jongens en meisjes van de ponyclub, die reeds in het bezit zijn van een pony en geregeld deelnemen aan de oefeningen. Eén keer per week wordt geoefend en tevens een ritje gemaakt. ties stelden zich alle min of meer vrij tegenover het nieuwe ministerie op zonder de bewindslieden af te vallen. Een maidenspeech werd bij dit debat gehouden door Ds. Smits (SGP). Het was een bizondere maidenspeech, omdat voor het eerst een SGP-er in de Eerste Kamer het woord heeft gevoerd. Tot voor de uit breiding was deze partij nimmer in de senaat vertegenwoordigd. Zeer prin cipieel heeft Ds. Smits zich tegen de regeringspolitiek gekeerd, omdat het kabinet geen rekening houdt met Gods Woord. De zakelijke kant van het debat was ditmaal niet het sterkst. Zoals gezegd: over de actuele pro blematiek werd weinig gesproken. Wel maakte de heer In 't Veld enkele op merkingen, die voor zijn partijgenoot, minister Mansholt, en voor vele boe ren beslist minder aangenaam waren, stelde zich n.1. op het standpunt, dat de regering niet moet voldoen aan de wensen van het Landbouwschap, dat 350 miljoen gulden heeft gevraagd voor het voeren van de nieuwe landbouw politiek. De noodzakelijke maatregelen moeten naar het oordeel van de heer In 't Veld, op verstandige wijze over enige jaren worden uitgesmeerd. In de ze tijd van bestedingsbeperking zou het onjuist zijn de boeren meer te geven, terwijl de arbeiders en de ver geten groepen zich moeten beperken. Minister Mansholt zal over deze opmer king niet bijster tevreden zijn, omdat hij in het kabinet toch al een eenzame strijd voert. Een strijd, die hij in ieder geval niet zal winnen, want het is de ze week bekend geworden, dat de re gering niet meer dan 200 miljoen gul den voor de herziening van de land bouwpolitiek wil uittrekken. De rege ring wil 145 miljoen gulden van dat bedrag uit de schatkist putten. Boven dien zal de vennootschapsbelasting o.a. met twee punten omhoog moeten gaan, hetgeen 50 miljoen gulden oplevert. Ook wordt overwogen de komende ver hoging van de pachtprijzen te blokke- De penningmeester der Holtense Handelsvereniging brengt ter kennis van belanghebbenden, dat hij voor de inlevering van waarde bonnen der winkelweek (en van sterbonnen) zitting zal houden ten zijnen huize op maandag 14 januari a.s., 's avonds van 78 uur. De penningmeester voornoemd, E. DIKKERS Hzn. ren. Evenals dus bij de komende huur verhoging het geval is. Ook de consu ment zal nog een veer moeten laten. Daarom is het verklaarbaar, dat de re gering over deze zaak het advies van de Stichting van de Arbeid heeft ge vraagd. Want zij moet zekerheid heb ben, dat 't loon- en prijsbeleid ook ge handhaafd wordt als de landbouw de helpende hand wordt geboden. De voorzitter van het Landbouw schap, de heer Louwes (VVD) heeft er bij dit debat nogal bezwaar tegen ge maakt, dat de regering de Stichting van den Arbeid om advies heeft ge vraagd, maar Dr. Drees vond dat juist goed. De landbouwzaak moet evenwichtig worden behandeld. Het is nu eenmaal zo, dat, gezien de noodzaak van de bestedingsbeperking, niet kan worden voldaan aan de ver langens van het Landbouwschap en van het onderwijzend personeel. De rede van de minister-president bevatte dit maal wel uitermate weinig nieuws.' Maar de senatoren hadden het daar ook wel naar gemaakt. 63! Slechts een zesde deel van de 12 miljoen Joden op de wereld woont thans is Israël. De rest is verspreid over bij na alle werelddelen. Gedurende de laat ste eeuwen zijn miljoenen Joden ge dwongen geworden de landen te verla ten waar zij een woonplaats gevonden hadden, vooral in Europa, en moesten zij naar de nieuwe wereld emigreren. In 1851 leefde 88 pet. van alle Joden in Europa; op het ogenblik is dat nog slechts 29 pet. Zelfs vóór de eerste we reldoorlog waren er reeds bijna twee en een half miljoen Joden naar Ame rika geëmigreerd; in 1951 zijn zij ge volgd door nog eens 1,7 miljoen. Ongeveer zes miljoen konden niet meer vluchten voor de terreur van 't Hitler-bewind; zij zijn omgebracht of zijn gestorven door uitputting of ziekte. Thans leeft meer dan de helft van de Joden op de wereld in Noord- en Zuid-Amerika. Meer dan 5 miljoen Jo den leven in de Verenigde Staten (in New York al ruim 2 miljoen), 220.000 in Canada, 400.000 in Argentinië en 100.000 in Brazilië. In Europa zijn op het ogenblik drie en een half miljoen Joden overgebleven en twee-derde deel van deze leven in landen achter het IJzeren Gordijn. Hoewel precieze ge gevens niet beschikbaar zijn, neemt men aan, dat er ongeveer twee miljoen Jo den in de Sowjet-Unie zijn, 35.000 in Polen (vroeger 3 miljoen), 100.000 in Hongarije, 18.000 in Tsjechoslowakije en 4.000 in Bulgarije. In West-Europa zijn slechts 950.000 Joden overgeble ven, waarvan er 450.000 in Groot-Brit- tannië wonen en 250.000 in Frankrijk. In Duitsland hebben slechts 25.000 Jo den het anti-semitisme overleefd, in Oostenrijk 14.000 en in Nederland 25000. De Joodse bevolking in de Arabische Staten van Noord-Amerika bevindt zich op het ogenblik in de gevaarlijkste po sitie. In Marokko zijn ruim 250.000 Jo den, in Tunis 100.000. in Algerije 100.000, in Egypte 75.000. In Zuid-Afrika wonen 100.000 Joden. De enige landen in het Verre Oosten, die een belangrijk aantal Joodse burgers hebben, zijn Australië en Nieuw-Zeeland, elk met 58.000 Jo den. In geheel Azië (met uitzondering van Israël) zyn er nog geen 200.000 Jo den. De herdenking van het gouden jubi leum van de School met de Bijbel is door de leden, oud-leerlingen, begunstigers en verdere belangstellenden op bijzonder prettige wijze gevierd met een viertal feestavonden in Irene, waarvan de laat ste Dinsdagavond plaats vond. Op deze avonden zijn hartelijke woor den gesproken, voordrachten gedaan, lie deren gezongen, is het cadeau van de jubileum-commissie het geluidsgedeel te van het projectie-apparaat der school telkens aangeboden en is de penning meester, de heer D. J. Schuppert, gehul digd met zijn koninklijke onderscheiding. Om de beurt hebben de voorzitter en de vice-voorzitter, de heren M. Teeselink en G. W. Rietman, de leiding gehad en heeft de voorzitter van de jubileum-com missie, de heer Js. Beldman, zijn steen tje bijgedragen. Ook de schoolkinderen zijn niet ver geten. Zij hebben Vrijdagavond feest ge had in het gebouw Rehoboth, waar zij genoten hebben van voordrachtkunst en natuurlijk goed getrakteerd zijn. Van de avonden in Irene vermelden we nog, dat na de gebruikelijke opening met gebed, gezang en Schriftlezing, het programma begon met het openslaan van een groot boek door de meisjes Joke Aanstoot en Riki Westerik, waarbij via een geheimzinnige stem de historie van de school de revue passeerde. Na de aanbieding van het cadeau van de jubileum-commissie door de heer Beldman volgde dan de vertoning van een tweetal prachtige kleurenfilms met Engeland als in een bloementuin her schapen en een koninklijke militaire pa rade, waarbij de tekst in onze landstaal werd gegeven. De heer Kroon presenteerde daarna met het overige onderwijzend personeel een filmstrip uit het schoolleven der af gelopen 50 jaren, waarbij interessante dingen uit het verleden op het doek kwa men en waarbij nog liedjes gezongen wer den, waarvan de zaal het refrein kon meezingen. In de pauze volgde dan een tractatie met koppen chocolade, krentenbol, cocos- macronen, snoep en een rokertje voor de heren. Op de eerste feestavond spraken nog de heer Kenemans over herinneringen uit het verleden, en de heer B. H. Veldhuis, die tal van interessante bijzonderheden vertelde over het school- en kerkleven in zijn tweede vaderland, Canada, waar men ook doende is om te komen tot de oprich ting van christelijke organisaties. Tegen christelijke scholen bestaat daar geen Vrijdag 11 jan. 7.30 uur: Jaarvergade ring Chr. Gem, Zangver. „Soli Deo Gloria" in gebouw Rehoboth. Zaterdag 12 jan. 7.30 uur: Uitvoering Toneelver. „T.V.W." Larensbroek in zaal café „De Wippert". Zaterdag 12 jan. 8 uur: Groot tussenbal Dansclub Holterman in Amicitia (zie adv.). Maandag 14 jan. 8 uur: Bijbelgenoot schapsavond met medewerking van Willem Berkhemer (declamator) in „Irene". Maandag 14 jan.: Aanvang repetities H.G.K. en kinderkoren. Woensdag 16 jan. 7.30 uur: Feestelijke jaarvergadering afd. O.L.M. in Ami citia. Toespraak Ir. J. Baas, voorzitter hoofdbestuur, en optreden B.O.O. en B.D.V. afd. Raalte. Donderdag 17 jan. 8 uur: Filmvoorstel ling N.V.V. Bestuurdersbond. „Hon derd mannen en een meisje", in zaal Maats, 's Middags kindervoorstelling. Donderdag 17 januari, 8 uur: Café Vrug- gink: Verkeersavond M.A.C. „De Hol- terberg". Zaterdag 19 jan. 7.30 uur: Opvoering door Holtens Toneel van „Een schip vaart uit" in Amicitia (zie adv.). Vrijdag 25 jan.: Bijeenkomst Platte landsvrouwen afd. Holten in hotel Hol terman. Mevr. H. Perelaer-Parfumier spreekt over: „Moeilijkheden met oudere kinderen", 8 uur. Vrijdag 8 febr. Uitvoering „De tijd staat niet stil", gezelschap Tetman en Ja- rich de Vries voor de A.N.A.B. in „Amicitia". 1 ACCOUNTANTSKANTOOR 1 POUW - Enterstr. 33 - Rijssen H voor: 1 BALANSEN I bezwaar, mits de ouders' zelf maar be talen. Jan Oosterkamp was in zijn vertolking van het sprookje „Roodkapje", dat hij in vier verschillende creaties ten tonele bracht, goed op dreef, zodat het publiek daarvan zeer heeft genoten. Zo was het ook met de Hawaiian-meis- .jes, die met hun repertoire van Hawaiian- en Zuid-Afrikaanse liedjes een uitste kend debuut maakten. Zij werden op de piano begeleid door mevr. Jannie Schup- pert-Stokkers. Daaraan ging nog het optreden van Jan Oosterkamp vooraf in een een-acter en een tableau-vivant met een grote klok, waaruit telkens bij ieder uur een kinder hoofdje kwam, dat de bijzonderheden van dat uur vertelde en nog een schetsje van de jongens Ekkelkamp en Ooster kamp. Het slot van het programma werd gevormd met een tableau, waarin kin deren het bijbelwoord vertolkten: „Laat de kinderen tot Mij komen". Een slotwoord. Op de laatste avond heeft de vice- voorzitter, de heer G. W. Rietman, met een kort woord allen nog eens bijzonder bedankt voor het welslagen van de feest avonden en heeft de heer Kroon zijn dank betuigt voor de grote belangstel ling voor het christelijk onderwijs en daarbij de hoop uitgesproken, dat deze zich mag blijven voortzetten. Nadat men gezongen had „Wat de toe komst brengen moge" sloot hij deze avond met dankgebed.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1957 | | pagina 1