Winkelweek life Gerestaureerde Hervormde Kerk wordt zondag heropend DE III PLAATSELIJK NIEUWS Snuif en wrijf AGENDA ZENUWRUST <>♦4 LAA No. 50. Jaargang ZATERDAG 15 DECEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag MENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,Jloltena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5i8S - 2.11, Adv.-prijs1—15 m.m. (d contantf 2.—. Iedere m.m. meer f 0.07 SOBERHEID, RUST EN EENVOUD KENMERKEN HET INTERIEUR. OFFERVAARDIGHEID BRACHT ALLES TOT STAND. Nadat architect en ambachtslieden 'n tiental maanden gewerkt hebben aan de restauratie van de Ned. Herv. Kerk Holten, gedurende welke periode de gemeente haar kerkdiensten hield in het gebouw Irene, is thans eindelijk het mo ment aangebroken, dat de kerk weder geopend kan worden. Zondag zal het kerkgebouw, welks in terieur wel een zeer grote verandering heeft ondergaan, weder in gebruik wor den genomen en dit zal geschieden in twee diensten, waarvan de beide predi kanten Ds. C. C. Addink en Ds. J. H. Israël, elk een dienst zullen leiden. De gemeente zal dan samenkomen in het bedehuis, waaraan de Zwolse archi tect Wim Wormhoudi nieuwe vorm en inhoud heeft gegeven in de geest, zoals door hem werd bepleit op de gemeente avond in december 1954, toen zeer veel lidmaten waren opgekomen om aan deze restauratie hun goedkeuring te hechten. De min of meer grillige inhoud van het kerkgebouw iheeft plaats gemaakt voor een interieur waarvan, soberheid, rust en eenvoud uitgaan. Het is licht en zon nig, zonder dat gesproken kan worden van een luchtige sfeer. De preekstoel heeft een belangrijke verandering ondergaan door haar op so bere, maar niettemin kunstzinnige wijze aan te passen aan de ruimte, waarin zij centraal gesteld is. Het kruis, dat men aanvankelijk boven de kansel op de muur had willen aanbrengen, is nu, een voudig van lijn, aangebracht op de voor wand van de preekstoel. De ruimte voor de preekstoel, het koor is thans ruimer geworden, doordat uit het front twee rijen banken zijn weg genomen. Recht voor de kansel staat nu- een doopvont van zwaarder makelij dan het vorige. De kerk -heeft een soort indirecte ver lichting gekregen, doordat de lampen dn het plafond zijn aangebracht, waardoor de hinderlijke storing der hanglampen is vermeden. Men heeft ook veel aandacht geschon ken aan de toegangen tot het kerkge bouw, die thans a.h.w. portalen gewor den zijn, waardoor de koude en hinder lijke tocht worden afgesneden. De beide galerijen of hangzolders, zoals men ze hier pleegt te noemen, .heb ben een heel ander en fraaier aanzien gekregen, doordat zij met eenvoudig ma teriaal zijn bekleed. ■Het orgel maakt echter in zijn nieu we gedaante een wat simpeler indruk als voor de restauratie. Oorspronkelijk was het de bedoeling de Gothisohe ramen door rechthoekige te vervangen. Daartoe is men, op aandrang uit de gemeente toch maar niet overge gaan, omdat dit een al te groot Verschil van stijl zou betekenen. Waar ze in hun bestaande vorm niet geheel pasten in dit kerkgebouw, heeft men ze door inkorting toch een wat andere vorm ge geven. OFFERVAARDIGHEID. Men heeft overigens niet alles kunnen uitvoeren, zoals het oorspronkelijk in het voornemen lag, omdat de kosten dan te hoog zouden worden. Met inbegrip van de bijdragen van de kerkelijke instanties hebben de gemeen teleden in grote offerbereidheid een be drag van ruim f 52.000.bijeengebracht om de verbouwing toch zoveel mogelijk aan haar doel te doen beantwoorden. Daarbij zijn de giften van zieken en ouden van dagen wel bijzonder gewaar deerd. Een bijzonder woord van dank komt wel toe aan de kinderen, die de z.g. kwartjes-actie mogelijk maakten en nu al enkele jaren geregeld bij de lidmaten aankloppen om de vrijwillige bijdragen te incasseren. Door een verkoop van goederen na een bazar heeft de Her-v. vrouwenvereniging een bedrag bijeengebracht, waarvan de liturgie-borden zullen worden aange schaft, terwijl de actie van de Hervorm de vrouwen, welke nu -kort geleden werd ingezet, een bedrag van f 872,25 heeft opgebracht, dat aanvankelijk bestemd was voor de nieuwe preekstoel, maar nu, na overleg met de kerkeraad, waarschijn lijk aangewend zal worden voor 't doop vont of de aanschaffing van Avondmaal- zilver. De heropening van het kerkgebouw zal geen officieel karakter krijgen, maar er wordt wel een zeer grote belangstel ling verwacht, zodat, hiervoor de volgen de regeling is getroffen: De eerste dienst vangt aan om 9 uur en is bestemd voor de lidmaten in Wijk 1 (ten westen van de lijn Larenseweg- Staiionsstraat). Voorganger is Ds. C. C. Addink. Zij, die onmogelijk deze dienst aanwezig kunnen zijn, kunnen in de 2e dienst komen. De tweede dienst vangt aan om 10.30 uur en is bestemd voor de lidmaten in Wijk II (ten oosten van de lijn Larense- weg-Stationsstraat). Voorganger in deze diens, is Ds. J. H. Israël. Zij, die onmo gelijk deze dienst kunnen bijwonen, wor den verwacht in de le dienst. Het Herv. Kerkkoor zal in beide diens ten zijn medewerking verlenen. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten der restauratie, die met het voornoemde bedrag van 52 duizend gulden niet bestreden kunnen worden. De 3e collecte vervalt. In Dijkerhoek zal zondag geen dienst worden gehouden. Met ingang van zondag wordt in de wijze van collecteren verandering ge bracht. Dit zal nu geschieden met z.g. -doongeef-zakjes, zoals reeds in Irene ge bruikt werden. De letters op de zakjes zijn echter verwijderd en in plaats daar van zijn op de rand koperen 'knopjes aangebracht. 1 knopje betekent, dat de collecte bestemd is voor de diaconie, 2 knopjes wil zeggen: voor de eredienst en 3 knopjes bestemming: kerkrestaura tie. Als zondagmorgen de kerkklokken met hun bronzen stem weer hebben opge roepen tot de wekelijkse kerkgang, zal de Hervormde gemeente wser in haar oorspronkelijke bedehuis vergaderd zijn, waarvan het interi'.ur aan de huidige inzichten is aangepast. Het Bestuur van de Holtense Handelsvereniging brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de met het ballerospel gewonnen WAARDEBONNEN uiterlijk tot en met 22 DECEMBER a.s. bij de aan gesloten winkeliers kunnen worden ingewisseld. Het Bestuur voornoemd. Gezicht op preekstoel vanaf de orgelgalerij AARDIGE KINDEROPERETTE TROK VEEL BELANGSTELLING. Onder auspiciën van de afdeling van Volksonderwijs werd Zaterdagavond in Amicitia een openbare uitvoering gege ven van de kinderoperette „Lia", welke onder leiding van de dames W. E. en Joh. Wolters en met muzikale mede werking van mej. H. W. de Vrieze en de heren B. H. Hoegen en J. M. Witter- mans door een 45-tal kinderen was in gestudeerd. De bijna driehonderd bezoekers, die de zaal vulden, hebben zeer genoten van het aardige spel, de muziek en de zang, die de operette, met de prachtige costuum- pjes, tot een vlotte vertoning maakten en welke eindigde met een slotkoor van alle kinderen. Het eerste bedrijf speelde in 't maan landschap, waarin de elfjes spelletjes doen en Era paarlen vindt. Als ze deze wil verbergen, wordt ze meegenomen door de heks. Een goede toverfee komt Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met te hulp en Lia gaat naar de heksen om te trachten haar zusje te bevrijden. Het tweede toneel speelt in een grot, waar de kabouters met hun koning eerst de grote mensen van het land, Dieks en Dika, en later het elfje Lia op be zoek krijgen. Ook de koningin der hek sen komt op bezoek en wil Era vrij la ten, als de kabouters willen toestaan, dat de heksen de mensen mogen blijven plagen. In het derde bedrijf zit Era bij de heksen, die in een grote pot roeren. Lia bevrijdt haar en wordt zelf vrij als ze de heksenkoningin van haar ziekte beter maakt. Dit laatste tafreel gaat met de bliksem en het gerommel van de don der gepaard. Het spel van de kinderen was keurig en kwam goed tot zijn recht bij de pas sende decors, ontworpen en vervaardigd door de heer G. Spakman, en de feëerie- ke verlichting, verzorgd door de heer Van Bruggen. Zij oogstten na ieder be drijf een hartelijk applaus. Mej. W. E. Wolters gaf telkens voor ieder bedrijf, omdat veel tekst gezongen werd, een korte toelichting op de inhoud. De avond werd geopend door de voor zitter van Volksonderwijs, de heer B. H. Brouwer, die in het bizonder welkom heette de heer B. H. Hoegen uit Loo, Bathmen, en de leden van de oudercom missie der o.l. dorpsschool. Hij bracht o.m. dank aan de heer J. H. ten Bos, die de stoffen voor de costuumpjes schonk, en aan de vele belangeloze medewerkers, die de opvoering van deze operette mo gelijk maakten. De heer Brouwer deelde voorts mede, dat het ledental van de plaatselijke af deling van Volksonderwijs met 20 ge stegen is en nu 265 bedraagt en dat tot veler grote vreugde de belangstelling voor de overheidsschool groeiende is. Aan het slot van de voorstelling bood hij de dames Wolters bloemen aan en de overige medewerkers kleine geschenken, terwijl de kinderen een glaasje ranja en een reep chocolade kregen. Ook de ouders bracht hij dank, dat zij hun kinderen voor deze operette, die veel van hen ge vergd had, wilden afstaan. Uit de zaal werden door de leden aan de dames Wolters en de medewerkers een grote fruitmand aangeboden voor de vele uren, welke zij belangeloos voor het instuderen van de operette beschik baar stelden. VOETBAL-PROGRAMMA. Zaterdag: G.F.A. aHolten a - 3 uur. Zondag: R.V. 2—Holten 1 - 12.30 uur. Enter 2—Holten 2 - 2.30 uur. Holten 3—R.V. 3 - 2.30 uur. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Aaltje Alberta, dv G. T. Jansen en A. A. M. Dollekamp, Larense- weg 33. Johannes Bernardus, zv M. G. Hegeman en C. M. Heuven, Espelo 10. Gerrit Johan, zv B. J. Meijer en D. J. Tuitert, Boschkampsstraat 26. BEVOLKING. Ingekomen: C. L. Laribij, van Soest naar Look 22. Vertrokken: L. H. Sinnema, van Hol- terberg 24 naar Assen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 portemonnaie met inh. 1 schrijfblok. Verloren: 1 reservewiel van auto; 1 heren handschoen; 1 jongenspet. „STENEN VOOR BROOD". In gebouw „Irene" zal de C.J.M.V. op 2e Kerstdag, 's avonds half acht, het toneelstuk „Stenen voor brood" opvoe ren. i Dit stuk, dat vorig jaar als hoorspel door de radio werd uitgezonden, speelt geheel in deze tijd. Kweker Voortman heeft samen met zijn vrouw een kweek opgebouwd, die als één der grootste van een dorp in het Westland geldt. Het uitbreidingsplan van de gemeen te strekt zich echter zodanig uit, dat er een grote verkeersweg in is opgeno men, welke dwars voor Voortmans kweek gaat. Tussen Voortman en Achterberg, even eens een kweker, bestaat reeds jaren een slechte verhouding. Achterberg is fractieleider van een partij, en is als zo danig lid van de gemeenteraad. Een gedeelte van de raad is vóór het uitbreidingsplan en een gedeelte is er tegen, nu hangt het van Achterberg en I zijn fractie af of het plan doorgang zal I vinden. j Stemt Achterberg tegen dan zal het i plan niet doorgaan, stemt hij echter voor, j dan zullen Voortman en enkele andere 1 kwekers hun grond kwijt raken en grijpt de gemeente naast de industrialisatie. Enkele kwekers zijn reeds geëmigreerd. Met spanning wordt de stemming in de gemeenteraad afgewacht. Voortman heeft bij voorbaat al ge zegd, dat hij zijn grond nooit zal ver kopen. Zal Voortman zijn broodwinning kun nen behouden of zal het voor hem „Ste nen" worden inplaats van „Brood"? De C.J.M.V. heeft gemeend met dit toneelstuk met vele vragen van deze tijd, een avond van goede ontspanning te kunnen geven. OUDERAVOND TE DIJKERHOEK Onder leiding van het hoofd der school, de heer J. W. Witmer, werd vrijdag avond van de vorige week een ouder avond gehouden van de o.l. school te Dij kerhoek, die druk bezocht was. De sa menkomst had plaats in Bethanië. De heer Witmer 'heette in zijn ope ningswoord in het bijzonder welkom bur gemeester Enklaar en sprak er zijn vreugde over uit, dat de 3e leerkracht voor de school behouden is (gebleven. Hij stelde de ouders voor aan deze 3e leer kracht, de onlangs benoemde onderwij zer, de heer C. L. Lariibij. Hij bracht dank aan het gemeentebestuur voor de vele moeiten, die het zich gegeven heeft om de voltalligheid der leerkrachten mogelijk te maken. De kinderen uit de klassen 5, 6 en 7 brachten vervolgens een zangstukje, ge titeld „Jan Lustig" ten gehore, dat een hartelijk applaus verwierf. Na de pauze, waarin koffie en koek werd rondgediend door de leden der ou dercommissie en een verloting werd ge houden, deden de kinderen verschillen de voordrachten en declameerden zij ge dichtjes, terwijl een aantal pantomimes werd opgevoerd. Na dit optreden gaf de voorzitter van de oudercommissie, de heer H. J. Ha verslag, het woord aan de burgemeester, die ziich de tolk maakte van de aanwezi gen door het onderwijzend personeel, de leerlingen en de commissie dank te brengen voor het gebodene op deze avond. De h eer Haverslag bracht tenslotte dank aan het bestuur van Bethanië voor het afstaan van het gebouw voor deze ouderavond. Zaterdagavond 15 dec.: Verwerping van krentebrood, speculaas enz. bij bak ker W. Beldman, Markeloseweg (zie adv.). Zaterdagavond 15 dec., 7.30 uur: Ver werping krentebrood enz. bij bakkerij Hartsuiker en bij J. Geltink, Dijker- hoek. Maandagavond 17 Dec., 7.30 uur: Leden vergadering Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" in café M. Kalfsterman. Le zing door drs. J. Bierma te Leeuwar den over: „Onderling Boerenverzeke- ringsfonds". Maandag 17 dec.: Jaarvergadering Ver. „Het Groene Kruis", Hotel Vosman, 7.45 uur (zie adv.). Maandag 17 dec., 7.30 uur in Irene: Kerstwijdingssamenkomst Jonge Kerk in Irene. Maandag 17 dec., 7.30 uur: Praatavond O.L.M. ten huize van de heer G. Aan stoot, Borkeld. Spreker de heer A. W. Kreulen, adj.secretaris hoofdbestuur. Dinsdag 18 dec., 7.30 uur: Verwerpen van krentebrood enz. bij H. Tuller (zie annonce). "Woensdag 19 dec., 7.30 uur: Vergade ring ver. college in het Waterschaps huis te Olst (zie annonce). Woensdag 19 dec.: Verwerpen bij A. M. Nijkamp, Dijkerhoek, aanvang 7 uur (zie adv.). Woensdag 19 dec., 8 uur: Kerstwijdings- avond van de Holtense Plattelands vrouwen in hotel Holterman. Opga ven voor bijdragen aan mevr. Nagel hout. Donderdag 20 dec., 7.30 uur: Kerstwij ding Plattelandsvrouwen Espelo. Donderdagavond 20 dec.: Kerstwijding van de Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 20 dec., 7.30 uur: Lezing met film in zaal Vosman, over Pluimvee houderij. Spr. de heer G. J. W. Beest man, hoofdass. rijkspluimveeconsulent, voor leden O.L.M., C.B.T.B. en Bedrijfs- ver. Holten. Vrijdag 21 dec.: Uitvoering Kerstorato rium „Christus' Geboorte", in de Ned. Herv. Kerk, door de Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdag 22 dec.Verwerpen bij A. Paal man, Raalterweg. Zaterdag 22 dec.: Verwerpen bakkerij Plartsuiker, 7.30 uur. Zaterdag 22 dec.: Verwerpen in zaal „De Wippert", aanvang 7 uur (zie adv.). Woensdag 26 dec., 2e Kerstdag, half 8: Toneeluitvoering C.J.M.V. in Irene. ACCOUNTANTSKANTOOR H POUW - Enterstr. 33 - Rijssen g voorM BOEKHOUDINGEN 1 PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. Kerk. 9 uur Ds Addink. Deze dienst is bestemd voor Wijk I. 10.30 uur Ds Israël. Deze dienst is bestemd voor Wijk II. In beide diensten collecte aan de uit gang voor de restauratie, terwijl het Kerkkoor ook in beide diensten zijn medewerking verleent. N.B. Zij, die onmogelijk in de voor hen bestemde dienst aanwezig kunnen zijn, worden in de andere dienst ver wacht. Wijk I is ten Westen van de Larense- weg-Stationsstraat. Wijk H .is ten Oosten daarvan. 7 uur Ds Addink (H.C. Zondag 35). Dijkerhoek geen dienst. Geref. Kerk. 9.30 en 2.30 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten is de 3e col lecte bestemd voor de evangelisatie in Brabant en Limburg. Zwaarmoedige gedachten, tobberijen en angstgevoel worden verdreven door JVHJNHARDT'S ZENUWTABLETTEN Versterken het zelfvertrouwen en stemmen U weer moedig en rustig.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1