Holtens Nieuwsblad Oudejaars-toespraak van de Burgemeester vr. se PLAATSELIJK NIEUWS Ledenvergadering Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid". Kerstfeest Zondagsscholen Plakt Kinderzegels op uw Nieuwjaarskaarten j jt0i 52. Jaargang 8 (Tweede Blad). ZATERDAG 29 DECEMBER 1956 Verschijnt elke zaterdag tjes rich Jt C: In de laatste raadsvergadering van dit jaar, welke donderdag 20 december ge houden werd, heeft de burgemeester, jlr. W. H. Enklaar, de leden als volgt toe gesproken: Mijne heren, leden van de raad, Wanneer het jaar oud wordt, neigt de mens steeds tot het retrospectieve. Hij wil zich rekenschap geven van wat hij van maakte in de afgelopen jaar- 1 kring. Deze neiging zullen wij allen straks met name op de oudejaarsavond in ons voelen opkomen en wij zullen voor ons lelf de rekening willen opmaken van hetgeen wij deden in het afgelopen jaar. Vanavond, nu wij, naar menselijke be rekening, voor het laatst als raad van Holten bijeen zijn, vieren wij in gemeen telijk verband oudejaarsavond. Onze werkzaamheden zijn, wat 1956 betreft, beëindigd en wij willen van avond nog even onze blik laten gaan over het gemeentelijk leven in dat jaar, waarop wij ons stempel mochten druk ken. De balans 1956, welke ik gaarne met U zou willen opmaken, is niet ongun stig; er is veel reden tot dankbaarheid en voldoening. De samenwerking met U, mijne heren, was prettig en vruchtdragend. Het is een worrecht er van te mogen getuigen, dat jij begrip hebt getoond te bezitten voor de moeilijkheden en de problemen, waarvoor het dagelijks bestuur zich me nigmaal gesteld zag. Dankbaar mag ik zijn voor de vriend in D schappelijke verhouding, waarin ons college zijn werk met U heeft mogen verrichten. De samenwerking binnen 't college van burgemeester en wethouders werd al evenzeer door deze goede ver standhouding gekenmerkt. Wethouder Wegstapel, die bijkans vijf maanden wegens ziekte afwezig was, wens ik gaarne een spoedig herstel toe. Het is mij iedere dag weer 'n vreugde geweest als mijn naaste medewerker on ze secretaris naast mij te mogen weten. Een man, berekend voor zijn taak, vol edele menselijke gevoelens. Erkentelijk mogen wij ook dit jaar weer zijn voor de toewijding en plichts betrachting, welke het personeel van de gemeente van hoog tot laag aan de dag heeft gelegd. Personeel, dat hart heeft voor de taak, waarvoor het is gesteld, is in een tijd als deze een begerenswaar dig bezit. Wij mogen op deze avond ook met dankbaarheid denken aan al die bur gers, die in de brandweer, de B.B.-orga- nisatie en Steun Wettig Gezag hun bur gerplichten vervulden. Ook de politie, het mag nog wel eens met nadruk worden gezegd, vervulde haar taak met takt en met begrip voor de hier gegroeide verhoudingen. Het is mij bij herhaling gebleken, dat zij in de overtreder van de wet steeds de mens zag. De pers heeft in het afgelopen jaar, de Lichtenberger kwestie daargelaten, op voortreffelijke wijze haar taak vervuld. Zo, mijne heren, is er ten aanzien van al diegenen, die betrokken zijn bij de functionering van het gemeentelijk ap paraat, reden tot voldoening en erkente lijkheid. Ik ben bij de beschouwingen, waartoe het jaar onzes Heren 1956 mij aanleiding geeft, begonnen om de menselijke kant te belichten, omdat ik meen, dat deze het belangrijkste is. Het werken in een t sfeer van elkander goed verstaan en res- iI pecteren is oneindig veel belangrijker 1 dan het bereiken van slechts goede re sultaten, zonder dat deze goede ver standhouding aanwezig is. Mij thans bepalende tot de zakelijke zijde van de gemeentelijke huishouding, moet ik helaas vooropstellen, dat de di rectieven van hoger gezag nog steeds geen recht laten wedervaren aan de ge meentelijke zelfstandigheid. De decentralisatie, zo vaak met de mond beleden, werd nog steeds niet in de praktijk gebracht. Wij hebben ook dit jaar weer moeten ervaren, dat de gulden koorden, waarmede wij aan het rijk zijn gebonden, een hechte en knellende band zijn. Zolang aan de gemeenten geen eigen belastinggebied van enige importantie wordt gelaten, zal de gemeentelijke af hankelijkheid van het rijk, naar ik vrees, blijven voortduren. Het systeem der doeluitkeringen, waarvan de rijksoverheid zich hoe lan ger hoe meer gaat bedienen, bergt m.i. dit grote gevaar in zich, dat het rijk zich telkens meer gaat bemoeien met de huis houding van de gemeente, die de hare niet is en zich mengt in beleidsvragen, waarin zij zich niet kan en niet mag begeven. De uitkeringen uit het gemeentefonds worden aldus nauwgezet berekend, dat zij net voldoende, doch meestal onvol doende zijn om al die uitgaven te finan cieren, welke de rijksoverheid nuttig en noodzakelijk acht. Uw raad is in deze eigenlijk niet meer dan een adviserend lichaam geworden, Waarvan men overigens de adviezen rus tig naast zich neer kan leggen. Zo laat de doorsnee gemeentebegro ting dan ook veelal geen enkele ruimte om zelfs op ondergeschikte punten eeg. eigen beleid te voeren. Het is daarbij moeilijk te begrijpen, dat met name de kleine gemeenten als onmondige kinderen worden behandeld, terwijl wordt toegestaan, dat de grotere zusters meer hun eigen gang gaan. Ik kan het bijvoorbeeld moeilijk verstaan, dat een gemeente als Amsterdam een atoomtentoonstelling kan organiseren, waarvan de kosten in de millioenen lo pen, terwijl van de gemeente Holten bij het nazien der rekening de sigaren wor den geteld, die daarop staan verant woord. Grote objecten. Ik mag overigens met erkentelijkheid de steun vermelden van gedeputeerde staten, die in het afgelopen jaar de be langen van onze gemeente doeltreffend en met voortvarendheid hebben voorge staan. Wij staan, mijne heren, aan de voor avond van de uitvoering van een aantal grote objecten, die alle reeds zijn goed gekeurd. Ik moge U noemen: Bouw waterzuiveringsinstallatie voor f 600.000; uitbreiding lagere landbouw school f 150.000; verharding Helhuizer- weg f 260.060; bouw 20 woningwetwo ningen f300.000. Samen f 1.310.000. Bovendien hopen wij in het komende, jaar nog in uitvoering te nemen: Bouw 2 kleuterscholen f200.000; ver harding autoweg Holterberg f 115.000; aanleg Goldsteinstraat f 60.000; aanleg wegen en riolering door Gaarden p. m., zodat, wanneer de liquiditeitspositie van de gemeente zulks zou toelaten, in 1957 door de gemeente voor een bedrag van f 1.685.000 aan werken in uitvoering zal komen. U zult het verstaan, dat 1956 voorna melijk een jaar is geweest van voorbe reiding van plannen, al werden ook in dit jaar tal van projecten in uitvoering genomen. Ik denk hierbij aan 16 woningwet woningen, een dubbele ambtenarenwo- ning, de Dorperdijk, de Doorlopende Dijk en het gymnastieklokaal. ïn het uitbreidingsplan Boschkamp werden bijkans alle bestemmingen ge realiseerd. Het wegenpröbleem is enige malen in uw raad het voorwerp van discussie ge weest. Een harde gedachtenwisseling met de cultuurtechnische dienst heeft resultaten opgeleverd. Was toch aanvankelijk slechts sprake van de verharding van de Dorperdijk en in het einde van het jaar van één andere weg, het blijven staan op ons redelijk verlangen werd beloond met de toezegging van subsidie voor de verhar ding van drie wegen, zodat thans de verharding van de Dorperdijk, de Door lopende Dijk en de Helhuizerweg is aan gevat of binnenkort kan worden aange vangen, zodra de nodige dekkingsmid delen zullen zijn verkregen. Industrie. De industriële ontwikkeling van Hol ten heeft een zeer bevredigend verloop. De firma Ter Horst is volop begonnen met de realisering harer bouwplannen. De centrale bakkerij, een treffend samengaan van mensen met een reële kijk, verrijst allengst op ons industrie terrein. De heer Kooiman zal binnenkort zijn machine- en gereedschappenfabriek al daar doen verrijzen. Het is bij dit alles een goede gedachte, dat ons mede-raadslid Klein Velderman degene is geweest, die door zijn durf het goede voorbeeld heeft gegeven en daar mede de stoot tot ontsluiting van dit in dustrieterrein heeft gegeven. Het gemeentebestuur, hoe zeer ook bedacht op het scheppen van werkge legenheid voor onze eigen ingezetenen, wenst deze industrialisatie met wijs be leid te hanteren. Holten toch moet zijn karakter als aantrekkelijk woon- en vakantieoord behouden. Zij, die zich hier vestigen, moeten weten, dat wij willen waken voor een overspanning van onze eigen arbeidsmarkt. Geen bussen met arbeiders naar Hol ten, maar slechts werk voor de onzen, is de lijn, waarlangs ons beleid zich be weegt. Een woord van dank aan het adres van de industrie-commissie, die onder de wakkere leiding van de heer Beltman ook dit jaar weer actief was, mag hier zeker gehoord worden. Slachthuis. De toekomst van ons slachthuis, reeds lang een probleem, kan mogelijk gunstig worden beïnvloed door het besluit van de G.O.S., haar noodslachtingen te Hol ten te concentreren. Het komende jaar zullen wij ons om trent de verdere toekomstmogelijkheden hebben te beraden. Het vreemdelingenverkeer blijft zich gunstig ontwikkelen. De realisering van het bungalowkamp Twenhaar, welke haar voltooiing nadert, zal voor het so ciaal toerisme van grote waarde kunnen blijken te zijn. Het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf ontwikkelde zich onder de deskundige en toegewijde leiding van de heer Wes- terik gunstig. Het komende jaar hopen wij het laatste onrendabele gebied „De Borkeld" van licht en kracht te voor zien. Na moeizame onderhandelingen is het gelukt samenwerking te verkrijgen met Rijssen, zodat alle bewoners aldaar, die ook in andere opzichten lief en leed met Holten delen, thans ook in de vreugde van het licht met ons kunnen delen. De bouwactiviteit in Holten was groot; in 1956 werden 242 bouwvergunningen afgegeven tegen 186 in 1955. Hiervan waren: 6 particuliere woningen, 8 zomer huizen, 9 woningwetwoningen, 1 jute- weverij, 1 bakkerij, 1 bungalowkamp. De huisvestingsproblemen bleven even nijpend als voorheen, ofschoon er 98 woonruimte-vergunningen werden afge geven. Ik hoop, dat er in het komende jaar 34 woningen voor bewoning gereed zul len komen. De hogere rente en de stijging van lo nen en prijzen zullen helaas hun weer slag hebben op de hoogte :der huur prijzen. De mogelijkheid elektrische boilers in huur van het G.E.B. te kunnen betrek ken, bleek in een grote behoefte te voor zien. De woonruimte-commissie kweet zich met takt en geduld van haar ondankbare taak. De moeilijke onderhandelingen met grondeigenaren waren er oorzaak van, dat wij dit najaar geen gebruik konden maken van de ruimere bouwmogelijk heden, welke de minister bood. Wij had den, indien wij tijdig de gronden aan de Kolweg in eigendom hadden kunnen verkrijgen, in oktober reeds zeker 10 a 20 woningen extra kunnen bouwen. Problemen. Aan de woningbouw blijven wij on verdroten onze aandacht wijden. Wo ningbouw, hoe dan ook, zelfs aan nog niet aangelegde straten, moet voortgang vinden. Mogen ook de grondeigenaren, die daarvoor de grond moeten afstaan, oog hebben voor deze eerste noodzaak en ge voel hebben voor de verantwoordelijk heid, die daardoor op hen rust. Het grote probleem, waartegen al onze toekomstplannen, hoe urgent en noodza kelijk ook, de woningbouw daaronder begrepen, te pletter kunnen lopen, is de kapitaalschaarste, die de kapitaalmarkt beheerst. Wij hebben in deze te doen met een nationaal probleem, waarvoor ook op regeringsniveau een oplossing zal moe ten worden gevonden. Zo ligt dan, mijne heren, een jaar voor ons vol onzekerheden en vol pro blemen; een jaar ook, waarin, wanneer wij over de nodige middelen zullen kun nen beschikken, weder een stap verder kan worden gezet op de v/eg tot verdere ontwikkeling en ontplooiing van onze goede gemeente Holten. Wij gaan thans uiteen, een ieder naar zijn eigen huis en eigen gezin. Een nieuw jaar wacht ons, dat veel van ons zal vragen. Moge het U en mij gegeven zijn con structief en opbouwend te mogen wer ken aan de voorspoed van onze gemeen te, die wij allen gaarne willen dienen met liefde en toewijding. De lendenen omgord en brandende de lampen, Zo roept het jaar U toe, nu g' aan zijn ingang staat. Weest vaardig en bereid tot werken, dienen, kampen, Tot scheiden, als Gods ure slaat. Overwogen wordt verplichte abor- tusbestrijding. Voor de dinsdagavond de-r vorige week in Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman gehouden ledenvergadering van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" bestond grote belangstelling. Wegens ziekte van de voorzitter, de heer J. Wegstapel, was de leiding in han den van de heer J. H. Sprokkereef, die er in zijn openingswoord zijn vreugde over uitsprak, dat de mei kaan voer in de tot nu toe verstreken periode van 1956 weer 3 procent hoger was dan in de overeenkomstige periode van 1955. Door de sterke regenval werden de resultaten van het jaar 1956 overigens gekenmerkt door een slechte kwaliteit van de veldgewassen. De heer Sprokkereef sprak de hoop uit, dat het landbouwbeleid moge gaan in de richting van een meer lonende ar beid voor de boisr en zijn gezin en dat de vrede bewaard mag blijven. Hierna had de bestuursverkiezing plaats. De heer Sprokkereef en de heer G. Stam, die periodiek moesten aftreden, werden met bijna algermsne stemmen als bestuurslid herkozen. In de plaats van de heer B. W. Krikkink, die aftrad als commissaris werd gekozen de heer H. Meijerman. Na deze veikiezingen deed de direc teur, de heer P. Dijkstra enkele mede delingen omtrent het bedrijf. Hij wees er op, dat de kwaliteiten van de afge leverde produkten in het bijzonder van kaas en melkpoeder goed is geweest en herinnerde in dit verband aan het beha len van de gouden medalje ter gelegen heid van de F.N.Z. keuring op Goudse kaas. De abortus bestrijding laat nog al wat te wensen over. Er zijn momenteel 95 bedrijven abortus vrij, doch dit is nog maar 20 pet van het aantal aangesloten melkveebedrijven. Gezien het resultaat van het melkonderzoek acht het bestuur het aanbevelenswaardig, dat de boeren rmser overgaan tot het bloedonderzoek bij hun dieren. In een volgende ledenvergadering, al dus de heer Dijkstra, zal moeten worden overwogen of tot verplichte bestrijding van de abortus zal moeten woixlen overgegaan. Op deze mededelingen volgde een le zing van drs. J. Rierma van het Onder linge Boeren verzekeringsfonds O.B.F. te Leeuwarden over verzekeringsproblemen. Dat de boeren de grote betekenis van hun eigen onderling vei-zekeringsfonds steeds meer gaan inzien, blijkt wel uit het verzekerd kapitaal, aldus de heer Bierma, dat in 1945 11 miljoen en in 1955 ruim 150 miljoen bedroeg. In een praatje van ruim twintig minuten zette hij de aanwezigen de gi'ote voordelen van een eigen verzekex-ing uiteen. Als toegift vertoonde de heer Bierma een aantal kleuren-dia's over zijn reis naar Finland, welke geschiedde in Unesco-verband. Hij vertelde daarbij van de bijzondere prestaties van de Finnen, die na twee oorlogen al hun schulden, door de Russen als oorlogs schatting opgelegd, reeds hebben afge lost. Op 25 december vierden de leei-lingen van de Holtense Zondagsschool hun kerstfeest. De juniores, 5-9 jaar, deden dit van 2 tot 4 uur en de seniores, 10-13 jaar, van half vijf tot half zeven. Beide samenkomsten werden geleid door de heer B. H. Brouwer, leider der Zondags school. De kerstfeesten verliepen vrijwel vol gens een zelfde schema, doch de vertel lingen lagen de eerste keer op eenvou diger vlak, wat woordkeus, zinsbouw, voordracht en inhoud betreft. Een groepje leerlingen blies op muziekin strumenten onder leiding van de heer H. Koopman „Het daghet in het Oosten". De heer Brouwer heette leerlingen, oudei's en belangstellenden hartelijk welkom en bedankte allen die medege werkt hebben tot 't organiseren en doen slagen van de kerstfeesten. Hij betrok in zijn dankwoord kerkvoogdij, koster., organiste, organist, electriciën, de man van het geluid, collectanten en gevers van het benodigde geld. De lij stencol lecte bracht ruim f 1215.op, doch ge zien de dure cadeaux voor de hogere klassen hebben we dit ook ongeveer no dig, aldus de heer Brouwer, voor onze 359 leerlingen. Er werden gezamenlijk kerstliederen gezongen. Ook blies een groepje kinde ren versjes op de blokfluit. De kerstge schiedenis uit Lucas 2 en het verhaal over de Wijzen uit het Oosten werden door de heer Brouwer verteld. Mej. Jo Roelofs vertelde het verhaal van „Het meisje van de kaarsjes", mevr. A. Wier- bos-Koopman presenteerde in de tweede samenkomst het kerstverhaal „Kerstmis 1953". De kinderen kregen allen een boek als kerstgeschenk. Daarenboven nog het traditionele stuk Deventerkoek, een si naasappel en een ï'ol snoep. De zesde klas ontving een zangbundel met noten, waardoor ze de Zondagsschoolliederen ook thuis blijvend bezitten. De zevende klas kreeg een grote vertelbijbel „De weg naar het Licht" door mevr. Renes- Boldingh. De achtste klas nam afscheid tijdens het tweede kei'stfeest. De heer Brouwer sprak de hoop uit, dat ze iets positiefs gehad hebben aan de Zondagsschool diensten. Gaarne zal het personeel zien, dat ze nu de weg naar de kerk zullen vinden. Dat is ook een der doelstellin gen die wij nastreven, aldus spreker. Misschien ook willen jullie eens kennis maken met de Topgroepsamenkomsten, die hen die nog niet tot regelmatig kerk- gaan kunnen geraken, wil samenbren gen, om met hen geestelijke problemen door te praten. Ds. J. H. Israël kreeg hierna de verde re leiding van het feest en reikte de luxe psalm- en gezangenbundel uit aan de 37 scheidende leerlingen. Ook ontvingen ze een herinneringsplaat. De predikant zei in zijn hierna vol gende toespraak onder meer: „Jullie willen, graag groot zijn. Jullie verlate^ nu de Zondagsschool. Toon nu ook, dat je werkelijk groot geworden bent en ga straks trouw naar de kerk. Het is een groots moment als je van de gewone school gaat het leven in. Maar dan beginnen de moeilijkheden pas meestal. Zo is het hier ook enigszins. Kerkgaan is niet altijd even gemakkelijk. Houdt echter vol en overwint de moei lijkheden. Wij geven jullie een zang- GOUDEN JUBILEUM SCHOOL MET DE BIJBEL. Ter gelegenheid van het 50-jarig be staan van de School met de Bijbel, welk feit, zoals we reeds schreven op 28 üec. plaats vond, zal op woensdag 2 januari a.s. des avonds half acht in de Neaerl. Herv. Kerk een herdenkingsbijeenkomst plaats vinden, waarin als sprekers zul len optreden de oud-leerlingen Ds J. E. Steenbakker Morilyon Loysen, Nederl. Herv. predikant te Angeren, en Dr J. Bax, rector van het Chr. Lyceum te Veenendaal. Verder zal het schoolbestuur recipië ren op donderdag 3 januari des namid dags van 2 tot 4 uur in de hal van de school en zullen feestavonden worden belegd op 3, 4, 7 en 8 januari in het ge bouw „Irene". De kinderen zullen feest hebben op vrijdag 4 januari in het ge bouw „Rehoboth", waar voor hen zal optreden de bekende hof-artist Henry Nolles. Nadere bijzonderheden kan men vin den in een advertentie in dit nummer. MHDtWSMH Besluit het jaar met een go.ede daad, Plakt Kinderzegels op de post, die straks de deur uitgaat. Verkrijgbaar op 't postkantoor en bij het damescomité. W V "V -*>■ w CULTUREEL PROGRAMMA BESTUURDERSBOND. In het cultureel programma, dat de plaatselijke Bestuurdersbond van het N.V.V. de leden van deze vakorganisatie en eventuele andere belangstellenden biedt, komen dit jaar o.a. een filmavond en een tweetal toneelavonden voor. De filmavond vindt plaats op donder dag 17 januari a.s. in Amicitia. Vertoond zal worden als hoofdfilm een nieuwe ver sie van de bekende film met o.a. Deanna Durbin „100 mannen en één meisje". In deze film speelt o.a. een bekend sympho- nie-orkest onder leiding van Leopold Stokkowsky. Voor de kinderen van de leden zal een middagvoorstelling worden gegeven met een goede hoofdfilm „Tien kleine neger tjes". De kindei-en zullen dan tevens ten toon kunnen stellen de kleurplaten, die zij reeds hebben gekregen of die voor de afdelingsbesturen bij de secrtaris van de bestuursdersbond beschikbaar zijn. Op zaterdag 16 februari heeft een uit voering plaats van een beroepstoneelge zelschap, n.l. de toneelgroep „Studio", welke zal opvoeren het toneelspel „De indringster", dat reeds vele volle zalen trok. Begin maart zal vervolgens de beslo ten feestavond plaats vinden, waarop de toneelvereniging „V.O.P." een uitvoering zal verzorgen. De juiste datum is nog niet bekend. VOORGOED VRIJGESTELD. Aan" de dienstplichtige der lichting 1955 H. Schoneveld, Beuseberg 98, is voorgoed vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaar heid. boek. Thuis zullen jullie wel eens een bijbeltje krijgen. Zingen is ook zeer be langrijk. Doet het veel! Mijn moeder zei: Als je zingt, ban je de duivel uit je hart. De scheidende leerlingen zongen toen staande: „God roept ons, broeders, tot de daad". Ds Israël sprak daai'na nog waarde rende woorden jegens het personeel van de Zondagsschool. Beide keren was de kerk nagenoeg ge heel bezet. De Zondagsschool in Dijkerhoek vierde het kerstfeest in het gebouw Be- thanië, wegens ziekte van de heer Ulf- man, onder leiding van de heer Joh. Markvooi-t. Deze vertelde het kerstver haal „De zanger van Berlikom", nadat de heer J. Krikkink eerst het kei'stevam gelie gelezen had. Ook voor dit kei'st- feest bestond van de zijde der ouderen veel belangstelling, zodat Bethanië ge heel gevuld was. Er werden tal van kerstliederen ge zongen, waarbij een gi'oep oudere leer- lingen als herders en engelen verkleed een bijbels lied ten gehore brachten. De scheidende leerlingen werden hier toegesproken door Ds C. C. Addink, die hen een kerkboekje uitreikte en wees op de grote betekenis van het kerkbe zoek. De kinderen van de hoogste klas sen kregen een kinderbijbel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1