Uit het plaatselijk parlement )nze verhaaltjes en Gods daad iec Nieuwjaarsgroeten. AGENDA STinTe j i, jj jaargang 8 ZATERDAG 22 DECEMBER 1956 vcrscnijnt ewe z-aterong s HOLTENS NIEUWSBLAD Verschijnt elke Zaterdag STRAKS (uit „Het Parool" van 8 nov. '56) -ede kf Vriji j pelei t'dai -8 ui OA! abonnementsprijs van dii blad bedraagt 1.25 p. Kwartaal Uitgave van de Stichting „Holten* Nieuwsblad" te Holten. Telef. S 6*83 - 23* Adv.-prijs1—15 m.m. fa contantf 2.—Iedere m.m. meer f 0.07 lerstverhalen, die u straks zult lezen, sierletters en met die ijle sfeer, worden nu, in deze week, geschreven, tegen half november ongeveer. schrijvers zijn op dit moment aan 't scheppen, wijl de radio berichten geeft, m buurvrouw komt, om hen wat op te peppen, rtellen wat ze al gehamsterd heeft. zitten schrijvers nu, in alle talen werken aan hun thema, overal, wereld kan niet zonder kerstverhalen, daarompersen maar, het moet en zal. strekking der verhalen is dezelfde van heb uw vijand lief als ieder jaar, er is erg veel haast bij want de elfde uiterlijk de twaalfde moet het klaar. eerlijken vermijden 't grote punt memmen over „kindertjes" en „blij", geven wat verzoening, sterk verdund, halen er neutraal de kerstman bij. i niet zo eerlijke denkt: Asjeblief! gooi er nog wat liefde tegenaan inóg een keer van: heb uw vijand lief. peinst geen mens daar één seconde aan. aar hoe dan ook, u kunt er op vertrouwen komt. Met engeltjes en al de rest. et bier der Liefde wordt voor u gebrouwen dagen. En het is weer best. Annie H. G. Schmidt. HEDEN (uit „De Bijbel" van vandaag) En het geschiedde, toen zij daar wa ren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou en zij baarde haar eerst geboren zoon en wikkelde Hem in doe ken en legde Hem in een kribbe, om dat voor Hem geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hiel den over de kudde. En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Hei land geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vin den in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij den engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: „Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij de mensen des welbehagens." En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander spraken: Laten wij dan naar Bethle hem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door den Here *is bekend gemaakt. En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En de herders keerden terug God lovende en prijzende Lucas. In deze wereld, die in groter en kleiner verband stinkt naar verdeeld heid, wantrouwen en haat, gaan wij weer gezellig Kerstfeest vieren. Zullen wij het weer „mooi" maken? Zo „mooi" dat het wel echt schijnt? Want dat kunnen wij! Wij maken van ons Kerstfeest een droom van gezelligheid en sfeer met kaarsen en lekkernij. Wij maken van ons Kerstfe'ést een sprookje van liefde en dennegroen. Wij sollen op christelijk en onchristelijke wijze maar wat met het Kerstfeest om. Dat moét immers wel. Want aan zo'n kind in de kribbe, daar kun je toch niet zo maar voorbij gaan? Dat zou toch onbehoorlijk en onhartelijk schijnen en dat willen wij toch vooral niet schijnen. Maar in werkelijkheid zijn wij in dit alles op de vlucht.^ Op de vlucht voor Gods daad, op de vlucht voor Gods komen, want daarvoor wil het Kerstverhaal uit de Bijbel ons nadrukkelijk stellen. God wordt mens. Hij vernedert zich. Hij ligt in doeken en stro in een kribbe. Dat is niét romantisch mooi, maar heel gewoon koud, armoedig, ellendig en hulpeloos. Dat doet God voor u en voor deze wereld. Zo lief heeft Hij u en deze we reld. Gelooft dat? Dat is de vraag waarvoor de Kerstboodschap ons stelt. Die vraag moet u niet ontwijken! Want juist omdat deze wereld overal stinkt naar verdeeldheid, wantrouwen en haat, d.i. omdat zij overal haar doodsgeur met zich draagt, juist daarom móét zij en moet gij voor deze vraag, waarvoor de Kerstboodschap haar plaatst, gesteld worden. Want waar Gods daad in het Kind in de kribbe gelóóft wordt, daar komen werkelijk allen tezamen in aanbidding, daar worden alle tegen stellingen doorbroken. Dan zal „ons leven met elkander" als mensen en volkeren élke dag alom bekend maken wat óns van dit Kind gezegd ïs. Dan zullen wij samen Gód loven en danken. Dat is de nieuwe toekomst, die Christus ons ontsloten heeft en die onweerstaanbaar komt, met ons of zonder ons, want Gód is mens geworden en zijn zelf-vernederende Liefde alléén heeft de toekomst. Kerstfeest wil u heden vóór deze daad Gods stellen, opdat ook gij, |niet vlucht, maar gelóóft. C. C, A. Wij doen een vriendelijk beroep op al- n, die een nieuwjaarsadvertentie wen- »n te plaatsen en daarvoor nog niet be- flcht zijn, deze zo spoedig mogelijk, doch literlijk maandag a.s. op te geven aan de bekende adressen. ACCOUNTANTSKANTOOR POUW - Enterstr. 33 - Rijssen Zitting in Hotel Holterman g elke maandagmiddag. Hollen mei de Kerstdagen bezel. Dat er voor Holten als toeristencen- 'um doorlopend belangstelling bestaat, moge blijken uit het feit, dat de hotels «Hoog Holten" en ,,'t Lösse Hoes" op de Holterberg reeds geheel zijn volge boekt voor de Kerstdagen. 't Lösse Hoes biedt als bijzondere at tractie voor de feestdagen een diner-dan- actuput bij candle-light. Hotel Holterman wordt met de Kerst dagen ingenomen door de Nederlandse wer Reisvereniging. Vijftig gasten hebben voor deze kerstreis ingeschreven, onder leiding van de heer J. Havenaar uit Delft, die reeds meerdere kerst- en paasreizen unilinear onze plaats verzorgde. Het gezel- |||1| schap reist met één van de comfortabele touringcars v^n de O.A.D. DE HEER A. J. GOLDSTEIN HERDACHT. AANKOOP GRONDEN IN DE „BOSCHKAMP" EN LANGS DE DOORLOPENDE DIJK. BOUW VAN TWEE KLEUTERSCHOLEN IN DE NABIJE TOEKOMST. BOUW VAN TWINTIG WONINGWETWONINGEN. Vrijdag 21 dec.: Uitvoering Kerstorato rium „Christus' Geboorte", in de Ned. Herv. Kerk, door de Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag 22 dec.Verwerpen bij A. Paal man, Raalterweg. Zaterdag 22 dec.: Verwerpen bakkerij Hartsuiker, 7.30 uur. Zaterdag 22 dec.: Verwerpen in zaal „De Wippert", aanvang 7 uur (zie adv.). Zaterdag 22 dec.: Chr. Leesbibliotheek bij A. Mulder, Oranjestraat, weer ge opend (zie adv.). Dinsdag 25 dec.: Kerstfeest Zondags school 2 uur en 4.30 uur. Kerst- en Oudejaarsavond: hotel Müller na 6 uur gesloten' (zie adv.). Woensdag 26 dec., 2e Kerstdag, half 8: Toneeluitvoering C.J.M.V. in Irene. 2e Kerstdag: Dansen in hotel Müller (zie adv.). Donderdag 27 dec., v.m. 1012 uur: Zitdag dec. 1956 Boekhouder Bur. O.L.M. in café Kalf sterman (zie an nonce). Vrijdag 28 dec., 2.30 uur: Houtverkoop café „We Wippert" (zie adv.). Vrijdag 28 dec., 7.30 uur: Verzilvering vacantiebonnen Bouw- en Nevenbedrij- ven bij P. F. van Doorn, H. J. Wan- sinkstraat 25 (zie adv.). Zaterdag 29 dec., 7.30 uur: Schieten en verwerpen bij T. Koopman „De Spar". De raad van Holten kwam vrijdag avond 14 december j.l. in voltallige ver gadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester mr. W. H. Enklaar. Alvorens de agenda aan de orde werd gesteld, wijdde de Voorzitter enkele woorden aan de nagedachtenis van de oud-gemeentesecretaris., de heer A. J. Goldstein, die gedurende veertig jaar in die functie de gemeente Holten op voor treffelijke wijze heeft gediend en al zijn gaven van hoofd en hart in dienst van de gemeenschap gesteld. Spreker stelde voor een binnenkort aan te leggen straat, evenwijdig lopende aan de Industrie straat, de Goldsteinstraat te noemen. De raad verklaarde zich met dit voorstel gaarne akkoord. Nadat de secretaris mededeling had gedaan van enkele ingekomen stukken, welke voor kennisgeving werden aange nomen, stelde de Voorzitter aan de orde Voorstel tot aankoop van gronden in de Bosehkamp van de firma E. Wonnink en de heer H. J. Hartsuiker. Burgemeester en wethouders stelden voor van de firma Wonnink aan te ko pen een perceel van 135 m2 voor de prijs van f 490.en van de heer Hartsuiker een perceel van 254 m2 voor f 1412.02. In deze bedragen is een vergoeding in begrepen voor schade wegens opruiming van vruchtbomen en struiken en het ge mis aan groenten, benevens voor het ma ken van een nieuwe afrastering. De heer Klein Velderm an vond het niet juist, dat de taxateurs gezamenlijk een rapport uitbrengen. Hij zou gaarne van ieder der taxateurs een rapport ter tafel zien. De Voorzitter merkte op, dat de taxa teurs gezamenlijk de percelen in ogen schouw nemen en daarna, een rapport op stellen. Een der heren taxateurs verte genwoordigt de verkoper, de andere de gemeente. Het gemeentebestuur heeft de taxateurs uitdrukkelijk verzocht niet schriel te zijn bij de vaststelling van de taxatiebedragen. Wethouder Teeselink zei, dat het een schande zou zijn, wanneer de gemeente aan de verkopers minder betaalde dan de werkelijke waarde der gronden. De heer Veneklaas Slots gevoelde er voor de huidige situatie ten aanzien van dit punt te bestendigen, omdat de taxa teurs met de plaatselijke toestanden op de hoogte zijn. Ook de heer Soer kon zich met de zienswijze van de heer Veneklaas Slots verenigen, want wantrouwen blijft er toch, ongeacht wie er taxeert, zo zegt hij. De raad besloot hierna zonder hoof delijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethou ders. Vervolgens kwam in behandeling een voorstel tot aankoop van strookjes grond langs de Doorlopende Dijk in verband met verbetering van deze weg. Burgemeester en wethouders stelden voor de benodigde grond aan te kopen voor de prijs van f 0.40 per m2, inclu sief schadevergoeding. Wethouder Teeselink wees er op, dat de Doorlopende Dijk op tal van plaatsen moet worden verbreed. In de loop van de jaren is hier en daar langs deze weg wel eens „gekaapt", tengevolge waarvan de gemeente gronden, die haar steeds hebben toebehoord, thans moet terugko pen. De Voorzitter: „En betalen". (Hilari teit). De raad kon zich met dit voorstel ge heel verenigen. Voorts werd besloten tot het voeren van een rechtsgeding in verband met de onteigening van gronden in de Gaarden en in de Holterenk (Industriestraat). De raad besloot hierna tot verhoging van het crediet in rekening-courant met de n.v. Bank voor Nederlandse gemeen ten te 's-Gravenhage. Het maximum van het op te nemen bedrag werd verhoogd van f150.000.— tot f325.000.— tegen een rente van 4^ Een voorstel tot vaststelling van een wijziging van het uitbreidingsplan in on derdelen voor de buurtschap Dijkerhoek met de daarbij behorende bebouwings- voorsehritfen werd zonder discussie en hoofdelijke stemming aangenomen. Er was geen enkel bezwaarschrift ingeko men. De vroede vaderen hadden evenmin be zwaar tegen een voorstel van burgemees ter en wethouders om hen een crediet van ruim f 300.000.te verlenen voor de lenen van medewerking ex artikel 50 der kleuteronderwijswet aan de vereni ging „Christelijke Kleuterschool" tot het bouwen van een kleuterschool. Hierbij kwam tevens aan de orde een voorstel tot oprichting van een openbare kleuter school. Ter toelichting op het schriftelijke voorstel van burgemeester en wethou ders, waarvan wij in een vorig nummer een resumé hebben gegeven, deelde de Voorzitter mede, dat beide aanvragen op de urgentielijst zijn geplaatst. Ver wacht mag worden, dat beide scholen in 1957 kunnen worden gebouwd. De heer Landeweerd had naast de lijst van toekomstige leerlingen der christe lijke kleuterschool ook gaarne een lijst gezien van de kleuters der openbare school. De Voorzitter zei, dat hem door de voorzitter van de afdeling Holten der vereniging „Volksonderwijs", de heer B. H. Brouwer, de bedoelde lijst is ver strekt. De heer Soer was van mening, dat aan RONDVRAAG. De heer Veneklaas Slots vroeg of de scholen in Dijkerhoek en Espelo in de toekomst gebruik kunnen maken van het gymnastieklokaal, dat thans zijn vol tooiing nadert. De Voorzitter antwoordde, dat tot nog toe te dien aanzien geen wensen uit Dij kerhoek en Espelo naar voren zijn ge bracht. Wethouder Teeselink merkte op, dat gymnastiek een vak van onderwijs is, waarvoor op de lesrooster tijd is uitge trokken zonder rekening te houden met de tijd, welke gemoeid is met de ver plaatsing der leerlingen van de buurt schappen naar het dorp. De heer Veneklaas Slots zei, hiermee wel op de hoogte te zijn. „Ik loop al een paar jaar mee", zo richt, hij zich tot wethouder Teeselink. De Voorzitter achtte een onderhoud met de betrokken schoolhoofden omtrent deze aangelegenheid zeer wenselijk. Op een vraag van de heer Dikkers deelde de voorzitter mede, dat het bestek van de Helhuizerweg deze week is in gekomen. Zodra de financiën het toela ten zal tot aanbesteding worden overge gaan. „Hopelijk vinden wij de coöpera tieve boerenleenbank „Holten" aan onze zijde", zo sprak de voorzitter. Wethouder Teeselink merkte op, dat de gemeente nog de beschikking moet hebben over kleine stroken grond voor de verbreding van de Helhuizerweg. De heer Landeweerd stelde de vraag, Bovenstaand tafereeltje zal binnen niet al te lange tijd tot het verleden be horen als de elektrificatie van de Lichtenberg een voldongen feit geworden is. de leerlingenlijsten in het geheel geen welke weg nu aan de beurt is om ver waarde moet worden gehecht, omdat het thans niet bekend is, wanneer de scholen zullen worden gebouwd. Wethouder Teeselink merkte op, dat „the man in the street" meent weinig positief te kunnen zijn omtrent de toe komstige situatie van de openbare kleu terschool, nu deze nog opgaat in de pro testantse kleuterschool. De Voorzitter wees er op, dat het aan tal leerlingen van de protestantse kleu terschool voor ongeveer 95 bestaat uit kinderen van ouders, die voorstander zijn van openbaar onderwijs. De trek naai de christelijke kleuterschool zal derhal ve naar zijn mening niet groot zijn. De christelijke kleuterschool heeft de be schikking over de bij de wet voorgeschre ven waarborgsom van 20 der bouw kosten. Naar sprekers mening dient ern stig te worden overwogen of prioriteit moet worden toegekend aan de woning bouw of aan de bouw van een openbare kleuterschool. Nu een radicaal antwoord is gegeven op de vraag„Een protestant se of een openbare kleuterschool" is een hard te worden. De Voorzitter antwoordde hierop: „De belanghebbenden moeten zelf met een verzoek en met een aanbod tot het vrij willig bijdragen in de kosten bij de ge meente komen". Een verzoek om verhar ding van de Weversweg is nog in porte feuille. De heer Jansen zou gaarne zien, dat de verlichting van de Pastoriestraat werd verbeterd. „Dit zal binnenkort in orde komen, want de palen liggen al klaar", zo ant woordde de Voorzitter, die tevens mee deelde, dat de verlichting gelijk zal zijn aan die van de Boskamp. De heer Jansen vroeg voorts om en kele wagens scherp zand te brengen op de Dikke Steensweg (die een aantal ga ten vertoond). Wethouder Wansink zegde toe hierover te zullen spreken met de gemeente-archi tect. De heer Rietberg vestigde de aan dacht op het probleem rond de Peters waterleiding. De Voorzitter zou gaarne verbeterin- einde gemaakt aan het hinken op twee I De Voorzitter zou gaarne verbetenn- gedachten. Zowel de openbare als de j gen willen aanbrengen, doch het wachten christelijke kleuterschool zullen hiervan in de toekomst voordeel hebben. De raad besloot hierna zonder hoof delijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethou ders. Aan de agenda was toegevoegd een voorstel tot het aangaan van een ge meenschappelijke regeling inzake de electrificatie van de buurtschap Lichtenberg. De gemeenten Holten en Rijssen heb ben ten aanzien van dit punt eindelijk overeenstemming kunnen bereiken. De betreffende percelen zullen thans zo TT spoedig mogelijk worden aangesloten. De doen verrijzen aan de Goldsteinstraat. Er zullen twee types worden gebouwd. Voor zes woningen zal een krotoprui- mingspremie worden aangevraagd. De tongen van de raadsleden kwamen eerst goed los toen de Voorzitter aan de orde stelde het voorstel tot het ver- de kosten van de bouw van een transfor matorhuisje en naar verhouding van het aantal aan te sluiten percelen in de kos ten van de kabel. Ook dit voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangeno- is thans op de bouw van de waterzuive- ringsinstalatie, waarmede ongeveer twee jaar gemoeid zal zijn. De heer Soer vroeg waarom nu al drie jaren achtereen nieuwe bomen zijn ge plant aan de Stationsstraat. De Voorzitter antwoordde, dat de aan vankelijk geplante bomen van zeer slech te kwaliteit waren, zodat de leverancier is verzocht op-zijn kosten nieuwe bomen aan te brengen. Ook deze voldeden niet, zodat de gemeente zich heeft gewend tot een andere leverancier, die o.a. bomen heeft geleverd voor de Larenseweg. De heer Dikkers zei wenig waardering te hebben voor de laatstbedoelde aan plant, waarop de Voorzitter opmerkte, dat het voorjaar moet worden afgewacht, alvorens daaromtrent een definitief oor deel kan worden geveld. De Voorzitter sloot hierna de verga dering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1