Het nieuwe jaar tegemoet r—1957— nieuwjaar PLAATSELIJK NIEUWS Abonnementsprijs AGENDA Onze Pluimveehouderij [Jo, 52. Jaargang I ZATERDAG 29 DECEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Adv.-prys115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 Uitgave van de Stichting .Jloltena Nieuwsblad' te Holten. Telef. K Bi8S - S34 illllllllllll!llllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllll!lllilllillllllllllillilllllllllilllllllllillllilllllllllllllll!lllllllil!llllilllHlllliliililllllllllllll!llllllll!lllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllli^ 'n Lêvensjoar zunk henvan woar gin leven keert! J Bezinne diejGaf 't meestens meuijte en klagen? Of was ook menngen dag nig enkel daankensweerd? M Boh wis!Mien volk espoardgezond 'ebleven; J Wiej harren kracht en wark en warkenslöst volop; j§ Ons hoes trof braand, noch broak, noch bliksemslage j En nooit nig harr wiej wat met vrênde of noaberschop. Zoo hewvf te daanken vol! Meer och wat tieden! J Van onröst, krieg en moord onz' dage zint zoo zat! g Redactie, administratie en bezorgers wensen U een gelukkig en voorspoedig Zo schreef wijlen G. J. ter Kuile in zijn Oudejaorsaovond Prakkezoazie in 1922. Ook toen een wereld, die verscheurd was, waarin oorlogen jg en geruchten van oorlogen de mensen verontrustten en toch jj reden tot dankbaarheid, omdat men besefte wat er in eigen g kring zoveel was, waarvoor men God dankbaar kon zijn. Zo ook het jaar 1956, dat staat weg te zinken in de grijze jg nacht van het verleden. 1 Wanneer wij goed beseffen in welk een onmogelijke situatie 1 de wereld verkeert, dan kan het begrijpelijk zijn, dat wij aan het einde van dit jaar moedeloos zijn en zonder veel vertrou- g wen, dat wij beschaamd ook zijn over wat wij mensen maakten §j van de kansen, die God ons gaf. g Inderdaad zo kan onze gemoedsgesteldheid zijn aan het einde M van een jaar, waarin wij gegaan zijn langs de rand van de 1 afgrond. g Wanneer 1956 ons echter iets geleerd heeft, dan is het wel g dit, dat wij hebben mogen ervaren dat ,,onze tijden in 's Heren g hand zijn", dat er ogenblikken in 's mensen leven komen, waarin g wij moeten erkennen, dat wij het ongewisse leven in Gods vaste 1 handen hebben te leggen. jj Laten wij aan het einde van dit jaar dankbaar zijn voor de jg zegeningen, welke wij in eigen kleine kring mochten ervaren, g laten wij stilstaan bij hetgeen ons gelaten werd en aanvaarden wat ons ontnomen werd. g Moge het U en mij gegeven zijn het nieuwe jaar tegemoet te g gaan in de geest, zoals A. P. van der Moolen Gezang 282 in g ons eigen dialect vertolkte: „Van uur tot uur he'k Di-j meer nodig, meer, g 't Goan vult zoo zoer mi-j. Is d'n weg nog veer g Duur köölt en hette en nog zulk biester weer g Wil 'k wieder goan toch, blif Doew bi-j mi-j, Heerjg „Ik bang mi-j nig, vööl ik meer Diene haand, jj Mien last wödt licht, de tröane nig meer braandt, Gin graf verschrikt, gin dood mi-j oavermaant, 'k Wete achter dood en graf lig eeuwig laand. 1 Dan zal 1957, wat het ook brengen moge, ons bereid vinden, g dan zal het ondanks alles zijn een jaar onzes Heren. j W. H. ENKLAAR, Burgemeester. jj illllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllliililllllillilllilliilllilllllllillilllillllliiiiilllllliliiilillilliilllllilliiiiilllliillillillliillllilililiillliillllliliillillliillillllliilllllill'llllllilllllllllillllilililli'l DE HEER J. AANSTOOD NAM AFSCHEID ALS KEURMEESTER-OPZICHTER Na 34 jaar met pensioen. Een verdienstelijk ambtenaar heeft donderdagmiddag afscheid genomen van zijn superieuren, medewerkers en van zijn werkkring. Het was de heer J. Aan- stood, keurmeester-opzichter van het gemeentelijk abattoir, die na 34 dienst jaren op 1 januari a.s. de dienst met pensioen gaat verlaten en deswege door het gemeentebestuur ten gemeentehui ze voor een officieel afscheid werd ont vangen. De loper was uitgelegd en toen de heer Aanstood met zijn echtgenote en familieleden in de raadszaal arriveerde, waren daar behalve 't dagelijks bestuur der gemeente en de leden van de raad, o.m. aanwezig de directeur en plaats vervangend directeur van het slacht huis, de hoofden van dienst, collega's, het slachthuispersoneel en tal van sla gers en verzendgrossiers, waarmede de scheidende functionaris voortdurend in aanraking komt. De burgemeestér, Mr. W. H. Enklaar, hield een toe praak en zride o.m.-.Wan neer de oude Huygens gelijk heeft als hjj zegt: Die 't ambacht wel verstaat, waar hij van leven moet, Maar die 't niet wel alleen, maar wel en geerne doet, Bezit het grootst geluk, dat iemand kan begeren, dan zijt gij een gelukkig man, want in de jaren, dat ik U hier in Holten heb gadegeslagen als keurmeester-opzichter bij het keurings-, waag- en slachthuis- bedrijf, heb ik de stellige indruk gekre gen, dat gij het ambacht, waarvan gij leven moest, wel hebt verstaan en het gaarne hebt uitgeoefend. De burgemeester schetste de grote plichtsbetrachting, die de scheidende) keurmeester in zijn lang niet gemakke lijk beroep aan de dag heeft gelegden de grote liefde voor het bedrijf, waar in hjj 34 jaar werkzaam was. Wij hadden in de slachthuiscommissie wel eenvoudig afscheid kunnen nemen, maar dat was de raad niet goed. Wel 'n bewijs hoe hoog Uw hoogste chef, de gemeenteraad, Uw verdiensten voor de gemeente aanslaat. De burgemeester overhandigde de heer Aanstoot vervolgens een geschenk van de leden van het gemeentebestuur en de diensthoofden en sprak de hoop uit, dat deze met zijn vrouw een onbe zorgde tijd mag tegemoet gaan. Moge de avond van Uw leven de glans ont vangen van de dag, die daaraan is voor afgegaan, aldus Mr. Enklaar. Nadat de ere-wijn was rondgediend, sprak de keuringsveearts, hoofd van dienst en directeur van het slachthuis, de heer G. S. E. Vegter, de heer Aan stood. Na een overzicht te hebben ge geven aan welke eisen een goede keur meester moet voldoen, kwaliteiten, die hij steeds bij de scheidende functiona ris had waargenomen, zeide de heer Vegter: „je was meer dan dat en dan noem ik je grote toewijding voor de administratie, de zorg voor het onder houd van het slachthuis en de waag. Je was op tijd een technisch adviseur voor de gebruikers van het abattoir, 'n gastheer voor de zakelijke bezoekers en de vertrouwensman van het personeel. Voor de dierenartsen ben je steeds een rechterhand geweest." Er was geen re den om je ontslag te geven, aldus de heer Vegter, maar de wet gebood dat nu eenmaal. Wij allen zijn je zeer dank baar voor alles wat je in zo lange ja ren voor ons bent geweest. De heer H. W. Goorman, collega- keurmeester, sprak vervolgens een per soonlijk woord en dankte voor de pret tige samenwerking. De heer J. H. Kalfsterman betuig de de dank van de drie plaatselijke slagers, de heer D. Kater, verzendgros- sier, bood een cadeau aan en de heer G. van Rooijen, voormalig gebruiker STENEN VOOR BROOD. De toneelgroep van de C.J.M.V. gaf op de avond van de 2e Kerstdag in het gebouw „Irene" een uitvoering van het toneelspel in 4 bedrijven „Stenen voor brood", dat ook reeds als hoorspel door de radio is uitgezonden. Het speelt geneel in deze tijd en brengt de toeschouwers in aanraking met kwe ker Voortman, die samen met zijn vrouw een groentekwekerij heeft opgebouwd, die als een van de grootste in een dorp in 't Westland geldt. In het uitbreidings plan van de gemeente is een grote ver keersweg opgenomen, welke dwars door Voortmans bedrijf zou lopen. De dag van de vaststeling van het uit breidingsplan nadert en de situatie is nu zo, dat het van de stem van de kweker Achterberg zal afhangen of het plan zal worden aangenomen. Tussen beide kwe kers bestaat reeds jaren een slechte ver houding. Met grote spanning wordt de stem ming in de gemeenteraad afgewacht. Zal Voortman zijn broodwinning kunnen be houden of zal het voor hem „stenen" worden in plaats van „brood". In het stuk doen zich nog tal van an dere verwikkelingen voor, die het tot een aannemelijk geheel maken. Voor een geheel uitverkocht Irene heb ben de spelers er een aardige uitvoe ring van gemaakt, al was zij dan niet in alle delen onberispelijk, doordat enkele spelers niet helemaal rolvast waren. De rol van vader en moeder Voortman werd vertolkt door E. Achterkamp en Mej. J. Traanman. Martin, hun oudste zoon, was H. Paalman. Bunt, een andere kweker, werd gespeeld door J. Harme- link, zijn dochter Lena door Mej. M. Bieleman. De rol vav^ Achterberg werd vertolkt door de heer J. W. Wesseldijk, die van Mevr. Achterberg door Mej. A. Westerik, voor Sonja, hun dochter, speel de Mej. M. Traanman, terwijl de rol van Dominee werd vertolkt door Kees van Bruggen. De heer A. Westerik had de leiding van deze avond en opende haar door de talrijke jongelui een gezang te laten zingen. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: Bertus Brinkman, 25 jaar, smid-bankwerker, en G. M. Bij kink, 22 jaar, beiden wonende te Holten BEVOLKING. Ingekomen: K. A. Vorsterman van Oijen en gezin, van Surabaja (Ind.) naar Holterberg 42. E. Klouwen, van Zwol lerkerspel naar Oranjestraat 68. E. Los en gezin, van Bandung (Ind.) naar Look 19. H. T. Jacobs en gezin, van Djakarta (Ind.) naar Holterberg 26. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. Zondag 10 uur Ds Grolle van Nijverdal en 7 uur Ds Addink (titel: „Is vloeken zo erg?"). Oudejaarsdag 5 uur Ds Israël (collecte Algemeen Kerkewerk). Nieuwjaarsdag 10 uur Ds Addink. Dijkerhoek. Zondag 10 uur Ds Addink. Oudejaarsdag 3 uur Ds Addink (coll. Algemeen Kerkewerk). Nieuwjaars dag geen dienst. Geref. Kerk. Zondag 10 en 3 uur Ds Ploeger van Goor (in beide diensten is de derde collecte voor Art. 13 K.O.). Oudejaarsdag 5 uur Ds Hoogkamp. Nieuwjaarsdag 10 uur Ds Hoogkamp. van het slachthuis, betuigde eveneens zijn dank voor de grote medewerking, welke men steeds van de heer Aanstood heeft mogen ondervinden. Nadat de heer W. Beijers namens het i bestuur van de ABVA-afdeling aan 't scheidend mede-lid met een toepasse lijk woord een enveloppe met inhoud had aangeboden, sprak nog de heer L. van de Berg, controleur bij de veeart- senijkundige dienst te Zwolle. De heer Aanstood heeft de sprekers en allen, die aan dit buitengewoon har telijk afscheid hadden medegewerkt^ mede namens z'n vrouw dank gebracht, o.m. voor de bloemen en cadeaux, wel ke hem waren aangeboden. De heer Goorman zal de scheidende functionaris op het abattoir opvolgen en in zijn plaats komt de heer Dijkstra uit Nieuw-Weerdinge, die ook deze middag aanwezig was. Burgemeester Enklaar maakte van de ge e enheid ge bruik de heer Dijkstra aan de aanwe zigen voor te stellen en sprak de hoop uit, dat deze aan de gestelde verwach tingen mag voldoen. Jn hotel Holterman, waar het offi ciële afscheid plaats vond, kwamen nog tal van personen de heer Aanstood de hand drukken. De abonnementsprijs van ons blad wordt per 1 januari 1957 gesteld op f 1.35 per kwartaal. De geringe verhoging van 10 cent per kwartaal, welke in deze prijs is beslo ten, dient om een deel van de kosten stijging, waarvoor wij ons gedurende de vóór 1 oktober j.l. gelegen periode van enige jaren gesteld zagen, op te vangen, j Daar voorshands niet op een vermin- dering van verschillende kostprijzen te rekenen valt, zien wij ons ten behoeve van een rendabele exploitatie genood- zaakt de kostenstijging ten dele in de abonnementsprijzen te verdisconteren, j daarbij de abonnementsprijsv.erhoging tot het uiterst verantwoorde minimum beperkende. Om administratieve rede nen hebben wij er van moeten afzien deze verhoging reeds per I oktober j.l. door te voeren. PROVINCIALE SUBSIDIE IN STUDIEKOSTEN. Aan personen, die een opleiding ont vangen aan een inrichting van onder wijs of aan een instelling van kunsten en wetenschappen, of een cursus volgen ter verkrijging van maatschappelijke be kwaamheden, kan uit de provinciale kas een bijdrage worden toegekend in de aan die studie verbonden kosten. In de kosten van lager onderwijs, be grepen daaronder lager landbouw- en lager nijverheidsonderwijs, wordt geen bijdrage toegekend. De bijdrage wordt telkens voor ten hoogste één jaar toegekend. Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen, moet degene te wiens behoe ve de aanvrage wordt gedaan in de pro vincie wonen, zelf (of zijn ouders) niet of slechts gedeeltelijk in staat zijn de kosten van dc studie te dragen en aan de eis van begaafdheid voor de studie voldoen. Blijkens een aankondiging in de dag bladen dienen gegadigden zich in de Zaterdag 29 dec., 7.30 uur: Schieten en verwerpen bij T. Koopman „De Spar". Oudejaarsavond: hotel Müller na 6 uur gesloten. Woensdag 2 jan.: Aanmelding voor ar beid bij Ter Horst Co. 's avonds van 7-8 uur bij de heer H. J. Beltman (zie adv.). Maandag 14 jan. 8 uur: Bijbelgenoot schapsavond met medewerking van Willem Berkhemer (declamator) in „Irene". Donderdag 17 jan. 8 uur: Filmvoorstel ling N.V.V. Bestuurdersbond. „Hon derd mannen en een meisje", in „Ami- citia". 's Middags kindervoorstelling. Vrijdag 8 febr. Uitvoering „De tijd staat niet stil", gezelschap Tetman en Ja- rich de Vries voor de A.N.A.B. in „Amicitia". ACCOUNTANTSKANTOOR j I POUW - Enterstr. 33 - Rijssen Zitting in Hotel Holterman §f H elke maandagmiddag. 1 voor: BOEKHOUDINGEN 1 1 BELASTINGZAKEN M E BALANSEN 1 m CONTRÖLES 1 I VESTIGINGSVERGUNNINGEN 1 ADVIEZEN 1 GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: vulpen; kinderwant; paar herenhandschoenen; huissleutel; kinder want. Verlorenpadvindersportemonnaie wieldop van Chevrolet. maand januari te wenden tot de gem.- secretarie van de plaats hunner inwo ning voor het verkrijgen van aanvraag formulieren, welke aldaar vóór 1 febr. 1957 ingevuld weer behoren te worden ingeleverd. Lezing van hoofdassistent Beest man over de pluimveehouderij. Vooruitzichten minder rooskleu rig. Verdere uitbreiding pluim veestapel niet gewenst. Voor een gecombineerde vergadering van de afdelingen der OLM en CBTB en de Bedrijfsvereniging Holten, welke onder leiding van de heer H. Landeweerd Hszn. donderdag 20 december in zaal Vosman gehouden werd, sprak de heer G. J. W. Beestman, hoofdassistent van de rijkspluimveeconsulent over pluim veehouderij. De heer Beestman begon met te con stateren, dat men momenteel in de krin gen van de pluimveehouders angstig is geworden voor de dalende eierprijzen, als gevolg van de grotere aanvoeren op de buitenlandse markt. Van onze eier- export gaat 80 pet. naar West-Duits- land, terwijl nog een deel terecht komt in Frankrijk, Italië en andere landen. Onze grootste exportconcurrent is Dene marken. De laatste jaren is dit land met z'n eierexport gebonden geweest aan Engeland, maar nu de Engelse pluim veehouderij de binnenlandse behoefte zo ongeveer kan dekken, zoekt Denemar ken expansie naar andere markten. De reden van de dalende eierprijzen moet dan ook voornamelijk gezocht worden bij Denemarken, maar ook Polen, de Bal- kanlanden, Zuid-Afrika, Australië, Ar gentinië, ja zelfs China, exporteren eie ren, waardoor wij talrijke concurrenten hebben op de buitenlandse markt. Ook is naar sprekers oordeel het hamsteren in het begin van november mede schuld aan de lage prijzen. Uitbreiding? Ongetwijfeld moet de vraag gesteld worden of men de kippenstapel verder moet uitbreiden. Spr. is van oordeel, dat men over het algemeen hiermede moet oppassen. Dat wil echter niet zeggen dat uitbreiding in individuele gevallen niet verantwoord, ja zelfs niet gewenst zou zijn. Komende tot het binnenlands gebruik van eiren, zei de heer Beestman, dat dit een opwaartse lijn vertoont en momen teel zo'n 180 eieren per persoon per jaar bedraagt. In Amerika ligt dit aantal op 400, zo dat de nodige propaganda voor 'n groter verbruik van eieren in ons land nog wel op z'n plaats is. Kwaliteit. De kwaliteit van het ei is van emi nent belang en hoewel wij in dit opzicht in het buitenland een goede naam heb ben, moeten we oppassen niet op onze lauweren te gaan rusten, want Denemar ken met z'n vergaande maatregelen spant hierin wel de kroon. Met de meeste klem waarschuwde d.e spreker tegen het afwassen van eieren. Want hierdoor gaat niet alleen spoedig de kwaliteit achteruit, maar treedt ook snel bederf op. Siachtpluimvee. Als onderdeel van de pluimveehouderij stond de heer Beestman nog uitvoerig stil bij de afzet van siachtpluimvee, waarvan de prijzen de laatste jaren een bevredigend verloop hebben gehad, maar waarin nu de klad is gekomen, doordat Amerika, dat met grote over schotten zit, 1300 ton geslacht pluim vee naar West-Duitsland heeft geëxpor teerd, tegen lage prijzen, hetgeen moge lijk is doordat de Amerikaanse regering hierop toeslagen verstrekte. Dat het dus met de afzet van siacht pluimvee, waaronder niet alleen kippen, doch ook piepkuikens en kalkoenen be horen, niet voor de wind gaat, behoeft volgens spr. geen nader betoog. De heer Beestman sprak hierna nog over de pluimveefokkerij en behandelde uitvoerig de diverse rassen en kruisin gen. Het is zijn standpunt, dat kruisingen het over het algemeen beter doen dan zuivere raskippen. Indien men echter een bepaald ras heeft waarover men te vreden is, dan moet men niet tot krui sing overgaan, maar dan moet de pro ductie van dit ras ook inderdaad goed zijn. Het aantal kruisingen is de laatste jaren sterk toegenomen en bedraagt mo menteel ongeveer 75. Huisvesting. Met betrekking tot de huisvesting merkte spr. op, dat men moet zorgen voor ruime hokken, welke niet overbe zet moeten zijn en waarin licht en lucht vrij kunnen toetreden. Wat de kunstverlichting betreft, deze is er op gericht om de dag te verlengen en de praktijk heeft uitgewezen, dat of men nu 's morgens en of 's avonds ver licht de resultaten niet ver uiteenlopen. Naar sprekers persoonlijke mening ver dient de morgenverlichting de voorkeur. Het is een bekend feit, dat een vrije uitloop besparend op het voeder werkt, doch dan moet men de beschikking heb ben over een terrein, dat niet-is besmet, anders kan men indien men aan de verzorging de nodige aandacht besteedt en de hokken aan de gestelde eisen vol doen de kippen beter binnen houden. Kuikens. Als laatste punt behandelde spr. nog de opfok van kuikens. De meest gun stige tijd daarvoor ligt van januari tot maart. Gaat men dit tijdstip vervroe gen, dan bestaat grote kans, dat de die ren in de nekrui vallen en de eerste eie ren van deze dieren worden geraapt in een tijd, dat er grote aanvoeren zijn, waardoor het des te moeilijker is om de kleine eieren te plaatsen voor een rede lijke prijs. Na deze causerie werden nog twee in- v teressante films over de pluimveehoude- rij vertoond, waardoor het gesprokene nog eens aanschuwelijk werd voorge steld. Nadat nog tal van vragen door de heer Beestman op uitvoerige en duidelijke wijze waren beantwoord, werd hem dooi de voorzitter, die hem aan het begin van de avond welkom had geheten en met een kort woord had ingeleid, har telijk dank gebracht voor zijn uitermate duidelijke en leerzame lezing en 't ver tonen van de mooie films.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1